Hotărârea nr. 15/2020

Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 1007/31.01.2020 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1), alin (12), alin. (2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

în temeiul prevederilor prevăzute la art. 139 alin. (1) și alin. (3), art.166 alin. (2), lit. (1) și (d), art. 196 alin (1) lit (a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă pentru anul școlar 2019 — 2020, semestrul al II-lea, un număr de 15426 burse școlare și cuantumul acestora, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 15/10.02.2020

Burse Semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020

Nr- cri.

Unitate de învățământ

Performanta

Merit a)

Merit b)

Merit c)

Studiu

Ajutor Social

Ajutor Ocazional

1

COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SF. IOSIF”

26

346

10

1

16

50

0

2

COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

11

930

85

11

12

76

0

3

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE ”DINU LIPATTI”

14

235

45

91

31

84

2

4

COLEGIUL NAȚIONAL OCTAV ONICESCU

6

313

7

18

13

153

2

5

COLEGIUL NAȚIONAL ION CREANGA

14

740

53

8

18

127

0

6

COLEGIUL NATIONAL MIHAIEMINESCU

24

880

17

2

13

122

0

7

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

0

38

0

0

10

32

0

8

LICEUL DE COREGRAFIE FLORIA CAPSALI

35

92

0

0

14

10

0

9

LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCANESCU”

4

51

0

0

40

178

0

10

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU”

0

216

0

1

4

195

0

11

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL EMANUEL

0

32

0

0

2

38

0

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

0

27

0

0

12

69

0

13

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA

0

2

0

0

9

21

0

14

ȘCOALA. GIMNAZIALA NR 119

0

258

0

28

6

44

0

15

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.308

23

129

0

13

13

23

0

16

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 189

20

209

3

2

11

54

6

17

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 190

1

718

35

79

17

78

0

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "GENERAL EREMIA GR1GORESCU"

2

143

0

3

6

63

3

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SF.NICOLAE SPECIALA 6

0

31

5

0

0

129

0

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 4

0

0

0

0

0

59

0

21

ȘCOALA GIMNAZIALA 194

83

638

55

71

14

57

1

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129

46

388

3

0

13

60

0

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 133

11

257

1

0

8

51

1

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IONEL TEODOREANU

26

283

20

0

7

76

2

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 3

0

25

0

0

0

129

0

26

SC GIMNAZIALA 165

48

203

0

0

5

95

0

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERBAN VODĂ

0

222

2

26

15

56

6

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79

52

649

29

0

1

27

0

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU"

10

164

5

0

18

31

0

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 108

11

122

1

8

9

21

2

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”

7

27

1

0

1

32

0

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113

57

424

22

0

29

60

2

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "EMIL RACOVITA"

6

186

2

0

2

31

0

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA”

0

293

7

47

5

52

0

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "MĂRȚIȘOR"

42

184

3

5

12

27

1

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.99

15

153

0

0

3

30

0

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”

30

341

0

0

8

37

0

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96

19

129

0

37

11

46

1

39

ȘCOALA GIMNAZIALA 97

73

752

13

0

3

42

0

TOTAL

716

10,830

424

451

411

2,565

29

TOTAL Nr. Burse Semestrul al II-leat an școlar 2019-2020

15,426

pfies&wrs Ae șeoMrp

‘             I —  _ —

OOSM}\/ -(W â TM 7W       V