Proces verbal din 15.07.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCESVERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 15.07.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 1852/01.07.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4 și din partea presei, Radio Actualități.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem să începem, vă rog? Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 de consilieri în funcție. Avem presă în sală? Da...(intervenții în sală fără microfon)...Vk mulțumim pentru interesul acordat. Pentru început voi da cuvântul domnului Viceprimar. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua, tuturor! Executivul dorește retragerea de pe ordinea de zi a următoarelor puncte: Punctul numărul 2: <Proiect de hotărâre privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4>. A fost votată, după cum știți, în ședința anterioară....Și punctul 4: <Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 10.06.2019>...și care, de asemenea, a fost aprobat în ședința de data trecută. Doresc să supun la vot introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.07.2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot

introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Vă rog, domnule Sava...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,......Suntem în procedură de vot. Aș fi vrut să facem o

clarificare... Această ședință este organizată conform Legii 215...sau este organizafiL^safonn Ordonanței de Urgență 57?”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucjrârefh: „Exact ca și ședința anterioară, este convocată în baza Legii 215, dar având în vedere faptu^ca în         1 acesta avem în vigoare un text nou de lege, temeiul în baza căruia vom aproba aceste hotărâri, va fi OUG 57.”


DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Am cerut această precizare, întrucât OUG 57, se face precizarea clară, că orice proiect care intră pe ordinea de zi, indiferent că este extraordinară sau ordinară, trebuie să conțină avizul comisiilor de specialitate...Unde sunt aceste avize...?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. De la următoarele ședințe care vor fi convocate în baza noului Cod Administrativ, vor fi supuse acestei proceduri pe care o imputați...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Doamna Secretar, este într-adevăr așa...O aprobăm sau nu...sau...”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Exact așa cum am făcut și în cealaltă ședință.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Putem să facem o derogare...?”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact

cum am făcut și în ședința din data de 08. Exact la fel vom proceda și în această ședință.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci, o să-mi rezerv dreptul de a contesta...”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog frumos...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,...această ședință, pentru că legea este una și se aplică pentru toată lumea...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: .Mulțumim! Să trecem la vot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumim!...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„O secundă...Eu traduc așa: știm cu toții că această ședință a fost convocată înainte ca OUG 57 să fie publicată în Monitorul Oficial. Deci, contestarea, dacă vreți, validității acestei ședințe este una nulă de drept, din punctul meu de vedere. Faptul că în interiorul unei ședințe se depun proiecte pe ordinea suplimentară, OUG 57 nu face referire la suplimentarea ordinii de zi, ci la ședința per/ ansamblu. Da? E corect, doamna Secretar? Vă rog să-mi confirmați sau să-mi infirmați.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este corect, iar din punct de vedere al temeiului, respectiv, al numărului de voturi și al temeiului în baza căruia aprobăm aceste hotărâri, acesta va fi pe OUG 57, pentru că este de strictă aplicare din acest punct de vedere, conform instrucțiunilor date de către Prefectură.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da. Am acest drept și eu vreau să-1 folosesc...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim! Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a procesului verbal al ședinței extraordinare...Vă rog! Cu 24 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și un domn consilier care nu a votat, nu a fost prezent Ia vot, procesul verbal a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vom scoate cartela domnului Pînzaru, pentru că nu e prezent în continuare. Și apoi resetăm sistemul. Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Vă rog, domnule Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului BW&rești^Xa? Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al^ectoruttSgb^l Municipiului București pentru anul 2019.”                                  //    (       \

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 22 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 2.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 23 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind ratificarea Acordului Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Cu 23 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi...Și domnul Pînzaru s-a întors în sală...Deci, vom reseta sistemul... din nou. Acum suntem 26 de consilieri prezenți din 27 în funcție.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 5. Cu 24 de voturi pentru,1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 6. Cu 24 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011)”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 7. Cu 24 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului Bucureșticn^fij|Sfe^ Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 pentru finanțarea și realiza       o muma

proiectului de interes public local ” „Modernizare, extindere, demolare* parfiafcr-^a

construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentara Berceni - Sudului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 8. Cu 24 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” și din ”Piata Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum si a Fișei de date.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Aș solicita executivului scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect, precum și a următoarelor proiecte privind regulamentele de funcționare ale celor două piețe, Piața Sudului și Piața Progresul, pentru că eu consider că sunt importante și ar trebui discutate în comisiile de specialitate...iar din ce am înțeles ședința următoare va fi pe data de

 • 30...Deci, nu văd...Dacă ar fi o grabă, extraordinara... sau aveți vreo motivație excepțională pe care o considerați că...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Motivația este de a demara licitația, după cum bine știți, ambele piețe sunt în proces de execuție a lucrărilor, astfel încât, este necesară demararea licitației și după cum știți, durează chestiunea asta...Pentru punctul 10 și pentru punctul 11, sunt de acord să le retragem după ordinea de zi...și vor fi introduse în ședința ordinară din data de 30, dar pentru punctul numărul 9, având în vedere că depinde foarte mult demararea procedurii, de acest proiect de hotărâre...o să vă rog ca să-1 votăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 9. Cu 16 voturi pentru, 9 abțineri și

 • I vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Se retrage de pe ordinea de zi Punctul numărul 10 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4. De asemenea, se retrage Punctul numărul

 • II de pe ordinea de zi - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare

al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4.......și se

introduce la Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2018 - 2019 precum și cuantumul acestora.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 10. Cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente pentru proiectul „Vara în...Grădiniță”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 11. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnh aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică si relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 12. Cu 25 de voturi pentru, 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 15:Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. La punctul numărul 15...Cu 24 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 16. Cu 25 de voturi pentru, și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere în plan, consolidare, remodelare, supraetajare și mansardare construcții existente cu funcțiunea de locuință și regim de înălțime P, cu scopul realizării unei locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 404,00 mp din măsurători, 405,00 mp din acte, aparținând lui

, situat în Intr. Ciurului nr. 28, Sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 17. Cu 23 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 35^.00 mp din acte și 330,00 mp din măsurători, aparținând lui

, situat în str. Giovanni Boccaccio nr. 37, Sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 18. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe individuale înșiruite P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 336,00 mp din acte (319,00 mp din măsurători), aparținând lui .

, situat în str. Mixandrei nr. 7, Sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Supuii^r£^^^^. introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 19. Cu 23 de voturL^efxtru și 3   ' X

abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”                                    fj''

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Buciiresti:„[S@h \

Punctul numărul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru etajare prin mansardare construcție existentă, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 137,00 mp din acte și 149,00 mp din măsurători, aparținând lui f                  ., situat în str. Vultureni nr. 56, Sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 20. Cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.07.2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind ratificarea Acordului Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Acțivițati^ Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011)                              v

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4                       Ă /

. t-’t

 • 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes public local „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentara Berceni - Sudului”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din ”Piata Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum si a Fisei de date

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2018-2019 precum și cuantumul acestora

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente pentru proiectul „Vara în...Grădiniță”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică si relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 344/18.12.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investiții pentru un nr. de 24 de unitari de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru obținerea autorizației de funcționare si/sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi si modernizări, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 - 2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015, modificată și completată, privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului^ Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană modificările și completările ulterioare


Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere în

plan, consolidare, remodelare, supraetajare și mansardare construcții existente cu funcțiunea de locuință și regim de înălțime P, cu scopul realizării unei locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în pronrietate particulară în suprafață de 404,00 mp din măsurători, 405,00 mp din acte, aparținând lui _                                                            ' \ , situat în Intr. Ciurului nr.

28, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil

locuințe P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 350,00 mp din acte și 330,00 mp din măsurători, aparținând lui ■                                        \    1 Ț situat în str.

Giovanni Boccaccio nr. 37, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două

locuințe individuale înșiruite P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 336,00 mp din acte (319,00 mp din măsurători), aparținând lui.                     L situat în str. Mixandrei

nr. 7, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru etajare prin

mansardare construcție existentă, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 137,00 mp din acte și 149,00 mp din măsurători, aparținând hf                                     ' ’ vsituat

în str. Vultureni nr. 56, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Sunt toți colegii în sală? Supun la vot ordinea de zi. Cu 23 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.07.2019. Discuții? Vă rog, domnule Sava."

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule președinte, doamna Secretar...Am văzut că pe parcursul ședinței, au fost niște probleme tehnice. Menționez că o să votez împotriva acestui proces verbal, întrucât în procesul verbal... nu conține solicitările pe care le-am făcut în privința clarificării a ceea ce s-a întâmplat cu hotărârea pe care noi am făcut-o...pe care am adresat-o Consiliului General, Hotărârea 302 în care solicitam transmiterea către CGMB de constatare a imobilelor clădiri situate în Șoseaua Olteniței nr.9, Sector 4 și scoaterea lor din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la H.C.G.M.Bviir,_ 186/08.05.2008, pag. 201. Mai pe scurt, simplificat...este că aceste clarificări pe careZ/eC^'aiii7 solicitat în ședința din 08.07...nu sunt trecute și în acest proces verbal...și voi vota împo^fcrivă-^acestui proces verbal."                                                               z^;

 • l.... W

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mulțumesc frumos! O să trecem aceste clarificări în actualul proces verbal.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Supun la vot aprobarea procesului verbal. Cu 18 voturi pentru, 7 abțineri de voturi pentru și 1 vot împotrivă, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, stimați colegi, înainte de a trece la vot, consilierii grupurilor USR, PNL, PMP, PPU-sl, susțin <introducerea unui amendament comun prin care parte din bugetul economisit prin cedarea proiectelor către Compania Națională de Investiții, să fie relocați pe linia bugetară care prevede mărirea cuantumului burselor școlare pentru elevii din Sectorul 4, bursele de 50 de lei, începând de la nota 8.50>...și părându-ni-se, nouă tuturor, și celor care am fost în comisie cu părinții și cu elevii, o sumă care nu rezovă problema burselor din Sectorul 4, ci mai mult, adâncește unele discuții. Vă mulțumesc frumos și vă rog să supuneți la vot!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și aveți și o variantă...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Imediat...O completare la această propunerea comună a grupurilor enumerate de domnul consilier Andrușceac. Această parte a banilor care provin din economisirea sumelor să facă obiectul unui viitor proiect în viitoarea rectificare bugetară, astfel încât să știm exact câți bani rămân și câți bani putem dedica pentru mărirea burselor. Mulțumesc!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă îmi permiteți să vă răspund, am două aspecte să vă comunic, după aceea vreau să dau cuvântul domnului director economic. 1. Economiile despre care vorbiți în privința proiectelor care au fost predate către CNI, în vederea realizării investiției, nu se fac...în sensul că nu am economisit banii • respectivi, banii care erau alocați pe anul 2019 acestor proiecte, vor fi redistribuiți în cadrul acelorași capitole bugetare de investiții, având în vedere că sumele necesare realizării acestor proiecte erau prevăzute multianual, astfel încât, mare parte din ele erau prevăzute pe anul 2020. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui...înainte să susținem acest tip de proiect, să facem un calcul de impact bugetar și o să vă rog, pentru ședința următoare să avem o discuție în acest sens, având în vedere că acum în momentul ăsta, e dificil de preconizat ce sume se afectează prin amendarea burselor, așa cum propuneți dumneavoastră, respectiv, disponibilitatea de fonduri pe care o să ne-o comunice domnul director economic.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok. împreună cu colegii care susținem acest amendament, suntem de acord să votăm acum și să vorbim despre cuantum data viitoare când se va putea...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, ce votăm?Și aveți și o variantă...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...prezenta sumele, așa cum a spus și domnul consilier Marin Ștefanei. Votăm oportunitatea acestui proiect de mărirea burselor din economiile făcute...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, oportunitatea e intuibilă...Da. Cu toții suntem de acord că este oportun să dăm cât mai mult, dar trebuie să și avem...Să știți că... de dat așa, e ușor să ne pronunțăm, dar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andrușceac, sunteți de acord să discutăm în comisii...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Bri^âști:„Sau * să formulați un proiect de hotărâre distinct pe care să-1 înaintați executivului cu ...”


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu sume, cu tot...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „...Absolut. Cu acel calcul de impact bugetar despre care vorbeam, fără de care nu putem să votăm nimic în necunoștință de cauză.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să-i dăm cuvântul și domnului director economic. Vă rog, domnule Cioclea.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Bună ziua! Deci, economiile bugetare realizate prin predarea proiectelor către CNI, pe lista de investiții sunt de 601 mii lei, dar pe lista de execuție bugetară, sunt de 101 mii lei. Deci, în realitate, concret, 500 de mii de lei din acei 601 mii lei trebuiesc achitați, deoarece sunt lucrări executate deja și care conform contractelor de predare-primire și a protocolului cu CNI-ul, trebuiesc plătite de către noi, deci au fost angajate și proiecte de către noi. Deci, în realitate, se poate dezangaja doar suma de 101 mii lei. Ăsta este primul aspect. Al doilea aspect este legat de faptul că propunerea bugetară la începutul anului, deci, la începutul primului buget care a plecat de la ordonatorii terțiari - unitățile de învățământ către ordonatorul secundar - Direcția de Administrare a Unităților de învățământ și de la acestea către ordonatorul principal de credite - Primărie, privind repartizarea de burse, au fost multe unități de învățământ care au făcut propuneri cu o notă minimă de 9.50, altele cu nota 9, astfel încât sumele centralizate la nivelul bugetului inițial care a fost supus dumneavoastră către aprobare și care a fost aprobat în faza inițială, în aprilie 2019, prevede o sumă mai mică cu peste 500 mii lei...o să vă spunem calculele exact săptămâna viitoare.....cu peste 500 mii lei mai mic decât am decis prin

hotărâre de consiliu local când am repartizat bursele, adică nota 8.50. Asta înseamnă că deja noi, în execuție, în realitate, suntem cu un buget inițial propus și votat față de...ulterior... rectificarea stabilită cu nota 8.50 cu un deficit de cash flow, un deficit bugetar. Noi, din calculele pe care le avem, este un minus de vreo 500 de mii de lei. Deci, în realitate acești 101 mii lei, nu fac altceva decât să acopere o mică parte din deficitul de execuție sau de necesar pentru finanțare al burselor care deja simt în plată, ca să zic așa, în plată, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, în afară de calculele la care faceți referire, noi știm foarte clar că un copil, în momentul ăsta ân Sectorul 4, primește o bursă de 50 de lei. Dacă avem posibilitatea ca din cei 101 mii lei să majorăm aceste burse, este ceea ce cerem noi prin amendamentul nostru și ni se pare firesc pentru acești copii a căror performanță, data trecută în consiliu, ne-am mândrit...adică, am spus că elevii din Sectorul 4 au absolvit bacalaureatul în proporție de 81 %.. .și atunci merită să le arătăm mai mult decât niște vorbe. Nu este un amendament populist...și e un amendament în sprijinul performanțelor unor copii care sunt copiii noștri. Mai departe decât atât, nu luâm în calcul ce au spus unele școli, că 9-9.50. Acum avem o lege pe care trebuie s-o aplicăm, de la 8.50 în sus, așa încât, vă rugăm frumos, să trecem să votăm acest amendament, iar după resursele pe care le aveți dumneavoastră...pe calcule, pe hârtii, nu pe vorbe, să le alocați în această direcție.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, mărirea cuantumului burselor, nu se poate face prin amendament la rectificarea bugetară... Ar trebui introdus...și vă invit să faceți un proiect de hotărâre prin care să modificați hotărârea de consiliu care stabilește cuantumul burselor școlare, nu prin amendament la rectificarea de buget.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Se poate rectifica acel capitol bugetar, dar să-mi spuneți exact suma, ca să o pot supune la vot...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București spus...și v-am invitat...”


Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok.Vă spun suma exact pe care... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Din ce cont? în ce cont?...Adică, trebuie sa fiți exact...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Noi avem în vigoare la momentul de față o hotărâre a consiliului care stabilește bursele și metodologia de acordare a burselor școlare. Pe aceea trebuie s-o amendați în sensul modificării și completării pentru ca să poată să producă efecte așa cum ne dorim, nu prin rectificare bugetară...Așa...aș face un amendament la absolut orice implică o cheltuială financiară din bugetul local...și prin amendament la rectificare aprob orice! Nu se poate așa. Nu merge, tehnic.”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„O secundă, stimați colegi...ca să nu ne aprindem. Avem în istoria recentă a ședințelor diverselor consilii locale sau general, aprobarea de principiu, acea sintagmă „de principiu” a diverselor hotărâri...Noi, acum, grupurile de consilieri enumerate, nu facem altceva decât să aprobăm „de principiu” ca parte din sumele care au fost economisite în urma cedării spre realizare către CNI, către...și așa mai departe. Deci, această parte din sumă, să fie redirecționată în urma unui proiect de hotărâre viitor, către burse.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu încercam să vă spun ca dincolo de oportunitatea măririi burselor, strict, pentru proiectele care au fost predate la Compania Națională de Investiții, acele economii, cum le spuneți dumneavoastră, nu există. Noi avem o cofinanțare acolo. Banii pe care îi aveam prevăzuți acolo pentru 2019, o mică parte din cuantumul indicatorilor prevăzuți în bugetul de anul acesta, sunt destinați cofinanțării din bugetul local al proiectelor respective. Eu nu înțeleg la ce economii vă referiți dumneavoastră?...că din creditul multianual pe care îl aveam prevăzut pentru anii viitori, ne realizează cineva investiția și nu o suportăm din bugetul local, nu înseamnă că am făcut o economie în anul acesta la buget...Asta încerc să vă spun.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar, ca să poți accesa anumite fonduri, pui deoparte de cofinanțare, chiar dumneavoastră ați spus acum...E, partea aceea de cofinanțare, probabil, înseamnă... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, partea aceea de cofinanțare o punem oricum...Asta încerc să vă spun.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„E obligatorie...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi...și atunci, dacă ați prevăzut o parte de cofinanțare de care nu va mai fi nevoie, banii aceia, 101 mii lei, chiar dacă nu sunt foarte mulți, pot să meargă în direcția solicitată de noi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în ce sens nu va mai fi nevoie, că nu...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi, proiectele sunt cedate spre realizare Companiei Naționale de Investiții..”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ok...și cofinanțăm la ele. Cum să nu mai fie nevoie de cofinanțare? Cine a spus că nu mai e nevoie de cofinanțare? Cofinanțăm proiectele în cuantumul stabilit și pe care l-am supus aprobării Consiliului Local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Moulin...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Aici, dacă ne uităm la două/trei puncte mai jos, avem o asociere cu Direcția de Piețe care permite o adevărată economie pe de 35 de milioane lei...”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului/Bucu

„Domnule consilier, când ajungem la punctul acela, discutăm...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Suntem la punctul

 • 2...Stați că vorbiți despre altceva...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Știu că o să venim la acest punct...Doar că la ora actuală, dacă ne uităm pe punctul viitor o să facem economie de 35 de milioane. Nu, neapărat doar pe 2019, dar pe...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Știți dumneavoastră că va fi aprobat?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, haideți să ne rezumăm la discuțiile...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Păi, atunci trebuia să puneți ordinea de zi, astfel încât, să putem să facem...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „O să faceți dumneavoastră asta, când veți fi Secretar în Primărie. Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Deci, eu susțin să votăm propunerea pe care am facut-o împreună cu colegii mei, urmând să identificăm sumele, capitolele bugetare de unde vom finanța acest proiect de hotărâre.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și cum să sune formularea dumneavoastră? îmi cer scuze! Cum ar suna amendamentul dumneavoastră?”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al sectorului 4, în vederea alocării unor sume ce vor fi identificate ulterior și aprobate printr-un proiect de hotărâre a Consiliului Local, prin care sumele identificate se vor aloca pe linia bugetară destinată măririi burselor școlare ale elevilor din Sectorul 4.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă sunteți de acord o să solicit o pauză de 3 minute ca să vă explic de ce nu se poate asta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Pauză de consultări...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Viceprimar, uitați, vin cu o propunere...și asta...domnul Andrușceac ar trebui să ne spună dacă este de acord sau nu, pentru că dânsul este este cel care dorește...și bineînțeles și noi, consilierii PNL, pentru că de-a lungul timpului ne-am manifestat această dorință, de a mări cuantumul burselor, să discutăm această idee la punctul 10, unde sunt acele stimulente pentru elevi... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, încerc să vă spun mai...Vă mai spun o dată. Vă mai dau un exemplu...ca să vedeți că nu se poate așa... Nu se poate! Nu merge!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Haideți, să discutăm!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Prin amendament la rectificarea bugetară, nu se poate amenda cuantumul burselor...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Am înțeles...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă dau un exemplu...Pot să modific salariile prin amendament la bugetul local? Uite, fac și eu un amendament să mărim salariile. Nu se poate! Trebuie făcut...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Trocan, eu spuneam...discuția asta trebuie s-o purtăm la proiectul de pe ordinea de zi de la numărul 10...”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al „Discuții putem să purtăm la orice punct doriți dumneavoastră, dar

amendament...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Sava, haideți...Vă propun...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Să vorbim pe rând pentru că altfel nu ne înțelegem...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă propun să luăm 3 minute pauză, să ne consultăm...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu se poate tehnic ce vreți dumneavoastră. Nu se poate tehnic...”

