Hotărârea nr. 22/2020

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 1872/21.02.2020 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Noianele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272 din 05/12/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/25.02.2020 pentru modificarea punctului 6 al anexei LIotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. f) și 1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare, se modifică , după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 - Organigrama Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 2 - Statul de funcții al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, - se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative, asigură comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Insituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 22/25.02.2020

Anexa nr. I la H.C.L.Sector 4 Nr.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


TOTAL PERSONAL: 38 din care:


PERSONAL CONDUCERE: 5

PERSONAL EXECUȚIE: 33


Anexa nr. 2 la H.C.L.Sector 4 Nr.-*</ 2020 STATUL DE FUNCȚII AL

DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SECTOR 4

NR. CRT.

FUNCȚIA

NIVEL DE STUDII

GRADUL/TREAPTĂ PROFESIONALA

1

Director General

S

i/n

2

Director General Adjunct

s

I/II

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR-CONTABILITATE

3

Șef serviciu

s

VII

4

Consilier

s

IA

5

Consilier

s

IA

6

Consilier

s

IA

7

Consilier

s

IA

8

Consilier

s

IA

9

Consilier

s

IA

10

Consilier

s

IA

11

Referent

M

IA

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SSM

12

Consilier

s

IA

13

Consilier

s

IA

BIROUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

14

Șef birou

s

I/II

15

Consilier

s

IA

16

Consilier

s

IA

17

Consilier

s

IA

18

Consilier

s

IA

19

Consilier

s

IA

BIROUL ADMINISTRATIV

20

Șef birou

s

I/II

21

Consilier

s

IA

22

Consilier

s

IA

23

Consilier

s

IA

24

Consilier

s

IA

25

Consilier

s

IA

26

Consilier

s

IA

27

Consilier

s

IA

28

Consilier

s

IA

29

Referent

M

IA

30

Referent

M

IA

31

Fochist

G/M

IA

32

Fochist

G/M

IA

33

Asistent medical generalist

PL/M/S

IA

34

Asistent medical generalist

PL/M/S

IA

35

Femeie de serviciu

G/M

IA

36

Femeie de serviciu

G/M

IA

COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTROL INTERN

37

Consilier

S

IA

38

Consilier

S

IA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.total de funcții de conducere

5

Nr.total de funcții de execuție

33

Nr.total de posturi din cadrul instituției

38