Proces verbal din 22.01.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 22.01.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.258/16.01.2019.

Au fost prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua!Vă mulțumesc pentru prezență. Pentru început aș vrea să dau cuvântul domnului Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Executivul dorește retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de la punctul 1 și punctul 2 și introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: la Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 2.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de la Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Cu 21 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 4. Cu 24 de voturi pentru proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani nr. 81, nr. 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 5. Cu 24 de voturi pentru proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică Ia faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții "amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 6. Cu 20 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in administrarea Sectorului 4 al Municipiului București”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 9. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 11. Cu 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 12. Cu 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului de contract.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 14. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 14.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire grădiniță în incinta școlii gimnaziale nr. 190 pe terenul domeniu public al municipiului București în suprafață de 14.918,00 mp, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, situat în str. Nițu Vasile nr. 16, Sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 15. Cu 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de la Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții “Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani nr. 81, nr. 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții "amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena, sector 4, în suprafață de 148 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în suprafață de 56 mp, pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector4 nr. 294/21.11.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului de contract

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire grădiniță în incinta școlii gimnaziale nr. 190 pe terenul domeniu public al municipiului București în suprafață de 14.918,00 mp, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, situat în str. Nițu Vasile nr. 16, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.01.2019.

 • 17. întrebări, interpelări.

 • 18. Probleme curente.

Vă rog să votați! Cu 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până Ia aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018. întrebări? Vă rog, domnule Sava.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Bună ziua! Dragi colegi, aș vrea să ni se facă o clarificare. Care au fost criteriile de distribuire a acestui excedent la capitolele din cadrul acestui proiect?

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule director, vă rog!”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Bună ziua! Criteriile care au stat la baza selectării sumelor sau a legii sumelor care vor fi finanțate din excedent, sunt prevăzute în articolul 58 aliniatul nr.l din Legea nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice locale. Despre ce vorbim noi acum? Care este rolul acestei ședințe și ce vom folosi noi în urma votului dumneavoastră? Noi ne referim astăzi la investiții în continuare, deci, nu ne referim la obiective noi de investiții. Ce face această ședință? Această ședință face să finanțeze...să obținem acordul dumneavoastră pentru finanțarea investițiilor în continuare. Aceste investiții sunt finanțate din trei surse: buget local și împrumuturi care poate să fie, în cazul nostru... avem împrumuturi interne și împrumuturi externe. Aceste elemente sunt certe. Ele sunt sume aflate în Trezorerie, tocmai din acest motiv putem să funcționăm și putem să le finanțăm înainte de a avea buget național, buget local, pentru că sumele cu care finanțăm investițiile aflate în lista de astăzi, investițiile în continuare, cele votate în anii anteriori, au la bază sume certe, sume pe care le avem în Trezorerie și le putem folosi. Care este scopul acestor sume și în câte categorii se pot împărți ele? în primul rând vorbim de facturi care au fost emise în decembrie 2018, care, din diverse motive nu au reușit să fie introduse la plată până în ultima zi lucrătoare a Trezoreriei, data de 20 decembrie. Apoi vorbim de lucrări executate și care până la data de 20 decembrie 2018, nu au fost facturate și a căror facturi vor veni sau sunt deja emise de furnizori și aduse la nivelul autorității locale...și mai vorbim, de asemenea, de lucrări care sunt votate, lucrări în continuare și care urmează a fi demarate ca procedură de angajare până la votarea noului buget pe anul 2019. Deci, noi avem trei categorii de cheltuieli pe care le vom putea angaja, respectiv, achita, din aceste sume de bani.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da, îi mulțumesc domnului Cioclea pentru lecția pe care ne-a ținut-o, aș vrea sa fiu mai pragmatic și să dau un exemplu...Uitați: la Școala Gimnazială Avram lancu, se plătește o dirigenție de șantier de 5 mii de lei, iar lucrări în derulare, nu s-a alocat nicio sumă. Spun asta pentru că în urma apelurilor făcute de către părinții care au copii la această școală, copiii sunt nevoiți să meargă printre materiale de construcții, uși, care, aproape stau să cadă...Vreau să clarificăm criteriile care au stat la baza distribuirii sumelor respective. Am văzut că la Școala Gimnazială Avram lancu nu sunt trecute sume pentru achitarea facturilor și aș dori să nu se treacă nimic până nu se finalizează...V-am zis...este un haos acolo, iar dirigintele de șantier, care, practic, este reprezentantul Primăriei în această lucrare, nu ar trebui plătit, pentru că...eu consider că el nu și-a făcut datoria și ar fi...amendament...<să luăm cei 5 mii de lei de la poziția 27, capitolul 3, să-i mutăm la poziția 17, tot în același capitol>. Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, după cum v-a spus domnul director, sumele bugetate sunt aferente facturilor emise. Dacă noi avem o factură emisă de dirigenție, în valoare de 5 mii de lei, cât o fi...și nu sunt bugetate sume pentru lucrări, înseamnă că lucrările s-au executat... aferente anului care s-a terminat. Deci, cum să debugetăm o poziție pe care avem factură și pe care trebuie s-o plătim într-un termen contractual?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„V-am spus...Dirigintele de șantier...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Și părerea că dirigintele nu și-a făcut treaba, este una subiectivă...Dacă școala respectivă...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Dacă avea bun de plată factura.......Ea va fi verificată. Asta vroiam să-i spun domnului consilier. Facturile au cel puțin două

elemente de verificare, două filtre: filtru de realitate - deci, acea ștampilă pe care o pune cineva reprezentând legalitatea serviciului prestat și filtru de legalitate - adică, bunul de plată. Normal, noi trebuie să asigurăm cadrul bugetar. Cadrul bugetar înseamnă...dacă cu un diriginte de șantier am semnat un contract, noi trebuie să-i asigurăm cadru legal, bugetar, anvelopa bugetară de a putea fi plătit. Dacă va fi plătit, normal că este verificat...verificată realitatea, dar noi nu putem să-1 debugetăm. Asta vroiam să-i spun domnului consilier. Deci, normal că nu vom plăti...adică...vom face ce spune dânsul în situația în care acel diriginte de șantier nu și-a îndeplinit sarcina și nu și-a prestat serviciile conform contractului, dar în același timp suntem obligați de lege să-i oferim bugetul...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Conform prevederilor contractuale asumate, bugetarea sumelor.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Vroiam să-i informez pe colegii consilieri de starea jalnică în care se prezintă Școala Avram Iancu. Vroiam să trag un semnal...Faptul că acei copii sunt nevoiți să meargă printre saci de ciment și alte materiale de construcții...Consider că dirigintele de șantier nu și-a făcut treaba...și atunci el poate să emită factură...dar ar trebui...Aparatul de specialitate...cineva din cadrul Primăriei, va trebui să sancționeze acest lucru și să ia poziție față de acest lucru, inclusiv, colegii mei consilieri. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Vă rog, domnule City Manager.”

Dl Gâf Deac Ioan - Administrator Public:„Dacă îmi permiteți domnule consilier...Legat de povestea cu copiii care merg printre sacii de ciment...Nu este întocmai așa, dar hai să spunem că este șantier acolo... Cât despre povestea cu dirigenția de șantier, vă asigur că o să dispunem toate măsurile, astfel încât, acolo să verificăm întocmai pe cei care ne verifică, cei care sunt în echipa noastră și în condițiile în care vom găsi elemente de neconformitate, vă asigur personal că vom întreprinde măsuri așa cum am mai întreprins la alte unități față de dirigintele de șantier, lără doar și poate...și vă asigur personal de această chestiune, că mă ocup de această poveste.”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Simion.”

DI consilier Simion Samir:„Bună ziua! Eu sunt în Consiliul de administrație la Școala Avram Iancu și o să merg personal acolo ca să văd despre ce este vorba.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Vă mulțumesc, domnule Simion.”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte întrebări legate de acest punct? Atunci supun la vot. Cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de

contract de închiriere. Vă rog, domnule Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua! Avem o problemă legată de acest punct și anume: <la Articolul 1 "2 se spune că spațiile comerciale care se află în administrarea/proprietatea Direcției Piețe Activități Comerciale și sunt închiriate prin licitație, pot face obiectul subînchirierii de către locatar, în condițiile în care se solicită și obșine acordul locatorului>. Aici aș vrea să fac un amendament...Nu. Aici aș vrea să spun că acest articol contravine Hotărârii Consiliului Local prin care noi am hotărât aici că subînchirierea nu este permisă și nici vânzarea părților sociale în perioada cât se derulează contractul de închiriere. Este și o Hotărâre a Consiliului General care prevede imposibilitatea închirierii tară acordul proprietarului și vreau să știu dacă acest punct se află în concordanță, din punct de vedere legal, cu cele menționate.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci, doamna Secretar din Primărie, ne-a spus că este legal...și că se poate, având Hotărâre de Consiliu Local care interzice și Hotărâre de Consiliul General, să aprobăm subînchirierea, da?”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Hotărâre de Consiliu Local pe care tocmai o modificați, dacă doriți acest lucru.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da. Personal, nu doresc acest lucru. în cazul ăsta, la punctul (2) se spune:<pentru obținerea acordului, locatarul va preciza prin cerere profilul activității pentru care urmează să subînchirieze spațiul respectiv și perioada, care nu va putea depăși perioada pentru care a fost închiriat spațiul respectiv.> Ok. Având în vedere faptul că noi dorim să ne folosim de un bun al Consiliului Local închiriat unei persoane care îl ia la licitație în vederea exploatării lui, comerciale, deturnăm prin această hotărâre de Consiliu Local, scopul inițial al licitației, acela de închiriere în vederea realizării unui act comercial și îl transformăm pe locatorul nostru în agentul nostru imobiliar dându-i posibilitatea să-și creeze plus-valoare prin exploatarea spațiului nostru comercial ca bun tranzacționat imobiliar. Ăsta este rolul Direcției de Piețe, să-și pună un intermediar în închirierea spațiilor comerciale ale Consiliului Local și noi să girăm această activitate?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi permiteți să vă răspund?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă rog, domnule Viceprimar.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„După cum ați citit la Articolul 2, evaluarea efectuată de către expertul ANEVAR, stabilește prețul de pornire al licitației în concordanță cu valoarea de piață al spațiului, preț de la care, repet, pornește licitația. Deci, se licitează în sus, nu în jos. Pe de o parte. Pe de altă parte, după cum știți, am retras după ordinea de zi a precedentei ședinței de consiliu, punctul în cauză, în vederea punerii sale în discuție, cu toate partidele componente în consiliu. O să vă propun o pauză de două minute, pentru consultări și eventuale amendamente în situația în care nu s-a clarificat. Mulțumesc!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi, nu s-a clarificat, a apărut undeva în mod eronat, faptul că noi am avut consens pentru aprobarea acestei hotărâri de consiliu local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andrușceac...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Vă aduceți aminte că eu m-am opus și în ședința liderilor de grup acestui proiect. Deci, nu a fost niciun consens din partea mea. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să ne consultăm pe acest proiect. Două minute pauză, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,......Dacă voi, liberalii, ați făcut consens este treaba

voastră. Eu nu am avut niciun consens în chestia aia...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Haideți, nu mai folosiți...„...(intervenție făcută fără microfon)...„

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,.„Ba, da, folosesc...„...(intervenție făcută fără microfon)...

PAUZĂ....................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă anunț că în momentul de față suntem 25 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție, odată cu venirea doamnei consilier Murgoci. Se va reseta sistemul acum.......Vă rog, dacă mai sunt discuții pe acest

proiect. Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș vrea ca la Articolul 1*2, punctul (2) să propun un amendament. Dacă acest proiect va trece, măcar să avem un amendament care să permită Consiliului Local să aibă cunoștință de cauză de situațiile speciale care se ivesc atunci când avem suprafețe mari și cel care le-a câștigat în urma licitației vrea să subînchirieze. Consider că măcar în calitate de consilieri locali și de proprietari ai acestui teren, putem să avem, să fim în cunoștință de cauză, când se ivește această situație....și în control, puțin, da? Deci, aș vrea să formulez în felul următor, la punctul 2: <pentru obținerea acordului Consiliului Local, locatarul va preciza prin cerere profilul activității pentru care urmează să subînchirieze spațiul respectiv și perioada, care nu va putea depăși perioada pentru care a fost închiriat spațiul respectiv >”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și această întrebare să fie adresată, cui? Tuturor ofertanților sau cum?......pentru că nu am înțeles. în

situația în care...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Se introduc doar două cuvinte, după obținerea acordului... Pentru obținerea acordului... Nu se specifica a cui...cer să se introducă clar <obținerea acordului Consiliului Local>. Se spune despre obținerea acordului, dar nu se spune al cui acord se solicită.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, de fiecare dată doriți să fie votat în consiliu...de fiecare dată când...?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi, nu cred că avem sute de spații comerciale și atunci unde ne împiedicăm de această situație, cred că este cinstit față.......”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, ca să înțeleg concret.... După ce se desfășoară licitația și este desemnat un câștigător...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dacă acesta vrea să subînchirieze, să vină să ne spună care este......rămâne intact corpul hotărârii pe care ați facut-o, dar vreau să se introducă pentru

<obținerea acordului Consiliului Local>”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă Consiliul Local nu aprobă, ce se întâmplă? Se anulează licitația...Ce se întâmplă?”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Nu se anulează licitația, domnule Viceprimar...Se ia în discuție doar acea subînchiriere pe care locatorul care a vrut și care a obținut închirierea vrea.......”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Consiliul Local este parte în contractul de închiriere?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,,Nu, nu este.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Păi, dacă nu este, s-a închis povestea. Ce să faci? Dacă nu ești parte, nu ai cum să dai clauză. Contractul de închiriere e făcut de două părți: între locatar și cel care închiriază. Dacă Consiliul Local nu e parte, cum să impună o condiție cineva care nu e parte? Dumneavoastră, Consiliul Local, impuneri reglementare, nu impuneri condiție. Reglementare, este autoritatea de reglementare. Statul este o autoritate de reglementare. Statul nu intervine pe piața liberă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă citesc din Hotărârea CGMB nr.32/2007 și Hotărârea CGMB nr.268/2010. în Anexa 2 se precizează faptul că subînchirierea este permisă doar cu acordul administratorului/ proprietarului.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Asta este condiție standard pusă la început, nu se poate filtra de fiecare dată. O pun la început...Domnul director Dinu...La microfon...”