PAUZĂ......................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Putem reîncepe, vă rog. Haideți să începem, vă rog. Știe cineva unde este domnul Moulin? E pauză, am înțeles. E încă la consultări? Ba da, am spus trei minute de consultări, așa am spus. Dar dânsul nu a fost prezent la consultări.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Haideți, vă rog, a trecut o oră și jumătate și suntem la punctul doi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „O să dau citire amendamentului pe care îl propun împreună cu colegii de la PNL, PPU,PMP și pe care îl susținem împreună, la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Propunem introducerea unui nou articol, art. 6 care să aibă următorul cuprins <Se aprobă de principiu posibilitatea majorării burselor elevilor din Sectorul 4, din economiile preconizate a fi realizate prin novarea unor contracte către Compania Națională de Investiții “C.N.I.”, după semnarea novării acestor contracte> ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Andrușceac. Cu 26 voturi, amendamentul a fost aprobat. Mai sunt alte discuții pe acest proiect? Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 23 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018. întrebări pe acest proiect? Supun la vot proiectul. Cu 21 voturi pentru, 4 abțineri și un vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind ratificarea Acordului Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Domnule Negrilă, vă rog.”

DI consilier Negrilă VasiIe:„Deci am rugămintea ca executivul să ne explice de ce se întâmplă lucrul acesta.”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București cum știți, Acordul Cadru de salubrizare atribuit în luna decembrie 2018, a fost încheiat derulării procedurii de licitație deschisă, inițiată în anul 2017. în urma procedurii de evitare, desemnat câștigătorul Acordului Cadru și în baza acestui Acord Cadru se încheie periodic contracte subsecvente pentru serviciile de salubrizare și deszăpezire de pe raza Sectorului 4. Astăzi vă supunem votului, luarea la cunoștință a documentației tehnice și a Acordului Cadru precum și a contractelor subsecvente care au rezultat în urma lor, ca urmare a atribuirii pe Legea nr.98, repet pe Legea nr.98.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Vă mulțumesc mult. Numai că ce nu înțeleg eu, și nu vreau să fiu luat în nume de rău, dar din ce știu eu, contractele subsecvente nu le trecem prin consiliu.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi nu trecem prin consiliu. Nu înțeleg ce mă întrebați. Da, nu se trec prin consiliu, dar ele se atribuie în baza Acordului Cadru. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:,,Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar am înțeles că Acordul Cadru l-am vodat odată.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am votat documentația tehnică care a stat la baza procedurii de achiziție publică. Astăzi votăm rezultatul, ca să spun așa.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am înțeles. Ok.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnule Andrușceac, apoi domnul Turmac, domnul Sava.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, având în vedere că am avut o licitație foarte transparentă, aș dori să avem un vot la fel de transparent și propun pe acest punct, aș vrea vot nominal.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot propunerea domnului Andrușceac. Cu 11 voturi pentru, 4 abțineri și 11 voturi împotrivă propunerea a fost respinsă. Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles că există elemente noi care au fost introduse în Acordul Cadru de prestare a serviciilor de salubrizare și deszăpezire. Aș vrea și eu o detaliere a acestora, aș dori să știu sumele la care se angajează primăria să le plătească din bugetul local, cu cât se mărește bugetul alocat față de valoarea de contractare din decembrie și să îmi motivați de ce au fost introduse acestea. Mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, le-am notat și vă răspund pe rând. Au fost introduse două prețuri noi în acest Acord Cadru, un preț pentru răzuit rigole și un preț pentru îndepărtarea grafit-ului și a vopselurilor și a tuturor tipurilor de acte de vandalism de pe domeniul public, prin respectarea prevederilor Legii nr.98, aceeași lege în baza căreia a fost atribuit Acordul Cadru. Aceste operațiuni nu au un caracter permanent, ele se realizează la comanda Direcției Gospodărire Locală, în sensul în care ele se prestează doar atunci când sunt necesare. In privința valorii Acordului Cadru despre care m-ați întrebat, ea nu poate fi cuantificată acum, având în vedere că valoarea depinde de programele lunare pe care le prestează operatorul de salubrizare, astfel încât are o valoare flexibilă, să spun așa. Acordul Cadru e în funcție și de frecvențele operațiunilor și de programele lunare pe care le stabilește Direcția Gospodărire Locală, sezonier, după cum știți că sunt prevăzute distinct pentru sezonul rece și sezonul cald, da, aceste operațiuni.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule președinte, vă rog, dacă e să dați cuvg£ituL=șL celorlalți consilieri și aș vrea la sfârșit să cer o clarificare și un amendament. Mulțumesc^

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Văyro^, domnule < ' Moulin.”                                                               H               *

Dl consilier M ou lin Guilhem Christian: „Da, observ că răspunsul dat de domnul Viceprimar este parțial, vorbim aici de trei contracte adiționale, unu, doi, care într-adevăr vorbesc de serviciile adiționale, dar este...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta m-a întrebat colegul, am răspuns la întrebare.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian‘.„Vorbim despre o mărire de preț echivalent în medie cu 20%.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O mărire de preț, s-a realizat o actualizare și această actualizare s-a realizat în baza legii. Deci, dacă consultați prevederile Legii nr.98 și a legii speciale de salubrizare, o să vedeți că sunt trecute exact condițiile în care se poate realiza această actualizare. Această actualizare nu s-a făcut doar la Sectorul 4, s-a făcut peste tot în țară, însă suntem unul dintre cele două UAT-uri din tot Bucureștiul, din toată țara de fapt care a atribuit contract de salubrizare prin procedură de licitație deschisă pe 98, astfel încât, încă odată, tot ce s-a realizat este în conformitate cu prevederile legale din legea specială.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, încă o dată, răspunsul este parțial, însă da, există condițiile respectate pe Legea 98, dar scrie acolo de o anexă despre care ar trebui să știm cum este construit acest preț. Noi nu avem această anexă, nu știm cum este construit prețul și nu ne putem da seama dacă prețul propus acolo și dacă reflectă realitatea.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, această hotărâre, acest proiect de hotărâre presupune luarea la cunoștință de către consiliul local a procedurii de atribuire care s-a derulat pe Legea 98. Atât și nimic mai mult. Felul în care s-a construit prețul, oferta tehnico-economică a operatorului care este confidențială și nu se poate publica, toate elementele publice pe care le-ați primit sunt cele care sunt necesare pentru luarea la cunoștință a acestui Acord Cadru. Pe componenta de preț s-a licitat, prețurile au în spate transparența specifică procedurii de licitație deschisă și a fost atributul comisiei de evaluare a acestei oferte tehnico-economice, astfel încât dacă și cred că am mai auzit pe cineva, doar la nivel verbal, nu am primit nici o hârtie și nici o solicitare oficială în sensul ăsta, să vină să consulte fără nici o problemă, inclusiv fișele de fundamentare ale prețurilor, dar repet, nu au caracter public, de asta nu le-ați primit. Puteți să vă înscrieți într-o audiență să solicitați scris chestia asta, să le consultați, ele fiind parte din oferta tehnico-economică a operatorului care este confidențială. Nu pot să vi le pun la dispoziție în cadrul proiectului de hotărâre, dar vi le pot arăta fără nici o problemă, dacă solicitați oficial.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Odată ați spus că este confidențial, altădată că sunt transparente, se cam.....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Transparența, încă o dată, transparența specifică procedurii de licitație, licitație deschisă care la valoarea asta vă dați seama că a stat în jurnal european al achizițiilor publice, a fost publicat timp de 30 zile acolo, transparența este definită de Legea nr.98 pe care vă invit să o lecturați și să vă dați seama că aceste proceduri, mai ales la asemenea valori, sunt supuse unor rigori de transparență specifice și bine reglementate de lege, astfel încât comisia de evaluare a analizat ofertele depuse în cadrul procedurii care a stat cât a stat în transparență, conform prevederilor legale și a atribuit-o în baza criteriilor stabilite prin caietul de sarcini.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule

Matache.”


Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat^v ahtul. Ce voiam să vă întreb. Având în vedere că ROS AL a câștigat licitația asta, de ce tot vedem mașfiStelb la ADP pe stradă, ca să fiu și mai exact, am întrebat chiar pe cei care operează pe aceste mașini și au spus că ei lucrează pentru ADP.”


DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în primul rând asta este e o întrebare care nu are nici cea mai mică legătură cu proiectul de hotărâre, dar o să vă răspund.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Deci, noi acum mărim niște prețuri pentru ROSAL sau se introduc niște prețuri pentru ROS AL. Deci, ROSAL-ul când o să-și intre în drepturi 100%?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este în drepturi 100% și vă invit ca și pe colegul dumneavoastră, trebuie să consultați Legea nr. 98 care reglementează achizițiile publice.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Bun.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să observați că este permisă asocierea în cadrul procedurilor de licitație publică, astfel încât, dacă ați citit documentația sau v-ați pregătit un pic la punctul ăsta pe care îl discutăm acum, veți vedea că dânșii operează într-o asociere dincolo de orice, cum să vă spun, discuție legată de transparență pe care am avut-o până acuma, să știți că procedura de evaluare a avut observatori ANAF, astfel încât a primit procedura de evaluare, viza de legalitate a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Turmac, vă rog.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„O întrebare. Am înțeles că ROSAL-ul este asociat, cu cine este asociat? ”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, nu este treaba noastră. Eu vă spun...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Eu v-am pus o întrebare legata de...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar întrebați ROSAL-ul cu cine s-a asociat, nu pe mine, că nu sunt operator economic și nici nu sunt parte din contractul....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Dar noi ar trebui să fim atenți.”

Dl consilier Turmac George Adrian :„Stați puțin, orașul, sectorul nostru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Matache, haideți că acuma dădusem cuvântul altcuiva.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Eu eram la cuvânt. De ce ați sărit peste mine?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Pentru că ați discutat...Trebuie să dăm tuturor cuvântul, vă rog frumos. Doriți neapărat să spuneți. Puneți o întrebare și asta este.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Sunt niște lucruri pe care noi ar trebui să le clarificăm. Nu ar trebui să le lăsăm așa în aer, pentru că cetățenii care ei nu participă la aceste ședințe și nu știu lucrurile din spatele hârtiilor, nu știu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Fiți succint. Spuneți exact.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Pe lângă acest lucru, acum câteva ședințe am cerut și eu o strategie din partea ROSAL în ceea ce privește selectarea deșeurilor. Nu am primit nici în ziua de azi un răspuns. Cred că noi ca și primărie, ar trebui să fim mai incisivi cu ei^să-me prezinte aceste lucruri pentru că în acest proiect am văzut că sunt cuprinse foarte legate de selectarea deșeurilor, dar noi le vedem decât pe hârtie. Avem acum tombero


