Hotărârea nr. 24/2020

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu aparţinători legali, care nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale datorită unor situații deosebite

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu aparținători legali, care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită unor situații deosebite

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 9.134/18.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală și Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 17/2000 republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, art. 78 și art. 80 alin. (2) din Codul civil, art. 2 și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare precum și de prevederile Legii ni'. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Muncipiului București ni; 313/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza Muncipiului București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

»

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu aparținători legali, care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită unor situații deosebite, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 4 și instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 24/25.02.2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

Adresa: Șos. Olteniței Nr. 252 - 254, Bl. 151, Parter, Sector 4; Tel: 0372.715.100, 0372.715.101; Fax: 0372.713.885; Pagină web: www.dgaspc4.ro; Adresă E-mail: contact®,dgaspc4.ro

Sistem de management al calității conform cu SREN ISO 9001:2015; SR ISO IWA 4:2010; CERTIFICAT Nr.183 CRegulamentul privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu

aparținători legali, care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită unor situații deosebite

1.Categorii de persoane decedate care fac obiectul prezentului Regulament

1.1 .Prevederile prezentului Regulament se aplică în situația deceselor produse pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, atunci când aparținătorii legali nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale, din următoarele motive:

 • a) starea de sănătate este precară;

 • b) lipsa resurselor finaciare sau insuficiența acestora;

 • c) se află în altă localitate/țară;

 • d) refuză din diferite motive, să facă toate demersurile necesare înmormântării;

 • e) urmașii sunt minori;

 • f) alte cauze temeinic justificate (execută o pedeapsă privativă de libertate, etc.).

 • 1.2.înhumarea persoanelor decedate prevăzute la pct. 1.1. se face în cimitirele Municipiului București, potrivit regulamentelor și normativelor în vigoare.

1.3.In situația în care persoanele decedate, prevăzute la pct. 1.1. dețin locuri de veci în cimitirele Municipiului București, înhumarea se poate face în acestea, cu respectarea regulamentelor și normativelor în vigoare, decontarea fiind asigurată conform prevederilor pct. 8.7. din prezentul Regulament. In acest sens, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, transmit reprezentanților Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane București, în original sau copie, actul de concesiune existent pe numele defunctului, spre cele legale.

2.Sesizarea decesului

Sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, cu privire la persoanele decedate care fac obiectul prezentului Regulament se face prin:

ajintermediul numărului de telefon pus la dispoziție de către Serviciul Intervenții în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, telefonul adultului nr. 0800.030.445, la care se asigură permanența în preluarea apelurilor;

 • b) la sediul instituției;

 • c) prin persoanele delegate ale unităților sanitare/centre rezidențiale care au înregistrat decesul;

 • d) prin alte mijloace.

3.Preluarea cazului persoanei decedate

 • 3.1.în situația persoanelor decedate la domiciliu/găsite în diferite locuri, reprezentanții Serviciului Intervenții în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, se vor deplasa în cel mai scurt timp posibil, la adresa indicată prin mijloacele prevăzute la pct. 2, urmând a constată dacă defunctul/defuncta face obiectul prezentului Regulament.

1

 • 3.2. Aceștia semnează procesul-verbal întocmit de poliția română aflată la fața locului, confirmând astfel prezența la locul găsirii persoanei decedate și le solicită o copie a procesului-verbal întocmit.

 • 3.3. în urma verificărilor efectuate la locul găsirii cadavrului, vor întocmi un rapot de teren care cuprinde următoarele: date despre persoana decedată, numele aparținătorilor și date despre aceștia, număr telefoane de contact, etc.

3 ATotodată, solicită intervenția firmei de prestări servicii de înhumare, în vederea ridicării cadavrului.

3.5.în vederea declarării decesului, actul de identitate al decedatului și negația eliberată de echipa operativă Serviciul Omoruri sunt predate de către agenții de poliție, reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

3.6.1n situația în care la fața locului nu este găsit actul de identitate al persoanei decedate, reprezentanții Serviciului Intervenții în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor solicita Direcției de Evidență a Persoanei eliberarea unei adeverințe cu datele de stare civilă ale defunctului, pe care o vor transmite firmei de prestări servicii de înhumare.

 • 3.7. Locuințele proprietate privată în care sunt descoperite persoanele decedate care fac obiectul prezentului Regulament, se sigilează de către organele judiciare (poliție, parchet), după ridicarea cadavrului pentru efectuarea necropsiei sau de către reprezentatntul D.G.A.S.P.C. Sector 4, în situația în care decesul nu prezintă caz medico-legal.

