Hotărârea nr. 4/2020

Hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joaca pentru copii

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr. P.18/271/21.01.2020;

Luând în considerare Solicitarea Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu 91733/18.12.2019;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-fînanciare, buget și finanțe și avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 92 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 și art. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), lit. 1) alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii, de către Sectorul 4 al Municipiului București.

Art.2 Se împuternicește ordonatorul de credite să efectueze și să semneze toate actele necesare în vederea amenajării și dotării unui loc dejoacă pentru copii, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Art.3 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.01.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 4/23.01.2020