Hotărârea nr. 36/2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

filtru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și RajJortul de specialitate nr. P.9.1/734/24.03.2020 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BÂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 36/26.03.2020

DEVIZ GENERAL

Wvlnd cheltuiește necesare reallzarn obiectivului de investiție:

33.234 0


10300)      ........9.472         59.3231

7.000__________&314_________39.548

0          0 ______ 0|t5j«W i|s*' ?nWHh

'/ ' HLuli'xOi

pi !j jliirOhjri') ’I/Lm wărjil i, JcciS’lJîiill              ato'5 b'.W

IlFar iW-Mm----------"-"^r ”’V" -t;,—;—7


yi M >■


Ml-


Ml


dl


_ i4/lt---..fh.lîlMM’M

>,6.M              t Sn/bl . T^<ă^W fr-WiB’J


3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

0

0

3.5.2

Studiu deprefezabilitate

0

0

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

782.117

164.736

148.602

930.719

196.036

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațillor

43.970

9.261

8.354

52,324

11.021

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

211.057

44.455

40.101

251.158

52.901

3,5 A

PmtArt tehnici! detalii deexecutle

4.839.077

1.019.247

919.425

5.758502

L212.903


—nrr wni 3 ’-w "-"‘.mj ’        iwn

□ IfrirWiitd __________ _     1    . -y              'Mhi ..    *> k''. u.iiVr cHfi


3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții (0.5 % din 3.5.6)___________ 24.195__________5 096___________4.5971__________28.7931________6.065

I 3.7.2 lAuditul financiar                                                          '"' 11111           |                   0|                  o|                   Q|                  0|              q|3.8.L

Asistenta tehnica din partea proiectantului

969.126

204.125

184.134

1.153.260

242.909

3.8.L1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

815.126

171.689

154.874

970.000

204.309

3.8.I.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

154.000

32.437

29.260

183.260

38.600

3.8.2.

Dlrigentie de șantier (50% din 3.5.6)

2.419,539

509.623

459,712

2.879.251

606.452

TOTALCAPITOLUL 3

9.434.891

1.987455

1.783.435

11.218.326

2,362.897

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru-investitla de baza ........


yii«            ibi»> ____"3?             /'Os


  • 4.1.1   DOI - Șina a 3-a____________

  • 4.1.2   DO2-Cale de rulare_________

4.L3 D03 -Achiziție material rulant


DO4 - Structură de rezistență Stație


DO5 - Structură de rezistență Interstație


>iaw y AUtoil i >JjgJfd}jC "Mga


________o______________o               o              o___________o

17.380.465       3.660.818 _______3.302.288      20.682.753    4.356.373

0                0                0               0            0


25.385.951        5.347.000 4.823.331      30.209,282    6,362.930


346.243


31X333       1956,190     412.029


Mr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA}

lei

euro

Iei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinereasîamenelarM teremriul

1 3 ■■ ’ l 1

! ■1'‘

|H îtb l. >7'IHnOi» Uli ) ni), Iiu'b’ ; l'HIÎ, -Ih a'l)W •'•Ifr’tt'b '1/!' H:' îl) ■ ( ,‘I '■ M ) ./ i l‘j' 0 f‘iv l.lțM.y H-I           J' "Ii'J/ir;’)/1' <’^'4

IrTln' )l> 1, 1(1 >     > ‘11/

ț;E.:iîJȘK

'-i'm

II

li

' ~~ "1*

'fHh

i)l ))f ■

‘li

>< (■•M

~ ‘.0

r ■h

'Mu! H‘ l’î !«!■•                               l-Pl- 1» HI» )■ I< ) l'iW )

! ,'H 1

M Jji rl1

‘>•5 (V/il

■EH

iTerasamehteșTamenajărîexterioare            ... ...

1.514’7691

, 319.0531

287.8061

L8O2.575L

379.6731

!'?<.«! 1

',îu'MOlr-r                                ’’l

! H»'I "i

| '"ObUI

l1' OvN:

1_____________________________

1.4.1

Apâpdtabila

632.809

133:287

120.234

753.042

158.612

1.4.2

Canalizare

339.416

71.491

64.489

40X905

85.074

1.4.3

Telefonie

47U196

99.037

89337

559.533

117.854

14.4

Gaze naturale

206.838

43.566

39.299

246.138

51.844

1.4.5

Electricitate

255.388

53.792

48524

303.911

64.012

TOTAL CAPITOL 1:

3.703,565

780.076

703.677

4.407.243

928.290

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

MlSgiKM)!

