Hotărârea nr. 19/2020

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren şi construcţie aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun nr. P.9.1/361/19.02.2020, întocmit de către Direcția de Dezvoltare, Serviciul Investiții și de către Direcția Autorizări, Biroul Patrimoniu;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. j) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 18/25.02.2020 pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”, conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Justa despăgubire pentru cota de 9/16 din imobilul teren în suprafață totală de 1.231 mp. și din imobilul construcție CI în suprafață totală de 563 mp. de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, aflate în proprietate privată și identificate în anexele prezentei hotărâri, a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2020 de Camera Notarilor Publici la suma de 2.720.110 lei, conform listei din Anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilului teren și a construcțiilor situate pe acesta de la adresa adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, așa cum sunt acestea identificate în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”.

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 19/25.02.2020

Nr. cadastral


Suprafața imobilului (mp)


Adresa imobilului


228858


Nr. Cartea Funciară


1231 mp

228858


ANEXA NR. J„Loc. București Sectorul 4, Str Gramont, Nr. 25, lud. București


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

o o CM r-cO m


Sector 4Inventar de coordonate puncte de contur

Sistem Stereo 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

325259.582

587216.259

3.57

2

325258.742

587219.733

16.51

3

325254.155

587235.590

24.56

4

325229.701

587233.299

18.45

5

325211.335

587231.549

17.18

6

325194.223

587229.975

14.09

7

325195.953

587215.988

5.95

8

325196.362

587210.048

10.26

9

325206.555

587211.192

14.17

10

325220.664

587212.499

1.90

11

325222.557

587212.660

3.96

12

325226.503

587212.995

9.22

13

325235.691

587213.775

1.84

14

325237.525

587213.930

6.40

15

325243.896

587214.531

3.74

16

325247.622

587214.882

12.04

S=1231mp


Limita număr cadastral 228858, avizat OCPI București                “


325200

A. Date referitoare la teren


Nr. parcelă

1

Total


Categorie de folosință CC


Suprafața (mp)

1231

1231

B. Date referitoare la construcții


Mențiuni


Teren împrejmuit


Cod

~CT~

C2

C3

C4

C5

C6 Total


Destinația

CAS CA CA CA CA CA


Suprafața construită la sol

_________(mp)_________

_________170_________

___________3___________

_________27_________

_________25_________

__________33__________

__________12__________

270


Mențiuni


Suprafața Desfasurata = 563mp ( Ds+P+1E+M). Anul construcției 1905. ____________________Construcție parter din cărămidă___________________ ____________________Construcție parter din cărămidă___________________ ____________________Construcție parter din cărămidă___________________ ____________________Construcție parter din cărămidă___________________ Construcție parter - metalica


Executant

Confirm ex'ecuta®£fiă'stfrăt6'nlb. corectitudinea întocmirii docîngentațja corespondența aceșteiațp'.realftafel

htitai^t

i ■'-C.LAL


Șunrafața totală măsurată a imobilului = 1231 mp

... t'         Suprafața 4.in act = 1231 mp

î*                        - ■u~:a'n                      "


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


Data.


ANEXA 2

/-££> ■ Q-l              Tabel cu situația suprafețelor afectate de expropriere în proiectul de utilitate publică

„Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224” februarie 2020
Nr. Crt.

Nume Proprietar

Adresa

Nr. Cadastral

Suprafața TEREN propusa pentru expropriere (mp.)

Suprafața CONSTRUCȚIE propusa pentru expropriere (mp.)

Valoare teren [Lei]

Valoare construcții [Lei]

Valoare teren + construcție [LEI]

Valoare totala teren [Euro]

FORMA PROPRIETĂȚII

1

Str. Gramont nr. 25

228858

692 (reprezentând cota de 9/16 din terenul in suprafața totala de 1.231 mp.)

317 (reprezentând cota de 9/16 din C1 in suprafața construita desfasurata de 563 mp.)

2.021.336 lei

698.774 lei

2.720.110 lei

570.840 €

PRIVATA

A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :

curs euro 06 februarie 2020

4,7651 lei

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publicaRaportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

  • 1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind Intravilan curți construcții, ocupat de construcții.

  • 2. Suprafețele aflate la demisol si mansarda nu au fost decotate datorita lipsei suprafețelor desfășurate pe flecare nivel. După ce evaluatorul va primi aceste suprafețe defalcate, valoarea va fi recalculata (valorile se vor diminua) datorita decotarilor pentru demisol si mansarda.

  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2020 si anume zonările furnizate de Grila notariala 2020

  • 4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2020 București întocmită de DUMITRASCU EXPERTIZE SRL.


  • 5. Suprafața construit desfășurată totala a fost preluata din PAD-ul semnat si stampilat SC Geo-Topo SRL si menționata in extrasul de carte funciara nr. 73730 din 31.10.2019