Hotărârea nr. 35/2020

Hotărâre privind modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției Autorizări nr.P. 16.1/58/24.03.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), lit. q), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, pe perioada stării de urgență instituită de autoritățile abilitate.

(2) Orarul de funcționare aferent structurilor prevăzute la art. 1 este zilnic între orele 06.00-14.00.

Art. 2. în perioada situațiilor excepționale, constatate de autoritățile abilitate, ori de câte ori intervine o modificare legislativă cu impact asupra funcționării piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, se împuternicește Primarul Sectorului 4 să stabilească prin act administrativ orarul de funcționare al acestor structuri.

Art.3. (1) Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și piețele/centrele/complexele cu activitate comercială din Sectorul 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 35/26.03.2020