Hotărârea nr. 37/2020

Hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.9.1/729/23.03.2020 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elatorarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 170/2018, nr. 303/2018, nr. 119/2019, nr. 135/2019, nr. 209/2019;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit a) și art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă actualizarea documentației și indicatorii tehnico-economici rest de executat, în conformitate cu documentația tehnico-economică actualizată, pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, conform Anexelor nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 37/26.03.2020


ANEXANR..i..LAHCLS4 nr.„'


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind “GRĂDINIȚĂ IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 190”

Imobil

Strada Nitu Vasile nr.16, Sector 4, București

Lucrările de intervenție constau in construirea unui corp de grădiniță cu regim de inaltime P+2E+3E(partial). Corpul de grădiniță ce va găzdui copii preșcolari si in cadrul acestuia vor funcționa 8 grupe cu program prelungit (cu zone de dormit) si 2 grupe cu program normal. Clădirea va putea acomoda un număr total de 200 de copii, pe langa sălile de grapa aceasta va fi prevăzută cu spatii conexe, respectiv 2 Săli multifuncționale, bucătărie proprie si anexele specifice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

VALOARE TOTALA -LEI CU TVA-

C+M -LEI CU TVA-

TOTAL INVESTIȚIE

LUCRĂRI EXECUTATE+REST DE EXECUTAT

13,974,554.02

8,529,514.18

VALOARE LUCRĂRI EXECUTATE PANA LA DATA DE 20.03.2020

633,896.15

633,896.15

VALOARE REST DE EXECUTAT, CONFORM DEVIZ GENERAL ANEXAT

13,340,657.87

7,895,618.03

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI (LUNI):

REALIZARE INVESTIȚIE - 6 luni

LUCRĂRI EXECUTATE PANA LA DATA 20.03.2020 - 1 luni

REST DE EXECUTAT - 5 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

200 copii

10 Săli de grupa (8 cu program prelungit si 2 cu program normal)

Regim de inaltime: P+2E+3E(partial)

Ad ~ 2197.01 mp "'

Adc=2197.01 mp

Ac = 705.59 mp

Pag 1 din 1

COȘI'Qi'n -

fWrtant ASOCIEREA:

<


>ia>6î


DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 al obiectivului de Investim

Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2010

ACTUALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA GRĂDdilJĂ ÎN MCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 190 Municipiul București, Sector 4, Strada Hlțu Vaste, nr. 16


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatei de avizare a lucrărilor de Intervenții

Nr.crL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

euro

1

2

3

4

.      5 < 1 !

CAPITOLUL 1.                                                                                                                  '

Cheltuieli pentru obținerea al amenajarea terenului                                                                                                . ,

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00,

0.00

0,00

0,00

1,4

Chettiietl pentru relocarea! protecSautMIor

w

0,00

o.ocJ

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0^0

0,00

-             0/10

0,00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utllllafflor necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

130.000,00

24.700,00

’        154.700,00

32.384,34

TOTAL CAPITOLUL 2

130.000,00

24.700,00

154.700/»

32-384,34

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,®

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentarii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.045,40

0,00

' t' 5.045,40

1.056,19

3.3

Expertiza tehnica

10.689,69

2.031,04

, 12.720,73

2.662,91

3,4

Certificarea performantei energetice sl audlM energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

81289,00

15.44421

-96.733,91

20249,93

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

3.52

Studiu de prefezabilitale

0.00

0,00

. o(oo

0,00

3.5.3

Studiu de tezabililate/documentafie de avizare a lucrărilor de Intervenții sl deviz general

37.349,00

7.096,31

4A.445.31

9.304,02

3.5.4

Documentarii tehnice necesare In vederea obțineri avizelor/acordurtlni/aulorizatlilor

0.00

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic ei a detaliilor de execuție

2.197,00

417,43

2J614X3

547,30

3.5.6

Proiect tehnic sl detalii de executie

41.743,00

7931,17

49.674,17

10.398,61

3,6

Organizarea procedurii» de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2

AurHui financiar

0,00

0,00

.0,00

0,00

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare                   —

0,00

0,00

U,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

67.44823

12.815,16

80.263,39

16.802,05

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

1.098,50

208,71

1.307,21

273,65

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

988,65

187,84

1.176,49

24628

3.8.12

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de controi al lucrărilor de executie, avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

109,85

20,87

130,72

27,36

3X2

Diligente de șantier

66.349,73

12.606,45

78.956,18

16.528,40

TOTAL CAPITOLUL 3

164472^2

30291,11

194.763,43

40.771,08

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

6.352.744,81

1207.(21,50

7.559.766,31

1.582.534,29

42

Mortal urilaje, echipamente tehnologice si funcționate

18.439,28

3J503.47

21X42,75

4.593,42

4,3

UtHaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

748.023,88

142.124,54

890.148,42

186.340,47

.....V..,

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

1.800.061,99

342.011,78

2.142.073,77

448.414,02

_4£_

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

8.319269,96

1.694.661^9

10613.931,25

2X21X82X0

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5,1

Organizare de santer.

133.789/15

25.419,92

159J0M7

33.328,23

5.1.1

Lucrări de constate® si instalații aferente organizării de șantier

133.789,05

25.419,92

159.208,97

33.328,23

5.U

Cheltuieli conexe organizării santertM

J•.^00i

0,00

0,00

0,00

cofofwafacostalcrediMui--------------------------------------

" _0,00

76.302,20

15X72,83

5X1 r

Oomisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

- .-rr0,00

~ 0,00

0,00

0,00

5.2.2

CbtaaferantaTSC pentru'conlrolul catarii berarilor de construcții 0.5% din C+M (of Lege 10/19951

33:174,87

0,00

33.174,87

6.944,71

m ■

OSeaferaate ISC pentru controlul statului in amendarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea -luparildr-deconstnKtii

’’ " r J834.97

0,00

6.634,97

1.388,94

5X4

Cota aferenta Casai Sociale a Constructorilor - CSC

33.174,87

0,00

33.174,87

6.944,71

5X5

Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construire/ desființare

--------0,00

0,00

0,00

0,00

■ 5X5.1

Timbru Arhitect 0,05% din valoarea Investiției

3.317,49

0,00

3.317,49

694,47

&3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.799.791,61

341-960,41

2.141.75242

448546,67

5,4

ChelhAell pentru Informare si pubScllate

0,00

0,00

0,00

010

TOTAL CAPITOLUL 5

2409.882'86

36756053

,       2177163,19

497647,73

CAPITOLUL 6.

CheHuH pentru proba tehnologice el teste

6,1

PregeSrea personali*! de exploatare

0.00

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

• TOTAL CAPITOLUL 6

010

010

0,00

0,00

IOTAL GENERAU

11523625,14

2.1174332,73

1354055717

2.79258554

In care:C+Mf1l+1Jt14+2+4.1 +41+5.1.1)

6534173,14

126054459

7495618,03

1552140,29

Data:

FEBRUARIE 2020

Beneficiai^nvestibc

Primăria Sector 4


Ind leiAnp'' faraTyĂ

ind leifoip cu TVA

IndeurnAnp tara TVA

Indeuro/mp cu TVA

TOTAL GENERAL

6.10359

6172,19

116951

1171,13

C+M(1l + L3+1.4+2 + 4.1+41 + 5.1.1)

312010

3.59310

632^0

75251

ACDfmp)

2.19741


In preturi la data de   MFOEURO FEBR. 2020


1 euroa 4,7770 lei