Hotărârea nr. 18/2020

Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.2/194/21.02.2020, întocmit de către Direcția de Dezvoltare, Serviciul Monitorizare și Derulare Contracte;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. j) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 302/11.12.2019 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, Anexa nr. 8 - „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”;

în conformitate cu Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr, 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25-02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 18/25.02.2020

Anexa la HCL S4 nr.

Pwctant ASOCIEREA

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R1

BAU STARX S.R.L

YAHMUNSJIL

BK> DM$K>N CONSULTING S.R1_

5aza de protedare DTAC

DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 al obiectivului de Investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Lucrări decanstrucțl necesare In vederea obțineri autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224

Municipiul București, Sector 4, Str.Gramont «25

‘1) De.vTut general este parte ocrpcxnta a slriul-j de fczxxliafa' axuroar atg oe g/zaro a lucrărilor de- rtarvEiii

Hr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

curo

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Chdtukl pentru obținerea tl amenațarea terenului

1 1

Cttnaraa lererda

272011000

516.820.9C

3136,93090

677,394 77

12

Amenajarea teronulji

000

0.00

000

OOC'

13

Amy&gri penfu protecU meiului si aduce-ee ia ste~ea nitida

ore

ooc

OOO

ooc-

1.4

Chdluiei pgnfru relocarea pxteefa utirtat»or

coo

0.00

000

00C'

TOTAL CAPITOLUL 1

2.720,110 00

516,820.90

3 236930 90

677 39477

CAPITOLUL 2.

Chcltuki pentru asigurarea utihtatlor necesare obiectivului de Investiții

2

Chel tu'ei pentru asigurarea utilităților r.acesare abieotr/u'u de investili

oooj

âoq

000

OKI

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.W

0.00

0.001

CAPITOLUL!

Chcltulci pentru proiectare si asistenta tehnica

31

Slirfi

000

0.00

000

000

311

Stuii de teren

000

000

OOO

OK

31.2

Raport prund impactul asuora modului

000

0 0C'

000

OOO

313

Alte studi sooci'cc

000

ooc

000

OOC

32

Dxumenfaii suport si chertuteb pentru ct-tinerea de avize. acorduri si autorizații

11 527 83

0.00

11,527.63

241244

33

Expertiza tehnica

COO

o.oc

000

OOC-

34

CWicarea pedormantoi enygetke si auzitei energetic al clădii lor

COO

0.00

000

000

35

Proiectare

5061 37

961.66

602303

1.260 44

351

Tema de proiectare

OOCi

o.oc

000

OOO

352

Stiriu de preteeabâitata

0 00

0.00

OOO

ooc

353

Studii de lezațihtate/dxurrenta!ie de avizare a luoranfor da interveni si deviz generai

coo

0.00

000

OOC'

354

Documentate tehnice rxaoesere in vederea cbtneriiaMzetor.'acofduriior/aulOTzatiilof

2 505 35

476.02

298137

62391

355

Venf carea tehnica de calitate a proiectului tertme si a detdifor de execjtie

OOO

000

000

000

356

Proiect tehnic si de talii de execute

2 556 02

485.64

3.04166

63653

36

Oroanzaroa procedurilor de achiziție

000

0.00

0.00

OOO

3.7

Consultanta

000

0.00

000

0.00

371

Manawmertul da orofed pent-u obiectivul de investiții

000

0.00

000

000

372

Aud tul l’iaxiar

coo

0.00

000

OOO

373

Consultanta cerere de finanțare

coo

0.00

000

OK

38

Asistenta tonrâa

10 627 63

2.057.29

1283512

269646.

381

Asistenta tehnica din partea proiectilul ui

40000

76.00

47603

9961

381 1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

300 00

57.00

35703

74 71

3.812

Fentru pa-baparea proiectantului la tazde induse in programul de conți oi ai Ixranfor d= execute, iMZat ■de catrec Inspectorat J de Stat in Construcții

100.00

19.00

11900

2490

382

Dngentie de șantier

10 427 63

1,981.29

1240912

25S687

TOTAL CAPITOLUL 3

27,417.03

3.018.95

30.435 98

6.369.36

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

41

Construcli s instalate

2011 197 27

382,127.43

239332476

503 652 73

42

Montai utilaje, echipamente tahnolosce si funcționate

42 18968

8016.04

50.205 72

10 506 56

43

Ltiae. Kruamente tehndogce s fundionale care necesita montai

9191653

17.454.53

199.383 06

2289067

44

lAiae, echpamer.tc tehnologice s funotionaic caro nu necesita monta si cchoametic de transport

COO

0.00

000

OOC

45

Dotan

COO

ooc

000

OOC

46

Active necotpcuate

coo

0.03

000

OOC

TOTAL CAPITOLUL 4

2145.305.48

407,608.06

2552213.54

534.249.98

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

51

Oraamzanj de santor.

32179.58

6,114.12

38.293.70

601175

511

Luran oa construcții si instalații alerer-te cresnearii de șantier

32 179 58

6.114 12

3829370

801375

512

Cheikrei conexe crgantzarii șantierului

COC

0.0C'

OOC

OK

52

Camtsoax. taxe, cote teoale ccstd credildu

23 96401

0.00

23.964 01

5019.15

521

Comisioanele s dobânzile aferente croatului banoi finanțatoare

COO

O.OC

OOO

OK

522

Cote aferenta ISC pentru ccntrdd ca'fetii Ixrerilor de consfox» 0.5% dn C-+M fel Lege W1995»

10 42? 63

O.OC

10.42783

218224

523

Goto aferenta ISC pentiu contidu staLiu ir amenajarea teritondu. irbanism st pentru aJto'Earca knraribr -de ccnstexlii

2.085 57

0.00

208557

436.45

524

Cota aferenta Casei Sooaie a ConstojGoritor - CSC

10427 63

OOO

10.42783

2182 24

525

Taxe pentuacorduri, avze conforme si adoreatia de coristrura’ desființare

COO

0.00

000

OK

5251

Timbru Arhitect 0 05% dn vaicarea ir vesSLei

1042 78

OOC

1042 73

21822

51

Chesturi dr.re'se si neprevăzute

432 23894

62125.40

5U364S,

107.64136-

54

Chdtoelt pentu informare si pud-etate

000

0.00

OOC

OK

TOTAL CAPITOLUL 5

458 40253

88.239.52

576 64205

120 674 28

CAPITOLUL!

CheKufel pentru probe tehnologice «teste

61

F'Kjatree pe-sonaWui de exdoc-taro

COC

0.00

OOC

CK

62

F’cbetehndooce si feste

COC

ooc

OOC

OK

TOTAL CAPITOLUL 6

COO

OOO

OK

OK

TOTAL GENERAL:

5.381235 04

1.015.687.43

6,396 9224"

1.338 688.39

din cart

:C + M (1.2 +13+1.4 + 2+4.1 + 42 +5.1.1)

2085.566.5:

396,257.65

24818241

519 37106

Data.

DECEMBRIE 2019

BenefcarAnvestfor.

Primăria Sector 4


ind Ici/mp fara TVA

ind ld;mp cu TVA

Ind euro/mp fara TVA

ind eurolmp cu TVA

TOTAL GENERAL

9,558.14

11X221

2000.24

2377.78

C +14(1.2+1.3+1.4 +2 +

4.1 + 42+511)

3,704.38

4,408.21

77522

92251


•2: i-c-c'.j-’te-ls-d:             1 cjc- 4.7725 Ic:

<3(75/V//i/- OOP5tMPa/ POPP-QZ-W