Hotărârea nr. 103/2020

Hotărâre privind preluarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Administrare Piețe Sector 4 în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind preluarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției Administrare Piețe Sector 4 in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.8.1./ 5103 /24.07.2020 al Direcției Economice;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-fmanciare, buget și finanțe;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 73/22.06.2020 privind reorganizarea Direcției Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4 si completarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentul de organizare si funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

In conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.(l) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției Administrare Piețe Sector 4 in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4;

Art. 2 . Se aprobă preluarea excedentului Direcției Administrare Piețe Sector 4 in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4;

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 06.08.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 103/06.08.2020