Hotărârea nr. 32/2020

Hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică - Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative nr. 311/24.03.2020;

Luând în considerare adresa nr. S.M./5933/P/24.03.2020 a Instituției Prefectului Municipiului București și adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 46408/23.03.2020, înregistrate la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr.21583/24.03.2020;

Văzând avizul Comisiei nr.7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 intitulată ”MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la sediul Consiliului Local al Sectorului 4, ședințele Comisiilor de specialitate precum și ședințele în plenul Consiliului Local al Sectorului 4 se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Art.2. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate precum și a ședinței în plenul Consiliului Local al Sectorului 4, în situațiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

 • (2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26-03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 32/26.03.2020

la H.C.L.S.4 nr

CAPITOLUL I

Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 4

Art. 1 (1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, respectiv convocarea Consiliului Local al Sectorului 4 se fac prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ.

 • (2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 se consideră fiind acolo unde se află Președinții acestora.

 • (3) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Sectorului 4, ședința desfășurându-se Online.

 • (4) în situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și/sau Primarul nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Sectorului 4.

Art. 2 Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că „ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr- o platformă online de videoconferință”.

CAPITOLUL II Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

Art. 3 Procedura de lucru, la începerea ședinței, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 este următoarea:

 • a) Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook etc.- recomandăm folosirea laptop-urilor sau a notebook-urilor, împreună cu o pereche de căști, datorită calității audio-video superioare față de smartphone sau tabletă);

 • b) Vor instala aplicația pentru video conferință în funcție de dispozitivul folosit, utilizând link-urile de mai jos:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings iOS:     https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Windows: https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

ATENTIE ! Pentru ca aplicația să aibă acces la camera și microfonul dispozitivelor, vă rugăm să acordați toate permisiunile solicitate de aceasta în momentul instalării;

 • c) Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Sectorului 4, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma online și vor selecta link-ul ”Join the meeting”, trimis de către Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative;

 • d) Vor completa profilul utilizatorului cu numele și prenumele;

 • e) Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință. în cazul în care conectarea automată nu este posibilă, fiecare videoconferință este securizata printr-un ID și o parolă, trimise de asemenea în emailul care conține invitația, acestea putând fii folosite pentru conectare manuală.

 • f) Conectarea consilierilor la conferința Online se va realiza cu 10 minute înainte de ora stabilită pentru începerea ședințelor în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, pentru a avea suficient timp ca eventualele probleme tehnice apărute să poată fii remediate în timp util.

Art. 4 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al S «eforului 4 este următoarea:

 • a) Președintele Comisiei de specialitate va începe înregistrarea video-conferinței prin apăsarea butonului „Kecord” din meniul aplicației.

 • b) Președintele Comisiei de specialitate va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va pomi microfonul pentru confirmare.

 • c) Președintele Comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • d) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: „înscriere la cuvânt”.

 • e) Președintele Comisiei de specialitate va pomi microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • f) Președintele Comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art. 5 Procedura de exercitare a votului se va face astfel:

 • a) Președintele Comisiei de specialitate va supune la vot punctele aflate pe ordinea de zi;

 • b) Acesta va adresa întrebarea: „Cine este pentru ?”;

 • c) Consilierii care sunt pentru, vor apăsa butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință;

 • d) Timpul de vot este de 1 minut;

 • e) După trecerea acestui timp, se vor număra voturile exprimate, prin numărarea simbolurilor „mâna ridicată” din dreptul fiecărui consilier;

 • f)  Președintele Comisiei de specialitate va ruga consilierii să apese din nou pe butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință, pentru a reseta votul;

 • g) în momentul în care vor dispărea toate simbolurile „mâna ridicată” din dreptul participanților, acesta va adresa întrebarea: „Cine este împotrivă ?”;

 • h) Consilierii care sunt împotrivă, vor apăsa butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință;

 • i)  Timpul de vot este de 1 minut;

 • j)  După trecerea acestui timp, se vor număra voturile exprimate, prin numărarea simbolurilor „mâna ridicată” din dreptul fiecărui consilier;

 • k) Președintele Comisiei de specialitate va ruga consilierii să apese din nou pe butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință, pentru a reseta votul;

 • l)  în momentul în care vor dispărea toate simbolurile „mâna ridicată” din dreptul participanților, acesta va adresa întrebarea: „Cine se abține ?”;

 • m) Consilierii care se abțin, vor apăsa butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință;

 • n) Timpul de vot este de 1 minut;

 • o) După trecerea acestui timp, se vor număra voturile exprimate, prin numărarea simbolurilor „mâna ridicată” din dreptul fiecărui consilier;

 • p) După ce ultimul consilier și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare al acestuia, Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului, urmând ca procedura să se repete și pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, dacă este cazul.

Art. 6 Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. ”d”, este limitat la maxim 1 minut.

Art. 7 Avizul va fi transmis ulterior desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 4, prin mijloace electronice, Secretarului General al Sectorului 4 și Direcției Administrație Publică/Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

CAPITOLUL III

Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 4

Art. 8 Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 este următoarea:

 • a)  Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook etc. recomandăm folosirea laptop-urilor sau a notebook-urilor, împreună cu o pereche de căști, datorită calității audio-video superioare față de smartphone sau tabletă)

 • b) Vor instala aplicația pentru video conferință în funcție de dispozitivul folosit, utilizând link-urile de mai jos:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings iOS:     https://itunes.apple.com/us/app/id5465053Q7

Windows: https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

ATENTIE ! Pentru ca aplicația să aibă acces la camera și microfonul dispozitivelor, vă rugăm să acordați toate permisiunile solicitate de aceasta în momentul instalării;

 • c) Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Sectorului 4, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma online și vor selecta link-ul ”Join the meeting”, trimis de către Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative;

 • d)  Vor completa profilul utilizatorului cu numele și prenumele;

 • e) Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință. în cazul în care conectarea automată nu este posibilă, fiecare videoconferință este securizată printr-un ID și o parolă, trimise de asemenea în emailul care conține invitația, acestea putând fii folosite pentru conectare manuală.

 • f)  Conectarea consilierilor la conferința online se va realiza cu 10 minute înainte de ora stabilită pentru începerea ședințelor de consiliu, pentru a avea suficient timp ca eventualele probleme tehnice apărute să poată fii remediate în timp util.

Art. 9 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 este următoarea:

a) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 va începe înregistrarea video-conferinței prin apăsarea butonului „Record” din meniul aplicației.

 • b) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va pomi microfonul pentru confirmare.

 • c) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • d) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: „înscriere la cuvânt”.

 • e) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 va pomi microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • f) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art. 10 Procedura de exercitare a votului se va face astfel:

 • a) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 va supune la vot punctele aflate pe ordinea de zi;

 • b) Acesta va adresa întrebarea: „Cine este pentru ?”;

 • c) Consilierii care sunt pentru, vor apăsa butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință;

 • d) Timpul de vot este de 1 minut;

 • e) După trecerea acestui timp, se vor număra voturile exprimate, prin numărarea simbolurilor „mâna ridicată” din dreptul fiecărui consilier;

 • f) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 va ruga consilierii să apese din nou pe butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință, pentru a reseta votul;

 • g) în momentul în care vor dispărea toate simbolurile „mâna ridicată” din dreptul participanților, acesta va adresa întrebarea: „Cine este împotrivă ?”;

 • h) Consilierii care sunt împotrivă, vor apăsa butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință;

 • i) Timpul de vot este de 1 minut;

 • j) După trecerea acestui timp, se vor număra voturile exprimate, prin numărarea simbolurilor „mâna ridicată” din dreptul fiecărui consilier;

 • k) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 va ruga consilierii să apese din nou pe butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință, pentru a reseta votul;

 • l) în momentul în care vor dispărea toate simbolurile „mâna ridicată” din dreptul participanților, acesta va adresa întrebarea: „Cine se abține ?”;

 • m) Consilierii care se abțin, vor apăsa butonul „Raise hand (ridică mâna)” din meniul „More” al clientului de videoconferință;

 • n) Timpul de vot este de 1 minut;

 • o) După trecerea acestui timp, se vor număra voturile exprimate, prin numărarea simbolurilor „mâna ridicată” din dreptul fiecărui consilier;

 • p) După ce ultimul consilier și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare al acestuia, Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 anunță rezultatul votului, urmând ca procedura să se repete și pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, dacă este cazul.

Art. 11 Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. "d”, este limitat la maxim 1 minut.

Art. 12 După ce ultimul consilier și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare al acestuia, Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 anunță rezultatul votului.

Art. 13 Toți consilierii locali, prezenți la ședință, au obligația de a completa Declarația de exprimare a votului, conform modelului atașat procedurii de vot și de a o transmite în termen de maxim 24 de ore, prin orice mijloc electronic, Direcției Administrație Publică.

Art. 14 Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 menționează dacă proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins și avertizează consilierii prezenți la ședință de obligația transmiterii Declarației menționată la art. 13.

CAPITOLUL IV

Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4

Art. 15 Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor consiliului local la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe internet.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 16 Tabletele puse la dispoziția Consilierilor Locali dispun de SIM și conexiune la internet, în situația în care consilierul va utiliza un alt dispozitiv acesta are obligația de a asigura conexiune la internet.

Art. 17 Ședințele Consiliului Local al Sectorului 4 se vor înregistra audio și video, rezultatele votului fiind în mod obligatoriu salvate.

Art. 18 (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija Direcției Administrație Publică/Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 17 alin. (1), va fi semnat pentru veridicitate de către Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 și de către Secretarul General al Sectorului 4.

Art. 19 Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa la procedura de desfășurare a ședințelor Consiliul Local al Sectorului 4 în situații excepționale

DECLARAȚIE

Subsemnatul


, consilier local, declar că votul exprimat în ședința ordinară/ extraordinară din data de desfășurată în baza Hotărârii

Consiliului Local nr.126.03.2020, este:

NR. CRT.

DENUMIREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

VOT

DA

NU

ABȚINERE

1

Aprobarea PV al ședinței.....

2

Pr de hot privind...

3

Pr de hot privind....

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul

Penal cu privire la falsul în declarații

Semnătura