Hotărârea nr. 106/2020

Hotărâre privind aprobarea utilizării mărcilor înregistrate la OSIM pe numele titularului Sectorul 4 al Municipiului București, de către formațiunile politice și alianțele electorale, în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării mărcilor înregistrate la OSIM pe numele titularului Sectorul 4 al Municipiului București, de către formațiunile politice și alianțele electorale, în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020.

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Inițiativa unor consilieri locali și Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice, Direcției Autorizări, Biroul Patrimoniu și Direcției Economice nr. P.5/5517/08.09.2020;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Solicitarea Alianței Electorale PSD -PPU (social-liberal) din data de 08.09.2020;

Prevederile art. 40 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului civil;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. g), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă utilizarea mărcilor înregistrate la OSIM pe numele titularului Sectorul 4 al Municipiului București, sub număr de depozit M 2017 03994, "MUNCESC IUBESC TRĂIESC ÎN SECTORUL PATRU” și număr de depozit M 2018 03094, ” #haicăsepoate......ÎN SECTORUL PATRU”,

de către Alianța Electorală PSD - PPU (social-liberal) și orice alte formațiuni politice interesate, în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020.

Art.2 (1) Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.09.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 106/08.09.2020