Hotărârea nr. 34/2020

Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Muncipiului București și Raportul de specialitate nr. 15304/24.03.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum si Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ținând cont de prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: 5

Art.l. Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență, din Fondul special constituit la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență.

Art.2. Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență pentru persoanele prevăzute la art. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 34/26.03.2020

Anexa la H.C.L. Sector 4 nr. V.%/T?.K.'.03.2020

Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență

pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență,

 • 1. Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență

1.1.In sensul prezentei hotărâri, situația deosebită este reprezentată de dificultățile cu care o familie sau persoană singură se confruntă cu lipsuri materiale, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență.

 • 1.2. Condițiile cumulative de acordare a ajutoarelor de urgență stabilite de prezenta hotărâre sunt:

-familia sau persoană singură să aibă domiciliul legal și în fapt pe raza administrativ-teritorială a Sectorul 4 al Municipiului București;

-cel puțin unul dintre membrii familiei să nu poată beneficia de ajutor de șomaj, potrivit legii; -veniturile lunare nete să nu depășească suma de 1.000 lei/membru de familie;

-să nu aibă alte surse de venit;

-să nu dețină depozite bancare mai mari de 1.000 lei.

 • 1.3. Ajutoarele de urgență sunt acordate cu titlul de prestație financiară pentru a acoperi următoarele nevoi:

-alimente de bază;

-medicamente;

-produse igienico-sanitare.

 • 1.4. Ajutoarele de urgență se acordă lunar, pe perioada decretată ca stare de urgență, în contul curent al titularului.

 • 1.5. Cuantumul ajutorului de urgență este:

 • - 500 lei lunar pentru persoana singură;

 • - 700 lei lunar pentru familia cu un copil;

-1.000 lei lunar pentru familia cu doi sau mai mulți copii.

1.6 Pentru situația în care titularul nu are un cont curent, se va pune la dispoziție mijlocul electronic de plată și contul curent aferent, prin intermediul și pe cheltuiala Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, care gestionează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, aspectele privind digitalizarea și ”Smart City,,.

 • 2. Procedura de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutoarelor de urgență

2.1.Solicitantul ajutorului va transmite Online cererea privind acordarea ajutorului de urgență, însoțită de actele de identitate și doveditoare de venituri realizate de membrii familiei sale.

 • 2.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 are obligația de a înregistra cererea în Registrul special și de a întocmi referatele cu propunerile privind ajutoarele de urgență pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorul 4 al Municipiului, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență.

 • 2.3. Reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie verifică prin intermediul Serviciului Informatică al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în bazele de date D.G.I.T.L. Sector 4 și A.N.A.F. Sector 4, informații despre veniturile și proprietățile membrilor familiei.

La stabilirea veniturilor familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile pe care, membrii familiei le realizează în luna solicitării.

 • 2.4. Reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie analizează documentele depuse și soluționează cererile privind acordarea ajutoarelor de urgență prin întocmirea unui referat de specialitate.

 • 2.5. Referatele de specialitate întocmite după îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 2.1-2.4, vor fi certificate pentru realitate, regularitate și legalitate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 4, centralizate și înaintate, în original și vor fi supuse spre aprobare și punere în plată, Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

 • 2.6. Reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie vor monitoriza situația beneficiarilor.

 • 2.7. Dreptul la ajutor de urgență încetează în următoarele situații:

 • a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta hotărâre;

 • b) în cazul în care, pe perioada acordării dreptului la ajutorul de urgență, beneficiarii refuză să furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate;

 • c) în cazul în care, după verificare, se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate de solicitant;

 • d) la încetarea stării de urgență.

 • 2.8. După încetarea stării de urgență, prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 4, din rândul lucrătorilor Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie, vor fi desemnate persoanele care vor efectua anchetele sociale pentru acordarea ajutoarelor de urgență.

Ancheta socială, în original, va fi întocmită conform Anexei nr. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, certificată pentru realitate, regularitate și legalitate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 4 și va fi avizată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București.

 • 2.9. în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare completării dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că familia sau persoana singură nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.

2.10.Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de urgență se recuperează de la titularul dreptului ajutorului, în termenul general de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare, cu sprijinul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4.

 • 3.Documentele necesare completării dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență

3.1.Solicitantul va transmite Online următoarele documente:

-cerere;

-copie B.I., carte de identitate sau carte de identitate provizorie (pentru persoanele de peste 14 ani);

-copie certificat de naștere al copilului (pentru copiii între 0-14 ani);

-certificat de căsătorie;

-documentul privind încetarea raportului de muncă/adeverință eliberată de angajator din care să reiasă că în perioada stării de urgență a intervenit această modificare și dacă va beneficia sau nu de șomaj;

-declarația pe proprie răspundere a titularului din care să reiasă: membrii familiei și veniturile totale realizate de aceștia, sau ale persoanei singure, inclusiv dacă dețin depozite bancare.

3.2. Dosarele vor conține în mod obligatoriu:

 • a) cererea titularului;

 • b) Referatul de specialitate întocmit de D.GA.S.P.C. Sector 4, în original, aprobat de către Primarul Sectorului 4, care cuprinde următoarele:

-numele, prenumele, domiciliul, datele de identificare, componența familiei după caz;

-situația veniturilor proprii ale familiei sau persoanei singure;

-propunerile Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie din cadrul D.GA.S.P.C. Sector 4;

-cuantumul sumei ce urmează a fi acordată ca ajutor de urgență;

 • c) actele de identitate și doveditoare de venituri realizate de membrii familiei sale sau ale persoanei singure;

 • d) declarația pe proprie răspundere a titularului;

 • e) extrasul de cont al titularului de cerere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU