Hotărârea nr. 23/2020

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.7.1/388/24.02.2020;

Luând în considerare Procesul - verbal încheiat în data de 24.02.2020 cu ocazia întâlnirii ordonatorului principal de credite cu reprezentanții salariaților Centrului European și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”, în vederea consultării cu privire stabilirea salariilor de bază;

Văzând Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

Țănînd cont de Hotărârea Guvernului României nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în conformitate cu prevederile O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Luând în considerare prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se înlocuiește anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Resurse Umane și Centrul European și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative, asigură comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Insituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 23/25.02.2020

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE SI DE EXECUȚIE DIN CADRUL CENTRULUI EUROPEAN CULTURAL SI DE TINERET PENTRU UNESCO “NICOLAE BĂLCESCU”

Nr. Crt.

Funcția contractuală

Nivel Studii

Grad profesional

Coeficient de salarizare la data de

01.03.2020

Salarii de bază la data

de 01.03.2020

1_________________________________________________________________________.________________.

1.

Director General

S

FII

7,31

16302

2.

Șef Serviciu

S

I/II

5,00

11150

3.

Șef Birou

s

FII

4,00

8920

4.

Contabil Șef

S

MI

3,41

7604

5.

Consilier Juridic

s

IA

3,90

8697

6.

Consilier Juridic

s

I

3,41

7604

7.

Consilier Juridic

s

II

2,15

4795

8.

Consilier Juridic

s

debutant

1,81

4036

9.

Consilier, Inspector de specialitate

s

IA

1,87

4170

10.

Consilier, Inspector de specialitate

s

I

2,01

4482

11.

Consilier, Inspector de specialitate

s

II

1,99

4438

12.

Consilier, Inspector de specialitate

s

debutant

1,91

4259

13.

Referent, Inspector, Arhivar, Casier

M

IA

1,87

4170

14.

Referent, Inspector, Arhivar, Casier

M

I

1,45

3234

15.

Referent, Inspector, Arhivar, Casier

M

n

1,76

3925

16.

Referent, Inspector, Arhivar, Casier

M

debutant

1,00

2230

17.

Șofer

M/G

I

1,60

3568

18.

Șofer

--------

M/G

n

1,00

2230

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin -Constantin BĂRBĂLĂU