 • 3.8. Reprezentanții Serviciului Intervenții în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor menționa în raportul de teren, data și ora la care a fost sigilat imobilul, iar raportul va fi contrasemnat, ori de câte ori acest lucru este posibil, de către reprezentantul Asociației de locatari/persoane din asociație care cunosc situația persoanei decedate.

 • 3.9. După lămurirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs decesul, locuințele sigilate de către organele judiciare sunt preluate de către reprezentantul D.G.A.S.P.C. Sector 4.

4. Declararea decesului

 • 4.1. Declararea decesului se face la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, de către:

ajorice persoană interesată (vecini, asociația de locatari, persoana care a găsit cadavrul), pentru cazurile prevăzute la pct. 2 alin, a;

 • b) reprezentanții Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în baza documentelor predate de către Serviciul Intervenții în Regim de Urgență, pentru cazurile prevăzute la pct. 2 alin, a;

 • c) persoanele delegate din partea unităților sanitare pentru cazurile prevăzute la pct. 2 alin, b și c.

5. Emiterea adeverinței de înhumare

 • 5.1. Pentru persoanele decedate în unități sanitare/centre rezidențiale, persoanele delegate din partea unității împuternicite să declare decesul, se prezintă la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, cu o adresă prin care solicită înhumarea persoanei decedate care face obiectul prezentului Regulament.

5.2.Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie, în baza documentelor preluate de la Serviciul Intervenții în Regim de Urgență, va face demersurile necesare pentru înmormântarea persoanelor decedate care fac obiectul prezentului Regulament.

 • 5.3.în vederea eliberării adeverinței de înhumare de către Serviciul de Stare Civilă, pentru persoanele al căror deces este declarat la mai mult de 48 de ore de la data decesului, se impune emiterea documentului prin care se autorizează înregistarea tardivă a decesului și înhumarea

2

cadavrului, de către procurorul de serviciu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.

 • 5.4. Cadavrele persoanelor decedate care fac obiectul pct. 1.2. la prezentul Regulament, vor fi înhumate într-un singur cimitir, în gropi individuale, pentru care în registrul de înhumări al cimitirului se menționează în mod obligatoriu: numele și prenumele decedatului, data decesului, figura și locul nade urmeză să fie înhumat decedatul.

 • 5.5. Reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, se vor prezenta cu adeverința de înhumare și extrasul de certificat de deces, în termen de cel mult 24 de ore de la declarația de înregistrare a decesului, după cum urmează:

 • a) la Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane Străulești, în vederea repartizării unui loc de înhumare, în cazul persoanelor decedate care fac obiectul pct. 1.2. la prezentul Regulament;

 • b) la Adminstrația Cimitirului unde persoana decedată deține locul de veci, cu adeverința de înhumare, în vederea stabilirii datei de înhumare, pentru persoanele decedate care fac obiectul pct. 1.3. la prezentul Regulament.

6. Comunicarea către D.G.E.P. Sectorul 4 a înhumărilor efectuate

 • 6.1. Reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor comunica lunar Direcției de Evidență a Persoanei Sector 4, decesele pentru care a achitat costul înhumării, cu mențiunea că toate cheltuielile de înhumare au fost suportate din bugetul direcției, în baza prezentei hotărâri.

 • 6.2. Trimestrial, Direcția de Evidență a Persoanei a Sectorului 4, va transmite Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, lista defuncților pentru care aparținătorii, ulterior perioadei de incapacitate de înhumare a persoanei decedate, au solicitat eliberarea certificatelor de deces. Tuturor solicitanților de certificate de deces li se va comunica obligatoriu faptul că defuncții au fost înhumați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, din bugetul direcției și sunt obligați să restituie contravaloarea prestării acestor servicii funerare.

7. Atribuirea de prestări servicii funerare

 • 7.1. în termen de 15 zile de la data intrării în vigoarea a prezentului regulament, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, va efectua demersurile necesare atribuirii contractului de prestări servicii de înhumare, precum și cele privind introducerea în bugetul propriu a sumelor decontării serviciilor care fac obiectul prezentului regulament.

 • 7.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 va comunica Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” în teremen de 15 zile, numele societății comerciale de prestări servicii cu care a încheiat contract, potrivit legislației în vigoare.

