Hotărârea nr. 40/2020

Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.9.1/502/02.03.2020 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr.110/09.05.2017, nr.238/13.09.2017, nr.316/20.11.2017, nr.346/18.12.2017, nr.314/20.12.2019;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k), art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în Anexele nr. 1-35, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în Anexele nr. 36-41, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul 11B, scările 1+2, Str. Alunisului nr. 2 / Sos. Olteniței, nr.58, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              5.421.938,65 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           4.584.245,49 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 740,69 lei/mp            |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 5.421.938,65 lei / 4.584.245,49 lei c AnulI: 5.421.938,65lei/ 4.584.245,49 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE): Nr. Apartamente: 100 Au_bioc=6-189,18 mp;

Anul construirii: 1987                                                           \

Regim de inaltime: S+P+IOE+Etteh                                  L •'/ / .3

Vw. „ :Ă+ag 1 din 1

PPzș7Țfi -(^hfQ>r^Ăj77A/

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Șos. Olteniței, nr. 56, Bloc 11C, sc. 1,2,3, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 6.621.664,22 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):___________________5.799.148,31 Iei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 653,98 lei/mp             |

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 6.621.664,22 lei / 5.799.148,31 Iei

Anul I: 6.621.664,22 Iei / 5.799.148,31 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. Apartamente: 112

Aubioc =8867,42mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth, S+P+IOE+Eth

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Aleea Izvorul Oltului, Nr. 5, Bloc 28, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, tenno-bidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 3.650.359,24 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):___________________3.201.795,43 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 692,12 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3.650.359,24 Iei / 3.201.795,43 lei

Anul I: 3.650.359,24 lei / 3.201.795,43 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Emil Racovita, nr.31, bl. EM2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 8.861.638,26 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):                   7.776.774,47 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 854,56 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 8.861.638,26 Iei / 7.776.774,47 lei

Anul I: 8.861.638,26 lei / 7.776.774,47 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 100

Au_bioc =9100.25mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Unicu Adrian, nr.2, Bl. 31, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ cșnal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              6.447.782,03 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          5.656.211,70 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 786,81 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 6.447.782,03 lei / 5.656.211,70 lei

AnulI: 6.447.782,03 lei / 5.656.211,70 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. Apartamente: 108

Au_bioc=7188.71 mp;

Anul construirii: 1963

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TH


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Anton Bacalbasa nr.12, sc.l/str. Tulnici nr.8, sc.2, bloc 44, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru mcalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 6.163.675,51 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):                    5.395.087,24 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 606,49 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 6.163.675,51 lei / 5.395.087,24 lei

Anul I: 6.163.675,51 lei / 5.395.087,24 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 108

Au_bioc=8895,59mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Reșița, nr. 2, bl. P4, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 1.783.226,66 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):                    1.568.547,52 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 764,35 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1.783.226,66 lei / 1.568.547,52 lei

Anul I: 1.783.226,66 lei / 1.568.547,52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani
CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Aubioc =2052,13mp;

Anul construirii: 1968

Regim de inaltime: S+P+4E


Pag. 1 din 1


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Moldoveni, nr. 1, Bloc 15, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.320.447,71 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):                    2.040.442,64 Iei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 826.92 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV/ C+M ): 2.320.447,71 lei / 2.040.442,64 lei

Anul I: 2.320.447,71 lei / 2.040.442,64 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

Au_bioc=2467,50mp;                                                    _

Anul construirii: 1979                                                   V

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Almașu Mic, nr. 12, Bloc B18, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.403.277,29 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):      _____________2.113.385,99 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 845,33 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2.403.277,29 Iei / 2.113.385,99 lei

Anul I: 2.403.277,29 lei / 2.113.385,99 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

Au_bioc =2500,07mp;

Amil construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+4EPag. Idîn 1


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Almașu Mic, nr. 10, Bloc B17, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 6.139.335,56 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):___________________5.416.162,31 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 775,00 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 6.139.335,56 lei / 5.416.162,31 lei

AnuII: 6.139.335,56 lei / 5.416.162,31 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

Auj>ioc=6988,58mp;

