Hotărârea nr. 104/2020

Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu, completată prin HCL S4 nr. 258/29.10.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.

241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu, completată prin HCL S4 nr. 258/29.10.2019

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, Raportul de specialitate al Centrului European Cultural si de Tineret pentru UNESCO. „Nicolae Bălcescu” nr. 590 / 29.07.2020 și Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 528/10.07.2020, întocmită de Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO. „Nicolae Bălcescu”;

Văzând Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, Învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu completată prin HCLS4 nr. 258/29.10.2019;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272/2002 privind aprobarea exercitării de către consiliul local al sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitae și ale serviciilor publice de interes local;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1), art. 166 alin. (2), lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă completarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 258/29.10.2019, după cum urmează:

 • 1. Art. 6 se completează prin introducerea unor șapte noi puncte, care vor avea următorul cuprins:

 • • “Organizarea și susținerea evenimentelor, competițiilor, festivalurilor și manifestărilor educative, sportive, cultural-artistice, sociale, civice, ecologice și de divertisment dedicate cetățenilor cu domiciliul sau reședința în Sectorul 4, Municipiul București;

 • • Realizarea proiectelor și activităților privind cunoașterea și promovarea științei, istoriei, culturii, tradiției și valorilor europene, naționale și internaționale;

 • • Derularea și susținerea programelor și campaniilor privind adoptarea unui stil echilibrat, activ și sănătos de viață;

 • • Realizarea proiectelor și activităților în sfera multimedia, menite a implementa, susține și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul cetățenilor cu domiciliul sau reședința în Sectorul 4, Municipiul București;

 • • Derularea și susținerea programelor și proiectelor în mediul Online;

 • • Organizarea și susținerea de orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, având la bază o analiză a nevoilor persoanelor din grupul țintă-cetățenilor domiciliari pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;

 • • Realizarea platformelor de susținere și informare a cetățemilor domiciliați pe raza Sectorului 4 al Municipiului București care au drept scop creșterea calității vieții;,,

 • 2. Art 13 se completează cu șapte noi puncte, care vor avea următorul cuprins:

 • • “organizează și susținene evenimente, competiții, festivaluri și manifestări educative, sportive, cultural-artistice, sociale, civice, ecologice și de divertisment dedicate cetățenilor cu domiciliul sau reședința în Sectorul 4, Municipiul București;

 • • realizează proiecte și activități privind cunoașterea și promovarea științei, istoriei, culturii, tradiției și valorilor europene, naționale și internaționale;

 • • derulează și susține programe și campanii privind adoptarea unui stil echilibrat, activ și sănătos de viață;

 • • realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa, susține și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul cetățenilor cu domiciliul sau reședința în Sectorul 4, Municipiul București;

 • • derulează și susține programe și proiecte în mediul Online;

 • • organizează și susține orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, având la bază o analiză a nevoilor persoanelor din grupul țintă-cetățenilor domiciliați pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;”

 • • realizează platforme de susținere și informare a cetățemilor domiciliați pe raza Sectorului 4 al Municipiului București care au drept scop creșterea calității vieții;,,

Art.II Celelalte prevederi ale Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 258/29.10.2019 rămân neschimbate.

Art.III (1) Directorul General al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu,, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 06.08.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 104 /06.08.2020