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului acum în caietul de sarcini. Dacă ați trecut recent pe stradă, prin Sectorul 4, o să vedeți că a început montarea de recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor, a început și modernizarea ghenelor pe raza Sectorului 4 și vreau să vă aduc la cunoștință că în cadrul caietului de sarcini și a Acordului Cadru pe care operatorul și l-a asumat, are niște indicatori de performanță. Dacă citiți, eu sunt convins că n-ați citit că nu m-ați mai fi întrebat chestia asta, indicatorii de performanță pe care trebuie să-i respecte operatorul de salubritate.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, domnule Viceprimar. Vă înțeleg perfect, dar chiar dacă aș citi, să știți că ceea ce este în teren, nu este ceea ce este pe hârtie. Asta vreau să spun.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în sensul în care abia s-au montat recipiente de colectare selectivă, nu cred că se poate evalua încă gradul de deșeuri care a fost colectat selectiv.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Nu sunt securizate, să știți. Sunt niște tomberoane noi. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cum adică securizate? Ce ați dori?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Să poți băga și să nu poți scoate, asta înseamnă. Este modelul pe care cei din Sinaia îl fac cu succes și chiar are succes în Sinaia, să știți. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pubelele pe care le-ați văzut sunt dintre cele mai modeme.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Sunt noi, nu sunt moderne. Atât. Noi au fost și cele dinainte, asta vreau să vă spun.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, dacă oamenii le vandalizează, dacă oamenii aruncă hârtie la plastic sau amestecă în recipientele pe care noi le-am pus la dispoziție, ar trebui păzite cu Poliția Locală. Având în vedere că sunt vreo 800 de puncte de colectare pe raza Sectorului 4, cam cum v-ați imagina dumneavoastră că și-ar îndeplini atribuțiile primăria de sector securizând 800 de puncte.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Pentru acest lucru, ar trebui o informare cât mai frecventă a populației și a importanței reciclării.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Există. încă odată, dacă citiți în caietul de sarcini există prevăzut inclusiv buget pentru campanie de informare în privința colectării selective a deșeurilor și lucrul acesta se face. Da, există un buget prevăzut pentru chestia asta și se fac informări periodice asociațiilor de proprietari cu privire la obligația colectării selective a deșeurilor. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Trebuie să fie și mai vizibilă pe stradă, domnule viceprimar, și cu asta închei.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Poate ar trebui să fie bugetul ăla mai mare. Eu ce să vă spun.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, haideți să-I facem mai mare pentru informarea populației. Da, mi se pare corect să mărim bugetul.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun, perfect. Să propuneți dumneavoastră că sunteți de acord.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să o lăsăm și pe colega dumneavoastră, doamna Murgoci.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Mulțumesc!”


Dna consilier Murgoci Mihaela: „Ați spus că Acordul Cadru a im decembrie?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului

semnat în decembrie 2018.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:.,Ok. De ce îl primin deabia acum? Pentru a lua la cunoștință suntem în luna iulie.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pentru că, după cum ați văzut în proiectul de hotărâre a fost amendat, modificat și completat. Astfel încât la momentul actual se prezintă într-o formă completă spre dumneavoastră al lua la cunoștință.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Și nu trebuia să luăm la cunoștință de Ia început de el? Trebuia să așteptăm până în aprilie?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Puteați să luați și ați luat la cunoștință de el, doar că acum o faceți și formal. Ați avut cunoștință de atribuirea acestui Acord Cadru, nu e prima dată când s-a discutat.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Doar de atribuire.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mai mult ce ce să luați? Mai mult ce anume? Ați luat la cunoștință.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Deci, aprobăm ceva după ce s-a întâmplat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule consilier Ștefanei Dan Marin.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Doamna Murgoci, mă scuzați puțin, ca să punctez o chestiune că este important și pentru ceilalți consilieri ca să înțeleagă foarte bine lucrul ăsta. Dumneavoastră, noi de fapt, nu ne asumăm aici în consiliul local tarifele sau prețurile, de fapt... că nu sunt tarife, prețurile rezultate în urma unei proceduri de licitație publică, desfășurată pe Legea nr.98. Dumneavoastră împreună cu mine luăm act de Acordul Cadru cu completările și modificările ulterioare care au survenit, le-a suportat, și atât, nimic mai mult. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„După o perioadă de timp, cam mare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „După adiționalele și după completările ce au avut loc.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Aș vrea să-i răspund și doamnei Murgoci și spre curiozitatea mea și cred a tuturor consilierilor prezenți în sală, am încercat să identific de ce trebuie, deși recunosc că știam de ce trebuie rafîtificat un astfel de Acord Cadru sau contract, sau trecut prin consiliu și răspunsul a venit în baza Legii nr. 101/2006, Legea salibrizării care spune că intră în competența consiliului local, deci nu a primarului, primarul e împuternicit, intră în competența consiliului local atribuirea serviciului de salubrizare. Deci nu primarul stabilește, ci noi. Ce înseamnă ratificarea acestui Acord Cadru sau a unui contract. Și ca o scurtă paranteză, vreau să vă spun că în Sectorul 3 de exemplu, ROS AL care a câștigat prin 1999 licitație, a avut ratificat respectivul contract abia anul trecut. Sunt de acord că de la momentul semnării, în baza diverselor contestații pe care știm și pe care le-am și văzut în dosar au existat din partea altor operatori, dar nu e treaba noastră. Abia în momentul de față acest Acord Cadru își poate produse efectele, iar ca și o concluzie, dacă vreți, ne aflăm în fața unui proiect pe care noi nu ne asumăm sub nici o formă, noi ca și consiliu votând sau nu acest proiect, nu ne asumăm interiorul Acordului Cadru sau a contractului, ci doar respectăm legea în sensul în care v-am spus, Legea nr.101 a salubrizării spune clar, că întră în competența consiliului local delegarea sau dacă vreți ratificarea de contracte de salubrizare. Asta este explicația pe care eu am găsit-o logică. în privința prețurilor, nici măcar nuaș vrea să deschid subiectul pentru că indiferent de modul în care apreciem că un serviciu

pe un cost mare sau mic, cred că sunt alte organe care pot fi sesizate în cazulîncare avem suspiciuni, dar în nici un caz în cadrul consiliului local. ”                            II

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnule Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule președinte, aș vrea să mă ascultați cu atenție și din ceea ce vă voi spune acuma aș vrea să fac o clarificare, nu parțială, ci să mergem până la capătul lucrurilor. Da? Aici nu se discută Acordul Cadru, că a fost o procedură de licitație, s-a licitat, s-au licitat niște tarife. Noi ce discutăm, discutăm ce se întâmplă după ce s-a hotărât câștigătorul licitației și asta ce înseamnă, și asta înseamnă conform Legii nr. 215, doamna Secretar spune că această ședință se desfășoară în baza Legii nr.215, lucru pe care eu îl contrazic...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„A fost convocată.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Mergem mai departe și spunem în felul următor: că art.6 spune că autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, sectoarelor Municipiului București, au competență exclusivă în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții: sar peste litere, lit. a,b... și ajung la litera k care îmi spune în felul următor „stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare cu respectarea reglementărilor în vigoare, lit. 1 stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de ANRSC și după aceea se mai continuă până la lit.q”. Ce vrea să spună în contextul ăsta. După ce s-a stabilit operatorul, în mod normal, primăria cel care a organizat această licitație trebuie să vină și să treacă aceste tarife prin consiliu, prin votul consiliului. Da? Că se ia la cunoștință. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din ce ați citit dumneavoastră, nu rezultă asta.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ba, exact, asta și rezultă.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ba nu.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Și rezultă pentru că datoria noastră este să aprobăm tarife sau să nu le aprobăm.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt prețuri nu tarife că nu avem concesiune pe de o parte și pe altă parte prețurile au fost stabilite în baza Legii nr.98.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul Trocan, înseamnă că nu ați citit Acordul Cadru în care scrie tarife. Uitați scrie tarife. Acordul Cadru face referire la tarife.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun. Intrebați-mă.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ok. Ce se întâmplă după aceea, o comisie constituită în baza unei dispoziții de primar ia act de o fișă de fundamentare, de o solicitare a operatorului de salubrizare, după nici trei luni de zile și vine cu niște modificări.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„După mai mult de trei luni nu mai puțin că nu se poate legal sub trei luni de zile.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Modificările se fac în felul următor, prin act adițional în care două operații, răzuitul rigolelor și spălatul cu furtunul al străzilor sunt cuantificare, lucru care făcea parte din Acordul Cadru. Ele deja erau incluse aceste operații.”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului „Domnule consilier, ați citit....”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul Trocan, să mă lăsați vă rog frumos, e care, o expunere pe care și colegii mei consilieri o să înțeleagă despre ce este v lucrurile simple. Deci cele două operații, răzuitul, respectiv spălatul cu furtunul era erau cuantificate în oferta cu care a câștigat operatorul serviciul de salubrizare. Da? Al doilea act adițional mărește cu 23% toate tarifele care au fost propuse în Acordul Cadru, iar actul adițional nr.3 îmi introduce iarăși o operațiune, aceea de spălat cu soluții speciale a străzilor, a suprafețelor, etc., a bordurilor, stâlpilor, etc. Aceste trei acte adiționale în mod normal ar fi trebuit să fie aduse la cunoștința consiliului. Noi ce facem aicea ratificăm, adică... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Tocmai asta se întâmplă acum, vi le-am adus la cunoștință.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ce înseamnă ratificare...Ratificare înseamnă în felul următor: ratificarea are efect retroactiv, lucru pe care ce votăm noi acum cele trei acte adiționale...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, normal că e retroactiv, că nu puteați să ratificați înainte să-1 atribuim, nu este normal?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dacă era transparent așa cum a subliniat și colegul meu Guilhem, era o chestie în care noi eram informați că operatorul de salubrizare dorește să modifice, sunt anumite probleme în ceea ce privește desfășurarea acestui serviciu și trebuia să ne anunțe și pe noi, iar comisia de nogociere ea ar fi trebuit să fie numită și cu acordul celor care practic sunt reprezentanții cetățenilor, adică modul cum se cheltuiește banul public. Astea sunt lucrurile neclare. Aș dori să fac un amendament la acest proiect de hotărâre și... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Nu vreți înainte să vă răspundă și după aceea să reveniți?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ok.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, actualizarea despre care vorbeați dumneavoastră s-a realizat cum am spus și colegului dinainte cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare. Faptul că a fost omis un preț, o operațiune care nu a fost cuprinsă în caietul de sarcini și care a fost introdusă ulterior prin act adițional este în conformitate cu prevederile legale în achiziții publice, conform Legii nr. 98/2016 care îți permite să adiționezi atât la Acordul Cadru cât și Ia contractul subsecvent prețuri noi. Sunt convins că ați citit și cunoașteți legea achizițiilor publice. Deci nu văd unde este problema. Vizavi de actualizare de asemenea este reglementată prin Legea nr.101, prin legea specială și prevede o durată minimă de trei luni de zile, o durată minimă după care ea se poate face și nu s-a făcut în mai puțin de trei luni ci după trei luni, din nou cu respectarea prevederilor legale în materie și cam asta ar fi. Nu știu ce să vă mai explic că nu văd unde este problema.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Trocan, acele operații răzuitul rigolelor nu trebuia să suporte manoperă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți că acele operațiuni s-au prestat dintotdeauna, faptul că ele n-au avut la momentul inițierii proceduri de achiziție, un preț prevăzut în Acordul Cadru, nu înseamnă că nu s-au făcut, unu la mână. Doi la mână, nu afectează în nici un fel valoarea nici a contractelor subsecvente nici cea a Acordului Cadru având în vedere că v-am spus că se prestează ocazional aceste operațiuni.

