Hotărârea nr. 31/2020

Hotărâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Local si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1./ 2115 /20.03.2020 al Direcției Economice;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Ținând cont de faptul că se impune luarea unor măsuri urgente de către autoritățile locale, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2/ COVID-19 în rândul populației, în caz contrar ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,

Luând în considerare prevederile art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.(l) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba deblocarea si utilizarea sumei de 240,00 mii lei din Fondul de Rezerva bugetara constituit in prezent;

Art. 2. Se aproba suplimentarea, deblocarea si utilizarea sumei din Fondul de Rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Local Sector 4, in valoare de 6.250,00 mii lei;

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2020 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2020 în sumă de 864.300,00 mii lei, conform anexelor;

Art. 4 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

  • - Anexa nr. 1.; 1,1 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

— Anexa nr. 1.2; 1.2.1; 1.2.2; - Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

  • - Anexa nr. 1.3; 1.3.1; 1.3.2; - Buget credite interne detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

Art. 5. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- Buget Local

-Anexa 3.

- Primăria sector 4 aparat propriu

- Anexa 4.

- Direcția Administrare a Unităților de Invatamant

-Anexa 5.

-51.02.01.03

- D.G.I.T.L.

- Anexa 6

-54.02.10

- Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

- Anexa 7.

- cap.68.02.

- D.G.A.S.P.C.

-Anexa 7.1

- cap.68.02.

- Asistență socială

- Anexa 7.2

- cap.68.02.04.

- Asistență acordata persoanelor in varsta

- Anexa 7.3

- cap.68.02.06.

- Copii

- Anexa 7.4

- cap.68.02.11.

- Creșe

- Anexa 7.5

- cap.68.02.50.

- Alte cheltuieli în domeniul asist. Sociale

-Anexa 7.6

- cap.66.02.

- Centrul Medico - Social Sf. Andrei

- Anexa 7.7

- cap.68.02.

- Centrul Medico - Social Sf. Andrei

- Anexa 8.

- cap.84.02.50

- Direcția Mobilitate Urbana

Art. 6. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și

pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

  • - anexa nr. 9. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

  • - anexa nr. 10,10.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare a Unităților de Invatamant”;

  • - anexa nr. 11,11.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale”;

  • - anexa nr. 12, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana”;

Art. 7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă dLn prezenta hotărâre:

- anexa nr. 13, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 8. (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 31/26.03.2020