Hotărârea nr. 102/2020

Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până Ia 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul comun de specialitate nr. P.9/2851/05.08.2020, respectiv P.8/5376/05.08.2020 al Direcției de Dezvoltare și al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activitati economico-fmanciare, buget și finanțe;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit."f și "g" și art. 61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.29, alin. (1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Oferta indicativă transmisă de reprezentanții Băncii Europene de Investiții în data de 16.05.2019;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 285/ 02.12.2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (1) si alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2). lit. d), alin. (4), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se compleatează după cum urmează:

  • 1. Art. 2 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

  • 2. Contractarea și garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru obiectivele de investiții prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta, respectiv pentru:

  • a) finanțarea și/sau cofinanțarea măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2020 - 2023 -suma de până la 56.000.000 euro;

  • b) Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe „Bagdasar — Arseni” - suma de până la 2.200.000 euro. ”

  • 2. Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se comletează, după cum urmează:

„Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, percum și pentru Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe „ Bagdasar - Arseni ”.

  • 3. Se înlocuiește Anexa prevăzută la art. 2 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile.

Art. III (1) Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Economica și Direcția de Dezvoltare vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 06.08.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 102/06.08.2020

Anexa (a HCLS4 nr.

Lista obiectivelor de investitii finanțate din credit extern BEI

- RON -

Nr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

Total Proiect POR 2014-2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Denumire - Contract de finanțare