DI Dinu Marian Geani - director - Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4:,,...De aceea am venit cu domnul consilier juridic de la noi, ca să vă explice aspectele legate de calitate. Hotărârea Consiliului Municipiului București 246 nu mai este valabilă, a fost înlocuită din toamnă de Hotărârea Consiliului Municipiului București 462, care reglementează ”... .(discuții în sală fără microfon)...

DI consilier Andrușceac Antonio: „Ok. Este vorba că în cazul în care locatarul dorește să subînchirieze, e vorba, practic, de un alt contract pe care îl face pe o parte din acel spațiu pe care La licitat, așa că nu văd de ce Consiliul Local nu ar putea fi parte în această hotărâre, având în vedere că e vorba de un alt contract, nu de un contract în care nu a fost parte, ci de un contract nou.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nici în acela nu este parte. în celălalt contract cu atât mai puțin...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bun. Deci, noi prin lucrul ăsta derogăm responsabilitatea pe care o are Consiliul Local, vis-a-vis de proprietățile sale, unor terți, nu?.....care

pot face plus-valoare doar dintr-o tranzacție imobiliară pe un spațiu pe care noi îl închiriem pentru a face acte de comerț. Vă rog să supuneți la vot...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, puțină liniște. Supun la vot amendamentul...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Stați un pic să citească și domnul consilier Hotărârea Consiliului General, în vigoare....că dânsul se referă la altceva................. ”... (discuții în sală fără ni icrofon)...

Dl consilier Andrușceac Antonio:„...Și dacă nu vine s-o închirieze, de ce nu o facem în bucățele mai mici?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Pe altul poate să-l ducă capul...pe unul care închiriază...să facă spații mai mici, pe noi nu ne duce capul...și spunem, dacă sunt 500 de metri îi dăm altuia să le subînchirieze...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Andrușceac, mulțumesc! Am reținut amendamentul dumneavoastră. îl supun la vot. Am supus la vot. Cu 8 voturi pentru, 9 abțineri și 8 voturi împotrivă, amendamentul a picat. Vă rog, dacă mai sunt discuții pe acest proiect. Domnul Turmac, vă rog.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„în primul rând aștept scuzele publice ale domnului Andrușceac pentru remarca de mai devreme și ale întreg grupului USR față de grupul PNL. Noi am solicitat retragerea în ședința trecută a acestui proiect pentru că erau anumite neconcordanțe legale, să le spunem. Așa cum a spus și domnul Andrușceac a existat o ședință a liderilor de grup, eu am participat la rugămintea domnului Sava în locul dânsului și am venit cu câteva amendamente care au fost susținute de toți liderii de grup, cu mici excepții punctuale. Consider că forma actuală a proiectului de hotărâre este o îmbunătățire semnificativă, grupul PNL o susține și mai propunem un amendament: < la garanția de participare, la punctul 3, să fie în cuantumul a de șase ori prețul de pornire al licitației pentru spațiul respectiv>... ceea ce înseamnă că ne raportăm la fiecare spațiu în parte și nu creăm o regulă generală. Din punctul meu de vedere suma este un pic prea ridicată pentru spațiile mici de 20-30 de metri și astfel avem o competitivitate mai bună cu acest amendament aprobat în hotărârea de consiliu local. Deci, rugămintea este să se modifice în cuantumul a 6 ori prețul de pornire al licitației.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 21 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, amendamentul a trecut.

