Hotărârea nr. 100/2020

Hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefînantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de

la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

 • - Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul comun de specialitate nr. P.8/5290/04.08.2020, respectiv P.9/2826/04.08.2020 al Direcției Economice si al Direcției de Dezvoltare;

 • - Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

 • - Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.20, alin.(l), lit.’T’ si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a Împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar;

 • - Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea imprumuturilor interne si externe pentru investitii;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - art.29, alin. 1, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

 • - art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

 • - art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

 • - Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefînantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. 49/ 18.03.2019 pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefmantarii si/sau cofmantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. 122/ 10.06.2019 privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefmantarii si/sau cofmantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

In temeiul prevederilor art. 139 alin (1) si alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2). lit. d), alin. (4), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE: 9

Art.l. Se aproba modificarea Anexei prevăzută la Art. 2 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.08.2018, cu modificările si completările ulteriore, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.08.2018 cu modificările si completările ulterioare, raman valabile si nemodificate.

Art.3. (1) Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Dezvoltare vor duce la indeplinire prezenta hotarare conform competentelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 06.08.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 100/06.08.2020

Anexa la HCL-S^

Nr. crt.

Proiecte depuse in cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Total proiect

BLOCURI DE LOCUINȚE - 59 blocuri de locuințe

75,272,523.25

54,916,454.86

130,188,978.11

1

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1

COD SMIS 117577

12,236,633.37

8,374,620.01

20,611,253.38

2

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2

COD SMIS 117578

8,845,489.76

6,018,381.71

14,863,871.47

3

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4

COD SMIS 117589

7,734,636.63

5,309,273.48

13,043,910.11

4

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8

COS SMIS 117679

11,324,192.69

7,881,324.09

19,205,516.78

5

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3

COD SMIS 117586

8,720,341.48

5,917,049.26

14,637,390.74

6

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6

COS SMIS 117601

13,632,548.95

12,397,995.14

26,030,544.09

7

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5

COD SMIS 117592

12,778,680.37

9,017,811.17

21,796,491.54

SCOLI SI GRĂDINIȚE

48,903,871.55

5,032,298.16

53,936,169.71

8

Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190

COD SMIS 122764

14,845,972.37

302,979.03

15,148,951.40

9

Imbunototireo infrastructurii educaționale pentru Colegiul

Tehnic Miron Nicolescu in bdul. Metalurgiei nr. 89

COD SMIS 123005

24,918,304.73

508,536.83

25,426,841.56

10

Lucrări de construcții grădiniță in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190

COD SMIS 124344

9,139,594.45

4,220,782.30

13,360,376.75

TOTAL GENERAL

124,176,394.80

59,948,753.02

184,125,147.82

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

COSMIN CONSTANTIN BĂRBĂLĂU