1

Bloc 45, Str. Spinis, nr. 7

2,445,399.76

78/16.04.2018

20,611,253.38

12,236,633.37

8,374,620.01

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE

1

contract nr. 2722/31.07.2018

2

Bloc A21, Str. Stupilor, nr. 2

1,235,292.28

3

Bloc C2, Str. Turnu Măgurele, nr. 3

7,172,304.14

4

Bloc 81, Str. Cap. Gh. Ion, nr. 2

1,181,426.79

5

Bloc 5A, Sos. Olteniței, nr. 30

1,345,435.43

6

Bloc F21, Aleea Dorohoi, nr. 2

1,817,101.27

7

Bloc A24, Aleea Dorohoi, nr. 4

1,222,397.61

8

Bloc M4, Str. Luica, nr. 27

1,321,771.75

9

Bloc R22, Aleea Râul Sadului, nr. 8

2,125,702.99

10

Bloc A2, Aleea Terasei, nr. 7

1,229,811.29

11

Bloc 37, Aleea Cetatea Veche, nr. 1

1,677,035.00

141/30.05.2018

14,863,871.47

8,845,489.76

6,018,381.71

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2

contract nr. 3436/23.10.2018

12

Bloc 38, Aleea Cetatea Veche, nr. 3

1,674,526.00

13

Bloc 47, Aleea Cetatea Veche, nr. 4

1,317,572.00

14

Bloc 24, Str. Semenic, nr. 3

1,932,062.00

15

Bloc 13, Str. Slatioara, nr. 3

900,869.00

16

Bloc 85, Str. Tatulesti, nr. 9

2,053,627.00

17

Bloc 92, Str. Bran, nr. 2

2,683,850.00

18

Bloc PA1, Str. Huși, nr. 7

1,009,705.00

19

Bloc U2, Str. Emil Racovita, nr. 14

1,946,170.00

20

Bloc 2, Str. Soimus, nr. 23

1,070,708.00

178/02.07.2018

14,637,390.74

8,720,341.48

5,917.049.26

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3

contract nr. 3419/23.10.2018

21

Bloc 4, Str. Melinesti, nr. 15

800,479.00

279/06.11.2018

22

Bloc 57, Str. Almasu Mare, nr. 13

1,001,589.00

23

Bloc 63, Str. Straja, nr. 5

1,946,170.00

24

Bloc 68, Aleea Dolina, nr. 4

1,671,976.00

25

Bloc 25, Sos. Olteniței, nr. 111

2,426,753.00

178/02.07.2018

26

Bloc E9, Aleea Ornamentului, nr. 6

2,472,486.00

27

Bloc PE4, Aleea Râul Sadului, nr. 1A

1,530,781.00

28

Bloc 15, Aleea Barbu Nicolae, nr. 4

2,046,818.00

279/06.11.2018

29

Bloc 23, Sos. Olteniței, nr. 232

2,512,482.47

181/02.07.2018

13,043,910.11

7,734,636.63

5,309,273.48

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4

contract nr. 3429/23.10.2018

30

Bloc A22, Aleea Someșul Mare, nr. 6

1,229,955.41

31

Bloc 82, Str. Tulnic!, nr. 1

1,048,365.84

32

Bloc 1, Str. Padesu, nr. 4

3,479,484.34

33

Bloc 20, Aleea Trestiana, nr. 4

2,297,002.94

34

Bloc A13, Aleea Ciceu, nr. 2

1,234,346.11

35

Bloc 116, Str. Mariuca, nr. 10

1,542,772.78

36

Bloc 42, Str. Piscului, nr. 16

3,027,075.03

227/20.09.2018

21,796,491.54

12,778,680.37

9,017,811,17

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5

contract nr. 3438/23.10.2018

37

Bloc 36, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 21

1,921,706.43

38

Bloc 114, Str. Soldanului, nr. 5

1,422,078.25

39

Bloc 50, Str. Garnitei, nr. 3

3,109,719.27

40

Bloc 49, Str. Garnitei, nr. 1

1,415,736.45

41

Bloc 115, Str. Frumusani, nr. 16

2,759,070.87

42

Bloc 41, Str. Frumusani, nr. 4

2,802,508.09

43

Bloc 121, Str. Mariuca, nr. 4

3,184,385.28

44

Bloc A1, Aleea Terasei, nr. 5

1,230,334.77

Lista obiectivelor de investitii finanțate din credit extern BEI

-RON-

45

Bloc III/25, Str. Izvorul Oltului, nr. 7

1,438,750.2’

46

Bloc M1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 1

1,134,562.9(

335/13.12.2018

26,030,544.09

13,632,548.95

12,397,995.14

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6

contract nr. 3437/23.10.2018

47

Bloc 104, Sos. Berceni, nr. 35

2,760,340.0z

200/25.07.2018

48

Bloc 63, Str. Frumusani, nr. 7

2,479,340.8/

49

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 121

4,832,571.0C

50

Bloc C, Sos. Giurgiului, nr. 58-70

3,943,877.12

51

Bloc E, Sos. Giurgiului, nr. 67-77

3,745,439.49

52

Bloc A, Sos. Giurgiului, nr. 104-116

3,848,347.36

53

Bloc B, Sos. Giurgiului, nr. 72-86

6,019,886.11

54

Bloc PE3, Aleea Terasei, nr. 3C

1,558,657.00

183/02.07.2018

19,205,516.78

11,324,192.69

7,881,324.09

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8

contract nr. 3461/26.10.2018

55

Bloc E4, Aleea Niculitel, nr. 2

3,339,086.00

56

Bloc B7, Str. Almasul Mic, nr. 5

1,880,186.00

57

Bloc 111/21 A, Str. Huedin, nr. 11A

1,982,138.00

58

Bloc 4, Str. Stoian Militarii, nr. 97-99 si Intrarea Crisul Alb nr. 35

3,394,832.00

280/06.11.2018

I 59

Bloc 04, Str. Străduinței, nr. 2

7,532,215.00

TOTAL 59 blocuri (RON)

135,367,072.78

-

130,188,978.11

75,272,523.25

54,916,454.86

Nr. crt.