Dacă mai sunt alte discuții, vă rog domnul Ștefanei.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,,Mulțumesc. Legat de partea asta de articol cu subînchirierea. în fapt sunt două chestiuni, este una dacă vreți morală faptul că anumiți agenți comerciali nu vor putea participa direct la o licitație în cadrul administrației piețelor în vederea închirierii unui spațiu, spațiu pe care noi acum nu-1 definim. Ce înseamnă nu-1 definim? Un spațiu care are peste 500 metri pătrați, care este adjudecat la licitație, în baza unei licitații, de către un agent comercial care consideră că poate fi re compartimentat de la sine putere, poate subînchiria acele re compartimentări. Dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere moral este un pic anormal ca un agent comercial să decidă pe proprietățile municipalității, cine să intre și cine să nu intre fără nicio licitație. Acuma eu știu că din punct de vedere juridic în momentul re compartimentării- și este un amendament pe care-1 fac- dacă agentul comercial care a adjudecat un spațiu mai mare de 500 metri pătrați, obține din partea administratorului pieței care se transformă, apropo, într-un mic consiliu local, dreptul de a subînchiria, aș vrea să facă această subînchiriere tot prin licitație. Mulțumesc. Altfel grupul PMP nu votează acest proiect așa cum este el supus dezbaterii.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nici grupul USR.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, mai explicați-ne un pic...n-am înțeles foarte bine ce doriți...Deci, spațiile rezultate în urma compartimentării să fie atribuite prin licitație între privați, nu?”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Da. Adică prin acest amendament să-1 obligăm pe privatul care a câștigat licitația inițială, repet, și în momentul în care face re compartimentarea îl obligăm prin această hotărâre de consiliu local să facă la rândul lui o licitație. Mare atenție!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar ce câștigăm noi? Asta e că...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Nu, atenție! Noi nu câștigăm nimic pentru că până la urmă prețul care va pleca va fi minim stabilit prin Consiliul General sau de către ANEVAR, dar pe mine mă interesează să dau și altora posibilitatea să subînchirieze acel spațiu mic și nu, de la sine putere, un agent comercial să se transforme brusc într-o noapte, în consiliu local să hotărască.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, exact asta este, spuneam de moralitate, înseamnă că noi îl ajutăm să crească prețul!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Ascultați-mă un pic! Dacă spațiul respectiv va fi din punct de vedere comercial rentabil și vor unii, mai mulți, că de asta îmi doresc o licitație, să participe la a închiria acest spațiu, de ce să nu crească? ”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „Păi da, dar diferența de sumă de profit...el o va închiria că el o câștigă!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Nu mă deranjează dacă el o câștigă atâta timp cât își plătește taxele pe acea diferență. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„O va primi pe durata contractului și poate ne deșteptăm pe durata viitorului contract și luăm noi suma mai mare!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Prefer ca suma respectivă să fie trecută într-un contract decât să fie trecută în ceva care nu poartă timbru.”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „Domnul consilier, din punct de vedere economic, o să vedeți și dumneavoastră că dacă este să fragmentați contractul în diverse perioade de timp, că vorbim de lună, că vorbim de ani, în anumite perioade, anumite spații comerciale sunt...există o fluctuație, uneori sunt anumite prețuri mai mari iarna, altele vara, altele în sezon, altele când nu sunt în sezon, deci nu se poate stabili, nu se poate lua o decizie în baza unui anumit an, într-o anumită zonă în așa ceva, de asta se calculează un preț mediu, asta este ide ea prețului mediu. Asta este ideea de a stabili un preț mediu printr-un evaluator ANEVAR, cum a spus domnul consilier. Din punct de vedere a ceea ce înseamnă subînchiriere, ea intervine, din punct de vedere economic, în două momente: atunci când prețul obținut prin subînchiriere este mai rentabil decât profitul pe care-1 obții tu din activitatea comercială, o dată, sau a doua oară când afacerea pe care o desfașori acolo nu mai este rentabilă, ești pe pierdere și atunci normal că subînchiriezi. Asta este ca principiu. Când poate să mai intervină la fel subînchirierea și când noi trebuie să fim atenți, atunci când există societăți care fac investiții în spațiul pe care noi l-am închiriat. Noi ca autoritate contractantă nu avem posibilitatea să răscumpărăm spațiul prin plata acelor investiții pe care le-a făcut persoana respectivă, societatea respectivă, în acel spațiu și atunci îl lăsăm pe el prin subînchiriere să poată să-și recupereze investiția pe care a făcut-o. Eu vorbesc despre teorii economice ca principiu.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul director, pe cuvânt, aveți o părere proastă despre mulți dintre noi! Cum adică să facă investiții într-un spațiu a altui proprietar, fără acordul proprietarului, el fiind chiriaș?! ”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice:„Cu acordul lui, normal! Cu acordul lui.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Păi dar n-ați specificat asta! Ați spus că vine el și face investiții și eu după aia nu mai pot să ... Păi, dacă îi dau acordul înseamnă că nu mă duce mintea! îi dau acordul ca să facă o investiție pe proprietatea mea iar după aceea să nu mai pot să iau spațiul acela înapoi fără să-i plătesc?! Păi, eu îi pun niște condiții: îți amenajezi spațiul ca să îi crești valoarea comercială, să-1 faci mai atractiv, dar nu te despăgubesc eu pentru ce faci tu acolo!”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice: „Exact asta spun, că noi nu-1 despăgubim. Exact asta e problema că noi nu-l despăgubim și atunci nici nu poți să-i ceri ca el să-mi predea spațiul dacă nu și-a finalizat contractul integral.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu. El trebuie să-mi lase spațiul în forma inițială.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dați-mi voie, vă propun o pauză de două minute pentru consultări.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș vrea să fac un amendament.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Facem pauză și după pauză faceți amendamentul.”

PAUZĂ...................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Reîncepem ședința. Domnul Ștefanei Dan Marin.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Am studiat problema juridică a amendamentului pe care tocmai l-am formulat în urmă cu câteva momente. în acest moment, dar doar pe moment, îl retrag în condițiile în care vom analiza ca pe viitor să facem o modificare a hotărârii per ansamblu, pentru că din păcate nu putem obliga, juridic, repet, o entitate privată să execute sau să inițieze o procedură de licitație prin SEAP, evident SEAP-ul adresându-se autorităților publice contractuale. Așadar pe moment retrag amendamentul, repet, sunt de acord cu ideea de a subînchiria, dar în anumite condiții iar aceste condiții le vom stabili într-o hotărâre de consiliu ulterioară. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții? Vă rog, domnul Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„La 3 se modifică Articolul 2.3 din Anexa 2 care va avea următorul cuprins, vreau să completez, cu toate că sunt dezamăgit de faptul că s-a scăzut cuantumul de participare al garanției de la 5000 euro cum fusese inițial, care era un lucru bun și prevenea exact licitațiile trucate unde cineva vine, avem spații libere la care s-a licitat, s-au licitat sume de 5 sau de 10 ori mai mari decât sumele de pornire iar ulterior spațiile au rămas goale pentru că cei care au licitat neavând nicio garanție, nepierzând mai nimic, nu și-au onorat condițiile pe care le au ....lucrul a fost spus chiar de către Primar. De asta a fost introdusă o sumă de garanție care să descurajeze asemenea practici și sunt mâhnit că s-a ajuns de unde am plecat. Deci, aș vrea să se spună măcar că în corpul hotărârii se spune doar că garanția de participare în cuantum de 5000 euro acum modificată de PNL la 6 ori suma chiriei, echivalent în lei la cursul BNR din data plății. Nu se spune nimic ce se întâmplă cu această garanție, aș vrea să fac amendamentul care în continuarea, în cuantumul de cât se va fixa, 6 ori prețul de pornire al licitației echivalent în lei la cursul BNR din data plății, care va fi reținută în cazul în care în urma adjudecării, nu se respectă condițiile asumate de către câștigătorul licitației. Adică să se știe că această sumă va fi reținută, că există o garanție. Aș vrea să fie prevăzut în corpul hotărârii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Turmac, dacă aveți ceva de spus în legătură cu amendamentul domnului Andrușceac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Aniendamentul pe care l-am formulat și l-a aprobat Consiliul Local prevede că acel ofertant va avea o garanție de 6 ori prețul de pornire. Asta înseamnă că de exemplu pentru un spațiu de 500 metri pătrați, că tot discutăm de aceste spații, de 6 ori prețul de pornire la 10 euro pe metru, înseamnă undeva la 30.000 euro. Deci, ceea ce spune domnul Andrușceac nu este adevărat. ...(intervenție în sală fără microfon)...ba da, o să vină cei care au potențialul de a închiria un spațiu de 500 metri, dar este normal ca să avem o garanție care să se raporteze la metri pe care îi închiriază cineva, nu să avem o regulă că 5000 euro este suficient să pornești o afacere pe 10 metri pătrați dacă ...nu știu...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Turmac, spuneți-mi dumneavoastră, domnul consilier unde vedeți că se mai specifică în corpul acestei hotărâri suprafața de 500 metri?”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am zis că am dat un exemplu, domnul consilier.”

