Hotărârea nr. 13/2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative în domeniul taxei de salubrizare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea unor acte administrative în domeniul taxei de salubrizare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. 8104/15.01.2020;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a municipiului București și art. 9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985 ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.89/2016 privind aprobarea „Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.90/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 273/06.11.2018 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d) și lit. p), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 9/31.01.2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Art. 2 lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Proprietarii/utilizatorii persoane fizice - 5,03 lei/persoană/lună cu excepția copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani, precum și veteranii de război, pentru care taxa de salubrizare se suspendă în anul 2019.”

2. Se prorogă durata suspendării prevăzută la art. 2 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 9/2017, modificată și completată, până la data de 31.12.2020.

Art. II. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.01.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 13/23.01.2020