60

Obiective de investitii

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

-

Bloc UIMI, Str. Luica, nr. 45

6,415,197.02

334/13.12.2018

61

Bloc G6, Str. Olteniței, nr. 77

3,740,275.38

334/13.12.2018

62

Bloc G7 Turn, Str. Olteniței, nr. 79

3,775,795.95

334/13.12.2018

63

Bloc 30, sc. 1,2, Str. Tohani, nr. 1

6,282,850.17

16/10.02.2020

64

Bloc S1, Str. Turnu Măgurele, nr. 19

32,479,496.68

334/13.12.2018

65

Bloc R18, Str. Emil Racovita, nr. 2

4,057,478.59

334/13.12.2018

66

Bloc 34-35, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 130-132

11,191,340.39

335/13.12.2018

67

Bloc B5, sc. 1-4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 14

8,407,430.56

335/13.12.2018

68

Bloc 27, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 81

4,842,611.33

335/13.12.2018

69

Bloc II-34, Bd. Alexandru Obregia, nr. 38A

3,873,166.31

335/13.12.2018

70

Bloc I2A sc. 1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A

3,159,641.03

16/10.02.2020

71

Bloc I2B sc. 1, 2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A

5,050,513.79

16/10.02.2020

72

Bloc 12, Sos. Olteniței, nr. 83

2,513,061.26

16/10.02.2020

73

Bloc 62 Bis, Str. Izvorul Oltului, nr. 1

3,119,529.67

335/13.12.2018

74

Bloc 152, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 2

2,021,562.87

335/13.12.2018

75

Bloc 67, Str. Argeselul, nr. 12

1,041,731.19

335/13.12.2018

76

Bloc B21, Str. Moldoveni, nr. 5

8,103,961.62

16/10.02.2020

77

Bloc F15, sc. 2, Str. Dorohoi, nr. 16

459,050.83

238/13.09.2017

78

Bloc 10D, Calea Văcărești,nr. 336

2,784,549.90

16/10.02.2020

79

Bloc 95, sc. B, Bd. Abatorului,nr. 4

1,507,169.51

238/13.09.2017

80

Bloc 35, sc. A,C, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 6

3,650,773.63

238/13.09.2017;

81

Bloc 5F, Sos Olteniței, nr. 38

2,761,963.56

40/26.03.2020

82

Bloc 19, sc. A, Bd. Tineretului, nr. 29

1,661,843.33

238/13.09.2017'

83

Bloc 50, Str. Piscului, nr. 17

3,089,047.62

16/10.02.2020Î

84

Bloc E1, Str. Covasna, nr. 7

5,940,012.11

16/10.02.2020

85

Bloc D24, Str. Izvorul Trotusului, nr. 1

2,266,412.91

74/22.06.2020

Lista obiectivelor de investitii finanțate din credit extern BEI


| 86

Bloc 4, sc. 2, Str. Gheorghe Sincai, nr. 2

1,079,827.34

74/22.06.2020

pL

Bloc 20A, sc. A, Str. Viorele, nr. 30

1,171,213.01

238/13.09.2017

88

Bloc 20A, sc. B, Str. Viorele, nr. 30

1,121,776.67

238/13.09.2017

._8g

Bloc 25, Str. Nitu Vasile, nr. 66

3,374,986.99

74/22.06.2020

90

Bloc 1B, sc. A, Calea Văcărești, nr. 300

1,416,619.65

238/13.09.2017

91

Bloc 4, sc. 1, Str. Gheorghe Sincai, nr. 2

1,464,456.12

74/22.06.2020

92

Bloc 22, sc. 4, Str. Viorele, nr. 4

2,122,376.90

238/13.09.2017

93

Bloc 6A, sc. C, D, E, Sos. Olteniței, nr. 40-44

6,385,769.82

74/22.06.2020

94

Bloc 25, Str. Visana, nr. 2

2,221,036.23

238/13.09.2017

95

Bloc 11, sc. 1,2,3,4, Str. Nitu Vasile, nr. 60

1,587,550.44

238/13.09.2017

96

Bloc E3, Str. Vatra Dornei, nr. 6

3,168,353.33

40/26.03.2020

97

Bloc 11, Aleea Cricovul Sarat, nr. 7, sc. 1-4

1,352,944.32

238/13.09.2017

98

Bloc B14, Str. Grădiștea, nr. 14

2,859,520.02

238/13.09.2017/

99

Bloc E1, Aleea Terasei, nr. 2

2,997,899.17

238/13.09.2017;

100

Bloc D2, sc. 1,2,3, Str. Străduinței, nr. 11

4,075,967.42

16/10.02.2020;

101

Bloc D2, sc. 4, Str. Străduinței, nr. 11

520,783.27

238/13.09.2017 ?