Dl consilier Andrușceac Anton io: „Nu dați exemple care nu sunt prevăzute. Se poate închiria și 10 metri pătrați în forma actuală.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul Turmac se referă la faptul că garanția de participare trebuie să fie în concordanță și proporțional cu suprafața spațiului pentru care se depune oferta. E, dacă vreți, un principiu și în Legea 98, garanția de participare este un procent din valoarea licitației. E normal. Nu e un cuantum arbitrar, adică 5000 de euro și la 500 metri pătrați și la 20 metri pătrați. Așa este corect, până la urmă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule director.”

Dl Dinu Marian Geani - director - Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4:„Dacă-mi permiteți, vă reamintesc că ce am votat acum 2 luni...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ați votat dumneavoastră, domnul director?”

Dl Dinu Marian Geani - director - Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4:„Nu, dumneavostră! Și specificăm acolo că în cazul în care ofertantul refuză ori renunță să semneze contractul de închiriere în termenul prevăzut la articolul...sau nu se prezintă să încheie contractul acesta pierde garanția de participare și dreptul de a participa la o nouă procedură de licitație pe o perioadă de un an.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci garanția se execută. ”

Dl Dinu Marian Geani - director - Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4:„Absolut. Și mai mult decât atât îi refuzăm participarea la licitație pentru că într-adevăr domnul Primar bine a sesizat că au fost astfel de practici și noi prin acest regulament am încercat...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Prevenit...”

Dl Dinu Marian Geani - director - Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4:„Și ca să fiu mai exact, la ultima licitație avem un singur caz și primii doi participanți își vor pierde garanția și evident tot ce decurge din regulamentul pe care-1 avem.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul director și stimați colegi, eu cred că ceea ce vede un cetățean sau un agent comercial pe site-ui Primăriei în momentul în care votăm o hotărâre de consiliu local, trebuie să fie foarte transparent, nu să se uite în alte ...să fie necesare alte hotărâri și alte anexe...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, hotărârea de față pe care o avem pe ordinea de zi o modifică și o completează pe cea în vigoare. Dacă este votată și este menționat în hotărârea respectivă că se execută, se execută. Dacă vreți punem aici să se treacă din nou același lucru, dar nu e necesar. Pentru că este un HCL în vigoare, aceasta doar modifică și completează. E redundant amendamentul dumneavoastră, dacă-1 mețineți îl votăm...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Deci, vă mențineți amendamentul, domnul Andrușceac?”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Dacă ceea ce este prevăzut în procedura de licitație se va afla pe site și va fi la vedere cuprins în hotărârea de Consiliu Local, într-adevăr nu e necesar, dar eu vreau să știe cetățenii sau comercianții care se uită, ce am votat clar la hotărârea de consiliu.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mai mult decât atât prevederile pe care le-a citit domnul director vor fi trecute în caietul de sarcini care este public, în transparență decizională, înaintea licitației. Asta poate să vă asigure domnul director.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„în cazul acesta, eu neavând cunoștință de ce este în regulamentul acela în amănunt îmi retrag acest amendament dacă este prevăzută reținerea...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 19 voturi pentru, o abținere și 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de Ia Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții "Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018” întrebări? Domnul Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Bună ziua. Am o întrebare nu-mi este clar ce se întâmplă acolo, în sensul că noi am votat în decembrie aprobare pentru indicatori acolo, acum vedem că în ianuarie deja copiii sunt acolo. Când ați avut timp pentru lucrările de amenajare?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Reiau discuția de la ședința la care dumneavoastră ați lipsit. E vorba de două spații care compun un ansamblu la aceeași adresă. Repet,copiii pe care i-ați văzut în incintă sunt în spațiul finalizat în anul 2018. Acum ne referim la proiectul de hotărâre votat în penultima ședință de consiliu în 2018 și se referă strict la derularea investiției. Atât și nimic mai mult. Proiectul este aprobat, indicatorii sunt aprobați discutăm despre implementarea lui, atât. Dacă aveți întrebări legate de acest aspect, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Era vorba de implementare în sensul că nu înțeleg când ați avut timp să faceți lucrările acolo?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, vorbim despre implementare. încă o dată: sunt două spații diferite unul este finalizat, unul urmează să intre în execuție, despre acesta vorbim. Despre cel finalizat... este făcut anul trecut.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Ok. Bine.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „E în

regulă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte întrebări la acest proiect? Vă rog, domnul Sava.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „N-aș vrea să trecem foarte repede peste acest subiect, este un subiect sensibil mai ales din punct de vedere al părinților care au copiii relocâți în acele spații, dar și din punctul de vedere al proprietarilor, al celor care locuiesc deasupra acelor spații.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în ce sens?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„S-a luat o hotărâre de relocare a copiilor de la Grădinița înșir'te Mărgărite, s-au discutat niște soluții astfel încât Consiliul Local să vină în sprijinul părinților, întrucât este un efort foarte mare pentru a duce copiii în fiecare dimineață și a-i prelua după-amiază, de aceea v-aș ruga încă o dată, pe această cale pentru părinți, o să urmeze o rugăminte și pentru a-i sprijini pe cei care locuiesc în acel complex rezidențial. Pentru părinți, întrucât copii lor au fostt relocați, să li se pună la dispoziție niște mijloace de transport civilizate. ../mterveH/fe m sală fără microfon)...astfel încât să nu fie o problemă. Am înțeles că s-au pus două autocare la dispoziție. Am înțeles că s-a pus la dispoziție un autocar de 60 locuri și unul de 19 locuri, în total 79 locuri. Sunt 250 copii la acea grădiniță. Este insuficient.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mijloacele de transport fac de trei ori traseul, să știți.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dimineața pleacă la ora 7:30 - 7:45 un singur drum. ... (intervenție în sală fără microfon)... Vă rog frumos, domnul......(intervenție în sală fără microfon)...

sunt consilier, e ședință de consiliu, după aceea vă las și pe dumneavoastră să vorbiți, da? Deja s-a intrat în conflict acolo chiar cu cei care locuiesc în acel complex rezidențial fără voia niciunei părți, chiar au dat dovadă de multă înțelepciune în legătură cu acest lucru, în momentul în care vin părinții care au un autoturism, deja acolo se creează un blocaj unde, Doamne ferește dacă se întâmplă ceva, vreun incendiu, mașina de pompieri, s-a făcut probă, nu poate să intre și asta pot să confirme chiar locuitorii din complexul rezidențial. Rugămintea este: acest punct de pe ordinea de zi n-ar trebui să treacă întrucât spațiul acesta de 1825 metri pătrați care este deja inchiriat dar pus pe investițiile susținute de sectorul 4, să se facă apel la Primăria Capitalei. Am deja aici niște formulare sunt oficiale prin Administrația fondului imobiliar 2018, sunt de actualitate, în sectorul 4 sunt 108 spații cu altă destinație. Am putea să-i relocăm în zonele respective, fără niciun fel de probleme, să avem probleme de a le pune la dispoziție transport în comun, de a le face alte lucruri...astfel încât părinții să facă eforturile pe care le fac în prezent. De aceea, grupul PNL va vota împotriva acestui proiect de hotărâre, dar nu asta este important, important este să rezolvăm problemele atât al celor care locuiesc în Complexul Vista Rezidențial cât și al celor ai căror copii sunt relocați la grădinițele de acolo.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pot să vă răspund? în primul rând spațiile acelea 108, sau câte erau, la care faceți referire dumneavoastră, sunt adaptate nevoilor specifice unui spațiu cu destinația învățământ? ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Așa cum investiți bani în acest spațiu de 1825 metri pătrați, la fel se pot investi și adapta și acestea...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, noi discutăm ...”

Dl Gâf Deac Ioan - Administrator Public: „Niciunul din acele 108 spații nu este mai mare de 300 metri pătrați. Iertați-mă.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci se pot amenaja și investi acei bani cu titlu mai ales că nu trebuie să plătim și chirie. La o discuție cu reprezentanții de la Primăria Capitalei, aceste spații ne pot fi puse la dispoziție gratuit, fără să mai plătim chirie. Mulțumesc.”

Dl Gâf Deac Ioan - Administrator Public: „Dacă-mi permiteți. Să știți că s-a făcut o analiză asupra spațiilor că nu am ignorat Primăria Capitalei, dumneavoastră care ați fost Primar General Interimar, cunoașteți foarte bine starea în care se află aceste 108 imobile de care faceți dumneavoastră vorbire și de care fac vorbire și cei de la Patrimoniul Imobiliar, din nefericire majoritatea dintre aceste locații nu sunt funcționale, doi la mână, foarte multe dintre ele se află în zone - și știți foarte bine lucrul acesta - unde sunt chiar zone protejate și ai avea nevoie de autorizație de construire care necesită mult mai mult timp de obținere și nici unul dintre aceste spații nu are caracteristica de metri pătrați necesară de această anvergură. S-a făcut această analiză, doar că, din nefericire, niciun asemenea spațiu nu răspunde cerințelor de acum din această zonă. Cât despre de ce sunt doar 70 locuri în mijloacele de transport: pentru că unul la mână, s-au consultat părinții implicați în această chestiune cu copiii mutați temporar în acea grădiniță, s-a luat în calcul, după ce și-a exprimat fiecare opțiunea dacă doresc sau nu doresc să beneficieze de acest sprijin de mijloc de transport, este evident așa, deci, nu aveam de ce să dimensionăm la maximum numărul de locuri într-un transport, în condițiile în care aveam solicitări doar pentru acest număr. Mai mult de atât, se fac trei curse zilnice, deci nu se pune problema să nu existe un transport civilizat pentru toți cei care-și doresc acest lucru. Vă mulțumesc.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Gâf, din păcate dumneavoastră nu ați participat la întâlnirea de aseară dintre părinți și reprezentantul Primăriei, să vedeți că încă nu se știa câte locuri sunt nevoie... de câte autocare este nevoie. Din ce spuneți cu spațiile acestea... 108... țin să vă contrazic. Nu este adevărat. Deci, în spațiile respective... ca să înțelegem ce înseamnă amenajarea a 1800 mp la Vista Rezidențial... înseamnă în felul unnător: Acele spații au fost modificate ca să fie spații locative, acum se modifică din spații locative în spații comerciale astfel încât să poată avea funcțiunea de grădiniță. Deci, se investesc mult mai mulți bani când se putea să se investească ... bani astfel...și le rămâneau și spațiile de care vă spun eu și v-am pus la dispoziție tabelele.”

Dl Gâf Deac Ioan - Administrator Public:„Doamna director de acolo și cu comitetul de părinți a luat decizia aceasta, apropo de acest număr. Deci discuția, vă rog să mă credeți că avem proprietatea cuvintelor, aceasta este. Decizia a fost luată pe numărul de locuri pentru transport, împreună cu director... doamna director de acolo și comitetul de părinți. Cât despre dezbaterea dacă este mai ieftin sau mai scump să investești într-o parte sau în altă parte putem să filozofam cât doriți dumneavoastră aici, avem o plajă foarte largă de discuții.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul director, vă rog să vă limitați doar la a da informații și de a exprima realitatea. Văd că nu cunoașteți, deci nu are niciun rost, intervenția dumneavoastră este egal cu zero. Mulțumesc!”

Dl Gâf Deac Ioan - Administrator Public:,, Vă mulțumesc...”

Dl consilierAndrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar... Doamna secretar....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog!”

Dl consilierAndrușceac Antonio:„Vă rog să ne spuneți dacă putem vota, în condiții de legalitate, acest proiect de hotărâre de Consiliu Local, în condițiile în care contractul de închiriere nu a fost votat, nu a trecut prin Consiliul Local.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da! Răspunsul e da!”

Dl consilierAndrușceac Antonio:„Din ceea ce știm noi, trebuia să treacă acest contract prin hotărârea Consiliului... cu hotărârea Consiliului Local....”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Domnul consilier,...”

Dl consilierAndrușceac Antonio:,, ... Consiliului Local, motiv pentru care grupul USR va vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Bine.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun! Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot punctul numărul 3. Cu 14 voturi pentru, 1 abținere și 10 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4:Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local. Discuții?... Discuții la proiectul nr.4? Supun la vot atunci. Cu 24 de voturi pentru și un vot împotrivă, proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani nr. 81, nr. 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 întrebări? Vă rog, domnule Moulin!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Aș vrea să înțeleg mai bine, exact, ce proiect se face acolo pentru că, ca de obicei, când am aprobat asta nu am avut nicio planșă tehnică, și în al doilea rând nu cumva spațiile respective era un spațiu verde acolo?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Domnul connsilier, în primul rând că nu aveți ce planșe să vedeți pentru că e un proiect de... o solicitare către Consiliul General. Ca să vă dau ....(intervenție a domnului Moulin Guilhem Christian neînregistrată clar pe bandă)... E în regulă! Nu înțeleg: "...ce s-a aprobat interior...". Vis a vis de investiția care se derulează acolo, ea are scopul,... mă ascultați vă rog?... dacă tot vă răspund... cred că mai bine cereți în scris dacă... da!... are rolul de a reîntregi spațiul verde din zona din spatele Pieții Berceni-Olteniței, strada Frumușani. Deci, practic, pentru asta îl luăm, pentru asta solicităm acordul Consiliului, să îl luăm pentru reîntregirea spațiului verde.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Mai există spațiu verde acolo? Eu am impresia că e o mare groapă...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Domnul connsilier, vă arăt. Mergem împreună și vă arăt. Va exista o suprafață chiar mare de spațiu verde.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Ok!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte întrebări? Vă rog, domnule Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă rog să îmi spuneți dacă drumul acela, care separă terenul care a fost săpat acum și locul de joacă, nou înființat, va mai exista sau dispare? Există în spatele pieții, un drum care separă, până la strada Gheorghe Ionescu, locul dejoacă....”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Paralel cu piața?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu e paralel cu piața.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E perpendicular.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, E perpendicular.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Bun.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da. Și vreau să știu dacă drumul ăla mai există sau nu.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Domnul director.... Chiar nu știu să vă răspund. ...(intervenție din sală, fără microfon)... N& exista... Va exista.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Va exista. Ok! Și pentru cunoștința mea personală.....era terenul acela care s-a săpat acum, unde se va amenaja parcarea și...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu

Nu se va amenaja parcarea.... Nu se referă la zona aia... terenurile în cauză. Nu e acolo.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok! Aceste terenuri sunt în V-uri?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu știu să vă spun.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok! Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc. Alte întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții „amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București” întrebări? Domnule Moulin!”

DI consilier Moulin Guilhem Christian :„ Nu este chiar o întrebare, este doar o să arăt ironia în care am ajuns la ora actuală, în sunsul că, în data de 31 martie 2017 domnul Primar a spus acele cuvinte următoare: "Cert este că este o nevoie uriașă pe care o are acel cartier de un loc de parcare, loc nu avem unde să punem, nu discutăm despre cine știe ce situație, nu discutăm că facem un alt tip de activitate ci avem o activitate sută Ia sută utilă pentru oamenii aceia." Și acuma revine cu un proiect... care spune că parcarea aceea nu este parcare de reședință pentru cartier, ceea ce înseamnă că atunci a fost chiar o minciună adevărată ceea ce a spus domnul primar și știa foarte bine ce face acolo, că de fapt nu face o parcare de reședință, cum a mințit oamenii din cartier dar face altă parcare pentru parcuri.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu am înțeles întrebarea dumneavoastră cert e că nici din.... bun” ...(discuții în salâ fâră microfon)....

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Avem punctele acestea la sfârșit, la interpelări. Vă mulțumesc. Spuneți domnule Simion!”

Dl consilier Simion Samir:,, Am și eu o observație către colegul consilier. Mi se pare că ar trebui să fim puțin mai constructivi și să nu vorbim și în numele altora. Vă mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mai ales că domnul Primar nu este de față. Sunt sigur că vă va răspunde fără nici un fel de problemă, cu proxima ocazie.”

...(intervenție fără microfon)... „ Aici e vorba de o parcare pentru parc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Si eu vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cu 16 voturi pentru, 3 abțineri și 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena, sector 4, în suprafață de 148 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 întrebări? Supun la vot. Cu 24 de voturi pentru și o abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena,etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în suprafață de 56 mp, pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 întrebări? Supun la vot. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in administrarea Sectorului 4 al Municipiului București întrebări? Domnule Sava, vă rog.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș vrea de la un reprezentant... de la domnul Director economic să ni se facă o clarificare. Știm că există în derulare un credit pe care Direcția de Piețe ba contractat... da?!... și care, în mod normal, trebuie plătit.Ce înțeleg eu, prin anularea... prin scoaterea articolului 5, Primăria Sectorului 4 nu mai susține plata acestui credit, așa cum e menționat și în raportul de specialitate de la Direcția de Piețe.... Direcția Generală de Piețe. Ei pot să-și susțină acest credit din resursele proprii?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Domnul director, vă rog!”

DI Cioclea George Cezar - director - Direcția Economică:„O să răspund eu prima dată la întrebare, domnul director al piețelor... al Direcției de Piețe este lângă mine, dacă cumva răspunsul meu nu este suficient, o să intervină și dânsul. Eu o să vă dau câteva elemente, sper să fie suficiente. Deci, creditul la care se referă... creditul care este contractat de către Direcția de Piețe este creditul care a fost obținut pentru modernizarea Pieții Progresul. Rata care era înainte de refinanțarea din anul 2017.... când a fost refinațarea... 2017-2018, a fost... rata era de 290 de mii de lei pe lună. După refinanțare, pe o perioadă de trei ani de zile, am obținut de la bancă, o perioadă de grație în care rata să fie doar de 110 mii de lei pe lună. Această perioadă de trei ani... perioadă de grație curge din momentul în care activitatea pieței a fost închisă ca urmare a procedurilor de demolare și ulterior a modernizării. Pentru acest motiv, considerăm că existența acestui articol nu-și mai are sensul economic pentru că exact pentru acest lucru a fost obținută refinanțarea, tocmai pentru a se obține o rată mai mică, pe care Direcția de Piețe să o poată suporta Iară să aibă nevoie de sprijinul banilor, să zic așa, din bugetul local. Și atunci, am considerat că este normal ca acest articol să îl anulăm... să îl abrogăm, și să îl scoatem din hotărârea de consiliu de la acea dată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai aveți alte întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază Ia nivelul Sectorului 4 întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare întrebări? Supun la vot. Cu 25 de voturi pentru , proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare întrebări? Supun la vot Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13:Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/ 21.11.2018 ”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aici am eu de spus două lucruri. Pe domnul psiholog clinician îl cheamă Rusu Marius Nelu iar pe doamna asistent social principal o cheamă Zamfir Meda Adriana. Deci completat numele Rusu Marius Nelu și Zamfir Meda Adriana.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă sunt discuții legate de acest proiect? Supun la vot. Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului de contract întrebări? Supun la vot. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire grădiniță în incinta școlii gimnaziale nr. 190 pe terenul domeniu public al municipiului București în suprafață de 14.918,00 mp, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, situat în str. Nițu Vasile nr. 16, Sector 4, București întrebări? Supun la vot Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.01.2019 întrebări? Supun la vot acest proiect.Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 17: întrebări, interpelări. Domnule Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Domnule Președinte, știu că noi administrăm strada Ion Iriceanu. Acolo există o săpătură, făcută probabil pentru utilități, chiar pe mijlocul bulevardului, în zona trecerii de pietoni de la mijlocul arterei. Cred că ar trebui luate, de urgență, măsuri pentru astuparea acelui șanț, pentru că reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, nefiind semnalizat și având o adâncime destul de mare. Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc, doamna Murgoci, vă rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am mai multe întrebări-interpelări. Prima ține de care este stadiul proiectului de îmbunătățirea structurii educaționale a Colegiului Miron Nicolescu, colegiu desființat, dar care deși a fost desființat, am înțeles că acolo, încă, se mai desfășoară activităță, în special în sala de sport și au fost văzute, mă rog... în fine... Deci spațiul este în continuare folosit deși el, teoretic, a intrat în reabilitare, conform acelui proiect. Tot legat de școală este și a doua întrebare. La școala Eremia Grigorescu au început lucrările de reparații acum și este foarte mult praf și foarte multă gălăgie. Se plâng și părinții și profesorii că nu-și pot desfășura activitatea în mod normal. ...(intervenție din sală, fără microfon)... Nu! Praful este foarte mare. Adică, eu nu înțeleg de ce, musai, acum, în timpul anului școlar, este nevoie să se pună gresie și faianță când e un lucru pe care îl puteau face în vacanță. Deci nu acum. Cum a început școala, cum au început lucrările. Apoi, mai am o plângere primită de la o cetățeancă, în ceea ce privește un loc de parcare care sună așa: în aprilie 2018 primăria a înștiințat-o pe doamna ca i s-a anulat locul plătit integral tot pe 2018, invocând un articol care arată că i s-ar fi schimbat destinația. în octombrie cere lămuriri și solicită o audiență la Directorul Direcției de Mobilitate Urbană. Nu a fost primită. Am atașat, aici, toate actele menționate de doamna. Mai mult decât atât, răspunsul era că înainte de a primi anularea i se va păstra locul de parcare, după care, pur și simplu, a dispărut acel loc de parcare care este însă, în continuare, marcat greșit în aplicație. Eu am atașat aici tot ce am primit de la doamna, inclusiv prinț screen-ul după aplicație, unde ea a înconjurat locul de parcare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și nu doriți să le depuneți la Mobilitate Urbană adică...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Păi, doamna le-a depus dar nu a primit niciun răspuns până acum.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok. Colectare selectivă? Au dispărut containerele și aș vrea să știu în ce stadiu se află contractarea firmei de salubrizare, dacă s-a încheiat licitația...

...(intervenție din sală, fără microfon)... Am înțeles. Dar de ce au dispărut acele containere. Și nu au dispărut de multă vreme. Cam de o săptămână. Am avut neplăcuta surpriză să merg cu ele acolo și să mă întorc cu recic labile le înapoi acasă. Și ultima ține de ceea ce se întâmplă la DGASPC. Noi am votat un proiect...o hot.... a intrat ca Hotărâre de Consiliu prin care acordăm sprijin pentru plata chiriei în valoare de 75% pe trei luni de zile. Acel sprijin vine cu o întârziere de jumătate de lună, ceea ce pentru oamenii aceia este un lucru foarte neplăcut pentru că, proprietarii sună, proprietarii nu înțeleg de ce DGASPC-ul întârzie și riscă să fie dați afară din casă. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc. Domnule Ștefanei Dan Marin.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Mulțumesc. De data aceasta nu vreau să fac o interpelare ci vreau să adresez, ca să spun așa, un mic cuvânt de mulțumire Direcției de Investiții care, în urma unei sesizări pe care am facut-o în urmă cu două zile privind desfășurarea șantierului de pe Tumu Măgurele și modul în care unii dintre constructori, la finalizarea zilei de lucru, lasă în urma lor grămezi de praf, șiroaie de nămol ș.a.m.d., așadar, în urma acestei sesizări, astăzi, când am trecut pe acolo, inclusiv ieri, am văzut că lucrurile s-au remediat și ca o recomandare ar trebui ca cineva din Poliția Locală, de la Direcția de Mediu să mai facă din când în când verificări pentru că nemulțumirile în zonele în care se execută lucrăi, e adevărat sunt șantiere, oamenii înțeleg treaba asta dar, totuși, la sfârșitul zilei de lucru, cei care efectuează astfel de lucrări ar trebui să mai strângă în urma lor și să nu lase grămezile de nămol sau praf, pur și simpu să-și facă de cap. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da. Vroiam să adresez o rugăminte executivului, o rugăminte a celor ce locuiesc în complexul Vista Rezidențial, este aceea de a asfalta totuși Drumul Poștalionuli, un drum care este benefic atât pentru cei care vin să-și lase copii la grădiniță dar și pentru locatarii din zona respectivă. El apare ca fiind drum, ca fiind stradă asfaltată, dar nu este asfaltată. Aș vrea ca executivul să înțeleagă această problemă și să găsească o soluție cât se poate de rapid.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnule Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Eu vreau să fac o interpelare în ceea ce privește semnele de circulație noi, montate acum pe străzile cu sens unic, unde aceste semne de circulație s-au mutat mult prea jos. Adică există și un act normativ, în Monitorul Oficial, unde spune că înălțimea minimă este de 2,1 m. Vă spun asta pentru că am dat cu capul într-un astfel de semn, pentru că a fost montat și vă arăt și poză, este montat pe trotuar. Adică ,era spațiu liber pe marginea trotuarului verde, spațiu... putea să îl pună acolo.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Sunt curios unde vă uitați. Adică...”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu e vorba că mă uitam. Am alunecat... a fost gheață, am alunecat și am dat cu capul în semn. Ce să fac?! Deci, sunt puse mai jos de 1,70 cât am eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles. Am notat.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da! Și în Monitorul Oficial este această lege dată în 5 martie 2013. Da!? ... Acest act normativ.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc. Domnule Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Eu am două întrebări pentru Doamna Secretar. Prima întrebare este legată de Contractul de închiriere pentru grădinița de la Vista Residence. Și aici, în preambulul hotărârii se menționează că închirierea spațiului de către sector pentru grădiniță s-a realizat conform procedurii proprie de achiziție directă. închirierea unui spațiu pentru grădiniță trebuie să se aprobe de către Consiliu, este o ... de patrimoniu, conform articolului 45 alineat (3) din Legea nr.215/2001. Prin contractul de închiriere, sectorul ține în patrimoniu dreptul de folosință asupra spațiului respectiv. Dacă ne uităm în Legea finanțelor publice, închirierea poate fi considerată o investiție nouă, deci trebuie aprobată în Consiliu. Asta este ce pot să vă spun. Din punct de vedere legal, petru mine acest contract de închiriere nu a fost încheiat legal și este chiar un abuz în serviciu ce s-a întâmplat acolo. Dacă puteți să-mi răspundeți, mai precis asta era primul punct și al doilea punct este legat de Autorizația de construcție nr.379/ 04.09.2017, pe care am cerut-o cu colega mea Mihaela Murgoci, ca să o putem să o vedem și să o primim scanată sau copiată și din păcate am primit un refuz din partea Direcției de Investiții, ceea ce contravine total Legii 50/1991, articolul 7 alineatul (23), litera a) care spune că "autorizația de construcție este document public, conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, care includ toate condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți, sau, după caz, conținutul actului de respingere" sunt documente publice. Direcția de Investiții a făcut un abuz când a refuzat să ne dea autorizația respectivă și aș vrea să putem să mergem acuma să o consultăm din nou sau să primim o copie sau măcar un scan pe e-mail.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări? La Punctul numărul 18: Probleme curente, presupun că nu mai sunt. ... (intervenție din salâ fără microfon)... Numărul 18. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


SECRETARUL SECTORULUI 4 Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Mihaela TĂTARU

Consilier Mirela MUSTĂȚEA