Hotărârea nr. 1/2020

Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr.l2-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe

anul 2019


Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate al Direcției Economice nr P.8.1/ 9/ 06.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019;

  • -  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 - Comisia pentru activitati economico - financiare, buget si finanțe;

  • - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 3799/24.12.2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1045/24.12.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019,

în sumă de 45.144.317,43 lei- Sursa A

din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2019.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Direcției Administrație Publică.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 09.01.2020

Nr. 1/09.01.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

. - -

^ C^sniin-Coimantin BARBĂLĂUContrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE