Proces verbal din 26.09.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 26.09.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2434/20.09.2019.

Au fost prezenți 21 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog?! Suntem 21 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 2. Cu 20 de voturi pentru și abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de ziri

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.137 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 21 de^otarfpeutru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al țîunici^inhiLBucujrești:„La f '


r--

punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILAȚ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:MSupun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi/‘

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.107/10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-eeonomici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul, numărul 9. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi/’

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantm:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 17. Cu 20 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 18: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctai numărul 18. Cu 19 voturi,pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 19: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea^eceșymobilelor construcții, situate in str. Aliorului nr.6A, sector 4, București din prpprfefat^ațpjiblică in proprietatea privata a C.G.M.B., in vederea casării si demolării acestora/'             y

4.-/-

K f ©Ir } •

/ A

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 19. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.La punctul numărul 25: Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna’:—.-., J       & vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de

locuit”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 25. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.09.2019

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190’'

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.137 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL ’ MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stațiș^de^nețrou Berceni

și Șoseaua de Centură

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

/y a v          ‘i >

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 2.536 mp, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7 A, sector 4 , nr. cadastral

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 107/10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali si foști angajați

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consihile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4                          _

 • 17. Proiect de hotărâre privind reglementarea desfășurării în bune/ salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București

  de


Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate in str. Aliorului nr.6A, sector 4, București din proprietatea publică in proprietatea privata a C.G.M.B., in vederea casării si demolării acestora

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 22. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 23. Proiect de hotărâre privind desființarea Centrului de îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 25. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență j., în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit

Inițiator: dl. Daniel George PÎNZARU - consilier local

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 906,00 mp din acte și 997,00 mp din măsurători, aparținând PATRONATULUI NAȚIONAL ROMÂN, situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri}, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Tumu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 28. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 29. întrebări, interpelări.

 • 30. Probleme curente.

Vot, vă rog! Cu 21 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Vă rog, domnule Sava.”

DI consilier Sava Ioan Razvan: „Voiam să spun că, întrucât am lipsit la ședința anterioară, nu o să votez la primul punct de pe ordinea de zi...Era interesant...la ce concluzie s-a ajuns că se va organiza un referendum sau nu se va organiza pentru amplasarea incineratorului așa cum a stabilit Consiliul General?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul Diverse, vă voi răspunde la acesată întrebare, domnule consilier. Imediat, nu putem să vorbim pentru că domnul președinte mi-a atras atenția să respectăm întocmai regulamentul și desfășurătorul ședinței. Am avut o discuție cu dânsul și este normal să țin cont și să respect întocmai lucrurile pe care dânsul le-a dispus. “

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Vă mulțumesc! Interesant este să rezistăm cu toții până la sfârșit.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins, suntem rezistenți, nu e problemă. Am învățat de la domnul Matache.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Bună ziua! Eu vr oiam să-i mulțumesc domnului Viceprimar pentru că, într-adevăr, s-a rezolvat problema cu toaletele de la Școala 165. Vă mulțumesc mult, domnule Viceprimar!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Primul punct pe ordinea de zi: 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.09.2019.Vot, vă rog! Să se consemneze că domnpȚcpusjȚerAUreescu Maidan s-a abținut la acest punct pentru că nu a fost la ședință. Cu 19 vottfi pentru, 1 abținere și un

domn consilier care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Va rog, domnule Turmac.44

Dl consilier Turmac George Adrian:,,Bună ziua! Aș dori o prezentare din partea Direcției Economice cu privire la această rectificare bugetară. înțeleg că sunt niște sume care vin de la ANAF. din Taxa pe valoare adăugată și sunt cu destinație specială, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și dacă sunt și cu alte modificări la buget. Mulțumesc!44

Dl Cezar George Cioclea - director - Direcția Economică:,,Bună ziua! Deci, rectificarea bugetară are la bază două aspecte: primul aspect pe care l-a spus domnul consilier, este adresa primită de la ANAF privind distribuția și alocarea către noi a sumei de 800 de mii de lei din Taxa pe valoarea adăugată cu destinație specială pentru a fi folosită de către copiii cu cerințe speciale, pentru CES-uri, iar al doilea aspect al rectificării bugetare, acești bani se duc direct la învățământ cu destinație specială, ei nu au alt mod de a fi folosiți...iar al doilea aspect al rectificării bugetare îl constituie o virare, o echilibrare de bani. S-au luat 6 milioane jumătate de la Capitolul întreținere Spații Verzi... Noi sperăm să fie doar o...să spunem așa, doar o dezangajare temporară, până la sfârșitul anului să rectificăm această dezangajare, dar în funcție de venituri și de alte calcule pe care le vom mai face, iar acești bani, o parte dintre ei, 5 milioane jumătate s-au dus la Capitolul Salubritate, pentru închiderea contractului de salubritate, iar un milion de lei s-au dus pentru diverse sume aflate în nevoie, la Capitolul Primărie, în special, în Primărie, către Titlul 20 - Bunuri și Servicii. Cam asta este în mare, bineînțeles' au mai fost și viramente făcute, realocări, de către Direcția de Investiții pe diverse capitole de investiții/4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt și alte discuții pe acest...Vă rog, domnule Turmac.“

DI consilier Turmac George Adrian:„Văd că aveți o diminuare la Capitolul 67.02 - Titlul 20 - de 6 milioane jumătate...44

DI Cezar George Cioclea - director - Direcția Economică:,,Asta am spus mai devreme.44 Dl consilier Turmac George Adrian:,,...pentru Cultură, Recreere și Religie...44

DI Cezar George Cioclea - director - Direcția Economică:„Nu. Capitolul așa se cheamă...Denumirea mare a capitolului, dar capitolul bugetar...articolul bugetar este Spații Verzi. Așa este introdus. Așa este titlul.44

DI consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles...44

Dl Cezar George Cioclea - director - Direcția Economică:„Titlul cuprinde...44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Și Protecția mediului...este vorba de salubrizare?44 Dl Cezar George Cioclea - director - Direcția Economică: „Da. Deci, de fapt, în realitate, noi avem capitole, titluri, articole...44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, eu am înțeles...Da.44

Dl Cezar George Cioclea - director - Direcția Economică: „Denumirea era din monografia contabilă...44

DI consilier Turmac George Adrian:„Eu îmi aduc aminte că parcă era cuprinsă la alt capitol....Ok. Mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt și alte discuții pe acest proiect, supun la vot. Cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construițe-Qrădinită în incinta Scolii Gimnaziale nr 190“. Vă rog, domnule Negrilă.44

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Bună ziua! Aici voiam să întreb pe cinema de lajn^estițih dacă poate să ne lămurească. Ce se întâmplă? Mai trebuia să dăm bani...sau care este motivul?"

Dl Trocau Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:..O să vă explic...La toate cele patra proiecte care urmează... ca să întâmpin întrebările...La punctul 3 este vorba de o reglare în sensul modificării indicatorilor conform procentelor folosite de CNI pentru cheltuieli din afara C+M. Este vorba de o creștere de 12.303 lei care nu afectează niciunul dintre contractele semnate. La punctul numărul 4, după observațiile din Comisia tehnico-economică din Ministerul Dezvoltării, s-a solicitat o modificare în hotărârea de predare prin adăugarea sumei cu TVA pe care o va suporta Sectorul 4...Este o formalitate necesară pentru emiterea Ordinului de Ministru. De asemenea, se corelează suma cu proiectul votat anterior. La punctul numărul 5. la fel ca la precedentul, este adăugarea sumei cu TVA pe care o suportă Sectorul 4 pentru investiții, iar la punctul 6 avem o îndreptare în sensul...conform unei informări a proiectantului, a corelării sumelor din deviz cu procentele folosite de CNI. Știți ca CNI -ul folosește niște procente specifice, altele, în afara valorii de C+M, de asemenea, fără să existe vreo consecință asupra contractelor semnate. Mulțumesc!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălau Cosmin Constantin:„Dacă mai există discuții la acest proiect? îl supun la vot. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.137 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale ar 190” Vot. Vă rog! Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)” Vă rog, domnule Sava.“

Dl consilier Sava Io an Răzvan: „Domnule președinte, aș dori ca din partea executivului să ni se spună dacă s-a primit acceptul din partea Consiliului General, de constatare a inexistenței imobilelor care erau construite pe acest teren? Aș dori să știu dacă s-a primit ceva, dacă s-a emis vreo hotărâre din partea Consiliului General pe această temă?"

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Noi am făcut toate diligentele și sunt convins că în cel mai scurt timp și dânșii vor proceda ca atare. Noi avem toate documentele în acest sens, redactate. Probabil că numărul de hotărâri pe care îl emit la fiecare ședință este atât de mare, încât timpul de așteptare este destul de lung."

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ni se poate pune la dispoziție și nouă, autorizația de construire? "

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bineînțeles!“

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Vă mulțumesc!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălau Cosmin Constantin:,,?! eu vă mulțumesc! Vot, vă rog! Cu 18 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA^V^Vă rog! Cu 20 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numarul>7v?P.i^iecț de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ob'iectivul^Ae^inv^snții:

? i V Ji

„Edificarea unei stații de metrou Ia nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centura^. Vot, vă rog! îmi cer scuze, domnule Sava. Nu v-am văzut!...Suntem în procedură de vot, dar imediat după aceea, putem să...Cu 18 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnule Sava."