XLI

Branșament de apa-Ibuc

18.500

3.897

3.515

22.015

4.637

2.1.2

Racord canalizare - 2buc

76.000

16.008

14.440

90.440

19.049

2.13

Instalat!! de alimentare cu energie electrica MT

5.005.323

1054.263

951011

5.956.334

1.254.573

2.13.1

Lucrări rețele de medie tensiune - conform studiu de soluție - alimentare cu energie electrica (ALM) - traseu 1

1124.230

447.423

403.604

2.527.834

532.433

2.13.2

Lucrări rețele de medie tensiune-conform studiu de soluție - alimentare cu energie electrica (ALM) - traseu 2

Z124.230

447.423

403.604

2.527.834

532.433

2.13.3

Montare Celule medie tensiune si Puncte de conexiune distribuitor de energie electrica (complet echipate)

94.440

19.892

17.944

112.384

23.671

2.1.3.4

Procurare Celule medie tensiune si Puncte de conexiune distribuitor de energie electrica (complet echipate)

662.423

139.525

125.860

788.283

166.035

TOTALCAPITOL2

5.099.823

•    1.074.167

968.966

6 068.789

1.278.2S9

CAPITOLUL 3

Cheltuieli nentru orotectare si asistenta tehnica

Hr. crt.

Denumirea capitolelor $1 subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

