Hotărârea nr. 3/2020

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției Autorizări nr.P. 16.2/7/08.01.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local si gospodărire comunală, avizul Comisiei nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului și avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești din cadrul Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile art. 332 - art. 348 privind închirierea bunurilor proprietate publică din OUGnr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. 1), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă completarea Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

în Anexa nr. 4 - model Contract de închiriere la capitolul “Drepturile și obligațiile Locatorului” după alin. 7.5 se introduce un nou alin. 7.6 care va avea următorul cuprins:

”7.6 Autoritățile publice locale din Sectorul 4 se obligă ca pe durata contractelor de închiriere a spațiilor comerciale din piețele aflate în administrarea Sectorului 4 să nu înceteze unilateral aceste contracte, în caz contrar garantând prejudiciul produs Locatarului ca urmare a investițiilor efectuate, calculat în baza unui raport de evaluare efectuat de către un evaluator autorizat ANEVAR independent, pentru perioada cuprinsă între data încetării unilaterale a contractului și data expirării perioadei contractului, cu excepția culpei Locatarului.”

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 rămân neschimbate.

Art. III (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și Direcția Autorizări vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.01.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 3/23.01.2020