S.înhumarea

8.1.In cazul persoanelor decedate care fac obiectul prezentului Regulament și nu dețin loc de veci într-unul din cimitirele de pe raza administrativ-teritorială a Municpiului București, reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor solicita Adminstrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, repartizarea unui loc de înhumare.

 • 8.2. Reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie vor comunica societății comerciale cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii, locul de unde poate fi ridicat cadavrul și cimitirul unde urmează a fi efectuată înhumarea.

 • 8.3. Finna de prestări servicii de înhumare va asigura:

 • a) confecționarea / achiziționarea sicriului și a însemnului religios cu înscrierea numelui decedatului și a anului decesului;

 • b) transportarea de la locul de depunere la cimitir;

3

 • c)orice altă prestație necesară și utilă legată de înmormântare.

 • 8.4. Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane vor lua următoarele măsuri:

 • a) săparea gropilor;

 • b) oficierea slujbei de înhumare de către preoți de caritate angajați;

 • c) înhumarea decedaților;

 • d) orice altă prestație necesară și utilă legată de înmormântare.

 • 8.5. Manipularea cadavrelor în vederea înhumării, în cadrul spitalelor sau I.N.M.L. se face de către personalul acestor unități, iar pentru celelalte situații se face de către societatea comercială cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii.

9 .Decontarea cheltuielilor

 • 9.1.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, la cererea societății comerciale de prestări servicii și a Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, va vira în contul acestora cheltuielile de înmormântare, pe baza facturilor prezentate în vederea decontării.

9.2.In cazul aparținătorilor care nu achită valoarea cheltuielilor cu înmormântarea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, va efectua demersurile necesare și legale în vederea recuperării lor.

9.3.Pentru fiecare caz în parte, Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie, va întocmi un dosar care va cuprinde, după caz:

a)copia actului de identitate a defunctului/copia adeverinței cu datele de stare civilă ale defunctului, eliberată de Direcția de Evidență a Persoanei Sector 4;

bjraportul de teren, unde sunt menționate data și ora la care a fost sigilat imobilul, contrasemnat, ori de câte ori acest lucru este posibil, de către reprezentantul Asociației de locatari/persoane din asociație care cunosc situația persoanei decedate, raport întocmit de Serviciului Intervenții în Regim de Urgență;

 • c)copia procesului-verbal întocmit de poliția română aflată la fața locului;

djdeclarație vecini/cunoștințe privind aparținătorii;

 • e) dovada emisă de Poliția Omoruri din care reiese că defunctul nu este caz medico-judiciar;

 • f) documente/declarații scrise ale aparținătorilor legali din care reiese că nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită uneia din situțiile prevăzute la pct. 1.1.;

 • g) referatul de specialitate în care este prezentată situația aparținătorilor, cu motivarea încadrării defunctului în categoria persoanelor decedate care fac obiectul prezentului Regulament;

 • h) documentul prin care se autorizează înregistarea tardivă a decesului și înhumarea cadavrului, emis de procurorul de serviciu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;

 • i) în fotocopie, adeverința de înhumare;

 • j) certificat medical constatator al decesului, în copie;

 • k) extras din registrul de deces emis de Serviciul de Stare Civilă, copie;

 • l) dovada de concesionare a unui loc de înhumare pe 7 ani, emisă de Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, copie;

 • m) copia facturilor prezentate în vederea decontării de către Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și firma de servicii de înhumare;

 • n) dovada achitării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, a cheltuielilor cu înmormântarea efectuate, atât de Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, cât și de firma de servicii de înhumare;

 • o) calculul total al cheltuielilor efectuate.

lO.Recuperarea cheltuielilor

 • 10.1.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 va efectua demersurile administrative în vederea recuperării cheltuielilor aferente prestărilor de servicii pentru situațiile pentru care, ulterior, vor exista informații că nu fac obiectul prezentului Regulament, de la aparținătorii legali sau persoanele care au acceptat moștenirea.

4

10.2Totodată, se vor efectua demersuri în vederea recuperării acestor cheltuieli de la titularii contractelor de vânzare-cumpărare sau a altor acte de proprietate echivalente, în situația în care defuncții figurau în acestea cu clauze de uzufruct viager.

 • 10.2.Direcția de Evidență a Persoanei a Sectorului 4, și Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4 prin serviciile și compartimentele de specialitate ale acestora, are obligația de a sprijini Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea recuperării acestor cheltuieli.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5