Hotărârea nr. 33/2020

Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București și Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București și Spitalului Clinic de Urgență „Sf. loan” București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Interinstituționale nr P. 11/18/20.03.2020;

Luând în considerare solicitările Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 20383/18.03.2020 și nr. 20863/20.03.2020 și solicitarea Spitalului Clinic de Urgență „Sf. loan” București înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 20315/18.03.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere evoluția situației epidemiologice în Municipiului București și creșterea numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2;

Văzând Hotărârile Comitetului național pentru situații speciale de urgență;

Având în vedere Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în conformitate cu prevederile prevederile art. 92 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 și art. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d) , lit. 1) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 100.000 lei pentru Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București în vederea achiziționării de echipament pentru protecția personalului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni”.

Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 510.000 lei pentru Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București pentru achiziționarea aparaturii și testelor pentru diagnosticare moleculară în vederea determinării agentului patogen viral de tip COVID19, respectiv un Analizor Diagnostic molecular și 200 de unități de testare.

Art.3 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 50.000 lei pentru Spitalul Clinic de Urgență „Sf. loan” București în vederea dotării cu echipamentele necesare activităților medicale în contextul epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Art. 4 Se împuternicește ordonatorul de credite să efectueze și să semneze toate actele necesare plății sprijinului financiar aprobat la art. 1, art. 2 și art. 3.

Art. 5 După finalizarea procedurilor de achiziție a echipamentelor medicale, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București și Spitalul Clinic de Urgență „Sf. loan” București vor transmite un rajoort pentru justificarea cheltuielilor efectuate, către Sectorul 4 al Municipiului București.

Art.6 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 33/26.03.2020