Dl consilier Sava loan Răzvan:,,...în momentul când s-a votat proiectul de hotărâre pentru ca Primăria Sectorului 4, împreună cu consilierii locali, toată lumea a votat în unanimitate. Atunci ni se spunea că această investiție va fi...dar poate mă înșeală memoria, va fi undeva în jurul valorii de 3 milioane de Euro. Bun. Acum... ce se vede din studiul de fezabilitate, din indicatorii tehnico-economici, valoarea s-a dus la 38 de milioane de Euro, deci, de 10 ori, 12 ori mai mult decât se discutase la acel moment. Toată această mărire a valorii, chiar de 12 ori, creează o presiune foarte mare asupra bugetului...și eu zic că în acest moment trebuie să luăm o hotărâre: suportăm sau nu suportăm această investiție?...sau găsim altă soluție../4

DI Băhiță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Așa cum v-am obișnuit, vă dau vești foarte bune. în mod evident, o astfel de investiție nu are cum să fie susținută de Sectorul 4, cel puțin, nu sută la sută. De aceea, în urma diligentelor pe care le-am făcut, doresc să vă informez că s-au întâmplat următoarele aspecte: punctul 1. am semnat un acord de asociere conform Legii nr.98, împreună cu Metrorex; 2. în cursul zilei de luni, semnăm împreună cu Ministerul Transporturilor, Metrorex și noi, im protocol, în concordanță cu ultimile modificări ale Regulamentului Comisiei Europene, pentru că...da, într-adevăr, Comisia Europeană a modificat Regulamentul de aplicare pentru POIM - Program Operațional pentru Infrastructură Mare - astfel încât, Sectorul 4 conform modificărilor făcute a devenit eligibil pentru acest tip de investiție. De aceea, împreună, în această formulă pe care ne-o solicită cei de la organismul intermediar, vom aplica pentru bani de la POIM. Termenul limită pe care îl avem este data de 15 octombrie, până la data respectivă vom aplica pentru POIM, pentru că este singura axă, asta ne-a și determinat să facem aceste diligențe în care, din nefericire pentru România, s-au absorbit mai puțin de 50% din bani. Ca atare am primit acest sprijin, dacă vreți, nesperat din partea Comisiei Europene și ne găsim în această situație. Din punct de vedere al finanțării, 85/% din această sumă ar trebui suportată de pe POIM, iar 15%, reprezintă cofînanțarea pentru această sumă. Al doilea lucru, vă dați seama că studiul de fezabilitate l-a făcut singura companie din România abilitată să facă așa ceva, Metroul S.A. care are dreptul de exclusivitate pentru asemenea operațiuni, soluția inițială discutată era legată de o linie pendul. în urma identificării acestei soluții de finanțare era normal că vom realiza o stație de metrou în toată regula. Practic, discutăm despre șinele de metrou, discutăm despre faptul că șinele de metrou vor fi acoperite din momentul în care metroul va ieși la suprafață și evident toate elementele necesare construcției stației de metrou și automatizării acesteia. Astea sunt lucrurile pe care le avem în plus. Din acest motiv, față de soluțiile discutate, am optat pentru această soluție, mai mult decât atât, Metrorex a spus foarte clar că din punct de vedere al necesarului, această linie trebuie să se extindă și dincolo de Șoseaua de Centură în următorii ani, astfel încât...ne gândim la întreaga zonă metroplitană iar prin această construcție trebuie să creăm, de asemenea, premizele dezvoltării. De aceea, opțiunea a fost pentru această soluție tehnică. Repet, Sectorul 4 este cel care a inițiat proiectul, toate lucrurile tehnice, toate problemele legate de opțiunile tehnice și soluțiile constructive, în mod normal trebuie să le ia specialiștii, iar aici sunt cei de la Metrorex, respectiv, de la Metroul S.A. Erau foarte importante aceste precizări și într-adevăr o întrebare extrem de pertinentă."

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Puteți să-mi mai spuneți încă o dată procentele, care vor fi suportate de către..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucurcști:L85^       15%

Sectorul 4T


i!

I

Dl consilier Sava loan Răzvan:,,Vă mulțumesc!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Domnule Matache, vă rog!

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,Domnule Primar, avem și un termen de execuție, un grafic de execuție?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Ca să putem să facem acest lucru, primul pas este în mod evident, este să atribuim această lucrare...Da? Noi, săptămâna viitoare... Am publicat deja anunțul de intenție, este deja în SIC AP. De ce l-am publicat? Pentru că reduce timpul de așteptare, iar săptămâna viitoare îl ridicăm...întreaga procedură va fi ridicată în SICAP. După ce se atribuie, de-abia după aceea putem să discutăm despre termene exacte, pentru că nimeni nu poate să facă în real o predicție legată de momentul în care se finalizează o licitație și mai ales că discutăm de o licitație de o avengura deosebită. De aceea mă feresc să vă dau un termen. în orice caz, va fi proiectare și execuție...Cel care va câștiga procedura, va avea proiectare și execuție/'

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Cortstan.tin:,,Vă mulțumesc. Trecem mai departe...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă mulțumesc și eu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 2.536 mp, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. Cadastral '. Domnule Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„îmi cer scuze! Vroiam să întreb...Am văzut raportul de evaluare și vroiam să vă rog să ne explicați. E vorba de 1,400.000 sau 1.600.000 Euro. Ce s-a luat în calcul? Mi se pare foarte mult.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Deci, este un lucru destul de simplu. Prețul maxim pe metru pătrat, despre asta este vorba, este de 536 de Euro. De la această valoare, comisia de negociere va începe să discute. Vreau să aveți în vedere faptul că terenul din Aleea Terasei a fost rechiziționat cu aproximativ, 407 Euro, dacă nu mă înșel, ăsta a fost prețul. Toate criteriile care au determinat...probabil că și acest preț va fi undeva la 500 de Euro estimativ, bănuiesc...420, 500, dar expertiza ne dă valoarea maximă estimată. Criteriile, evident, le stabilește expertul, că de aia avem experți și de aia realizăm aceste expertize cu entități abilitate în acest sens, tocmai pentru a nu exista niciun fel de dubiu în ceea ce privește responsabilitatea acestui act.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău-Cosmin Constantin:,,Domnule Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Deci, încă o dată, apreciez faptul că se încearcă să se găsească soluții pentru parcare, pentru ca oamenii să-și parcheze mașinile în condiții de siguranță, civilizat...încă nu avem la acest moment o strategie și...știu eu, o intenție de a încuraja sistemul alternativ de mobilitate urbană. Facem parcări, lărgim bulevarde, dar partea cealaltă de sistem alternativ, în continuare, nu facem nimic pentru ea."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Stimate coleg, permiteți-mi să vă contrazic...Chiar astăzi este în derulare o lucrare de amploare. Avem pe Șoseaua Giurgiului prevăzuți 12 km de piste de biciclete, mai mult decât atât, în orice oraș există atât piste de biciclete, cât și trasee de biciclete. Cred că în acest interval de timp, din aproape în aproape...și vom continua acest lucru, reușim să îndepărtăm mașinile de pe trotuare, de pe benzi, de pe banda unu de circulație, astfel încât să putem crea premizele reale ale dezvoltării ucestup transport alternativ, pentru că este imposibil să realizăm un astfel de obiectiv în cont^^immâ^.rintreaga comunitate este sufocată, realmente, de mașini. De aceea, identificarea loc^iorjentru parcare a j reprezentat o prioritate. în paralel cu identificarea zonelor pentru piste, respectiv, pentru trasee de biciclete. Știți foarte bine că avem un proiect pe care urmează să-l implementăm, proiect tehnic... deci, deja, inclusiv cu indicatori, este votat de Consiliul Local încă de anul trecut, care statutează mai multe versiuni de trasee și piste de biciclete. O componentă a acestui proiect este deja, astăzi, în curs de realizare...și discutăm de Șoseaua Giurgiului, iar apoi, rând pe rând, pe măsură ce reușim să îndepărtăm sau să găsim zone în care să putem parca acest număr impresionant de mașini, să putem să implementăm fiecare bucată și fiecare porțiune din traseele pe care le avem deja ca obiectiv. Așa că, în această privință, cred că este neînțelegere, în niciun caz nu este problema de a nu face nimic. V-am spus despre o lucrare care este în derulare în acest moment și despre întregul proiect și întreaga rețea care a fost deja aprobată în cursul anului trecut. Vă mulțumescU

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Turmac.“

DI consilier Turmac George Adrian:„O scurtă întrebare tehnică: eu am trecut de multe ori pe acolo și m-am uitat la acea pistă de biciclete, de care vorbiți, domnule Primar. Din ceea ce am văzut eu, pista aceea de biciclete, cel puțin în secțiunea lui ca Drumul Găzarului, să-i spun așa, are o lățime de lm. Nu știu dacă respectă prevederile de...11

DI Trocan Andrei George - Viceprimarid Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, am verificat după ce m-ați întrebat dumneavoastră, într-adevăr, lățimea de lm se referă la un singur sens. Celălalt sens este prevăzut pe partea interioară a trotuarului. Deci, este...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Deci, una este printre copaci, să spunem...14

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu...Dincolo... ”

DI consilier Turmac George Adrian:„Pe marginea copacilor...11

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pe marginea copacilor...Iar celălalt sens este la bordura mare de la carosabil... ”

Dl Bătuta Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,J)eci, eu apreciez ca domnul Turmac, într-adevăr, încă din copilărie a avut posibilitatea să se plimbe pe toate pistele de biciclete din Sectorul 4...11

Dl consilier Turmac George Adrian:„Toate...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Normal că este un foarte bun și un foarte fin evaluator al calității și al standerdelor...11

DI consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, să știți...Chiar m-am plimbat cu bicicleta când eram copil...11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu...Cele din Sectorul 4...11

Dl consilier Turmac George Adrian:„în Sectorul 4, nu am avut ocazia...Nici în București, dar asta este’11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, vorbeam de..." Dl consilier Turmac George Adrian:„Uite, chiar o să mă plimb cu bicicleta pe această pistă pe care o inaugurați, mai ales că acolo am copilărit...și Șoseaua Giurgiului chiar...11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ne plimbăm împreună și sigur...nu știu dacă ați citit...Nu pot să mă abțin...O abordare destul de amuzantă a unui coleg de-al nostru din Administrația Locală...E adevărat, nu de la Primăria noastră...11

DI consilier Turmac George Adrian:,,Am citit...11                          Uf'"'*-.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureștit'fSiglii*, nu .avem nicio problemă de la șa.’1                                                                       V.

DI consilier Turmac George Adrian:..Nu cred că vă face mândri. nu?“

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Deci...nu avem probleme cu șaua...”

Dl consilier Turmac George Adrian:,.Am înțeles...Felicitări!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul cu numărul 8. Cu 17 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 ur.107/10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4. Vă rog, domnule Primari*

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte de a trece la vot, aș dori să mulțumesc grupului USR pentru identificarea și măsurile pe care le-a luat în vederea acestui demers pentru tot ceea ce înseamnă Aleea Ciceu, pentru că este o inițiativă ce le aparține colegilor noștri și merită toate aprecierile pentru lucrul acesta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnule Sava?*’

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Aș dori...din partea Departamentului Tehnic, să ni se spună de ce valoarea inițială a indicatorilor tehnico-economici...și aici vor crește cu 17%. Adică, de la 1.900.000 la 2.254.000 de lei?...E o parcare cu spațiu verde...Și cu parc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, în devizul pe care îl aprobăm acuma, este cuprinsă o parte a investiției. E... pur și simplu, vorba... de o altă suprafață. De aici vine modificarea. Mai există și partea de dotări, care va fi supusă ulterior votului când va fi gata proiectul în acest sens...pentru locul dejoacă.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„...în devizul general, la capitolul 4 - cheltuieli pentru investiția de bază - valoarea de la 755.552 de lei din Hotărârea nr.107, a crescut la 1.351.960 de lei. Dublu.” ■

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Domnule consilier...Ideea este foarte simplă. Știți foarte bine că indicatorii tehnico-economici reprezintă valoarea maximă pe care o are investiția. Da? Tocmai...Și ne-am confruntat cu multiple...dacă vă aduceți aminte de-a lungul timpului...tocmai pentru că nici aparatul nostru nu a avut experiența necesară mutării țevilor de la Elcen, montării rețelelor de apă sau lumină, sau...lucrurile acestea...Am plecat de fiecare dată, în această construcție, cu niște indicatori care nu ne-au permis să avem de la bun început o viziune de ansamblu. Și...în repetate rânduri, și aduceți-vă aminte de acest aspect, în repetate rânduri ne-am găsit în această situație. Ceea ce este important să știți este următorul lucim: atâta timp cât prețurile sunt reglementate clar, atâta timp cât avem un diriginte de șantier, nu au cum să apară un astfel de abateri...și să vă mai aduc aminte încă un lucru important, chiar într-un raport de la Banca Europeană de Investiții, am constatat că, funcție de indicatorii inițiali pe care i-am avut la blocuri...la blocurile pe care le-am reabilitat, în acest moment, costurile au fost mai mici cu o treime. Asta a fost valoarea medie, vizavi de indicatorii propuși. Din acest motiv, sunt convins că proiectanții, respectiv, Direcția de Investiții, a ținut cont de acest aspect. Lucrurile sunt extrem de clare din punctul acesta de vedere, sunt suprafețe maxim estimate...și știți bine că din ele poate se plătește efectiv ce se face, dar aceasta este anvelopa maximă. Tocmai pentru a evita multiple întâlniri și ședințe în care reluăm la nesfârșit indicatorii tehnici...că numai dacă luăm Șoseaua Berceni și numărăm de fiecare dată, nu am luat în calcul u, nu am luat în calcul b, nu am luat în calcul c...da? ...tocmai pentru a nu mai fi în această situație și beneficiind de experiența anterioară, la obiectivele de investiții pe care le realizăm, sunt convins că s-a/ținut’^ont^e acest aspect.”                                                                      ■ .-v-r- v

Acuma, vreți să spuneți că la modifear^^țsta. se va lucra

i i \ f ’ î <ri


DI consilier Sava loan Răzvan

cu indicatorii tehnico-economici, ăia maximi, nu?"

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu...Sunteți malițios și eu sunt convins..."

DI consilier Sava loan Răzvan:„Nu, nu...Puneam o întrebare ca să fiu eu..."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Eu sunt convins că dumneavoastră ați înțeles foarte clar ceea ce am vrut să spun. .Vă spun următorul lucru: în general, parcul, parcările, spitalele, piețele...nu fac politică și sunt subiecte la care, din punctul meu de vedere, este extrem de important să fim eminamente. tehnici...că despre asta este vorba...și să tratăm lucrurile ca atare. Eu vă spun cu tot respectul pe care este normal sa-1 am față de dumneavoastră și știți lucrul ăsta."

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Da. Nu era o întrebare care să țintească, știu eu, o linie politică, era o întrebare pur tehnică, de asta am și../

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, îmi cer scuze! V-am spus tehnic...V-am spus că valoarea este dublă pentru că suprafața e dublă. în devizul inițial s-a luat în considerare numai suprafața în interiorul perimetrului despre care discutăm. în momentul de față sunt prinse și zone adiacente cum am procedat la toate parcurile pe care le-am realizat în Sectorul 4, unde nu am neglijat, de asemenea, nici parcurile cu parcaje asociate în zonele perimetrale ale acestora.”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Aș dori o clarificare la capitolul 1 în devizul general, la cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - la punctul 1.1: obținerea terenului. Nu trebuia prinsă și valoarea terenului care urmează să fie achiziționat? înțeleg că terenul nu este achiziționat...“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Valoarea terenului nu o cunoaștem în momentul ăsta, va fi stabilită după negocierea pe care o vom purta cu Comisia de negociere, cu proprietarii terenurilor.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ea este singura chestie fixă. Deci, valoarea terenului este așa cum i-am răspuns și colegului Negrilă Vasile, este valoarea maximală., .de la ea nu avem cum, decât să mergem în jos/

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții pe acest proiect, supun la vot. Cu 17 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4. Domnule Turmac, vă rog/

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am un amendament în ceea ce privește tarifele pentru Piața Norilor, precum și câteva la ../

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Rugămintea pe care o s-o am la dumneavoastră...pentru că sunt... în amendamentul'dumneavoastră sunt cuprinse..."

Dl consilier Turmac George Adrian:„Nu. întâi o să fac o scurtă prezentare și../

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O chestie tehnică, voiam să va spun, atât. Sunt multe lucruri pe care le aveți de schimbat../

DI consilier Turmac George Adrian:„Nu le citesc../

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact/

Dl consilier Turmac George Adrian:„Prezint tehnic doar câteva concluzii. Noi am și discutat la comisie și situația stă în felul următor cu piețele care sunt în zonare, celc'^ptețe^Există o prevedere a Consiliului General în ceea ce privește zonificarea piețelor. Piața^Nbîiiof’/arg^a,intrat acum în administrarea Sectorului 4, se clasează la Zona 0, ceea ce ar însemna un-tarif mai mare. Punctul nostru de vedere, cât și al colegilor de la comisie, a fost că...Având în vedere că este o piață, care să spunem că nu este acum la standardele pe care ni le-am dori...și nu cred că o să prezinte o atracție pentru agenții economici, pentru producători, eu aș face un amendament în așa fel încât să coborâm aceste prețuri, la nivelul celor de la Zona 1, respectiv, Piața Sudului, care este o piață nouă și Piața Progresul, care este o piață...și aceasta destul de nouă și care se află acum într-un proces de ' modernizare și de respectare a cerințelor de la ISU. Astfel, în mare, v-aș propune ca: ctarifele de la Piața Norilor să fie la nivelul celor de la Piața Sudului și Piața Progresul, respectiv. Zona 0 să fie egala cu Zona 1; abonamentele lunare să fie înmulțite cu numărul de 24 de zile, raportat la prețul pe zi pentru cele în care sunt prevăzute aceste posibilități de abonamente; la punctul 6 să se scadă, de la Piața Norilor, tariful pentru taraba de producător la 27 de lei pe zi, iar la punctul 8, pentru vitrinele cu cântar electronic destinate comercializării laptelui și a produselor lactate, noi susținem, grupul PNL, susținem producătorii de lapte și considerăm că tarifele ar trebui să fie de 25 de lei pentru piețele din Zona 0 și Zona 1, precum și de 20 de lei pentru cele din Zona 2, respectiv, și acestea se înmulțesc cu numărul de 24 de zile pentru abonamentele lunare...și mai am o clarificare în ceea ce privește punctul 19, închiriere căsuțe cu teren aferent de amplasare. Aceste tarife, bănuiesc că sunt pe zi, nu sunt specificate, dar așa par după sumele propuse de către direcție.>“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. încep prin a vă felicita pentru faptul că sprijiniți producătorii de lapte, e un lucru admirabil și, încă o dată, tot respectul. Doi la mână: sunt de acord cu propunerea pe care ați facut-o și doresc să subliniez că în calitate de inițiator al acestei hotărâri, este corect și este firesc să mă prezint în fața dumneavoastră cu tarifele corespunzătoare zonei, urmând, tocmai, ca împreună să stabilim care este valoarea finală. Din acest motiv am venit în fața dumneavoastră cu tarifele conform legislației în vigoare. Oportunitatea de a zona diferit este corect și este firesc să o stabilim aici.“