Anul construirii: 1979

Regim de înălțime: S+P+4EINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Vatra Domei, nr. 6, Bloc E3, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA): Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care Constructii-montaj (C + M):_____________________

3.168.353,33 Iei,

2.782.466,94 lei | 773,79 lei/mpT


INVESTIȚIA SPECIFICA:

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.168.353,33 lei / 2.782.466,94 lei

Anul I: 3.168.353,33 lei / 2.782.466,94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Aoioc =3595.87 mp;

Anul construirii: 1969

Regim de inaltime: S+P+4E


Pag. 1 din 1


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Aliorului, nr. 2, Bloc D13, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 4.049.703,65 lei, din care

Constructii-montaj (C + M): ____________ 3.554.369,17 Iei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 765,69 lei/mp             1

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 4.049.703,65 lei / 3.554.369,17 lei

Anul I: 4.049.703,65 lei / 3.554.369,17 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. Apartamente: 60

Au_bioc :=4642.00mp;

Anul construirii: 1964

Regim de inaltime: S+P+4E


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Voila, nr. 5, BL. 32, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv teimoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 3.997.473,66 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):___________________3.511.096,67 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 845,00 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.997.473,66 lei / 3.511.096,67 Iei

Anul I: 3.997.473,66 lei / 3.511.096,67 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Au_bioc=4155,13mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+4EINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Straja, nr.2 , bl.30, sc. 1 si 2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 1.787.377,46 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):                   1.572.212,69 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 766,13 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1.787.377,46 lei / 1.572.212,69 lei

Anul I: 1.787.377,46 lei / 1.572.212,69 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Aubioc =2052,13mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+4EPag. 1 din 1


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Spinis, Nr.4, Bloc 104, sc. 1 si 2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 1.906.342,04 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________1.675.923,63 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 738,16 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1.906.342,04 lei / 1.675.923,63 lei

Anul I: 1.906.342,04 lei / 1.675.923,63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani
CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

Au_bioc=2270,39mp;

Anul construirii: 1974

Regim de inaltime: S+P+4E

y                    pag t dîn x

/ ' _ ___

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Șoldanului, Nr. 2, Bloc 113, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.051.796,13 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________1.805.356,63 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA;                     | 859,30 lei/mp             ]

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2.051.796,13 lei / 1.805.356,63 lei

AnulI: 2.051.796,13 Iei / 1.805.356,63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. Apartamente: 30


Au_bioc=2100,95mp;

Anul construirii: 1982


Regim de inaltime: S+P+4E

/G?//2

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Aleea Serg. Maj. Popescu Victor, Nr. 1, Bloc 91, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.071.105,64 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________1.822.414,43 Iei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 867,42 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.071.105,64 lei / 1.822.414,43 lei

Anul I: 2.071.105,64 Iei / 1.822.414,43 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30                                                     /

Au_bioc=2100,95mp;

Anul construirii: 1982                                                          7    _

Regim de inaltime: S+P+4E                                       x

bsyf'/Ttz -4 ir-

'      /                                      _ '/         Pag. 1 din 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Rezonanței, nr. 2, Bloc 12, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,       2.724.511,56 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                    2.395.065,36 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 848,55 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2.724.511,56 Iei / 2.395.065,36 Iei

AnulI: 2.724.511,56 lei / 2.395.065,36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Au_bioc =2822,51 mp;                                                        |

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+4E

r                                 z <    /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Padeșu, Nr. 8, Bloc 5, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,       4.876.103,15 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):____________________4.278.602,35 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 777,85 lei/mp             |

Eșalonarea investiției (INV/C+M ): 4.876.103,15 Iei / 4.278.602,35 Iei

Anul I: 4.876.103,15 Iei / 4.278.602,35 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54

Aubioc =5500,50mp;

Anul construirii: 1989

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Almașu Mare, nr. 5-7, Bloc B16, sc.1-7 si 9-10, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea tennica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 10.440.805,49 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):___________________9.154.191,71 Iei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 764,88 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 10.440.805,49 lei / 9.154.191,71 lei

AnulI: 10.440.805,49 lei / 9.154.191,71 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 130

Au_bioc=l 1968,00mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+4E

fâ?      4-/ ///<E                    F/fri                    Pag. 1 din 1

r                             "           '   7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Str. Almașu Mic nr. 11, Bloc 10, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,       3.970.450,17 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):____________________3.485.097,16 lei_________

|       INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 768,87 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.970.450,17 lei / 3.485.097,16 lei

Anul I: 3.970.450,17 lei / 3.485.097,16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 50

Aubioc =4532.73mp;

Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Almasu Mare, nr.4, bl.ll, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 4.429.173,14 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):                    3.887.030,60 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 767,56 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 4.429.173,14 lei / 3.887.030,60 lei

AnulI: 4.429.173,14 lei / 3.887.030,60 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 100

Aubfoc =5064,1 Imp;

Anul construirii: 1970                                                        '

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Aleea Donea Diana Alexandra, Nr. 2, Bloc 32, sc. 1,2,3, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, tenno-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 6.318.107,53 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________5.541.679,01 lei___________________

|       INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 770,88 lei/mp             ]

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 6.318.107,53 lei / 5.541.679,01 Iei

Anul I: 6.318.107,53 Iei / 5.541.679,01 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 108

Au_bioc “7188,71mp;

Anul construirii: 1979                                                            .

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Alin așu Mare, Nr. 11, Bloc 56, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

3.606.853,80 lei,

3.163.379,85 Iei

| 683,81 lei/mp


Constructii-montaj (C + M):_____________

I INVESTIȚIA SPECIFICA:

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.606.853,80 lei / 3.163.379,85 lei

Anul I: 3.606.853,80 Iei / 3.163.379,85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Au_bioc =4626,06mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+4E


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Aleea Călinești, Nr. 2, Bloc 14, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 4.549.547,58 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):                    3.989.125,73 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 693,80 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 4.549.547,58 lei / 3.989.125,73 Iei

Anul I: 4.549.547,58 lei / 3.989.125,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Au_bioc=5749,67mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Sg. Iriceanu Ion, Nr. 16, Bloc 159, sc.l, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv tennoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.700.834,16 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________2.365.455,28 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 558,21 lei/mp             |

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2.700.834,16 lei / 2.365.455,28 Iei

Anul I: 2.700.834,16 lei / 2.365.455,28 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 52 h

Au_bioc=4237,55mp;                                                       a

Anul construirii: 1983

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH

pag

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Aleea Țebea, Nr. 10, Bloc D13, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 3.317.554,72 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________2.913.248,42 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 778,90 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.317.554,72 lei / 2.913.248,42 lei

Anul I: 3.317.554,72 lei / 2.913.248,42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40                                                     \

Au_bioc =3740,18 mp;                                                fi ; u

Anul construirii: 1975                                                                 II

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Emil Racoviță, Nr. 24, Bloc R9, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 4.485.131,81 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):                    3.932.437,51 Iei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 694,06 lei/mp              ]

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 4.485.131,81 lei / 3.932.437,51 lei

Anul I: 4.485.131,81 lei / 3.932.437,51 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

Au_bioc=5665,84mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+9+ET.TH

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Serg. Nițu Vasile, nr. 54, Bloc 8, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.703.399,59 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________2.376.246,22 Iei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 833,33 lei/mp              |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.703.399,59 lei / 2.376.246,22 lei

Anul I: 2.703.399,59 lei / 2.376.246,22 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Aubioc =2851,50mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Alunișului nr. 4, Bloc 11 A, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,       6.540.934,59 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                   5.727.105,77 Iei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 638,85 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 6.540.934,59 lei / 5.727.105,77 lei

Anul I: 6.540.934,59 lei / 5.727.105,77 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 112

Au_bioc =8964,60mp;

Anul construirii: 1986

Regim deinaltime: S+P+8E+Eth, S+P+IOE+Eth

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

str. Izvorul Trotușului, Nr. 5, Bloc D15, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. >

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 3.579.542,58 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):                   3.139.264,15 Iei

|       INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 678,60 lei/mp              ]

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.579.542,58 lei / 3.139.264,15 lei

Anul I: 3.579.542,58 lei / 3.139.264,15 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Aubioc =4626,06mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Serg. Samoila Dumitru, Nr. 14, Bloc 105, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.982.526,69 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):                    2.612.851,62 Iei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                      | 586,14 lei/mp             ]

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.982.526,69 lei / 2.612.851,62 lei

AnulI: 2.982.526,69 lei / 2.612.851,62 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54

Au_bloc =4457.76mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH

(2$4        2 22?    22/

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Drumul Găzarului nr. 42, Bloc A3, sc. 1-12, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 12.089.311,67 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):___________________10.599.920,91 lei__________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 778.08 lei/mp             |

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 12.089.311,67 lei / 10.599.920,911ei

AnulI: 12.089.311,67 Iei / 10.599.920,91 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 150

Au_bioc=13623,03mp;                                                  /

Anul construirii: 1977

Regim de inaltime: S+P+4E                                            .

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

bdul. Constantin Brâncoveanu nr. 10, Bloc B3, sc. 1-4, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 8.701.066,83 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________7.613.678,67 lei_________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 614,62 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 8.701.066,83 lei / 7.613.678,67 lei

Anul I: 8.701.066,83 Iei / 7.613.678,67 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 152

Aubioc=123 87,50mp;

Anul construirii: 1990

Regim de inaltime: S+P+9E+Eth, S+P+IOE+Eth

/ / —> -

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Str. Turnu Măgurele, Nr. 11, Bloc A16, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.369.618,41 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________2.081.237,66 lei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 725,39 lei/mp             ]

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2.369.618,41 Iei / 2.081.237,66 lei

Anul I: 2.369.618,41 lei / 2.081.237,66 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani                                                                                 _

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44                                                   '

Au_bioc =2869,1 Omp;

Anul construirii: 1968

Regim de inaltime: S+P+10E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Sos. Olteniței, Nr. 244, Bloc 86, sc. 1 si 2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.476.379,40 Iei, din care

Constructii-montaj (C + M):                    2.174.127,74 lei

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                    j 693,75 lei/mp ~

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.476.379,40 lei / 2.174.127,74 Iei

AnulI: 2.476.379,40 lei / 2.174.127,74 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 38

Au bloc =3133,87mp;

Anul construirii: 1980                                                                  '

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr.5, sc. 1, Șoseaua Olteniței, nr.140, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,               3.320.532,44 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2.805.847,73 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:


| 703.18 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3.320.532,44 lei / 2.805.847,73 lei

Anul I: 3.320.532,44 lei / 2.805.847,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 43

Au_bioc =3990,25 mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+IOE+Et teh                     \

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr.5, sc. 2, Șoseaua Olteniței, nr.140, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv tennoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru Încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.614.361,35 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2.203.597,77 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:


| 562,82 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.614.361,35 Iei / 2.203.597,77 lei

AnulI: 2.614.361,35lei/ 2.203.597,77lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Au bioo =3915,25 mp;

Anul construirii: 1983                               /

Regim de inaltime: S+P+IOE+Et teh


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr.5, sc. 4, Șoseaua Olteniței, nr.140, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,               2.480.347,01 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2.093.009,73 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:


| 523,95 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.480.347,01 lei / 2.093.009,73 lei

AnulI: 2.480.347,01 lei / 2.093.009,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 39

Au_bioc =3994,70 mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+IOE+Et teh

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr.5, sc. 5, Șoseaua Olteniței, nr.140, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,               2.326.985,73 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1.960.619,44 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 523,01 lei/mp             |

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2.326.985,73 lei / 1.960.619,44 lei

AnulI: 2.326.985,73 lei / 1.960.619,44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Aubioc =3748,70 mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+l OE+Et teh

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Șos. Olteniței, nr. 38, Bloc 5E, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 2.761.963,56 lei, din care

Constructii-montaj (C + M):____________________2.419.410,31 Iei___________________

| INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 570,94 lei/mp             |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.761.963,56 lei / 2.419.410,31 lei

Anul I: 2.761.963,56 lei / 2.419.410,31 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54

Au_bioc =4237,55mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH