Hotărârea nr. 26/2020

Hotărâre privind crearea și implementarea proiectului ”Ghișeul tău!” la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind crearea și implementarea proiectului "Ghișeul tău!” la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al unui grup de consilieri locali și Raportul de specialitate al Direcției Relații Publice, Serviciul Relații cu Publicul nr. P.l0.1/151/24.02.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), lit. 1), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă crearea și implementarea la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul, a unui ghișeu pentru persoanele cu dizabilități sau persoane însoțite de copii preșcolari, femei însărcinate, persoanele vârstnice precum și pentru persoanele care au o programare Online confirmată.

Art.2 în măsura în care la acest ghișeu se află în așteptare mai mult de 2 persoane din categoriile menționate la art. 1, următoarele persoane vor fi preluate prioritar de celelalte ghișee.

Art.3 Instituțiile publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care desfășoară program cu publicul vor implementa proiectul "Ghișeul tău!” în limita sumelor aprobate prin buget.

Art.4 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și instituțiile publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 26/25.02.2020