102

Bloc E14, Aleea Covasna, nr. 4

1,242,488.52

238/13.09.2017;

103

Bloc A4, Str. Argeselu, nr. 3

2,725,188.06

238/13.09.2017 <

104

Bloc 17, Aleea Cricovul Dulce, nr. 7

1,221,712.31

238/13.09.2017;

105

Bloc D10, Aleea Tebea, nr. 4

1,695,888.04

238/13.09.2017/

106

Bloc 18, Str. Pridvorului, nr. 23

1,848,557.90

238/13.09.2017;

107

Bloc B15, sc. 3, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 11

912,868.04

238/13.09.2017/

108

Bloc 13 Bis, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 228

3,107,342.66

297/11.12.2019/;

109

Bloc A2, Bd. Libertății, nr. 3

1,040,803.75

238/13.09.2017;

110

Bloc 8A, sc. 1-3, Str. Radului, nr. 2

1,765,054.00

239/13.09.2017;

111

Bloc 4, sc. 1-4, Sos. Olteniței, nr. 69

4,387,651.00

239/13.09.2017;

112

Bloc 9, sc. A, Str. Democrației, nr. 6

2,949,479.14

16/10.02.2020 ;

113

Bloc 5, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 140

3,320,532.44

40/26.03.2020 %

114

Bloc 7, Str. Democrației, nr. 2

1,488,440.76

316/20.11.2017;

115

Bloc E2, Aleea Terasei, nr. 4

4,575,006.89

16/10.02.2020

116

Bloc U3, Str. Emil Racovita, nr. 20

3,680,526.76

16/10.02.2020;

117

Bloc 49, Str. Reșița, nr. 17

5,324,104.33

16/10.02.2020 ;

118

Bloc A6, Str. Reșița, nr. 10

1,949,272.90

346/18.12.2017;

119

Bloc 6, Sos. Olteniței, nr. 224

5,879,482.73

314/20.12.2019;

120

Bloc 3, sc, 1-5, Sos. Olteniței, nr. 162

6,616,866.30

346/18.12.2017;

121

Bloc F, Sos. Giurgiului, nr. 79-101

4,272,664.47

346/18.12.2017;

122

Bloc K, Sos. Giurgiului, nr. 63-65

1,499,814.18

346/18.12.2017;

123

Bloc 28, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 73-79

3,844,555.35

346/18.12.2017;

124

Bloc 29, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 65-71

3,844,555.35

346/18.12.2017;

125

Bloc 30, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 57-63

3,844,555.35

346/18.12.2017;

126

Bloc 30, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 128

3,191,759.30

346/18.12.2017;

127

Bloc 9, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 122

1,233,525.67

346/18.12.2017;

128

Bloc V7, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 117

3,318,495.01

16/10.02.2020;

129

Bloc V6, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 113

3,318,495.01

16/10.02.2020;

130

Bloc V4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 107

3,318,495.01

16/10.02.2020 ;

131

Bloc V3, Bd. Constantin Brancoveanuu, nr. 105

3,318,495.01

16/10.02.2020 ;

132

Bloc E13, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 103

2,190,596.81

________346/18.12.2017|;Lista obiectivelor de investiții finanțele din credit extern DEI

-RON-

133

Bloc C4B, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 101

3,776,845.21

346/18.12.201’

134

Bloc B16, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 13

6,539,970.92

346/18.12.201’

135

Bloc B14, sc. 1-5, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 9

6,539,951.69

346/18.12.201'

136

Bloc B1, sc. 1-4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 6

10,801,868.89

16/10.02.202C

137

Bloc 4, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 11 / Str. Parincea, nr. 6

3,083,186.93

346/18.12.2017

138

Bloc 27, Sos. Berceni, nr. 19

2,931,892.78

346/18.12.2017

139

Bloc 17, sc. A-B, Sos. Berceni, nr. 17

3,011,045.27

346/18.12.2017

140

Bloc 9, Sos. Berceni, nr. 13

3,210,589.31

346/18.12.2017

141

Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5-7

4,271,785.33

346/18.12.2017

142

Bloc R15, Bd. Alexandru Obregia, nr. 44

2,140,753.54

346/18.12.2017

143

Bloc R9, Bd. Alexandru Obregia, nr. 42

2,140,753.54

346/18.12.2017

144

Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 36

2,140,753.54

346/18.12.2017

145

Bloc 69, Str. Straja, nr. 7

1,941,569.09

346/18.12.2017

146

Bloc 50, sc. 1-2, Str. Reșița, nr. 21

3,187,981.15

346/18.12.2017

147

Bloc R6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 34

2,140,753.54

346/18.12.2017

148

Bloc R13, Bd. Alexandru Obregia, nr. 28

2,140,753.54

346/18.12.2017

149

Bloc R3, Bd. Alexandru Obregia, nr. 26

4,521,927.95

16/10.02.2020

150

Bloc M5, Bd. Alexandru Obregia, nr. 17

2,587,999.16

16/10.02.2020

151

Bloc 160, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 18

3,038,337.39

346/18.12.2017

152

Bloc 51, Str. Reșița, nr. 25-27

5,268,449.96

297/11.12.2019

153

Bloc D23, Str. Izvorul Mureșului, nr. 3

2,306,091.62

346/18.12.2017

154

Bloc M6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 19

2,587,999.16

16/10.02.2020

155

Bloc M8, Bd. Alexandru Obregia, nr. 23

1,157,373.24

346/18.12.2017

156

Bloc 127, Str. Berceni, nr. 47

1,504,686.75

346/18.12.2017

157

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 122

6,569,509.56

346/18.12.2017

158

Bloc 2, Sos. Olteniței, nr. 55

4,098,187.12

346/18.12.2017

159

Bloc A1, Aleea Reșița D, nr. 8

3,917,141.15

16/10.02.2020

160

Bloc 47, Str. Râul Șoimului, nr. 4

5,363,484.53

16/10.02.2020

161

Bloc 44, Str. Tatulesti, nr. 3

4,464,813.35

16/10.02.2020

162

Bloc D8, Str. Izvorul Trotusului, nr. 2

2,221,182.65

103/26.04.2018

163

Bloc 18, Drumul Găzarului, nr. 18-20

4,122,751.94

16/10.02.2020

164

Bloc EF24, Str. Dorohoi, nr. 10

4,000,178.71

16/10.02.2020

165

Bloc 66, Str. Straja, nr. 13

5,427,668.10

16/10.02.2020

166

Bloc 37, Str. Huși, nr. 9 si Str. Băltită, nr. 11

5,504,392.77

16/10.02.2020

167

Bloc 161, Aleea Serj. Mj. Emil Holut, nr. 4

2,354,313.73

237/20.09.2018

168

Bloc 19, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 4

3,520,404.74

237/20.09.2018

169

Bloc I66, Aleea Ciceu, nr. 1

3,082,305.68

16/10.02.2020

170

Bloc R10, sc. 3-4, Aleea Ciceu, nr. 8-10

2,243,036.21

237/20.09.2018

171

Bloc E14, sc. 1, Aleea Ciceu, nr. 11

732,196.97

237/20.09.2018

172

Bloc 75, sc. A+C, Str. Cărămidarii de Jos, nr. 3

2,673,097.74

237/20.09.2018

173

Bloc 88, Str. V. V. Stanciu, nr. 7

2,598,832.79

16/10.02.2020'

174

Bloc 33, sc. 1-2, Str. Uioara, nr. 14

2,526,064.46

237/20.09.2018;

175

Bloc B21, sc. 1, Str. Pomarla, nr. 3

1,095,297.30

237/20.09.2018!

176

Bloc 11, sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 11

1,211,030.94

237/20.09.2018'

177

Bloc 22, Drumul Găzarului, nr. 22

818,683.12

237/20.09.2018!

178

Bloc B35, sc. 3, Str. Huși, nr. 4

644,450.19

237/20.09.2018'

Lista obiectivelor de investitii finanțate din credit extern BEI

179

Bloc S14, Str. Izvorul Rece, nr. 3

4,136,601.90

74/22.06.202C

180

Bloc M2D9/1, Str. Moldovita, nr. 16

5,321,635.06

92/16.07.202C

181

Bloc 11, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5A

1,998.976.7C

288/24.10.2017

182

Bloc 4, Sos. Giurgiului, nr. 117

5,742,314.47

288/24.10.2017

183

Bloc 4, Sos. Olteniței, nr. 142

5,924,914.06

371/22.12.2017

184

Bloc 18, Bd. Tineretului, nr. 27

10,371,612.61

16/10.02.202C

185

Bloc 27A, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 14

7,533,388.26

16/10.02.202C

186

Bloc 84, Calea Văcărești, nr. 232

5,288,182.47

16/10.02.2020

y/////////z///z

187

Bloc 29, Str. Cercetătorilor, nr. 6

5,777,196.48

16/10.02.2020

188

Bloc 17, Aleea Trestiana, nr. 2

7,331,493.05

16/10.02.2020

189

Bloc 33, Str. Tohani, nr. 2

9,621,274.48

16/10.02.2020

190

Bloc 100B, Str. Tatulesti, nr. 5

2,135,007.18

239/13.09.2017

191

Bloc 66, Str. Tineretului,nr. 55

4,656,492.96

16/10.02.2020

192

Bloc H2, Sos. Giurgiului,nr. 96-102

1,673,601.72

238/13.09.2017

193

Bloc 124, sc. 1, Str. Samoila Dumitru,nr. 1

1,408,257.90

238/13.09.2017

194

Bloc 124, sc. 2, Str. Samoila Dumitru.nr. 1

1,302,740.60

238/13.09.2017

195

Bloc 35, sc. B, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 6

1,411,010.37

238/13.09.2017

196

Bloc A, Str. Anghel Moldoveanu, nr. 39-41

1,127,469.07

238/13.09.2017

197

Bloc 7, Sos. Giurgiului, nr. 126

5,790,190.29

288/24.10.2017

198

Bloc 5, sc. 2, Sos. Olteniței, nr. 140

2,614,361.35

40/26.03.2020

199

Bloc 5, sc. 5, Sos. Olteniței, nr. 140

2,326,985.73

40/26.03.2020

200

Bloc 5, sc. 4, Sos. Olteniței, nr. 140

2,480,347.01

40/26.03.2020

201

Bloc R23, Str. Emil Racovita, nr. 22

1,975,822.51

316/20.11.2017

202

Bloc 6, Sos. Berceni, nr. 22

1,091,124.24

346/18.12.2017

203

Bloc 16, Sos. Giurgiului, nr. 126A

1,158,156.85

346/18.12.2017

204

Bloc ill/6, Str. Luica, nr. 43

7,717,983.19

16/10.02.2020

205

Bloc 5D, Intrarea Crisul Alb, nr. 37

2,115,171.47

237/20.09.2018

206

Bloc 2E, Str. Lalosu, nr. 2

1,441,781.85

237/20.09.2018

207

Bloc 54, sc. 1-2, Bd. Tineretului, nr. 45

1,828,873.92

237/20.09.2018

208

Bloc A7, Str. Covasna, nr. 27

1,077,020.62

237/20.09.2018

209

Bloc O, Sos. Giurgiului, nr. 113-115

1,379,527.39

316/20.11.2017

210

Bloc 6, sc. 1-2, Str. Nitu Vasile, nr. 50

1,038,286.28

316/20.11.2017

211

Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18A

1,563,957.50

316/20.11.2017

212

3loc 20, Str. Ciochina, nr. 3

1,974,500.17

335/13.12.2018

213

Bloc 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

3,985,475.99

239/13.09.2017

214

3loc 19, Str. Pridvorului, nr. 21

4,766,416.41

16/10.02.2020

215

Bloc H1, Sos. Giurgiului, nr. 96-102

1,259,437.68

346/18.12.2017

TOTAL 156 blocuri (RON)

546,554,754.02

-

WWW

TOTAL GENERAL 215 blocuri (RON)

681,921,826.8b

130,188,978.11

75,272,523.25

54,916,454.86

0.00

216

Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgente Bagdasar-Arseni"

34,048,970

74/ 22.06.2020

TOTAL obiective de investitii

715,970,796.80

-

130,188,978.11

75,272,523.25

54,916,454.86

_______________________0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

W   3$^'p