Hotărârea nr. 14/2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1./ 763 /04.02.2020 al Direcției Economice;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

La baza fundamentării veniturilor au contribuit următoarele elemente:

Adresa Direcției Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 privind estimarea veniturilor pentru anul 2020, în sumă totală de:

183.400,00 mii lei

Decizia Directorului general al Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, alocată prin Legea bugetului de stat nr. 5/ 2020:

30.000,00 mii lei

Decizia nr. 35/09.01.2020 a Directorului general al Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2020:

41.863,00 mii lei

Decizia nr. 34/09.01.2020 a Directorului general al Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit estimat pentru anul 2020:

480.433,00 mii lei

Subvenții pentru finanțarea sanatatii, acordate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru anul 2020 în sumă totală de:

2.000,00 mii lei

Ordin de Ministru nr. 3608/2017 privind finanțarea unităților de invatamant prin programul PNDL

19.864,00 mii lei

Conform Contului de execuție întocmit de Trezoreria Statului Sector 4, la data de 31.12.2019 excedentul bugetar al anului 2019 fost în valoare de:

2.306,83 mii lei.

Fonduri Europene Nerambursabile - in valoare de:

2.421,17 mii lei.

Programul Operațional Regional POR 2014-2020 - in valoare de:

77.212,00 mii lei

In concluzie, totalizând sumele de mai sus, bugetul local de venituri si cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020, are o prevedere la partea de venituri in suma de 839.500,00 mii Iei.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, Sectorul 4 al Municipiului București, propune în ședință publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.(l) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul general consolidat al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2020 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

• Bugetul local detaliat la venituri pe anul 2020 si estimări pentru anii 2021 - 2023 în sumă de 839.500,00 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • - Anexa nr. 1.1; 1,2 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

 • - Anexa nr. 1.3; 1.3.1; - Buget credite externe detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

 • - Anexa nr. 1.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; - Buget credite interne detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

 • - Anexa nr. 1.5; 1.5.1; - Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

 • -  Anexa nr. 1.6; 1.6.1 - Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- Buget Local

-Anexa 3.

- Primăria sector 4 autoritati executive

- Anexa 4

-51.02.01.03

- D.G.I.T.L.

- Anexa 5

-51.02.01.03

- D.A.U.I. autoritati executive

- Anexa 6

-54.02.10

- Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

- Anexa 7

- cap.66.02.06.03

- CMS SF. ANDREI unitati medico-sociale

- Anexa 8

- cap.67.02.03.30

- Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

- Anexa 9.

- cap.68.02.

- Asistență socială

-Anexa 9.1

- cap.68.02.04.

- Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

- Anexa 9.2

- cap.68.02.05.02

- Asistență socială în caz de invaliditate

- Anexa 9.3

- cap.68.02.06.01

- Copii

- Anexa 9.4

- cap.68.02.11.

- Creșe

- Anexa 9.5

- cap.68.02.12

- Unități de asistență medico-sociale -Centrul medico-social Sf. Andrei

-Anexa 9.6

- cap.68.02.15.

- Ajutor social

- Anexa 9.7

- cap.68.02.50.50

- Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale și asistenței sociale

-Anexa 10

- cap.84.02.50

- Direcția Mobilitate Urbana

Art 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

-Anexa 11, 11.1

- cap.67.10.03.30    - Alte servicii culturale - Centrul European

Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”

-Anexa 12, 12.1

- cap.68.10.04       - Centrul de îngrijire și Asistență CIA

-Anexa 13,13.1

- cap.68.10.12       - Unități de asistență medico-socială -

Centrul Medico-Social Sf. Andrei

Art. 5. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

 • - anexa nr. 14. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

 • - anexa nr. 15.; 15.1. „Lista de investiții Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;

 • - anexa nr. 16, 16.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor”;

 • - anexa nr. 17, 17.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare a Unităților de Invatamant”;

 • - anexa nr. 18, 18.1 „Lista de investiții - Centrul European Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”

 • - anexa nr. 19, 19.1 „Lista de investiții - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

 • - anexa nr. 20, 20.1, 20.2, 20.3, „Lista de investiții a Centrului medico-social „Sfântul Andrei”;

 • - anexa nr. 21, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

 • - anexa nr. 22, 22.1, „Lista de investiții, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Art. 6. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - anexa nr. 23, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 7. Se aprobă virarea sumei de 160 000,00 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art. 8. (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 14/10.02.2020