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,,Acele activități sunt ocazionale și sunt suplimentare și au caracter de voluntariat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Le-am fi prestat oricum și le-am fi plătit oricum chiar dacă le-am inclus în Acordul Cadru sau am fi făcut o achiziție separată pentru ele, oricum le-am fi plătit.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Oricum să știți că ele erau prevăzute în prețul saujnTauJul cu care operatorul a câștigat acest acord.”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului BdcureștuJDacă  nu a avut preț distinct pe care să oferteze pentru operațiunea respectivă nu puteți c^hsider inclusă altă operațiune.”Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Această operație fiind ocazională, răzuitul rigolelor rezultat, mizeria, praful care a rezultat...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ca să vă explic, este foarte important să înțeleagă și colegii consilieri. Răzuitul de rigolă presupune o activitate manuală de curățare a zonei dintre bordură și carosabil ca urmare a unor ploi torențiale sau acumulărilor de noroi și alte deșeuri la marginea drumului. Ea se face manual, se prestează manual și se cotează la suta de metri din ce îmi amintesc.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Și face parte din salubrizare, ce înseamnă salubrizarea stradală a sectorului.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Absolut. De asta și a fost introdusă în acest contract, preț nou pentru această operațiune.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Acel deșeu rezultat în urma răzuirii de la bordură, de la rigolă cu 0,75 în interiorul carosabilului trebuia strâns și dus la groapă și cantitatea respectivă, doar acea cantitate respectivă era achitată de către Primăria Sectorului 4, cel care a încheiat Acordul Cadru.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și nu costă bani chestia asta? Dumneavoastră vreți să intrăm în niște operațiuni extraordinar de tehnice, dar care sunt de fapt foarte simple.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi asta este foarte simplu. Ce vreau eu să vă spun este că prin actul adițional nr. 1 și respectiv nr. 3 ați modificat total ce înceamnă Acordul Cadru. Asta vreau să se înțeleagă, aici este problema.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este absolut fals. Este complet fals ce spuneți. Modificarea substanțială, să știți că este prevăzută în Legea nr.98 și vă pot demonstra cu legea în mână că nu este așa. Induceți în eroare colegii consilieri și vă rog frumos să nu mai dezinformați și să transformați într-o chestiune politică un contract atribuit pe Legea nr.98 și care nu are nici o legătură.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Faptul că v-am vorbit tehnic asta....”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Puteți să-mi vorbiți tehnic că eu înțeleg și cunosc legea și mai ales Legea nr.98.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Trocan, lăsați aroganța deoparte.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu este nici o aroganță.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Sava, haideți cu amendamentul, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„întrucât consider că cele două acte adiționale vin și modifică Acordul Cadru și asta aici...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, orice act adițional modifică orice contract.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Mă lăsați să vorbesc, domnule? Mărcar vârsta dintre

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți domnule Sava, vă rog frumos.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, eu trebuie să vă răspund. Nu este normal să vă răspund?”


Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Vorbiți peste mine și nu ne mai îi

că noi ne certăm, dar noi nu ne certăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Sava. Haideți cu amendamentul, vă rog frumos.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Eu aș modifica art.l. și aș spune că < Art.l Se modifică tarifele din Acordul Cadru nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza sectorului etc...>, adică nu ratificăm nimic, adică noi astăzi, dumneavoastră ați venit cu niște tarife și niște prețuri care deja înțeleg că sunt în vigoare și produc efecte și noi nu suntem răspunzători de ce s-a întâmplat până în luna a șaptea și plus cele două operații pe cele două acte adiționale să nu mai fie luate în considerație.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Puteți să citiți amendamentul, vă rog.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „Amendamentul este în felul următor: Se aprobă Acordul Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare din anexa la prezenta care face parte integrantă din aceasta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Deci, se aprobă în loc de se ratifică. Nu? Cam asta este.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, mă rog. O să vă supunem la vot amendamentul dar vă spun că din punct de vedere legal nu avem calitatea în consiliul local să aprobăm contracte atribuite pe baza unei legi. Noi nu putem să.....evident.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Turmac.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Am pus o întrebare mai devreme și aștept răspunsul. Există vreo formă de asociere a ROSAL-ului în contract cu altă companie?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar puteți să întrebați ROSAL-ul, v-am spus, nu mă întrebați pe mine. întrebați operatorul, eu nu sunt....da, vă rog continuați.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți, vă rog să continuăm.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vine cineva acum de la DGL, o să ne informeze cu privire la formula contractuală după care operatorul prestează serviciile. Dacă mai sunt alte întrebări?

Dl consilier Turmac George Adrian:„Până vine răspunsul, eu nu o să votez...” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu supun la vot până nu vine răspunsul...Domnul Moulin. Vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, era tot legat de ceea ce a întrebat domnul Turmac. în contractul cadru nu este vorba de nicio-asociere dintre ROS AL și oricare altă firmă, că este ADP sau alta...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dar se poate subcontracta?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...în procedura de atribuire scrie foarte clar, subcontractare, nu! Adică, subcontractarea este interzisă în acest contract. Dacă la ora actuală, ROSAL-ul subcontractează la ADP, este total ilegal...și vedem mașini pe stradă cu gunoi care sunt de la ADP...și oamenii pe stradă...”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipj „Domnule consilier, nu are nicio legătură cu ce votăm noi acum...Absolut nicio 1

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,...Bineînțeles că are legătură, pentru că vorbim de acest contract...și tot ce se întâmplă lângă...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „...Insistați cu o chestiune pe care o promovați încontinuu și care nu are nici cea mai mică legătură cu ce discutăm aici. Vă rog frumos...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Exact....pentru că vorbim de un contract, de serviciile care sunt în contract și de tot ce se întâmplă lângă aceste servicii ...Și din întâmplare...doar așa ca să vă spun...au fost trei operatori la aceste licitații înscriși în contract...Din întâmplare, ROSAL care a fost subcontractant la ADP...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, eu nu am fost în Comisia de evaluare și nu cunosc chestia asta...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Mă lăsați să termin?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„ROSAL care a fost...subcontractant ADP în perioada în care avea servicii în mod provizoriu...temporar, din întâmplare, ROSAL a primit acum această licitație și subcontractant la ADP. Adică, este o minune că avem ROSAL în sector. Atâta vreau să spun.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Haideți să reluăm, vă rog...ca să-i răspund domnului Turmac. Este subcontractant, nu asociat. Au verificat colegii mei... (intervenții în sală fără microfon)... Nu este interzis. Au verificat și chestiunea asta. Conform caietului de sarcini este permisă subcontractarea cu acordul beneficiarului. Vă rog să citiți...Vă rog! în primul rând...dacă veniți la ședință, pregătiți-vă înainte... (intervenții în sală fără microfon)...Beneficiarul, nu suntem noi, Consiliul Local...doamna consilier...că nu a semnat Consiliul Local, contractul...Da? Nu suntem parte din contractul respectiv.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „în urma acestei informări, vreau să precizez că nu voi mai participa la dezbaterea pe acest proiect și nu voi vota acest proiect.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Am înțeles.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mai am ceva de lămurit, apropo de întrebările adresate de...era să zic de fostul meu coleg de consiliu...de colegul meu de consiliu Răzvan Sava. înțeleg că marea problemă dezbătută într-o jumătate de oră acum, este legată de faptul că se suplimentează o anumită operațiune și în speță, evident, finanțarea acestei operațiuni. Eu v-aș întreba dacă...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ați înțeles greșit, domnule. Operațiunea respectivă era deja în acordul cadru, era în condițiile de participare la licitație, în condițiile de calculare a tarifului, răzuitul rigolelor și spălarea sub presiune - deja erau operațiuni care...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Răzuitul, dar nu curățarea...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,,...Așa cum zice și domnul... Răzuitul rigolelor...” DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Și s-a introdus, să înțeleg, curățarea rigolelor...” DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu, răzuitul, răzuitul rigolelor...este în actul adițional.” Dl consilier Marin Ștefănel Dan: „Eu v-aș întreba, dacă noi, Consiliul Local Sector 4, am putea lua o decizie mâine, prin care să stipulăm faptul că toate scările din blocurile din condominoul de pe Sectorul 4...sau cel puțin, intrarea în scările de bloc, salubrizarea lor să fie efectuată de către operatorul care a câștigat licitația. Evident că, putem lua o astfel de decizie costurilor, ori eu, înțeleg că fiecare suplimentare a unui cost implică și o partae noastră, a Consiliului Local. Mulțumesc!”


Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„în plus...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc!

Domnule Sava, nu vreți să supun la vot amendamentul dumneavoastră...sau vreți să ne spuneți ceva înainte? ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Vroiam să completez...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„<La punctul 16, amendamente...modificarea acordului cadru; la 16.3 - după semnarea acordului cadru...actului adițional, părțile promitente vor trece la îndeplinirea modificării și vor fi obligate...Nicio modificare nu va avea caracter retroactiv >...tocmai ce propuneți dumneavoastră, cu ratificarea. Deci, aici e problema. Și aici vreau să înțeleagă și colegii consilieri...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, contractul cadru...cum i-am spus și domnului consilier Negrilă, contractele subsecvente nu se supun aprobării Consiliului Local. Dar asta...e lămurită povestea.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„E vorba de act adițional, haideți să nu facem confuzie...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, ratificarea unui acord cadru, evident că este ulterioară atribuirii...Deci, normal că este retroactiv prin definiție... Nu se susține ce doriți dumneavoastră.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu. Dumneavoastră veniți astăzi cu un proiect de hotărâre în care noi să ratificăm, adică să aprobăm retroactiv niște acte adiționale care pur și simplu nu ni s-au adus la cunoștință...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu vi le-am adus la cunoștință, luați act de ele, nu aprobați...că ele sunt...Dacă consultați hotărârea de consiliul local dinainte de demararea procedurilor pentru atribuirea contractelor de salubrizare, o să citiți acolo cum ați împuternicit Aparatul de Specialitate să opereze acest contract, astfel încât, haideți să trecem la esența proiectului de hotărâre și anume, să clarificăm faptul că este o luare la cunoștință a acestui acord cadru și acestei proceduri...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Inclusiv a actelor adiționale...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, e ceva ilegal...că nu înțeleg care e problema? Dacă s-au făcut adiționale...Se fac adiționale la contracte, întotdeauna...și este o chestiune chiar frecventă.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Sunt de acord cu dumnevoastră, dar tot în acordul cadru spune că nu se pot face modificări fundamentale la acordul cadru...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce înseamnă fundamental?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„...faptul că răzuitul rigolelor...încă o dată, ca să ne înțelegem, da? Răzuitul rigolelor cu spălatul cu furtun, făceau parte din oferta pe care au facut-o, inclusiv, ROSAL-ul, inclusiv ceilalți participanți la licitația respectivă. Adică, modifică...Trebuia să le fi spus...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Orice act adițional modifică condițiile inițiale. Nu e nicio problemă faptul că au survenit niște adiționale.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Viceprimar, eu voi vota împotrivă...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles.”

Dl consilier Sava Ioan Razvan:„Voi contesta...”


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: amendamentul?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,...această hotărâre...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mențineți amendamentul?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Eu propun...amendamentul să fie <proiect de hotărâre privind aprobarea acordului, deci, să se amendeze inclusiv titlul, inclusiv articolul 1, așa cum am dat citire mai devreme>.”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Sava. Domnule Sava, știți cumva pe unde sunt colegii dumneavoastră?...Poate votăm și noi astăzi., .(intervenții în sală fără microfon)... Știu că sunteți lider de grup și de aceea v-am spus dumneavoastră...Suntem în procedură de vot și de aceea...ar trebui să votăm. Cu 9 voturi pentru, 10 abțineri, 6 voturi împotrivă și domnul Turmac care nu a fost prezent și nu a votat, amendamentul a fost respins. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 15 voturi pentru, 5 abțineri, 5 voturi împotrivă și domnul Turmac care nu a votat, proiectul a fost adoptat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia Vot, vă rog. Cu 20 de voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, modificată și completată. Domnule Turmac!"

Dl consilier Turmac George Adrian:,, <La articolul 5, alineatul 2 se modifică astfel: Consiliul Local va aproba regulamentele de funcționare ale piețelor. >

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnule Turmac!”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Articolul 6 se completează la final. Citez: <precum și alte avize și autorizații solicitate de legislația în vigoare. >”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.”

DI consilier Turmac George Adrian:,, Articolul 9 <Se elimină din frază: asociere si parteneriat public privat >”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doar o clipă să ne uităm și noi...”

DI consilier Ihrmac George Adrian:,, Până căutați dumneavoastră vă și motivez de ce am propus acest amenadament. După cum a declarat domnul Primar și îl susțin în totalitate în acest aspect, a spus că își dorește ca piețele să funcționeze în subordinea direcției din cadrul Consiliului Local, să fie în administrarea acestora, astfel că își dorește ca și Piața Norilor care își termină contractul de asociere sau ce a avut parteneriat public privat, să revină la noi, la Consiliul Local. Bineînțeles că noi facem acum investiții în Piața Sudului, probalil, că am înțeles, că o să facem și în Piața Norilor și nu văd oportună posibilitatea ca pe viitor Consiliul Local să.., sau Direcția Piețe, că de fapt, aici, în Anexa 3, spune că Direcția Piețe poate să facă asocierea sau parteneriatul public privat, ceea ce mi se pare total ilegal.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „îmi cer scuze Recitim, vă rog!”


Dl consilier Turmac George Adrian:,, Da.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului

este împuternicită în numele și pe seama Consiliului Local să deruleze și să monitorizeze contracte ... de... acelea.. Deci nu încheie Direcția de Piețe. Ea derulează și monitorizează?’

Dl consilier Thrmac George Adrian:,, Ok! Atunci reformulez: < neavând posibilitatea de a face ... de a realiza asocieri și parteneriate publice private. > ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Mai aveți?”

Dl consilier Turmac George Adrian:„<Articolul 13, alineatul 7. La final avem o nouă propoziție în care spunem că organigrama și statul de funcții ale direcției vor fi aprobate în 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.>”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Maxim! Maxim 45!”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, < în maxim 45 de zile.>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Mai aveți domnule Turmac? Domnule Viceprimar!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am și eu un amendament. < La pagina 21 din Regulament, antepenultimul paragraf, se va elimina, având în vedere că a fost abrogat și o să îi dau citire: Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București modificată și completată prin HCGMB nr.75/10.05.2010 și prin HCGMB nr.268/29.10.2010. Prin urmare se elimină, având în vedere că a fost abrogat. >”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Trocan. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 23 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 Iei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011) Domnule Negrită, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Aici aș dori să întreb executivul, să ne explice de ce se întâmplă această refinanțare... pentru ce se întâmplă acest lucru.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în vederea cofinanțării proiectului de modernizare a Pieții Sudului.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Puteți să îmi spuneți valoarea finală a sumei care se dorește a fi împrumutată pentru a acoperi investiția de la Piața Sudului?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu se poate ști până când nu vom iniția niște discuții cu băncile interesate să ne finanțeze.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Deci, înțeleg că ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Jffu^reȘTÎr,^//^

Există o limită prevăzută acolo, este de până la.... 35 de milioane parcă sau cât era... normai ștjp?'

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, 35 de milioane...”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, 35, da. Este o limită superioară.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Pentru că, dacă este să facem un calcul până la 35 de milioane de lei la care se adaugă finanțări rambursabile interne de până la 33.162. 866 lei Cele două sume adunate nu ne dau 68 de milioane., o secundă., să vă citesc exact, 68.126. 866 lei. Este o greșeală undeva. ...(discuție în sală fără microfon)... Poftim?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, 33 cu 35...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Poftim? 33.162. 866 plus 35.000.000 nu ne dă 68.126. 866.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E o eroare de dactilografiere, adică în loc este 68.162. 866. Da. O să vă rog să rectificăm asta.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Acuma vedem utilitatea avizelor date de comisii, pentru că nu mai erau discuții din acestea, totul mergea șnur.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Negrilă!

DI consilier Negrilă Vasile:„Să mă iertați! Vroiam să vă întreb are legătură proiectul 6 cu 7? Sunt legate? Pentru că, dacă înțeleg eu bine, la proiectul 7, când solicităm acordul Consiliului General în vederea asocierii....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Absolut. Pentru ca să poată cofinanța obiectivul de investiții este necesară asocierea.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Asta am înțeles. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, domnule Moulin!

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da. Eu o să revin cu o remarcă, când am vorbit mai devreme. Acuma scoatem 35 de milioane de investiții din partea primăriei, la transferăm la Direcție de Piețe. Ce aveți de gând să faceți cu aceste 35 de milioane? Nu am avut timp acuma ca să mă uit exact...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Să nu îmi spuneți că realizăm o economie că mă.... sperie.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:,, Nu am spus că facem o economie, v-am întrebat ce v-ați gândit să faceți, cum relocați acești bani și nu am timp acum să mă uit dacă este finațat și prin.... dar cât este repartizat în 2019, 2020, 2021 așa că vă întreb ce aveți de gând să faceți cu suma respectivă? Dacă se scoate din primărie înseamnă că aveți ceva în spate.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, îi scoatem din primărie? Asta e foarte interesantă... formularea asta... la care ... Mă dezic de asemenea formulări.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Din investițiile derulate de primărie, mai bine spus.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O să vă explice domnul director cum e poziționată finanțarea în acest moment și cum va fi ca urmare acestui împrumut.”


Dl Cioclea George Cezar- Director economic: „Proiectul Piața Sudului este un proiect multianual, finanțat în anul bugetar 2019-2020. Partea pe care noi solicităm cofinanțare la Direcția de Piețe care la rândul ei va iniția o solicitare către Piața bancară de împrumut în valoare dejoană la 35 de milioane, reprezintă suma pe care astăzi nu o avem acoperită din creditul bugcj^m^î^'ii 2019 pentru finalizarea lucrărilor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule

II ( Sffiu

27

rog!"

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Mai devreme, s-a votat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia și se spune în felul următor în corpul hotărârii,... da?... ”Se aprobă finanțarea Direcției de Piețe prin alocații bugetare, deci, nu mai realizaeză venituri extrabugetare, totul se...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pai, dacă ne uităm la hotărârile de Consiliu pe care le-am avut, prin care obiectivele de investiții au trecut din administrarea Direcției de Piețe în administrarea Primăriei, ne dăm foarte ușor seama că nici nu mai au cum să facă venituri proprii.”

Dl Cioclea George Cezar- Director economic:,, Veniturile vor fi la noi, la primărie. Deci asta ce înseamnă?! Că, precum orice direcție ordonator secundar sau terțiar, va realiza venituri, aceleași venituri, în baza acelorași tip de contracte, numai că vor încasa în contul nostru, în contul al primăriei.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Și atunci cum face cofinanțare Direcția de Piețe când ei vor funcționa în baza alocațiilor de la buget?”

DI Cioclea George Cezar- Director economic:„Păi, ei au deja un credit, deja au un credit....pe care îl au, deci indiferent pe lumea asta.... cum am vrea noi să spunem, acel credit există. Deci... automat este ca alocarea bugetară va fi acordată de către noi către Direcția de Piețe, ordinator trețiar, în contul ratei și dobânzii, pur și simplu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot...”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Mai am o întrebare!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnul Ștefanei!”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, în aceste condiții, Direcția Piețe la ora actuală nu mai administrează nici o piață. E ok așa? Sau cel puțin nu mai încasează venituri....”

Dl Cioclea George Cezar- Director Economic:,, Asta este altceva.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa este!”

Dl Cioclea George Cezar- Director Economic: „Cuvântul a administra nu înseamnă neapărat a obține venituri.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Nu. De aceea am și completat. Am spus că nu mai obțin venituri.”

Dl Cioclea George Cezar- Director Economic:,, Așa este.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Va face o solicitare către o terță bancă nu știu... în vederea obținerii acestui împrumut de până la 35 de milioane.”

Dl Cioclea George Cezar - Director Economic:,, Da.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Eu dacă aș fi acolo, în locul băncii, aș întreba: ok... și din ce îmi dai banii înapoi?”

DI Cioclea George Cezar - Director Economic:,, Din alocarea bugetară de la primărie. ... (intervenție din sală fără microfon)... Primăria din start ...orice ordonator secundar sau terțiar..."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule director, stați!... Haideți să vorbim pe rând !"


Dl Cioclea George Cezar - Director Economic:,, Primăria oricum este gajai gajează toate bunurile..."

DI consilier Negrilă Vasile:,, Deci, practic, Direcția Piețe face împrumut și Pr

rata?

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„ Nu."

DI Cioclea George Cezar - Director Economic:,, Direcția de Piețe face împrumutul, Direcția de Piețe își desfășoară activitatea, iar pentru activitatea ei care include.... inclusiv această rată de credit, face solicitare de buget către Primărie. ...(intervenție din sală fără microfon)...către Consiliul Local.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Veniturile se încasează la bugetul local de data asta. Nu cum era până acuma...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Până acuma avea autofinanțare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, domnule Moulin!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da. Atunci revin cu întrebarea: dacă Direcția de Piețe face acest credit care oricum va fi plătit de Primărie, de ce nu este Primăria care vine direct să ia creditul respectiv? Cred că ne scărpinăm cu mâna dreapta la ochiul stâng. Nu are sens. Facem și o hotărâre în plus pentru asociere, facem multe acte ca să facem doar un credit care trece prin Piețe în loc să trecem prin Primărie. Nu are nici un sens.”

Dl Cioclea George Cezar - Director Economic:,, Direcția de Piețe este cofînanțator, pentru că este un proiect comun. ”... (discuții în sală fără microfon)...

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, ...(intervenție din sală fără microfon)... Tot din buget... Și atunci care este impactul asupra bugetului, acest împrumut? Că până la urmă e de 35 de milioane...”

Dl Cioclea George Cezar - Director Economic: „Analiza bugetară se face la nivelul veniturilor pe care le obține Direcția de Piețe...că ea le obține în contul nostru este altceva.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă rog, liniște!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 15 voturi pentru, 9 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes public local „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentara Berceni -Sudului”. Vot, vă rog! Cu 23 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din ”Piata Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum si a Fisei de date. Vă rog, domnule Ștefanei!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„O întrebare. Am văzut la garanție o sumă de 20 de ori...Mie mi se pare, sincer, destul de mare ... (intervenție din sală fără microfon)... Păi, nu e, că aia e o garanție, aia nu se mai dă înapoi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ba da, ba da! ”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:,, A! Deci, se dă înapoi după semnarea contractului.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da!”


Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Păi Stați! Stați! După semnarea contractului s^i finalizarea contractului?”                                                                     5?

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

După semnare!...După semnare!... Este o garanție...”                                 II

d o c

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Este o garanție de participare."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este o condiție de participare.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, A! E în regulă atunci!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Turmac!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„O să o iau într-o oarecare ordine.< La articolul 79 unde se vorbește despre posibilitatea de subînchiriere a spațiului aș dori să se completeze că sublocatarul va trebui să respecte, în totalitate, regulamentele de funcționare ale piețelor.>"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 voturi pentru, amendamentul domnului Turmac a fost aprobat. Vă rog, domnule Turmac!”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, < La articolul 32 - Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența numărului de membri titulari sau supleanți decis prin respectarea articolului 21. Ceea ce înseamnă că la articolul 21 se vorbește de un minim de 5 membri titulari și supleanți pentru fiecare, dar... și care va fi stabilit de către Primar, prin dispoziție dar, nu se vorbește, în acest articol, care simt acei membri care participă, adică trebuie să fie o corelare între cele două articole. De aceea am propus, ca să avem clar, să se știe că este numărul acela, adică nu trebuie să vină și titularii și supleanții. E o clarificare de procedură. >”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnule Turmac! O să vă rog să le și scrieți după aceea.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, <Se modifică la articolul 14, articolul 80, alineatul 3 și în caietul de sarcini articolul 2.3- Din 20 de chirii în 12 chirii. Mi se pare că 20 de chirii la cinci ani, înseamnă 33%, este foarte mare garanția de participare și cred că devenim un pic exclusiviști. 12 chirii, un an de zile, înseamnă o sumă destul de amplă dar care poate fi asumată cam de orice persoană juridică sau persoană fizică care este interesată să închirieze.>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 16 voturi pentru, 6 abțineri și 4 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnule Turmac!”

DI consilier Turmac George Adrian:,, La articolul 76 se vorbește de posibilitatea de a prelungi contractul de închiriere pe o perioadă de cinci ani. Aș dori să mă ajute aici doamna Secretar să facem o clarificare, un amendament, prin care să spunem că... cumva cel care este locatar acolo să respecte și în acel moment condițiile inițiale. Ceva de genul acesta. Adică, la momentul în care se prelungește, să respecte, în continuare, hotărârile în vigoare la... să respecte condițiile în vigoare.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La momentul Regulamentului respectiv, la momentul prelungirii.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da. La momentul prelungirii. Dacă respectă condițiile în vigoare, la momentul prelungirii, să aibă posibilitatea să prelungească cu încă 5 ani.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Deci o virgulă cu respectarea condițiilor din Regulament de la momentul prelungirii.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Da. în vigoare, la momentul prelungirii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supupj^jvOfc; amendamentul domnului Turmac. Cu 26 voturi pentru, amendamentul a fost adopțalAWTogfZ domnule Andrușceac!”Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Deci, aș dori sa mai fac un amendament^Sunt (Je


ca oamenii să aibă o posibilitate ca acolo unde au investit timp de cinci ani și au respectat regulile jocului și condițiile impuse să-și mai prelungească dar aș vrea să specificăm că această prelungire de contract trebuie să țină cont, la momentul respectiv și de prețul pieții. Adică, dacă el are acuma cu cinci lei și ajungem de la un preț al euro cat este astăzi, la un preț dublu, ar trebui și noi să mărim... să actualizăm prețul. ...(discuții în sală fără microfon)... Păi, să știți că rămâne cel în vigoare. Deci să fie., .„...(discuții în sală fără microfon)...

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pe ce bază să stabilească prețul de piață dela momentul respectiv pentru că...?”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„Nu! Să nu facem vreo greșeală și să...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Dacă prețul pieții, în momentul respectiv, este mai mare decât suma care a fost plătită, atunci să fie actualizat.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:,, Dar nu știu dacă este legal să facem o modificare a prețului unui contract....”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi...și atunci în ce condiții lăsăm noi să meargă contractul în continuare....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Tocmai de aceea facem licitație. Facem licitație. Am stabilit, prin hotărârea de consiliu pe care am aprobat-o în urmă cu câteva luni, că dacă prețul pe care ni-1 dă evaluatorul este sub cel din HCGMB mergem pe cel mai mare, în sus, de acolo, se licitează pentru spațiile respective.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Bun. Deci, prelungirea se face cu amendarea prețului? Că nu spune nicăieri în conținutul...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Păi ar trebui să se facă cu amendarea prețului, pentru că eu îi prelungesc, îi dau posibilitatea să meargă cinci ani mai departe, dar nu pot să merg în pierdere, adică nu mi se pare "fair" față de Consiliul Local să merg pe același...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Să fie actualizat cu inflația măcar sau nu știu....” DI consilier Andrușceac Antonio:,, Da. Să fie... Nu cu inflația. Cu prețul pieții...” Dl consilier Turmac George Adrian:,, Antonio, dacă îmi permiți, dacă acuma noi facem ... Cred că există o evaluare pentru toate spațiile, da? Noi facem contracte pe cinci ani. La momentul respectiv să facem o evaluare și pentru spațiile pentru care își doresc prelungirea și să aibă posibilitatea să prelungească contractul la prețul evaluat la momentul respectiv.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Corect. Așa ar trebui.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Fie că el este mai mic sau mai mare dar este prețul la momentul respectiv. Dar ei au posibilitatea sa rămână în spațiu să își continue activitatea, deci ei au un bonus. Dar la valoarea din momentul respectiv.”

...(intervenție din sală fără microfon)...ca „ dreptul de preemțiune.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:,, Tot așa...o comisie de evaluare...e corect așa... la momentul respectiv ... corect așa.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, practic ceea ce doriți dumneavoastră presupune reluarea procedurii de licitație, de fapt...” ...(discuții în sală fără microfon)...

Dl consilier Turmac George Adrian:,, ...(intervenție fără microfon),.. Doar reevaluarea...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Viceprimar, stimați colegi, gândiți-vă că unele spații... la unele spații unii pot să renunțe și atunci vor veni alți oameni care vor licita pentru aceste spații. Va exista o discrepanță între prețul pe care îl vor pi spații și cei care vor prelungi contractele care nu este legală...”

ăti cei care vor lua attiitg;aeele

Municipiului lJpcureșțL^^sta * \


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al

în situația în care piața va merge ascendent, să spunem dar...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Păi, în situația asta am vorbit și noi. Și eu și colegul meu Turmac tot în situația asta am vorbit, dacă la momentul prelungirii evaluarea este mai mare decât prețul să fie...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și atunci dacă, de exemplu... trebuie să precizăm că trebuie făcută o nouă evaluare.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Păi oricum noi facem evaluarea pe toate spațiile....”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Eu zic să specificăm că se prelungesc în condițiile...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Acordare...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Că se prelungesc în condițiile actualizărării.... că se prelungesc contractele peste cinci ani în condițiile actualizării prețului de închiriere la prețul pieții din momentul respectiv.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Numai puțin. Cu drept de preemțiune. Să menționăm și asta.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Asta e important de fapt.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Exact. Pentru că cei care sunt acolo și investesc, într-adevăr reevaluăm, că nu rămân pe 20 ani cu același preț, facem reevaluarea la cinci ani dar celor care au fost... au dreptul de preemțiune.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun. Haideți să auzim amendamentul în integralitate, vă rog.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi, i-a spus domnul consilier. Cred că s-a înțeles.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Supun la vot acest amendament. Cu 25 de voturi pentru și o abținere amendamentul a fost adoptat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 24 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2018 - 2019 precum și cuantumul acestora Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Aș dori o clarificare. Puteți să ne spuneți cum s-a ajuns la acest cuantum de cinci mii de lei per elev? Cum s-a calculat acest cuantum? ...(intervenție din sală fără microfon)... Am înțeles dar aș vrea... vreau să fac un amendament și aș vrea să știu și eu cum s-a calculat ca să știu cum.... Puteți să ne spuneți la microfon că...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Bună ziua. Ținând cont de anii anteriori când am votat și am dat zece mii sau cinci mii. De acolo am plecat, din precedent. Cinci mii de lei/elev.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Aș propune Consiliului, întrucât înțeleg că noi premiem acum excelența copiilor care au obținut rezultate de zece la examenul de capacitate...< să mărim aceste stimulente, să le ducem la zece mii, adică zece mii, ori multiplu de o mie de lei și atunci ajungem la zece mii.> Propunere de amendament.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ați identificat și sursa de finanțare?”

i este o propunere^^sSPduw^^x specială la nu șrfu ce..^coxd \ înseamnă educația... șv^î^M\


Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Domnule Trocan, deci, asti aceea. Consiliul votează ... Am votat 68 de lei ca să dăm cu soluție cadru la salubrizare. Eu zic că pentru copii orice investiție în ceea ce

copiilor ne ajută și pe noi foarte mult.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Sava. Vă rog, atenție la aparatele de vot, cine nu a votat. Cu 15 voturi pentru, 8 abțineri și 3 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mai am un amendament la proiectul ăsta de hotărâre. <La articolul 1 Anexa devine Anexa nr.l, se introduce articolul 2 cu următorul cuprins: Se aprobă programul de pregătire gratuită a absolvenților unităților de învățământ liceeal din sectorul 4 pentru susținerea celei de a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat precum și cuantumul stimulentelor financiare acordate cadrelor didactice participante la program conform Anexei 2 la prezenta. Articolul 2 devine articolul 3> (Notă: Anexa 2 a fost prezentată, în copie fiecărui consilier în sala de ședință) ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cu 25 de voturi pentru și o abținere, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Se vorbește de resursa de finanțare. Puteți să o găsiți foarte ușor. Luați 9 boluri din acelea la 4000 de lei, în loc să le puneți pe stradă...”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Negrilă!”

DI consilier Negrilă Vasile:„Eu am altă rugăminte și sper că... și chiar dacă se supără cineva, chiar nu mai e nicio problemă. Chiar nu mai am o problemă în ceea ce privește.... Dar ideea și amendamentul este extraordinar de bun. Felicitări! Bravo! Cred că foarte mulți părinți o să vă mulțumească. Numai că rugămintea mea este ca atunci când spuneți și aici mă refer la executiv, nu a fost și nu este ideea Primarului Sectorului 4, este ceea ce susține Consiliul Local. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente pentru proiectul „Vara în...Grădiniță” Domnule Sava, vă rog!”

DI consilier Sava loan Răzvan:,, Aș dori o clarificare. întrucât suntem în data de 15 iulie iar, în perioada aceasta, „Vara în...Grădiniță” este între 1 iulie și 31 august ce se va... stimulente care se vor acorda se vor plăti, bănuiesc (intervenție din sală fără microfon)... Poftiți? ... (intervenție din sală fără microfon)... Deci, de la 1 iulie da? Ok! Puteți să îmi spuneți și mie... baza de selecție a fost doar că cele două grădinițe au trimis adresă către Direcția de învățământ sau...?”... (intervenție din sală fără microfon)...

Dna Mocăniță Ana Marfa - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ ... de faptul că toate cadrele didactice sunt în vacanță în perioada aceasta este foarte greu să motivezi un profesor din două luni de vacanță, să vină o lună la muncă. Din păcate, nu pot veni cadre didactice din alte unități de învățământ, decât cele care sunt nominalizate, adică la "Dumbrava Minunată" nu pot veni decât cadrele didactice de la ”Dumbrava Minunată” atunci, prin rotație, în fiecare an, se hotărăsc câte două grădinițe care vor fi pe vară.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Spuneți-mi și mie dacă Grădinița 225 are 175 de copii, Grădinița ”Dumbrava Minunată” are 134... citesc din materialul pus la dispoziție...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Da.”


Dl consilier Sava loan Răzvan:,,... Dacă acești copii nu sunt prezenți sau sun pot veni și copii de la alte grădinițe?”                                                 ]

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a/

învățământ Sector 4:„ Doar din Sectorul 4.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Doar din Sectorul 4. Mulțumesc mult. Aș vrea să fac o precizare. întrucât e vorba de niște stimulente, pentru cadrele didactice care participă la acest program, vreau să știu... făcând un calcul aritmetic ... din calculele mele rezultă că valoarea este alta și anume valoarea, vă citez,... o secundă să fiu mai riguros că mi-am notat-o în materiale...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Dacă ați făcut calculul la opt ore pe zi e greșit.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Nu! Am făcut pe zi, așa cum ... e cinci lei... adică...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de A                                        ’                                                                                    *                                                             5

învățământ Sector 4:„ Nu. E greșit.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, 70 de lei pe zi ori... sunt 262 de zile nu sunt 236 de zile, deci valoarea este alta. E o diferență... adică valoarea, în mod normal ar fi trebuit să fie...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Nu zile, ore!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, 18340.”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Corect!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Spuneți ce...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Ore. Spuneți ce ați calculat la ore.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, La zile.”

Dna Mocăniță Ana Maria- Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„Haideți să vă spun! Un cadru didactic... patru ore poate sta un cadru didactic, patru ore poate sta un alt cadru didactic.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Zice pe zi, nu zice pe ore.”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Da, pe zi pot sta două cadre didactice.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Ok.”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Da? De aceea este fracționat. Deci asta s-a calculat în funcție de cine vine în activitate. Sau o zi vine un cadru didactic, două zile vine alt cadru didactic, a patra zi vine alt cadru didactic. Și atunci ei și le fac prin rotație.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Am înțeles. în amendamentul care s-a depus, mai devreme, la proiectul de hotărâre anterior privind aprobarea programului de pregătire gratuită a absolvenților într-adevăr s-a calculat lei/oră.”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„Păi, vorbim de altceva acolo. Acolo vorbim de altceva. Noi doar...pur și simplu le stă...în stimulent, oricum salariul îl iau, oricum Grădinița de vară trebuiau să o facă, indiferent dacă noi le dădeam bani sau nu, ei trebuiau să stea în Grădinița de vară. Noi doar le dăm un stimulent financiar pentru că și-au stricat concediul și stau cu copii."

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Doamna director, eu asta vreau... că aici îmi dați un tabel...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ ... și este corect. Valoarea este corectă. ”


Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, ...în care ne spuneți 18 zile, 36 de ture nimic de ore. Aici este greșeala. Deci încă o dată... greșeala... aici este neînțelegerea pe zi...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Poate sunt Ia program prelungit, în special,toate sunt la program prelungit. Toți copii stau cu program prelungit. Adică, de dimineața până seara.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Asta explică inclusiv un regim de hrană de demipensiune...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Murgoci, domnul Andreescu, vă rog frumos, dacă putem să fim atenți la colegii noștri, vă rog frumos!"

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Tot.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Adică all inclusive.”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ All inclusive. Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles. V-ați lămurit...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Ministerul învățământului dar...încă o dată aici este neînțelegerea și știu eu, cumva., nu aș vrea ca...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Toate cadrele didactice.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Cadrele didactice care sunt implicate în această...”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ ...își vor primi stimulentele...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,... să nu fie private de...”

Dna Mocăniță Ana Maria- Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Nu este. Nu vor fi, stați liniștit. Fiecare, în funcție de zilele de activitate vor primi 70 de lei pe zi.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, 70 de lei pe zi..da?”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de

A                                                                                                                     ’                                                         »

învățământ Sector 4:„ Da.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dar tot nu îmi dă numărul de zile. Cum facem?”

Dna Mocăniță Ana Maria - Director General Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„ Păi, ați pus la socoteală că avem și 15 și 16 august, care sunt libere?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Ei! Vedeți!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ei! Vedeți! Asta este. Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru și o abținere proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică si relocării celor 3 ( trei ) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”. Domnule Vasile Negrilă, vă rog! Vă rog, domnule Andreescu. Mă scuzați!”

Dl consilier Andreescu Marian:,, Ne jucăm cu gramatica limbii române. Am căutat în DEX ce ar înseamnă reabilitare. Dicționarul Explicativ al Limbii Române spune că reabilitare, înseamnă reabilitarea unei persoane care a fost încarcerată. Deci aici...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Trebuie să uitați în proiectul tehnic, domnule consilier.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Uitați tehnic, nu în DEX, vă rog!”


Dl consilier Andreescu Marian:,, Nu! Ne uităm la limba română. Da?!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Aveți pregătire în...”

Dl consilier Andreescu Marian:„Reabilitarea e repararea sau reamenajarea blocului operator?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles. Domnul Andreescu îmi pare bine că la prima intervenție pe care o aveți în Consiliu ați observat acest lucru.”

Dl consilier Andreescu Marian:,, Da. Și schimbarea cuvântului reabilitare cu reparare.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnule consilier, denumirea proiectului este cuprinsă în proiectul tehnic și aparține proiectanților, astfel încât nu putem să o modificăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă îmi permiteți, dat fiind faptul nu am avut o mapă și nu am reușit să studiez, vroiam să vă întreb despre ce sumă este vorba în prima fază?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, rei milioane de lei.....două milioane și vreo șapte sute de mii de lei din ce îmi amintesc...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Vă mulțumesc! Și doi."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ca să vă răspund la următoarea întrebare, că o simt.”

DI consilier Negrilă Vasile:,, Nu o simțiți...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O presimt...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, O presconizați...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa... în baza protocolulului pe care l-am semnat cu Spitalul Bagdasar o să solicităm finanțare pentru acest proiect Ministerului Sănătății.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, E clar! Dumneavoastră cred că sunteți de la Umaniști.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog! Mai sunt alte discuții pe acest proiect? Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„în capul de tabel sunt mii lei da? Deci, noi vorbim de o finanțare de trei zeci si cinci de milioane patru sute patru zeci...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu! Exclus!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Sunt mii euro și mii lei.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, De la

Investiții e cineva aici?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Uitați-vă în capul de tabel .... (intervenție din sală fără microfon)... Ok! M-am lămurit!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 344/18.12.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investiții pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizării lucrărilor de construcții

necesare pentru obținerea autorizației de funcționare si/sau pentru realizarea unor lucrarijle extinderi si modernizări, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perio^fl^^O^yj - 2020, cu modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre pentru modificata Hoțăfagțî


Consiliului Local nr. 27/26.02.2015, modificată și completată, privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 -București. Domnule Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac George Adrian:.. Aș dori să îmi spuneți și mie, așa, estimativ, cam când terminăm piramida asta? Piramida! Piramida! Când terminăm piramida?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Conform actului adițional care s-a semnat, la 31.12.2019 trebuie să fie gata.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Și până atunci încasăm?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. încasăm chiria aferentă spațiului în care ne aflăm.”

Dl consilier Ttirmac George Adrian:,, Doamne! Deci stăm gratis aici nu?! Super!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „S-ar putea spune că da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule Moulin! Nu mai aveți întrebări. Bun! Vă mulțumesc. Vot la acest proiect. Cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri proiectul a fost adoptat. Vă rog, puțină liniște! Haideți să terminăm ședința, vă rog, nu mai avem mult. Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. Cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4. Vot vă rog. Cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere în plan, consolidare, remodelare, supraetajare și mansardare construcții existente cu funcțiunea de locuință și regim de înălțime P, cu scopul realizării unei locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate "articulară în suprafață de 404,00 mp din măsurători, 405,00 mp din acte, aparținând 1

CONSTANȚA, situat în Intr. Ciurului nr. 28, Sector 4, Bucure?t.. .vi va rog. Cu 22 de voturi pentru, 3 abțineri și un vot împotrivă proiectul a fost adoptat.Punctul numărul 18:Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 350,00 mn din acte si 330,00 mp din măsurători, aparținând Iui               ....... ) ț               -                situat în str.

Giovanni Boccaccio nr. 37, Sector 4, București. Vot vă rog. Cu iî5 voturi pentru, 7 abțineri și un vot împotrivă proiectul a fost adoptat.Punctul numărul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe individuale înșiruite P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 336,00 mp din acte (319,00 mp din măsurători), aparținând lui           _             situat în str. Mixandrei nr. 7, Sector 4,

București. Vot vă rog. Cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru etajare prin mansardare construcție existentă, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 137,00 mp din acte și 149,00 mp din măsurători, aparținând lui

5, situat în str. Vultureni nr. 56, Sector 4, București

Dl consilier Ștefan Georgâ Alin:,, Aș avea o întrebare pentru domnul Arliitect^Aici avem-o, suplimentare a potului de la 45% la 61, 2...”                                          //

Dl Ttidor Dan - Arhitectul Sef al Sectorului 4:„ Nu, aici nu este o suplimentare, este doar supraetajarea, mansardarea...” .„(discuții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, V-ați convins? Da?!

Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.”


SECRETARUL SECTORULUI 4,

Diana AncaARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL