Hotărârea nr. 38/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Gheorghe Șincai”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru "Colegiul Național Gheorghe Șincai”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și RajBrtul de specialitate nr. 2931/18.03.2020 al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-fmanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înfințarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică - faza SF - pentru realizarea obiectivului de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ” Colegiul Național Gheorghe Șincai”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă predarea de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiție ”Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru "Colegiul Național Gheorghe Șincai”.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 si Direcția de Administrare a Unităților de Invatamant vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 38/26.03.2020

J.


/ jtk jAU

DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 al obiectivului de InvestU Confom HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 Documentate pentru executare lucrări montări interioare ri axterfoma h vederea modernizării retbrihri tomfce ti obdnerf AutottntW EU, respectiv Autorizate de ftmctenare pentru unitatea de hvttomant CdegU Nationri Gheorghe Gineai

MunWpid București, Sector 4, Cdee Serban Vodă, nr. 167

**f) Doini general eete parte componenta a studiului de fezabfate/ docum ertafel de avizare a btrerior de HervenB

Irxrt.

Denumirea capitolelor el eubcapkoblor de cheltuirii

Valoare 12) f ara TVA)

TVA 19%

M

lei

■ 1.1

sure

1

2

3

CAPITOLUL 1.

Cheltulei pentru obținerea al amenajarea terenului

1.1

Obtearee terenuU

100

000

1.2

Amenajarea terenului

0.00

000

13

Am enajsripertnj protecția medteuisi aducerea ta starea Hteta

0.00

000

100

1.4

Chet uiei pentru refacerea/ protecția utitatkr

0.00

000

1 t 100

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

OK

IX

CAPITOLUL Z

ChrituM pentru asigurarea uffllteaor necesare obiectivului do investiți

2

Chrituiei pentru asigurarea utBrtkr necesare obiectivului de investii

0.00

000

'                    TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

000

s «4 IDol

CAPITOLUL 1

Cheltulei pentru proiectare al aristenta tehnica

3.1

StaS

0.00

u |              000

c

11.1

8tudi de teren

0.00

C I           ou

r

11.2

Raport privind hi pactul asupra mediului

0.00

■-•-‘■am

11.3

Alestudi specFce

0.00

P

12

Documentau stport si chrituiei pentru obținerea de avize, acorduri si autorizați

109,89122

2281176

13

Expertiza tehnica

104,673.93

19,033 OS

> «4,56198

75RB1R1

14

Certfcarea performantei energetice si audM energetic al ctedrior

6,909.17

1,31174

■27131

1,707 31

15

Prefațare

348,91109

68,29148

.^««416,206.57

‘ ■<    86 21936

151

Tema de proiectare

100

100

000

15.2

Studii de prefezablate

0.00

0 00

„rfL x 0.00

0 r

15.3

Stuter de fezabtaate/docum entate de avizare a lucrartar de tatetventt si devfe general

114,001.31

21,660 25

13L6-.1 tt

. 28.11188

15.4

Documentat! tehnice necesare h vederea cbtheri avtzetorfaccrdurtor/autcrtzaHcr

103.637.55

19,89113

U3 V 88

2560171

15.5

Verficarea tehnica de caRate a proiectului tehnic si a detaHor de execuție

100

000

, i ^T^^IOO

100

15.8

Proiect tehnic si dotai de execute

131,274.23

24,942 10

* 71^. 153 21633

32 438 97

18

Orgarfttzrea procedurlor de adtite

0.00

0 00

/        < OOO

1           000

17

Constianta

0.00

0 00

4 r 100

000

17.1

Managam entul de proiect pentru cbiactwul da investii

0.00

0 00

I ’ tr ' 00                 100

17.2

Audiții financiar

0.00

000

,     • ■       .00                 6.00

17.3

Consdtante cerere de faantare

0.00

000

___________IU ___________li

18

Asistente tehnica

112,59127

' 21,322.72

■"'•133.00MO         2782274

18.1

Asistenta tehnica dh partea proiectantului.

3,800.05

722 01

t         4 52? HR

030 02

311.1

Pe perioada de execute a lucrarior

3.454.59

t 411196

’S.‘,

3.11.2

Pentru partieparea proiectantului ta fazele hduse In probam ui da control al taarfcr de execute, avizat de catreclngjadorații de Stat h Constructi

345.46

65.64

4lt<°

8B

18.2

Dngetite de șantier

108,793.22

20,670 71

128 46193

2688172

TOTAL CAPITOLUL 3

681982.68

108, j£«

+       791,86967

164 435.01

CAPITOLUL 4 Cheltulei pentru investite da baza

11

Constructi ti taiateti

21,353,209.70

4.057 109 84

25411319 54

1 2"f 557.83

4.2

Montaj utfeje» echpamente tehnctogice si funcționate

80,447.84

15 285 09

'     ‘ 95,73193

'» 87134

4.3

UUaje. ochpamwte tehnologice si functionde care necesta montaj

232,17171

44112 81

<■ < 276,285.52

57371.83

4.4

Utiaje. echipamente tehnologice si funcționate care nu necesta montai st echpamente de transport

0.00

000

000

4.5

Dotai

0.00

000

- •       100

0 00

4.5

Active necorperate

100

0 00

'    > 100

gyioo

TOTAL CAPITOLUL 4

21,665,830.25

4,116 507.74

25.782,337.99

5,353 809.00

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuirii

5l1

Organteare de șantier.

324,987.45

61,747.62

<,    386,735.07

80,307.13

6.1.1

Lucrari de constructi ti kwtefaiaferertecrganiuri de șantier

324,987.45

I

386735.07

80,307.13

5.1.2

Cheltulei conexe organizări șantierului

0.00

0.00

...     4100

100

51

Comitioane, taxe, cote tapate, costii sediului

250,224.40

0.00

•       250,224.0

51,96013

511

Com bfoanete si dobende aferente credtdui banei finartatoare

0.00

0.00

<< iot

0 00

512

Cota aferenta ISC pentru ccntroU calați lucrarfcr de constructi 0.5% dhC+M (cfLege 10/1995)

108,79122

0.0D

106,79122

22,581 38

513

Cota aferenta ISC pentru ccnlroU statuU n amenajarea tertoruU, urbanism si pentru autorizarea lucrarfcr de constructi

21,758.64

0.00

' v 21.758,64

4.51127

514

Cota aferente C«ri Sedate a Constructorfcr 1CSC

108,79122

0.00

10879122

..r>l .

515

Taxe pentru acorduri avize conforme si autorizate de construraf desfintare

0.00

0.00

1' IOC

Q-1

5151

Timbru Arhitect 0,05% dh vabarea investiției

10,879.32

0.00

>    - 10679.32

2 250 4

51

Chrituiei diverse ti neprevăzute

4,425,467.32

81 S’’

62M.3061

109157122

54

Chritufol pentru informare ti puUdtate

0.00

u.vu

•           ; 10

100

TOTAL CAPITOLUL 5

5,000,679.17

901566.41

5,903,26156

' 1,225,837.49

CAPITOLUL 5

Cheltulei pentru probe tehnologice ai toate

11

Pregătirea personalului da mpbatare

0.0

10

10

100

6.1

Probe tehnologice si tarte

0.00

o.oc

i 10

< 0 00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

OM

■' 1 1W

/ 000

TOTAL GENERAL:

27,349,49110

5,127,981.1

■> 34477,471»

‘ - 6,744,08148

din cart: C + M (1.2 ♦ 1.3 +1.4+ 2 + 4.1 ♦ 4.2 ♦ 51.1)

21,758,644.95

4,134,1415.

25,692,787^

5,376,744.30

Data:                ■

HARȚE 2020 J

Benaficiarfinvestitof PrtnariaSector4


rid teii mp faraTVA

indldhnp cu TVA

Ind eurolmp tara TVA'

ind turoteip cu TVA

TOTAL GENERAL

3.667^4

4,355.67

: 76T.66

904.47

C1 II (1.21 1.3+14+2 iÂW 4.2 +-5.1.1)_____

2,91813

147157

721.0?

ACDfrnp)

7,456.37


1 euro« 4.8157 tel


1

2) In preturi la data de NFOEURO FEBR 2020