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, în completarea celor spuse de dumneavoastră, există, într-adevăr, o zonificare prevăzută de un HCGM, cred că din 2017, ...428, dacă nu mă înșel eu, dar acolo face referire la alte criterii....Vorbesc de spații, nu se prevăd tarabele, dar există această zonificare de care vorbiți dumneavoastră și erau anumite tarife, diferite, în funcție de zona de amplasament a piețelor, dar considerăm că avem posibilitatea ca să reglementăm la Sectorul 4 ca aceste tarife să fie egale între Zona 0 și Zona 1, nu avem imposibilitatea legală să facem acest lucru...și v-am spus, după ce facem modernizarea acestor piețe pe care ne-o dorim cu toții, Pieței Norilor, probabil că putem să creștem un pic tarifele totuși într-o notă nonnală, să nu fie mult mai mari față de celelalte piețe, încât să scadă interesul producătorilor și al agenților economici. Vă mulțumesc frumos!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 21 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare. Vot, vă rog! Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire Ia implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Vă rog, domnule Negrilă.“

Dl consilier Negrită Vasile:„Eu, aici, aș vrea să adresez o întrebare executivului. Am văzut că există Biroul Juridic în cadrul acestei direcții. La ce bun să cheltuim niște bani ca să achiziționăm acest serviciu. în condițiile în care avem Biroul Juridic?’’            ;

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:ț;Stimate\ coleg, Primăria Sectorului 4, mulțumim lui Dumnezeu, a câștigat foarte multe pro de se. Aceste procdse au la bază o abordare nepopulistă a problematicii, și anume: pentru anumite aspecte avem nevoie de o calificare deosebită, pentru că atunci când pierdem un proces, pierdem și bani. Da? Din acest motiv, este extrem de important...și este din punct de vedere economic mult mai rentabil să nu pierdem procese, ca atare, există această nevoie de creșere a profesionalizării acestor departamente. în această modalitate putem, de exemplu, în unele locuri să creștem eficiența colectării, în alte locații, să îndreptăm..."

Dl consilier Negrilă Vasile:„Erori materiale....^ ...{intervenție fără microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...multe...și erori materiale, să știți, că <numai cine nu muncește, nu greșește> Deci, sunt foarte multe lucruri...Nu sunt un ipocrit să vin să vă spun că există o comunitate perfectă. Există un giup de oameni care își doresc să facă cât mai bine lucrurile, evident că și greșesc. Da? Pe toate planurile...numai că nu despre asta este vorba, în primul rând, aici. Da? Și eu cred...și cultiv acest aspect deosebit de important legat de faptul că avem nevoie să profesionalizăm cât mai mult aceste departamente juridice, pentru că problematica cu care ne confruntăm este una diversă, pe de o parte, și pe de altă parte, și Primăria și Aparatul de Specialitate și toate direcțiile aferente, au o dinamică, ele nu sunt un uriaș cu picioare de lut. Ca atare, problemele apar și este normal din acest punct de vedere să putem să facem față acestor provocări...ca și în cazul Comisiei 550, unde am ținut cont de solicitările dumneavoastră, ale consilierilor... și în mod evident, v-am pus la dispoziție, pentru că așa este normal și așa este firesc, o Casă de avocatură care este specializată pe astfel de spețe...că și această paletă foarte variată de spețe, ne determină să avem acest tip de abordare/1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava."

Dl consilier Sava loan Răzvan: „Domnule Primar, aș fi de acord cu dumneavoastră până la un anumit punct. Intr-adevăr, există o lege specială care permite unității administrativ-teritoriale să achiziționeze servicii de reprezentare juridică, dar acum,..cu ce au greșit acești, foști angajați ca să angajăm o Casă de avocatură, astfel încât, ei trebuie...știu eu să se achite din bugetul Sectorului 4 și juriștii care sunt angajați la Departamentul juridic, să nu răspundă...mai ales că dânșii, foști colegi, ar trebui să cunoască foarte bine spețele. Adică...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 ai Municipiului București:„Vă dau un exemplu foarte simplu: diferența dintre medicul de familie și medicul specialist, de exemplu. Sunt documente în acest sens, sunt lucruri pe care nu le puteți...apropo de greutatea pe care documentul a, versus, documentul b ...îl are în fața cuiva. E o decizie pe care trebuie sa o respecți...asta, de exemplu, este o nuanță...și nu este corect, absolut, nu este corect să ajungem în situația în care trebuie să plătim pentru astfel de lucruri noi. Aș dori să-i dau cuvântul și domnului director economic ca să suplimenteze ceea ce am spus eu/‘

Dl Cezar George Cioclea - director - Direcția Economică:,,Bună ziua! Sunt două...Colegii consilieri au spre vot, să spun așa, spre atenția dânșilor, două hotărâri privind reprezentarea asigurată de către Case de avocatură. întrebările pe care le-au pus colegii consilieri, au fost puse pentru ambele. Cineva a întrebat de DGITL, altcineva a întrebat de DGASPC. Spețele sunt diferite. Colegii de la Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale, se referă la implementarea controlului mangerial. Este un Ordin al Secretariatului General al Guvernului, Ordinul 600/2018. Realitatea este că nu avem astăzi, nici Primăria și nici vreo entitate, nu are pe cineva, nu are în fișa de post, nu are angajat nici ca funcție, nici ca ROF, nici ca atribuții, specialiști în așa ceva. Procedurile se fac, în general, în toate instituțiile, prin angajarea unui partener extern, prin externalizare. Nu avem așa ceva, nici noi, nici Primăria, nici DGITL, nici orice altă instituție, credeți dumneavoastră... în afară de......Centrul Nicolae Bălcescu...zice că are! BuaLNisi-mu avem.

Realitatea asta este! Deci, este vorba de implementarea procedurilor Ordinului''Secfetări^tului General al Guvernului nr.600/2018. Legat de DGITL, de ce vorbim de' pfoc^d^tv.Pentru că

dinamica recuperării de impozite și taxe locale, este o activitate care s-a schimbat în ultimii ani, răspunderea dânșilor este mai mare, dinamica sectorului este mai mare, dinamica sectorului în domeniul construcțiilor, în domeniul înmatriculării de autoturisme, în dom emul taxelor speciale, au o dinamică specială și crescută, astfel încât și atribuțiile și organigrama și modul de lucru al celor de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, va trebui în anul următor și în perioada următoare, trebuie schimbată...Avem nevoie de această extemalizare, de această achiziție a unui serviciu privat. Legat de Direcția Generală de Asistență Socială, este pur și simplu o solicitare a Sindicatului, atenție, a Sindicatului Direcției Generale de Asistență Socială, care dorește plata unor vouchere de vacanță. împreună cu colegii de la Direcția Generală de Asistență Socială ca ar fi...ca să spun așa, un conflict de interese ca angajații de la Direcția Juridică, care la rândul lor sunt și membrii ai sindicatului, să reprezinte instituția într-un posibil litigiu cu sindicatul...tocmai pentru asta, punctual, este o discuție punctuală, pe probleme bugetare. De asta mi-arn permis să răspund eu, pentru că este o problemă care mă vizează și pe mine și de la care, să spunem așa, răspunsul a plecat chiar de la mine legat de bugetarea voucherelor de vacanță, este vorba de taxe suplimentare la salariu. Mulțumesc mult!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, până la urmă votul este o chestie de oportunitate. Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 16 voturi pentru, 4 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali si foști angajați. Vot, vă rog. Cu 14 voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4. Vă solicit vot deschis pentru acest proiect. Vă rog să votați propunerea mea. Cu 20 voturi pentru și 1 abținere, va fi vot deschis. Deci, va fi menținerea listei iar la poziția 28, propunerea rămâne domnul Marin Ștefanei Dan, la poziția 43; la Școala Gimnazială nr. 96 va fi Călina Simion Dan plus domnul Balmuș iar la anexa doi, la Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest, va fi domnul Marius Dinu. Vot, vă rog. Cu 20 voturi pentru și 1 abținere, lista a fost aprobată. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 20 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4. La poziția numărul 29 îl propunem pe domnul Marius Dinu. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 21 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București. Domnul Ne grilă, vă rog. Și apoi domnul Turmac.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Grupul Partidului Umanist dorește să facă un amendament la acest punct și dacă îmi permiteți să dau citire este vorba de aricolul 3 punctul 1, încălcarea prevederilor articolului 1 și articolului 2 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă contravențională, în faza inițială era de la 2000 la 2500 Iei iar noi considerălh.^liesfe'm^.pic cam mult pentru sectorul 4 în condițiile în care sectorul 4 după cum bine știți și- cfdd că si domnubPrimar

e în asentimentul meu, este un sector muncitoresc?"

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: ..Tocmai de aia trebuie să respectăm regulile toți."

DI consilier Negrilă VasiIe:„Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Primar. Respectăm și eu sunt cu totul de acord când este vorba de respectarea legii, numai că mi se pare un pic cam mult."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Domnule Negrilă, ați depus amendamentul înainte, procedural?”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Procedural, îl scriu acuma.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu e nicio problemă, amendamentul îl supunem la vot. E nonnal să-1 supunem la vot. Ideea este următoarea: fără măsuri, niciodată traficul din sectorul 4 și niciodată parcările nu vor fi în regulă. Dacă vom continua această abordare, mai mult decât atât, uitați-vă și dumneavoastră la reacția pe care oamenii au awt-o în momentul în care le-am propus așa ceva. Totul este inspirat și foarte simplu din cuantumul pe care-1 au în HCGMB, utilaj ele...dacă noi venim' cu autocarul acasă? Dacă venim cu autocarul acasă sau cu trailer, indiferent cât de sector muncitoresc suntem, nu e normal să acceptăm așa ceva. Este o sfidare la adresa oamenilor iar cine sfidează trebuie să plătească. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:,JDomnul Primar eu mă refeream la cuantumul, nu la ideea în sine. Eu am spus să modificăm...deci este vorba de : se sancționează cu amendă contravențională de la 2000 la 2500 lei, să modificăm de la 1000 la 1500 lei asta era ideea mea. Ăsta este amendamentul meu. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ok, eu dacă aș fi consilier nu l-aș vota și să vă spun de ce: pentru că este prea puțin pentru cine face așa ceva.”

DI consilier Negrilă Vasile:„Putem supune la vot amendamentul? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „îl vom supune la vot. Domnul Turmac, înainte de a supune la vot amendamentul domnului Negrilă. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnul Primar, eu cred că putem să găsim de comun acord o soluție în așa fel încât să fie toată lumea împăcată. Și amendametul nostru era de scăderea acestei...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă ați fi purtător de cuvânt la partidul pe care-1 reprezint, îmi place, sunteți...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Nu neapărat dar...dacă vă aduceți aminte noi am mai avut în dezbatere un proiect de sancționare a șoferilor cel cu parcarea pe spații verzi, am mai avut o dispută de cuantum. Eu vă propun ca să împăcăm pe toată lumea...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu e vorba de împăcat, domnul consilier!

Dl consilier Turmac George Adrian:„Trebuie să împăcăm viziuni, domnule Primar!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu e vorba de viziuni, este vorba ca atunci când... este o chestiune care se întâmplă la scară, credeți-ma ! Un om trebuie să înțeleagă că dacă datorită conduitei pe care o are, zeci de mii de alți oameni suferă. Dacă eu mă apuc să ocup banda întâi de exemplu, sau dacă vin cu un camion pe care-1 pun și-mi iese evident cu fundul din parcare și-1 las acolo vreo săptămână este un act de sfidare. Ca atare zona respectivă nu poate fi salubrizată și nu în ultimul rând, circulația este îngreunată de această abordare. De aceea propunerea pe care am avut-o în calitate de inițiator este aceea de a fi sancționați cât mai aspru acești oameni. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, dacă-mi permiteți,._.axnendamentul meu este doar pentru a corela viziunile în sensul în care sunt cazuri diferite..Se ppâte'mt&rpla ca pe cel pe care l-ai sancționat să fi parcat pentru o jumătate de oră sau să fie o săptămână curii spuneați și dumneavoastră, eu aș vrea să avem posibilitatea să facem diferență între diferite tipuri de nesimțire să-i spunem așa. cetățenească, de lipsă de simț civic."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Suntem cred împreună de acord că sunt lucruri pe care niciodată n-ar trebui să le reglementăm."

Dl consilier Turmac George Adrian:,.Da domnul Primar, vă înțeleg necesitatea.*’

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„N-ar trebui niciodată să vorbim despre lucrurile astea pentru că fiecare ar trebui acolo unde e el să aibă un minim, minim de respect față de ceilalți. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:..Și dacă-mi permiteți aș vrea să extindem această amendă și pentru cei care-și lasă mașinile parcate cu lunile ..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și despre ele este vorba.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Să știți că dacă facem un cuantum de amendă la 5000 lei, dacă nu se aplică, degeaba îl facem.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aceea vine această hotărâre, tocmai pentru a sancționa drastic acești oameni. Vă spun că am încercat și de o lună de zile avem o campanie intensă, de a discuta cu oamenii, din nefericire cei care de exemplu au autocare... e un autocar prezent în fiecare zi pe bulevardul Racoviță iar Bulevardul Brâncoveanu este un fel de parcaj pentru tot ce vreți dumneavoastră, de la tiruri... ”

DI consilier Negrilă VasiIe:„Domnule Primar, păi nu are unde să-l bage pe secundare autocarul...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Și pe Șoseaua Berceni să știți e o mașină în față la Mega Image, care tractează alte mașini care iese pur și simplu în stradă. Eu sunt de acord.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Tocmai de aceea este foarte important să sancționăm astfel de abordări pentru că oamenii pur și simplu, marea majoritate a oamenilor nu mai suportă nesimțirea.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar dacă-mi permiteți să fac amendamentul că să corelăm toate viziunile și a noastră și a PPU-SL-ului și a dumneavoastră și a USR-ului, să facem în felul următor dacă sunteți și dumneavoastră de acord, plecăm cu două categorii diferite, pentru autovehicule care nu depășesc 3,5 tone avem de la 1000-1500 lei.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,N-am cântar. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți că noi nu avem posibilitatea tehnică. Vreau să vă gândiți că Poliția Locală, uneori avem niște pretenții de la Poliția Locală și așa suplinim, cu tristețe vă spun, multe din atribuțiile Poliției Naționale. Numai dacă ne uităm că Poliția Națională are doar patru mașini în sectorul 4 care patrulează. Atât! Da? Nu știu ce mai putem să mai facem din punctul acesta de vedere, de altfel o să vedeți în continuare că avem inclusiv la organigramă creșterea numărului de polițiști locali în concordanță cu nevoile pe care le avem. Este foarte greu din punct de vedere tehnic să nu avem o abordare unitară. Pentru că aceste sancțiuni tot oamenii le acordă, începând de la câini, vandalizări, parcat în locuri nepotrivite. Vedeți și dumneavoastră, patrulăm pe bulevarde, abia așteaptă să treacă mașina poliției ca să pună mașina la loc. E o realitate cu care ne confruntam. Eu vă înțeleg, suntem cu toții preocupați de ceea ce se întâmplă în comunitate, însă fără a avea niște reguli extrem de exacte...uite colegul meu, m-a inspirat foarte mult Răzvan, îmi aduc aminte de sloganul lui de campanie <punem ordine în sectorul 4 > E corect, Răzvan? E corect. Este încă un lucru care ne ajută ca împreună să putem să <punem ordine în sectorul 4 >. A fost frumoasă asta, Răzvan. trebuie să recunoști.”                                  _

DI consilier Negrilă Vasile:„Păi atunci, domnule Primar și duinneavoaSfiă^e-ațTilî.spirat pe noi toți, ați spus că < iubiți, trăți în sectorul 4 > haideți să nu mai fim așa seceri'. Sunt de acord să-i

luăm să le dăm amenzi, sunt de acord cu ceea ce se întâmplă că parchează pe bulevarde, dai- totuși mi se pare cuantumul foarte mare. Ăsta este punctul meu de vedere."

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „Eu înțeleg și punctul dumneavoastră de vedere, dar indiferent că punem 2000. 1000 sau 5000 lei suma asta e destul de mare și ar trebui respectată înainte să o punem. Bunul simț nu se măsoară în bani."

DI consilier Negrilă Vasile:„în sectorul 4 sunt peste 60%, pensionari. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă rog, eu nu știu de unde aveți asemenea statistică.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „Și dacă e pensionar are voie să blocheze?"

DI consilier Negrilă VasiIe:„Nu e vorba de blocat!’’ Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog frumos. Domnul Turmac, ce se întâmplă? ”

DI consilier Turmac George Adrian:„Fac amendamentul sau luăm o pauză de două minute să-1 discutăm?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu, vă rog spuneți amendamentul. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Unul dintre amendamente sună în felul următor e o întrebare tehnică: are capacitatea sau nu Poliția Locală să facă diferența la amendă între autovehicule sub 3,5 tone și cele peste 3,5 tone. Spuneți-mi, are sau nu are? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu are!”

DI consilier Turmac George Adrian:„Atunci vă propun ca amenda să fie de la 1500 lei la 3000 lei.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Suntem condiționați de ordonanță de guvern de cuantumul maxim.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok, de la 1500 la 2500 atunci.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Bun, supun la vot amendamentul domnului Negrilă prima dată. Cu 8 voturi pentru, 7 abțineri și 6 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 9 voturi pentru, 6 abțineri și 6 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Dau cuvântul domnului Viceprimar. ”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Am un amendament scurt: la articolul 2 se elimină sintagma <dispus longitudinal> și va avea următorul cuprins: restricțiile anunțate la capitolul 1 se aplică și vehiculelor care staționează pe domeniul public și încalcă marcajul distrug spațiul verde precum și pentru cele care încalcă bordura. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantm:„Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cu 17 voturi pentru și 4 abțineri, amendamentul domnului Viceprimar a fost aprobat. Domnul Ștefanei Dan Marin, vă rog.”

Dl consilier Ștefanei Dan Marin:„Două vorbe vreau să spun, bună ziua în primul rând. Cu ce nu sunt de acord la amendamentul propus de colegul Turmac, este aceea că dacă vreți, stimate coleg, românește și direct spus, șmecherul, indiferent de ce mașină conduce, că e una autohtonă sau că e un Jeep sau că e mai știu eu ce camion, indiferent de faptul că are sau nu bani în buzunar, treaba asta că-mi blochează sensul de mers și mă obligă într-un fel, dacă vreți, să frânez în spatele lui doar că-și pune el mașina pe avarie, că are nu știu ce medicament de luat de la farmacie, înțeleg lucrurile astea, dar eu am învățat că în România și toți suntem acționari în acest stat numit România, fără a avea niște măsuri disciplinare sub forma sancțiunilor contravenționale cum e cazul de față, nu ne facem bine. Sunt de acord că, așa cum spunea colegul Negrilă, un pensionar care„cu siguranță că n-ar putea să suporte cuantumul acestei amenzi, dar fără o ordine și o disciplină.isăzstîfkcă nu ne facem bine, indiferent, poate unii dintre noi vom fi în situația în care va trestii să semnăm un astfel

de proces verbal tocmai din diverse motive, că trebuie să parcăm undeva să ne luăm ceva la urgență, dar repet am văzut prea mulți șmecheri, cu ghilimelele de rigoare, în tot Bucureștiul, care pur și simplu lasă mașina pe avarie în fața ta sau o lasă acolo cu zilele pentru că așa consideră el că domeniul public este doar al lui uitând de fapt că și noi suntem acționari, cu ghilimelele de rigoare, la acest domeniu public. Mulțumesc.”

DI consilier Șupeaiă Gheorghe:.,întrebare: pentru băncile care sunt devastate în parcuri cine plătește amenda?"

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Cine devastează."

Dl consilier Șupeaiă Gheorghe:„Da. Cine-1 prinde? ”

Dl Bătută Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cine-1 prinde." Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Turmac, vă rog."

DI consilier Turmac George Adrian:„Da, doar ca răspuns colegului meu, eu nu am făcut diferența între șmecheri și oameni care au o situație materială medie, ci făceam diferența între vehicule care pot fi de transport călători sau de marfa, cum spunea domnul Primar de autobuze și cele care sunt autoturisme pentru persoane, pentru familii, deci asta era singura diferență când am vorbit de masa vehiculul.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „A spus un cuvânt extraordinar Ștefanei, este vorba într-adevăr și de disprețul pe care extrem de mulți, din nefericire, oamenii îl au față de ceilalți, pur și simplu ne confruntăm cu toți în frecare zi cu această problemă.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Din punctul meu de vedere trebuia să facem o diferențiere mai mare între cei care absolut nesimțiți și față de cei care poate au o situație în care, nu știu, se poate întâmpla ceva și n-ar trebui să aibă aceeași amendă de asta pusesem o diminuare. ... (intervenție în sală fără microfon). ..Nu este adevărat, domnul Primar! Sunt nuanțe în orice situație, nicio situație nu este egală cu alta, dar......(intervenție în sală fără microfon). ..atunci mă bucur că

are această posibilitate și sper ca polițiști locali să aibă discernământul să cearnă situațiile speciale în care pot da aceste advertismente, mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnule Pungă, vă rog.”... (intervenție în sală fără microfon)...

Dl consilier Pungă Nicolae:,, Exact despre asta vroiam să ... vorbeam ,spre exemplu, de un om bolnav care oprește în fața unei farmacii, o femeie gravidă ...polițistul local să aibă mintea întreagă și să discearnă între o situație specială și o.(intervenție în sală fără microfon)...

DI consilier Șupeaiă Gheorghe:„Am oprit în fața farmaciei la ora zece seara ”...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Părinte, hai sa discutăm asta la sfârșit, vă rog. ”

DI consilier Șupeaiă Gheorghe: „Domnule președinte, vreau să spun acest lucru! Mi se pare abuzant! Deci, am oprit la ora zece să iau de la farmacie, m-a văzut că eram la fereastră luam medicamentul, motorul pornit, soția în dreapta, a venit direct 290! Iar dânșii parchează și stau ilegal în față la casa de pariuri, lângă mașinile parcate, parchează ilegal pe ce bază?”

DI consilier Pungă Nicolae:„Și eu dacă văd mașina de poliție locală parcată în stație, ce să...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„în desfășurarea misiunii poate să parcheze.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aveți posibilitatea să folosiți mijloacele de comunicare, aveți aplicația, faceți o fotografie și cu ceilitudipe se vor lua măsurile corespunzătoare pentru astfel de situații. Sunt situații individuale și-es^înormaj^^.. sunt, e posibil să existe...una este ideea de a generaliza și alta este problemaQe a discuta despre o situație..."

DI consilier Șupeală Gheorghe:„Dar cei de la unu noaptea, nu-i vede că stau pe băncile din stația de autobuz și bea și fumează? “

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Părinte. eu nu uram plâns niciodată legat de nimic și prefer să nu mă plâng. Pe noi ne interesează ca serviciile pe care le prestează Poliția Locală să fie din ce în ce mai bune."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Va mulțumesc. Supun la vot proiect acest proiect în integralitatea sa. Cu 17 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 18: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcarile/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. Domnule Turmac, vă.rog."

DI consilier Turmac George Adrian: „Am văzut tarifele propuse de către Direcția de Mobilitate Urbană, mi se par foarte, foarte mici, în sensul în care la cele stradale avem un tarif de 10 lei per lună pe locul de parcare sau 20 lei dacă dacă ei primesc și acel blocator pe care pot să-1 acționeze de pe telecomandă. Din punctul meu de vedere la acest tarif de 20 lei cu tot cu blocator, nu știu dacă noi acoperim costul acelui blocator.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă spun că nu am inventat apa caldă, a fost foarte important pentru noi toți ca oamenii să se obișnuiască cu facilitățile pe care le-am creat. Aduceți-vă aminte că aveam situații absolut imposibile în care chiar în dreptul parcării de la Secerei vedeam mașina parcată la rigolă, în fața gardului, în condițiile în care existau locuri disponibile în parcare. Același lucru s-a întâmplat și la parcarea de la Nițu Vasile și la Izvorul Rece. Există această nevoie ca un timp prețurile pe care le avem pentru aceste parcaje să fie modice. Veți vedea și pe Luică și pe Turnu Măgurele niște parcaje extrem de interesante, în care tarifele de la care plecăm astăzi au legătură cu această idee ca oamenii să se obișnuiască cu facilitățile respective. Dacă vă uitați, folosesc ca exemplu Sun Piaza, cred că a stat 5 ani parcarea de sus de la Leroy Merlin, Baumax ce era înainte acolo, a stat fără plată. De abia după un interval de timp toate aceste parcări au fost cu plată. Am întrebat și eu de ce. îi întrebăm pe cei care se pricep pentru că nu am fost în situația ca în sectorul 4 să avem parcaje, n-a fost nici unul. Din acest motiv prețurile pe care Direcția de Mobilitate Urbană le-a propus au o legătură cu acest aspect, de aceea și astăzi toate parcările noastre sunt cu bariera ridicată tocmai pentru că există nevoia unui timp de acomodare cu aceste facilități. Despre asta este vorba și din acest motiv discutăm despre astfel de tarife. Pentru că, să nu uitați, momentele în care primăria investește și investițiile pe care-le face au în primul rând o componentă specială și apoi economică. Același concept îl aplicăm în mai multe facilități în care investim. Aș prefera, de exemplu, ca pentru activități comerciale să fim mult mai exigenți în comparație cu facilitățile sociale pe care le oferim. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Turmac, terminați ideea ca după aceea să vorbească și domnul Negrilă.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,,Domnule Primar, mai devreme am aprobat un proiect de hotărâre care sancționează pe cei care parchează neregulamentar și îngreunează acel serviciu de salubrizare și alte activități în sector. Acum aprobăm un regulament, modificăm un regulament care prevede niște tarife foarte, foarte mici pentru parcare. înțeleg ceea ce ați spus dumneavoastră, dar intră în vigoare abia peste un an și câteva luni, asta înseamnă;£ă'-pe această perioadă sunt gratis, asta înseamnă că pe această perioadă pot fi ocupate- Hde -'către” -mașini abandonate.”                                                           :

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Nu au cum să le ocupe dacă sunt abandonate?’

DI consilier Turmac George Adrian:„Adică pe o perioadă foarte lungă fără să fie..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mașinile în această situație se supun regulamentului pe care tocmai l-am votat. Eu vă spun că dacă dumneavoastră faceți un test și vă lăsați mașina x, de exemplu luați un camion sau o dubă, puneți-o de mâine pe Obregia și veniți peste două săptămâni să vedeți ce se întâmplă. ”

DI consilier Turmac George Adrian:,,Dacă mai e sau nu mai e.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ea, e! Dai- ați primit amendă mai mult decât valoarează, amenda e mai mare decât valorează autovehiculul, că v-o dăm zilnic.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Problema este că, de exemplu, dacă ținem parcările pe care le-am construit...vă dau un exemplu pe care cred că toată lumea îl știe, există o farmacie la Nițu Vasile cu Brâncoveanu, o farmacie non-stop pe care foarte mulți cetățeni o folosesc, lângă avem o parcare pe care am construit-o din fondurile Consiliului Local și al Primăriei care va sta gratis la dispoziția cetățenilor până vor intra în vigoare acele tarife în decembrie 2020, până atunci..”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar și alte sute de locuri trasate în spic, în zonă, nu numai ea.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, da corect, corect, care pot fi folosite de rezidenți care pot parca oricând și pot lăsa mașina acolo. Dacă noi mergem, cum spunea domnul Șupeală, domn părinte, dacă noi mergem noaptea și încercăm să parcăm în zonă este foarte foarte dificil, n-o să avem nici locuri spic, n-o să avem locuri nici în parcarea pentru că nu se plătește tarif...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuze, Adrian nu-i corect ce spui. îmi pare foarte rău. Nu e normal să parchezi mașina înăuntru, ai fost în toate țările, unde ai văzut tu așa ceva? ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Dar nu am spus să parcheze înăuntru, am spus să parchez regulamentar.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 ai Municipiului București: „Ai posibilitatea, dar e posibilitatea ca toate locurile să fie pline.”

DI consilier Turmac George Adrian: „Păi, eu asta spun, până implementăm aceste tarife ne vom găsi în posibilitatea ca unele mașini să fie ținute acolo...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Și așa astăzi este un decalaj între numărul...noi am creat 15.000 locuri de parcare suplimentare ok, și mai avem încă 90.000 ca să ajungem la numărul necesar de locuri de parcare. Trebuie să înțelegem cu toții. Uită-te, mi-ai ținut prelegerea despre deplasarea alternativă, de ce nu mergi cu bicicleta?”

DI consilier Turmac George Adrian:„Nu sunt profesor, domnule Primar, dumneavoastră sunteți.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este bună prelegerea ta dai' îți recomand să te duci la farmacie, pentru că știi că nu sunt suficiente locuri de parcare, cu bicicleta, trotineta sau orice alt mijloc alternativ, cum foarte bine ai spus, de transport.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Când o să avem piste. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Avem circuite, e trotuarul liber, nu sunt mașini pe el. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„DomnuleNegrilă, vă rog.”

DI consilier Negrită Vasile:,,Domnule Primar, permiteți-mi să vă spun că oare cumuați spus

la proiectul anterior că trebuie să fim severi și sâ-i obișnuim pe oameni cu amenzi maxime?'

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Nu. e o diferență. Vă rog, nu spuneți lucruri pe care nu le-am spus. Ceea ce am spus este următorul lucru: că disprețul trebuie sanționat. Ceea ce am făcut a fost un lucru extrem de important și anume: sâ-i obișnuim pe oameni cu facilitățile pe care le-am creat, inclusiv parcarea aceea mică, dacă vă aduceți aminte, când i-am dat drumul, o săptămână n-a parcat nimeni în ea. Vă aduceți aminte? Era goală! Am făcut celelalte locuri de parcare pe Drumul Găzarului, sunt în linie toate și ele au avut un timp de remanentă de 30 zile. Parcarea de la Nițu Vasile a început să fie plină abia după 3 luni. Asta este situația reală. Trebuie să ne ancorăm în realitate. Oamenii trebuie să se obișnuiască cu astfel de facilități. Nu au de unde să știe. în momentul în care nu cunosc despre ce este vorba și punem o taxă pentru un lucru pe care dânșii nu-1 cunosc, e normal să existe rezerve. Trebuie să vadă întâi cum se funcționează și apoi să-și exprime obțiunea vizavi de lucrul ăsta. ”

DI consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, dumneavoastră ați spus că deja că s-au obișnuit."

DI consilier Negrilă Vasile:,,Nu m-ați lăsat să termin. Păi, haideți să-i obișnuim și cu tarifele atunci, de ce să punem 1 leu, haideți să punem mai mult!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbalău Cosmin Constantm:„Domnule Negrilă. ca să corelăm cele două proiecte e simplu, dacă vrei să parchezi legal deci dacă parchezi legal ai un cost minim sau chiar gratis, dacă parchezi ilegal plătești! E normal! ”

DI consilier Negrilă Vasile:„Eu asta am înțeles, domnul președinte!"

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Trebuie să acceptăm faptul că avem diferențe de opinie. De aceea există și instituția votului ca să reglementeze diferențele de opinie. Față de domnul Negrilă și față de tine, eu de exemplu am o altă părere. E corect și ce spui tu dintr-un anumit punct de vedere, poate că este corect și ce spun eu din punctul meu de vedere, de aceea votul pe care-1 dăm nu face altceva decât să reglementeze în mod democratic această speță."

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, per total proiectul nu este'rău, este un proiect bun, și benefic. Problemele pe care le-am ridicat erau niște probleme care se corelau cu proiectul anterior. Din punctul meu de vedere, probabil că ar trebui să înaintăm mai repede cu acele tarife în așa fel încât să nu fie acest decalaj de un an. Am văzut că acolo este un maxim decembrie 2020 și sper să ne mișcăm mai repede de atât și-i rog pe cei de la mobilitate urbană să facă acele integrări de sistem de care vorbeau. Per total îmi doresc doar ca să putem să acoperim niște costuri de utilizare normale și să nu fie niște tarife foarte mici. Asta era singura chestie, să nu avem un cost foarte mare pentru sector, pentru bugetul local. "

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Și eu aș mai completa ceva la ce a mai spus acum domnul Turmac, ideea este că da, facem aceste modalități de sancționare, dar înainte să ajungem să sancționăm omul ar trebui să avem și o campanie de informare care să prevină, că vorba aceea, prevenția este mama sănătății.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, supun la vot acest proiect. Cu 17 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 19: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate in str. Aliorului nr.6A, sector 4, București din proprietatea publică in proprietatea privata a C.G.M.B., in vederea casării si demolării acestora. yoNy-ă-'TQg, Cu 19 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 20: .Proiect riefhotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului dezorganizare și

Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4. Cu 17 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Domnul Matache, vă rog/’

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:.,Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Voiam să vă spun că în organigramă sunt 31 de posturi dintre care 26 de execuție și 5 de conducere iar raportul este de 16% posturi de conducere. Se cam încalcă articolul 391 din Codul administrativ unde numărul funcțiilor de conducere nu poate depăși 12%.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..E vorba de funcționalii publici, aici sunt contractuali.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,Ok. Și la statul de funcții lipsește anexa 2 și la regulament anexa 3”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Știu că vă place foarte mult, am sesizat și data trecută că sunteți specialist și în anexa 2 și 3, dar vă promit că vi le punem la dispoziție.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 17 voturi pentru și 4 abțineri acest proiect a fost adoptat. Punctul numărul 21: Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia. Vă rog, domnul Negrilă. ”

DI consilier Negrilă Vasile:,,Am văzut aici în sala pe domnul director de la taxe și impozite, văd că a plecat....Vroiam să-l întreb ce se întâmplă cu cei 56 de angajați în momentul în care se vor reorganiza? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Domnule director Cioclea, vă rog.”

Dl Cioclea Cezar George - director - al Direcția Economică:,, Referitor la reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 o să-mi permit să fac și eu două comentarii. Primulmeste legat de hotărârea de consiliu local care a fost supusă aprobării dumneavoastră și a trecut legată de reglementarea standardelor de control managerial intern și a procedurilor de lucru. După ce vom face aceste proceduri de lucru și după ce vom vedea raportul procedurilor de muncă vom putea să mai facem încă o dată o analiză referitoare la, să spunem așa, optimul efectiv și optimul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 atât ca număr, cât și ca departamente, servicii, direcții. Precum știți Direcția Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 funcționează în cadrul autorității locale începând cu anul 2000, fiind transferată de la Ministerul de Finanțe. în momentul transferului ei de la Ministerul de Finanțe către autoritatea locală, au fost transferate numai direcțiile care se ocupă efectiv de încasare fără a fi transferate și servicii suport care se ocupă de executare, urmăriea încasării, controlul declarării acestor bunucri care sunt supuse încasării, astfel încât această analiză trebuie făcută destul de judicios și va dura câteva luni de zile începând de astăzi. Această reorganizare de primă etapă de 50 posturi este o măsură de început care va permite realocarea unor posturi pe anumite zone deficitare care astăzi încă nu au fost ocupate în atribuțiile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc. Domnul Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Aș vrea să preiau întrebarea domnului Matache, aici fiind vorba de funcționari publici, daca se respectă acea proporție între funcțiile de conducere și funcțiile de execuție.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,1.00%?”-

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constanți^O^W^ul^Si? da. Supun la vot acest proiect. Cu 15 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul -a fost adoptat. Punctul

numărul 22: Proiect de hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 18 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 23: Proiect de hotărâre privind desființarea Centrului de îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. Domnule Negrilă, vă rog. Apoi domnul Matache.”

DI consilier Negrilă VasiIe:,,Ce se întâmplă cu personalul că înțeleg că acolo sunt angajați care, în momentul în care se va închide acest centru, încotro se duc? Și vroiam să vă întreb ce se va întâmpla cu banii ? înțeleg că acolo vor fi niște bani în plus și sper să rămână pentru investițiile de la DGASPC. Dacă nu mă înșel, este vorba de 60 miliarde, dar poate mă înșel eu, așa am vorbit cu domnul director. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să ne lămurească domnul director.”

Dl Pelmuș Dragoș Vasile - director - Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:,,Bună ziua. în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru interesul pe care îl acordați acestui proiect. O să explic un pic de ce am venit cu acest proiect să-l supun atenției dumneavoastră. Am făcut o analiză a activității din DGASPC, nu m-am grăbit să vin cu soluții în primele două- trei, patru luni dar acum cred că este momentul să discutăm deschis și să vedem cum alocăm resursele corect fără să le risipim. Acest Centru de îngrijire și asistență numărul 1 este cel mai important centru de cost al DGASPC. Anul trecut aici s-au cheltuit aproape 6 milioane de lei, 5.750.000 lei, foarte niulți bani raportat la activitatea de acolo că practic avem în grijă aproximativ 50 - 60 de beneficiari, de persoane în vârstă, unele cu dizabilități care sunt găzduite acolo. Ar fi mult mai eficient dacă această activitate am încercat s-o facem găsind furnizori care să vină cu prețuri rezonabile și cu condiții foarte bune pentru beneficiarii noștri. Din studiul de piață pe care 1-am făcut noi probabil că vom reuși să le oferim condiții foarte bune, mai bune decât acolo, la aproape jumătate din banii pe care îi cheltuim acum. Mai mult decât atât acea clădire a fost construită pentru a fi creșă, a și funcționat peste 40 ani din 1972 până în anii 2000 a funcționat pentru destinația pentru care a fost construit, a fost creșă. Propunerea mea este să găsim o soluție și cu siguranță avem soluții foarte bune și suntem absolut responsabili în demersurile noastre pentru vârstnicii de acolo și să facem o creșă, să nu mai aruncăm atâția bani, să-i folosim eficient și cu economia generată de demersul nostru pe care sper să-1 susțineți, sper din tot sufletul să fiți de acord cu el, să facem acolo o creșă și să rezolvăm practic cu aceiași bani două probleme și problema adulților de acolo și problema copiilor care nu au astăzi un loc în creșă. Vă spun că am avut peste 1200 de solicitări de înscriere la creșă, am răspuns afirmativ pentru 800 și ceva de cereri deci este o nevoie extraordinară de locuri în creșă. Acolo am avea posibilitatea să facem o creșă de aproximativ 180 -200 locuri. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Consfantin:„Domnul Matache și după aceea domnul Simion.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,Eu vreau să vă aduc la cunoștință despre cum este făcut proiectul. De exemplu, sunt două lucruri distincte, unul prin care se desființează acest centru și după aceea organigrama, adică astea două nu puteau fi separate, votate separat? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Au impact una asupra celeilalte!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti'rifmLn'ebȘcuze, este exact ca în situația anexei 2 și anexei 3 de la hotărârea trecută și aici ludrunle surit la Te£\e un pachet, ele se votează împreună. E o problemă tehnică. E un mod de organizare."

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,Noi suntem de acord, nu avem nicio problemă cu acest proiect/*

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,E o problemă formală care are legătură cu eficientizarea activității. întotdeauna, de-a lungul acestor ani ne-am adaptat în funcție de noile necesități. Nu am rămas înțepeniți. Asta a avut un efect important pentru că bugetul pentru investiții a fost mai mare. Când am venit, banii pentru salarii reprezentau aproape 70% din bugetul primăriei, cam atâta era...Astăzi suntem mult mai aproape de cifrele de aur unu pe trei, unu pe trei, unu pe trei. Despre asta este vorba. Și întotdeuna îi încurajez și pe directorii direcțiilor de descentralizate să ia măsuri, că dânșii răspund de lucrurile astea, să ia măsuri necesare de eficientizare a activității și în mod evident și pentru dumneavoastră să aveți sub observație și să puteți să contorizați plus valoarea pe care o aduce o astfel de reorganizare. Despre asta este vorba. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Domnule Tumiac, vă rog. ”

DI consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, propunerea domnului director privind înființarea unei creșe în acel spațiu este foarte interesantă, mai ales că avem acest deficit, întrebarea mea este dacă dumneavoastră considerați oportună această înființare a unei creșe în locul centrului de îngrijire și asistență și dacă se vor putea face demersurile necesare în perioada următoare astfel încât să ne apucăm de treabă.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sunt convins că studiul de fezabilitate pe care-1 vom elabora va răspunde foarte ferm solicitării și la întrebarea pe care dumneavoastră o puneți și la dorința pe care o am. Evident așa cum împreună am crescut numărul de locuri din grădinițele din sectorul 4, cum împreună cu colegul și cu prietenul meu Răzvan asfaltăm inclusiv strada Poștalionului și facem și părculeț, tocmai am primit o donație astăzi, tot așa e important să introducem cât mai multe locuri în creșă și grădinițe, oriunde găsim, știți bine lucrul, ăsta, oriunde găsim facem. Ăsta e obiectivul tuturor și asta nu are legătură decât cu dezvoltarea pe care o are comunitatea noastră.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Bun, deci ne așteptăm ca în perioada următoare să primim acest...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să mă exprim foarte evaziv, în cel mai scurt timp vom ajunge aici.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc. Domnul Simion Samir. ”

Dl consilier Simion Samir:„Vreau să felicit și eu pe domnul director pentru toată inițiativa și sa îi urez succes . ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantm:„Vă mulțumesc, domnul Negrilă, cu rugămintea ca data viitoare să spunem toate ideile o dată, conform regulamentului. Vă rog frumos.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc, domnul președinte. Eu vroiam sa-1 întreb pe domnul director, ce se întâmplă cu bătrânii? Vor ajunge în medii private, în cămine private, ce se va întâmpla cu dânșii? Dacă mi-ați putea spune, domnule director ...(intervenție în sală fără microfon)...nu, doamnă, nu-i iau la mine acasă. Dacă vreți vă citesc ce a scris un bătrân de acolo, nu cred că o să vă placă, credeți-mă pe cuvânt. Atât vroiam să spun. Mulțumesc.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu consider că domnul director în expozeul pe care l-a avut v-a răspuns inclusiv la această întrebare.”... (intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Conștântim./Vă.-mulțumesc.

Supun la vot acest proiect.”... (intervenție în sală fără microfon).. .Cu 15 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 24: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București. Vot, vă rog. Cu 17 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 25: Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna Olteanu Geanina, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit.Vot, vă rog. Cu 19 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnul Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vroiam să-l rog pe domnul Primar, de ce dacă tot facem chestiile acestea și ajutăm oamenii aceștia, de ce nu cumpărăm de pe piața liberă 20-30 de garsoniere ca să putem să-i ajută pe oamenii aceștia? Cât ne permite bugetul! De ce nu facem lucrul ăsta? ''...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Punctul numărul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 906,00 mp din acte și 997,00 mp din măsurători, aparținând PATRONATULUI NAȚIONAL ROMÂN, situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București. Domnul Negrilă. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vroiam să întreb dacă aceste PUD-uri au avizul de legalitate de Ia comisie.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Avizul de legalitate nu îl dă comisia. îmi cer scuze.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pentru acesta, avizul este nefavorabil.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect. Cu niciun vot pentru, 6 abțineri și 15 voturi împotrivă, proiectul a fost respins. Punctul numărul 27, cel în cauză, de care vorbea domnul Primar: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri), pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București. Vă rog, domnul Ștefan.”

Dl consilier Ștefan George Alin:„Ținând cont de suprafața terenului 17.000 mp, nu trebuia PUZ? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„PUZ este. Este în PUZ-ul Zonei de sud. Este reglementat de acel PUZ. Am spus că nu avem această problemă de legalitate pentru că toate aceste lucruri sunt reglementate prin PUZ. ”

Dl consilier Ștefan George Alin:„Și mai am o întrebare, noi am atras atenția în cadrul comisie de urbanism că aprovizionarea în acest complex se va face pe strada Aurel Perșu. Credeți că va suporta terasamentul străzii o greutate de 24 tone minim, pentru aprovizionare? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mă șocați. Vă spun două lucruri, unul, suntem pe strada Gilăului, deci suntem astăzi pe strada Drumul Gilăului aici la mall. Gândiți-vă că magazinul Carrefour este aprovizionat pe aici. Vă șochez și mai mult, magazinul Sun Piaza este pe Calea Văcărești, AFI este unde este. Deci trebuie să avem o abordare rațională a situației. Deci nu despre lucrurile astea vorbim dacă suportă sau nu. Mai mult decât atât Aurel Perșu intră și el în reabilitare... (intervenții în sală fără microfon)..intră.în reabilitare și Aurel Perșu si Poștalionului, Drumul Binelui, Dealul Cucului. Dealul Babi?sf DeâlufÂlunisului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot. Cu 15 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 28: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019. Propuneri? ”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: ..Grupul PSD îl propune pe Cosmin Bărbălău. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă rog. domnule Negrilă.”

DI consilier Negrilă Vasile:,,Noi am vrea să-l propunem pe domnul Matache.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constant in:,, Supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Cu 14 voturi pentru și 7 abțineri, a trecut. în aceste condiții a doua propunere nu-și mai are rostul. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 16 voturi pentru, 3 voturi abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 29: întrebări, interpelări."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Ceacâr, după aceea domnul Matache, doamna Iancu și domnul Calina.”

DI consilier Negrilă Vasile:, J)acă-mi permiteți, am prins la începutul acestui an în buget... (intervenții în sală jura microfon).„ăQTtiJXv\. președinte... ” (intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Tot pe mine mă întrebați? ”

DI consilier Negrilă VasiIe:„Păi, dumneavoastră sunteți de la PSD. Domnul Primar a plecat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„îmi cer scuze. Dar eu pot să vă răspund pe ceva ce ține de ce suntem noi cei din consiliu, deliberativ, nu din executiv. Spuneți, vă rog, vă ascult.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Atunci trebuie să așteptăm să se întoarcă domnul Viceprimar. ”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Atunci pot să întreb eu?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Spuneți vă rog și toate interpelările vor fi transmise de aceea doamna Secretar este cu noi. Spuneți. ”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Am prins la începutul acestui an, în buget, atunci am votat un milion de lei pentru construcția celor două parcuri Strada Poștalionului și Aurel Perșu, vroiam să știu care este stadiul acelor lucrări.”

Președintele de ședință, di consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă va fi comunicat în termen de 30 zile. Spuneți vă rog, domnul Ceacâr. ”

DI consilier Ceacâr Sorin loan:„Vroiam să întreb dacă în piețe vor mai fi permise magazinele de hrană de căței, de peturi în general, că nu scrie nicăieri că nu sunt permise și vreau doar să știu dacă există vreo prevedere specială. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Doamna Iancu, spuneți vă rog.”

Dna consilier Iancu Elena:,, Aceeași întrebare am vrut să pun și eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantm:,,Domnul Matache.” Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „în Orășelul Copiilor sunt multe spații verzi...” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:.,Doar o întrebare, mă scuzați, câte întrebări aveți că am văzut că aveți o listă? ”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,,Am trei. în Orășelul Copiilor-'sunt multe spații verzi deși s-au făcut instalații de irigare, ele sunt aride pur și simplu, anvdlieîtuitbaiii- degeaba cu gazon și toate instalațiile........”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:Asta e o constatare nu o întrebare, asta merge la interpelări, să știți.”

Dl consilier Matache Cristmel Nicușor:,,Da, da, e o constatare. Și vreau să vă spun că toate aceste spații verzi ar trebui îngrijite mai bine de aceea va rog să faceți cumva să ajungă unde trebuie solicitarea mea. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Pe site-ul Poliției Locale, din păcate nu putem vedea nimic, nu merge deloc, dacă putem rezolva și asta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și acum aș dori să vă spun și eu că mă așteptam să spuneți despre parcul pe care îl așteptăm cu toții să-l interpelați pe domnul Primar, cu acel loc de ntness în aer liber. Mă așteptam de la dumneavoastră.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Să spun aici sau să propun? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Să propuneți. Se face un proiect de hotărâre pentru asta, să știți.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok, am propus mai demult lucrul ăsta și aștept colaborarea dumneavoastră.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aveți tot sprijinul meu. Domnul Călina, vă rog.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă mulțumesc.”

DI consilier Călina Simion Dan:„La intersecția străzilor Reșița cu Straja sunt mai multe locuri de joacă fără bănci, întrebarea este când vor fi dotate locurile acestea cu bănci pentru că nu putem merge să stăm în picioare în timp ce copilul se joacă. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări. Punctul 30: Probleme curente. Dacă nu sunt, vă mulțumesc frumos pentru prezență, declar ședința închisă. ”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,:


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENESERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL