Hotărârea nr. 21/2020

Hotărâre pentru modificarea punctului 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea punctului 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.7.1/372/19.02.2020;

Luând în considerare Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.7461/11.04.2019 înregistrată la Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr.27436/17.04.2019;

Văzând Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.III din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l), art.166 alin.(4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică punctul 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire instituție

Numărul maxim de posturi la nivelul Sectorului 4

Observații

6

Direcția de Administrare a

Unităților de învățământ Sector 4

38

Se suplimentează structura cu

6 posturi

TOTAL

1302

-

Art.II Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, va aproba structura organizatorică, în consecință.

Art.HI (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, precum și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 21/25.02.2020