4.16

D06 - Epuismente si PMA

141.165

29.733

26.821

167.986

35.383

4.17

D07 - Arhitectură

29.413.000

6,195,210

5.588.470

35.001.470

7.372.300

4.1.8

D08 - Arhitectură - semnalizare calatori

1.780.000

374918

. 338.200

2.118.200

446.153

4.19

D09 • Instalații electrice de medie tensiune si curent continuu

7.528.600

1.585.736

1.430.434

8.959,034

1887.026

4.110

D010 - Instalații electrice și telemecanlcă energetică

10.286,195

2.166.564

1,954.377

12.240,572

2.578.211

4.111

D011 - Instalații de termoventilațle și climatizare

3.249.398

684.415

617.386

3.866.784

814.454

4.1.12

D012 - Instalații tehnico-sanitare și PS1

1416.115

298.274

269.062

1685.177

354.946

4.113

D013 - instalații de transport local călători

1.024199

215.725

194.598

1218.797

256.713

4.1.14

DO14 - Rețea de cabluri cu fibre optice

451.224

95.041

85.733

536.956

113.098

4.1.15

0015 - Instalații de radiocomunicații

1037.737

218.577

197.170

1234.907

260.106

4.1.16

0016 - Instalații de telefonie

255.047

53.720

48.459

303.506

63.927

4.1.17

0017-Instalațiide ceasoficare

377.494

79.511

71.724

449,218

94.618

4.118

0018 - Instalații de informare dinamică

2.483,546

523.105

471.874

2.955.420

622.495

4.119

0019 - Instalații de televiziune în circuit închis

109.181

22.997

20.744

129.926

27,366

4.120

0020 - Instalații de taxare automată a călătorilor

578.480

121.844

109,911

688.391

144.995

4.1.21

0021 - Instalații de detecție, semnalizare șl alarmare a incendiilor

167.884

35.361

31898

199.782

42.080

4.122

0022 * Instalații antiefracție

156.823

33.031

29.796

186.619

39^307

4X23

DO23 ” Instalații de siguranță a traficului

1263.245

266.075

240.017

1.503.261

316.629

r

•>IIW7,

_

4.2.1

DOI - Șina a 3-a

917.149

193.177

174.258

1091407

229.881

4.2.2

D02-Calede rulare

0

0

0

0

0

4.13

D03 -Achiziție material rulant

0

0

0

0

0

4.Z4

DO4 - Structură de rezistență Statie

0

0

0

0

0

4.2.5

DOS - Structură de rezistență interstatie

0

0

0

0

0

4.Z6

DO6- Epuismentesi PMA

0

0

0

0

0

4.2.7

D07-Arhitectură

0

0

0

0

0

4.18

DO8 - Arhitectură - semnalizare calatori

0

0

0

0

0

4.2.9

DO9 - Instalații electrice de medie tensiune si curent continuu

196.320

41.351

37.301

233.621

49.207

4.110

D010 - Instalații electrice șl telemecanică energetică

81.092

17.080

15.408

96.500

20.326

4.2.11

D011 - Instalații de termoventilațle și climatizare

220.241

46.389

41.846

262.087

55.203

4.2.12

D012 - Instalații tehnico-sanitare șl PSI

50.484

10.633

9.592

60.076

12.654

4.113

D013 - Instalații de transport local călători

282.686

59.542

53.710

336.396

70.855

4.2.14

D014 - Rețea de cabluri cu fibre optice

83.391

17.564

15.844

99.235

20.902

4.2.15

D015 -Instalații de radiocomunicații

51.105

10.764

9.710

60,815

12.809

4.116

D016 - Instalații de telefonie

16.049

3.380

3.049

19,099

4.023

4.117

0017-instalații de ceasoficare

24.430

5.146

4642

29.071

6.123

4.2.18

D018 - Instalații de informare dinamică

123.155

25.940

23.399

146.554

30.868

4.119

D019 - instalații de televiziune în circuit închis

89.291

18.807

16.965

106.256

22,381

4.2.20

D020 - Instalații de taxare automată a călătorilor

208.781

43.975

39.668

248.450

52.331

4.2.21

D021 - Instalații de detecție, semnalizare și alarmare a incendiilor

17.214

3.626

3.271

20.485

4.315

4.2.22

DO22 - Instalații antiefracție

6.700

1.411

1.273

7.973

1679

4.2.23

DO23 - Instalații de siguranță a traficului

2.526.490

532.150

480,033

3.006.523

633.259

EBiBH

hhmbmkjl ■..............     

i .wpn/d

i’

4.3.1.

DOI - Șina a 3-a

3236.788

701822

633.990

3.970.778

836.358

4.3.1

D02-Calede rulare

0

0

0

0

0

4.3.3.

D03 -Achiziție material rulant

0

0

0

0

0

4.3.4,

D04 - Structură de rezistență Statie

0

0

0

0

0

4.3.5

D05 - Structură de rezistență Interstatie

0

0

0

0

0

4.3.6.

D06- Epuismentesi PMA

0

0

0

0

0

4.3.7.

007-Arhitectură

0

0

0

0

0

4.3.8

008 - Arhitectură - semnalizare calatori

0

0

0

0

0

4.3.9.

D09 - Instalații electrice de medie tensiune si curent continuu

4.565.606

961.646

867.465

5.433.071

1.144.358

4.3.10.

D010 - Instalații electrice șl telemecanlcă energetică

1013.985

213.574

192.657

1.206.642

254.153

4.3.11

D011 - Instalații de termoventilațle și climatizare

1.282.629

270.158

243.699

1526.328

321488

4.3.12.

D012 - Instalații tehnico-sanitare șl PSI

5,73.215

120.735

108.911

682.126

143.675

4.3.13.

D013 - Instalații de transport local călători

2.768.115

583.043

525.942

3.294.057

693.822

4.3.14.

0014 - Rețea de cabluri cu fibre optice

111568

23.71C

21382

133.956

28.215

4,3.15,

0015 - instalații de radiocomunicații

497.116

104.70"

94.45Î

591568

124.601

4.3.16,

0016 - instalații de telefonie

162.074

34.13"

30.79z

192.868

40.624

4.3.17,

0017 - Instalații de ceasoficare

116.32S

24501

22.10;

138.42"

29.157

4.118.

D018 - Instalații de informare dinamică

741.148

156.10

140.81Î

881.96f

185.767

4.3.19.

D019 - Instalații de televiziune în circuit închis

0,

4.3.20.

D020 - instalații de taxare automată a călătorilor

2.971.21;

625.82

564.53

3.535.741

744.727

4.3.21

D021 - Instalații de detecție, semnalizare și alarmare a Incendiilor

178.60:

37.61

33.93

212.531

44.766

4.3.22.

0022 - instalații antiefracție

35.17<

7.40

6.68

4185

8.816

4,3 73,

4.4.1

!!■■■■■

4.4,1

002-Cale de rulare

0

4.4.3.

D03 -Achiziție material rulant

0

0

0

4.4.4.

D04 - Structură de rezistență Statie

0

0

0            0

“4X5.-

005 -'Structură de rezistehțălhTerstatie

-------------

------------ .. ...

o---------------

0 --------------

9 —--------0

4.4.6.

D06- Epuismente si PMA

0

0

0            0

4.4.7.

D07-Arhitectură

0

0

0           0

4.4,8.

D08 - Arhitectură - semnalizare calatori

0

0

0            0

4,4.9.

009 - Instalații electrice de medie tensiune si curent continuu

0

0

0

0           0

4.4.10

D010 - Instalații electrice și telemecanlcă energetică

0

0

0

0           0

4.4,11

0011 - Instalații de termoventilație și climatizare

0

0

0

0           0

Ur.crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

♦.4.12.

DO12 - Instalații tehnico-sanitareși PSI

0

0

0

0

0

♦.4,13.

D013 - Instalații de transport local călători

0

0

0

0

0

♦.4.14.

DO14 - Rețea de cabluri cu fibre optice

0

0

0

0

0

♦.4.15.

DO15•Instalații de radiocomunicații

0

0

0

0

0

4.4.16.

DO16 - Instalații de telefonie

0

0

0

0

0

4.4.17.

DO17 - Instalații de ceasoficare

■0

0

0

0

0

4.4.18.

DO18 * Instalații de informare dinamică

0

0

0

0

0

4.4.19.

DO19 - Instalații de televiziune în circuit închis

921793

194.156

175.141

1096.934

231.045

4.4.20.

DO20 - Instalații de taxare automată a călătorilor

0

0

0

0

0

4.4.21.

D021 * Instalații de detecție, semnalizare ți alarmare a incendiilor

0

0

0

0

0

[♦.4.22.

DQ22 - Instalații anțiefracție

0

0

0

0

0

[♦.4.23.

DO23 - Instalații de siguranță a traficului

p

0

0

0

0

1 n                       " ‘"T          \r              ’     /f’'TU

, 1 '.tMMji

>?.<’/ J.HI

4.5.1

DOI- Șina a 3-a

0

0

0

0

0

4.5.2.

DO2 * Cale de rulare

0

0

0

0

0

4.5.3,

DOS -Achiziție material rulant

0

0

0

0

0

4.5.4.

DO4 - Structură de rezistentă Statle

0

0

0

0

0

4.5.5.

DO5 - Structură de rezistență Interstatie

0

0

0

0

0

4.5.6.

DOS - Epuismente si PMA

0

0

0

0

0

4.5.7.

DO7-Arhitectură

0

0

0

0

0

4.5.8.

DO8 - Arhitectură - semnalizare calatori

0

0

0

0

0

4.5.9.

DO9 - Instalat!! electrice de medie tensiune si curent continuu

259.071

54.568

49.224

308.295

64.936

4.5.10.

DO10 - Instalații electrice $1 telemecanică energetică

35.811

7.543

6.804

42.615

8.976

4.5.11.

DO11 - Instalații de termoventilație $i climatizare

136.039

28.654

25.847

161.887

34.098

4.5.12.

DO12 - Instalații tehnico-sanitare $1 PSI

16.310

3.435

3.099

19.409

4.088

4.5.13.

DO13 - Instalații de transport local călători

0

0

0

0

0

4.5.14.

0014 - Rețea de cabluri cu fibre optice

0

0

0

0

0

4.5.15.

DO15 - Instalații de radiocomunicații

72.095

15.185

13.698

85.794

18.071

4.5.16.

DO16 - Instalații de telefonie

0

0

0

0

0

4.5.17.

DO17-instalații de ceasoficare

0

0

0

0

0

4.5.18.

DO18-Instalații de informare dinamică

0

0

0

0

0

4.5.19.

DO19 - Instalații de televiziune în circuit închis

63.002

13.270

11.970

74.973

15.791

4.5.20.

D020 - Instalații de taxare automată a călătorilor

0

0

0

0

0

4-5.21.

DO21 - instalații de detecție, semnalizare si alarmare a Incendiilor

0

0

0

0

0

4.5.22.

DO22-Instalații antlefracțle

0

0

0

0

0

43.23.

0023 - Instalații de siguranță a traficului

0

0

0

0

0

8SSH

i               a

i

lî'j« -.-2' ^<6;

TOTAL CAPITOLUL 4

140.079.801

29.504.771

26.615^162

166.694.963

35.110.677

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

aa»

5.1.1

Lucrări de construcții ji Instalații aferente organizării de șantier

2.237.520

471.285

425.129

1       2.662.649

ț 560.8291

5.1.2

CheltuleR conexe organizării șantierului*

117.296

24,706

22.286

|         139.582

|       29.4Oo|

111

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

c

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5% din 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

608.905

128.253

608.905

128.253

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din i.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2)

119.543

25.175

119.54:

25.179

5.2,4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din 12+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1)

608.905

128.25:

608.90.

128.253

5,2,5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0.05% diri 12+1.3+1.4+2+4.1+4.24-5.L1) -taxă timbru arhitect...................................

60.89C

12.82.

60.89

12.825

DIRECTOR DEPARTAMEr^PROiECTARi dr.ing.

? * —

x&J i I tM-llfln KA& <____________r f -7


ÎE............................

TOTAL CAPITOLUL 5 ‘_________________

CAPITOLUL 6________________________

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți testt


«MM


13.083.796


2.755.818|


2.220.2551L 6X1

6.12


1 Perioada de pregătire (23 pers x 7zlje x 600Euro/zlx4t7477ieVEuro) rPerioada de execuție (23pers x7zile xK)0EufoAfx4z7477)eVEuro)


458.628

458.628


96.600

96.600TOTAL CAPET0L6

TOTAL GENERAL_______

Din care C+M___________

PROIECTANT GENERAL METROUL S.A.


1:544^54

172.946.030

119.876.297


325.242

36.427.329

25.249.341


87.139Î ,     545.767

87.139        545.767

--

1.837;S43 205.53Q.915 142.652.794


293.389 32.584.885 22.776.496


114.954 114.954

387.039 43.290.628 30.046.716