Hotărârea nr. 39/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru "Colegiul Național Mihai Eminescu”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. 2930/18.03.2020 al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înfmtarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică - faza SF - pentru realizarea obiectivului de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ” Colegiul Național Mihai Eminescu”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă predarea de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiție "Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru "Colegiul Național Mihai Eminescu

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 si Direcția de Administrare a Unităților de Invatamant vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 39/26.03.2020

.                                     fwexjț

Proiectant ASOCIEREA:

CONCRET "              .                                                                       ,

YARDMAK,

BAUST'

B1"

Fazade^ol' •

DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 al obiectivului de Investiții Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016 Documentație tehnica privind masurile In vederea creșterii eficientei energetici a modernizării Interioare sf obținerii autorizației do securitate la Incendiu, pentru Colegiul National Mlhal Emlnescu

Municipiul București, Sector 4, Strada George Georgescu nr 2

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de Intervenții

Nr,crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltulell

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%        I

VU. i.      tF '"'TVTfF'Tr"' 1H

^'iir,'/.i      ! „ „                  ■

tel

lei

1

2

3

4             I

capitolul 1.                                                       HHMinilIilSiMi

________Cheltulell pentru obținerea sl amenajarea terenului                                                                       ______________

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

w 'ir

B0M89MKOIOOI

1.2

Amenalarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului sl aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

1.4

Cheltulell pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

T~-. ?SIi] ■

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

«J.«       1

CAPITOLUL 2.

Cheltulell pentru asigurarea utilltatllornecesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

■ »![

M^WOiDOl

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

■«[

MwbmoiooI

CAPITOLUL 3.                                                                         MM

Cheltulell pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

nMMmsi

»misMio:oo

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

»i

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

128,356.23

0.00

MM26WS3

3.3

Expertiza tehnica

104,673.93

19,888.05

MSM»26'0Z5i36

3.4

Certificarea performantei energetice sl auditul energetic al clădirilor

6,909.17

1,312.74

®Sll

awMmFMis

3.5

Proiectare

348,913.09

66,293.48

WCT86,91785

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

țg»w«o

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

^WgiimSOiOO

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentab'e de avizare a lucrărilor de Intervenții si deviz general

114,001.31

21,660.25

»M»28»-90

3.5.4

Documenta® tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

103,637.55

19,691.13

MMBKW28:68

§^M®25181M8

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execub'e

0.00

0.00

___

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

131,274.23

24,942.10

MS®2;70®

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

[    w

MHMHOIOO

3.7

Consultanta

0.00

0.00

E - «1

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

»»»».o:oo

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

■S8SSB8iI®0'.00

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare

0.00

0.00

[_____»l

gWSSW.0»

3.8

Asistenta tehnica

131,056.28

24,900.69

MHNBHWim

Magfe«î4z

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

3,800.05

722.01

MMWB8S946163

3.8.1.1

Pe perioada de execub'e a lucrărilor

3,454.59

656.37

^WK860;57

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catrec Inspectoratul de Stat In Construcții

345.46

65.64

Jit^/*^8606

3.8.2

Dirigenfie de șantier

127,256.23

24,178.68

«W.» 311700 84

TOTAL CAPITOLUL 3

719.908.70

112,394.96

«8908883^303166

-Jr.«y.'WE1742S15I5

. CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

24,958,282.53

4,742,073.68

^®6J217W5

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

112,058.10

21.291.03

maMmt33M3

®«8!B27i914.83

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

323.4DO.OC

61,446.00

MMB384^46OO

®W»M562‘28

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

O.OC

■MHHHKOiO

MS««0:00

4.8

Active necorporale

0.00

0.00

■iiilM9M0;00

w^ws®o:oo

TOTAL CAPITOLUL 4

25,393,740.63

4,824,810.71

ffl«®6;325;842;86

CAPITOLUL 5. Alte cheltulell

5.1

Organizare de șantier.

380,906.11

72,372.16

W®W94I887.64

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

380,906.1'

72,372.16

■Hănissmz

^««41887:64

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

mMMMmi

«■BSWilOO

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

292,689.33

O.OC

«WO1F270I53

5.2.1

Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

o.oc

»’D7!h.‘'î>.-î:OiOO

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatil lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

127,256.21

o.oc

BHMM26I63936

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții__________________________________ ___________t------ —

. 25.451.25

_____________o.oc

jFT   “U       »

__

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

127.256.2C

0.0I

MMMK2M23

«WșWW26:639i36

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

O.OC

0.0C

$a9H»MHEO*0(

5.2.5.1

Timbru Arhitect 0,05% din valoarea investiției

12,725.61

o.oc

■MW»

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

6,174,742.01

983,200.91

MKWl

MHHffil:289',081:6.4

5.4

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

o.oc

O.OC

MMMianMMMioioi

sw^smoo

TOTAL CAPITOLUL 5

5,848,337.4/

1,055,573.1/

JSStaWrSilO®

B9W1»45,239:81

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.0

0.0

■N8MM9K010

. - .        10.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.0

0.0

>       ' *0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.0

0.0

- '       ‘ 50.00

TOTAL GENERAL:

31,961,986.7

5,992,778.8

7.945,314.13


Iei<3o^w -Wâr/wzzv