Proces verbal din 14.11.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 14.11.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.3115/07.11.2019.

Au fost prezenți 27 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălau Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe? Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Lipsește domnul Moulin...din nou. Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 1. Cu 23 de voturi pentru și abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind ratificarea asocierii și a Protocolului de colaborare din 09.08.2019 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport București S.A având ca obiect înierbarea liniilor de tramy;ai^diîț^ctorul 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmiij^^XnsranriflițMpun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 18 ye^b.pentru\j 7 abțineri

și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare sens giratoriu Șoseaua Berceni.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Cu 18 voturi pentru și 7 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. Cu 16 voturi pentru, 8 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 254/29.10.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 9. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 10. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa...Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan: „înainte de a trece la vot vreau să îmi dați voie să iau cuvântul înainte de ordinea de zi. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul:

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la


modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spajjjlonjjublice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 4


Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 29.10.2019

  • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov și U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6. Proiect de hotărâre privind ratificarea asocierii și a Protocolului de colaborare din 09.08.2019 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport București S.A având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai din sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare sens giratoriu Șoseaua Berceni

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 254/29.10.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 10. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, apraba^^^Q^anigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aebstma^

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4        / z

11. întrebări, interpelări.


I (Wn 1

12. Probleme curente. Domnule Sava. Vă rog!”

DI consilier Sava Răzvan Ioan:,,Bună ziua, în primul rând. Dragi colegi, abia acum am văzut că avenit pe e-mail avizele de la proiectele de hotărâre. Asta era întrebarea, dacă avem avize la toate proiectele de hotărâre?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Avem.”

DI consilier Sava Răzvan Ioan:„Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vot, vă rog, pe ordinea de zi. Cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare Ia modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 4. Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi. Avem pe ordinea de zi același lucru pe care l-am avut în ședința din data de 5, iar în acest moment, solicitarea noastră care a trecut cu un amendament votat în unanimitate, anume: acela ca odată cu preluarea în administrare a acestor artere să primim și bugetul aferent acestor lucrări din partea Primăriei Generale. în acest moment, în Primăria Generală, vă anunț că nu s-a votat, deci nu a trecut acest proiect care se află și la dânșii pe ordinea de zi, iar noi mergem pe repede înainte și vrem să facem și o asociere cu Administrația Străzilor. Eu vă spun că grupul USR nu va vota acest proiect, motivat de faptul că banii cetățenilor din Sectorul 4 care sunt parte din bugetul Capitalei, nu s-au întors odată cu solicitările de luare în administrare a acestor artere și de modernizare, reconfigurare, întreținere și amenajare a spațiilor publice situate în rețeaua stradală principală, care este în competența Capitalei. Deci, dacă noi vrem să preluăm aceste sarcini pe care doamna Firea și Primăria Capitalei le avea, eu sunt de acord să facem în favoarea cetățenilor din sectorul nostru toate diligențele pentru ca obiectivele să fie realizate și lucrările care trenează de ani și ani de zile să fie efectuate, dar nu plătind cetățenii din Sectorul 4, pentru a doua oară, pentru aceste lucrări. Deci, vă solicit încă o dată să respectăm amendamentul pe care cu toții l-am votat și în momentul în care preluăm aceste obiective în administrația noastră, să solicităm și eliberarea acelor fonduri necesare efectuării reparațiilor. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule...”

Dl consilier Niculae Adrian George:„Domnule Primar, dragi colegi...La ceea ce a spus colegul nostru Antonio, doresc să vă spun că și grupul PNL se abține. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule

Sava.”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Da. Eu aș veni și aș întări...îmi cer scuze! Pe data de 5 nu am putut veni din motive de sănătate... Oricum, aș fî votat amendamentul pe care l-a amintit colegul nostru, domnul Andrușceac. Aș vrea să vin în completare...că una fără cealaltă nu se va putea duce la îndeplinire, acest acord de asociere. Adică... că fără să ni se dea și sursele de finanțare pentru a face această mentenanță și pentru a executa eventualele investiții, nu avem cum să votăm acest proiect de hotărâre, Ideea este în felul următor: cetățeanul Sectorului 4 nu este doar un plătitor de taxe sau o entitate care trebuie să aprobe creșterea taxelor, el trebuie să aibă^j iște drepturi, banii din taxe și impozite trebuie să se întoarcă sub o anumită formă și în folp^Qiîil/^^ ..


eu o să votez împotriva acestui proiect de hotărâre, până când nu se stabili esc si surs^e^e finanțare (1 pentru întreținerea acestor investiții sau activități de mentenanță, de întreținere. Eu vă mulțumesc și sper să fie și în asentimentul celorlalți colegi, poziția mea!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Negrilă...”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Da... Voiam să vă rog...Și grupul Partidului Umanist achiesează la...Atâta timp cât nu există și surse de finanțare, nici noi nu suntem de acord să votăm acest proiect. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, domnule Negrilă.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar...Aș mai vrea să vă pun o întrebare...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...Dacă tot vă pregătiți să ne răspundeți...” Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Lămuriți-ne în ce constă de fapt, această asociere? In momentul în care te asociezi cu cineva, înseamnă că unul își asumă niște lucruri, celălalt alte lucruri. Ce își asumă în această asociere Administrația Străzilor București? Mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este o situație extrem de simplă. Vreau să luăm în discuție, spre exemplu, uite: bulevardul Metalurgiei care nu are trotuare și pe care, de exemplu, de mâine, dacă dorim să sprijinim cetățenii de pe Bulevardul Metalurgiei să poată să trăiască într-un mod civilizat, este important să avem un mijloc eficient prin care putem să face acest lucru. Despre asta este vorba. Nu cred că gândiți lucrurile și le poziționați într-o modalitate eficientă pentru că pe oameni îi interesează ca problemele să fie rezolvate, iar acest atribut al finanțării, este atributul autorității publice locale. Mai mult decât atât, luăm exemplul metroului: un obiectiv de investiții pe care Consiliul Local La asumat spre finanțare. Este atributul Consiliului Local și al acestei instituții de a indentifica și de a genera proiecte mature ce pot să obțină finanțare. De ce spun asta? Pentru că toate lucrările care ar putea fi executate, în mod evident, au indicatori înainte. Deci, oportunitatea realizării unei investiții o decide Consiliul Local. Acest tip de asociere reprezintă un cadru general ce ne permite să rezolvăm diferite probleme punctuale, astfel încât să nu fim niciodată încurcați de ceea ce înseamnă apartenența administrativă. Tot așa cum am votat împreună ca din UAT-ul Popești Leordeni către UAT Sector 4 să avem o pasarelă, nu a reprezentat niciodată din punct de vedere administrativ o problemă, această construcție, dar ea nu s-ar fi putut întâmpla fără a avea un cadru legal. Așadar, această hotărâre de Consiliul Local nu face altceva decât să definească un cadru legal în care să desfășoare un anumit tip de activitate pentru că solicitarea finanțării vine punctual pe obiectivele de investiții pe care noi le dorim. Deci, repet. Acest protocol, pentru că este vorba de un protocol, nu presupune niciun angajament și reprezintă efectiv un cadru legal pentru derularea anumitor obiective de investiții. Repet: în momentul în care punctual vrem să facem ceva, venim în fața Consiliului și Consiliul decide dacă este sau nu este oportun, cum foarte bine a spus, colegul meu Răzvan, să utilizăm sau să nu utilizăm resursele comunității noastre. Da? Deci, asta este esența și asta este filozofia acestui protocol. El are o componentă exclusiv-administrativă și nu una de alt gen, nu presupune un tip de angajament, ci rezolvă probleme birocratice. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Sava!”

numite aspecte,DI consilier Sava Răzvan Ioan:„Pentru conformitate și pentru a darj

în momentul când s-au votat indicatorii tehnico-economici, când ConsiHdf^Ccy^l^^epciunea sa a votat aceste lucrări de investiții pentru dezvoltarea sectorului^s^a stabilit ca îfientenanta, întreținerea acestor bulevarde, trotuare, spații verzi...se va întoarce și va fi susținută cu finanțări de la Primăria Capitalei...Asta este ideea...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu este vorba de...Vreau să vă spun următorul lucru: nu este vorba de a cere în administrare, de a face mentenanță sau... de a cere în administrare...E vorba...”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Vă citesc din articolul 1 de la acest proiect de hotărâre: <se solicită Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfîgurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală...> Cred că înțelegem cu toții același lucru din această stradă...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este corect. Fiți atent. Deci, vreau să înțelegeți următorul lucru: în viață este extrem de important să construiești un cadru legal pentru ceva. Dacă mâine ne dorim să realizăm o lucrare care interferă cu o anumită porțiune a domeniului public, cu certitudine, avem acest cadru legal. Despre asta este vorba, iar oportunitatea o stabilim, în mod evident, în cadrul Consiliului Local, pentru că este vorba de un obiectiv de investiții pe care îl putem asuma sau nu-1 putem asuma. Dacă nu suntem de acord cu el, nu-1 votăm, dar este extrem de important pentru noi să avem acest cadru general în care să putem să desfășurăm un anumit tip de activitate. Validarea unei anumite investiții, în mod evident, o facem noi. Dacă considerăm că nu este oportună, dacă Sectorul 4 consideră că nu este oportună, nu este niciun fel de problemă, nu se face. Dar, repet: este extrem de important să avem un cadru pentru că din punct de vedere administrativ...și știți bine, că aveți experiență din punctul ăsta de vedere, sunt anumite elemente care din punct de vedere administrativ, interferă...lucruri care sunt în administrarea Consiliului Local, cu lucruri care sunt în administrarea Consiliul General, iar în momentul în care din punct de vedere local dorim să derulăm o anumită investiție, ne putem confrunta cu această problemă birocratică. Repet: este vorba de rezolvarea unei probleme exclusiv birocratice. Solicitarea inițială de a avea în administrare are legătură cu o anumită filozofie...cu ceea ce am cerut în mod efectiv, aici este vorba de un cadru general care ne permite, de exemplu, ca pe un anumit segment pe care dorim să derulăm o investiție, segment care se află în corelare cu ceea ce avem noi în administrare, să putem face o lucrare completă, nu să tragem o linie, să spunem că asta nu putem sa o facem pentru că este în altă parte. Despre asta este vorba. în mod evident, nu se compară cu situația pe care am avut-o și cu ceea ce am solicitat în administrare, Șoseaua Giurgiului, de exemplu...sau cu Șoseaua Berceni, unde le-am cerut în administrare tocmai pentru că interesul pe care l-am avut a fost acela de a realiza, de a derula lucrări complete. Mai mult decât atât, cred că este obligația noastră de a rezolva problemele cetățenilor și de a nu ne crampona în probleme birocratice și în probleme administrative, pentru că pentru oameni este irelevant în administrarea cui este o bucată sau o altă bucată dintr-o stradă. Pe oameni îi interesează ca problemele respective să aibă o rezolvare, să fie soluționate și să fie integrate din punctul acesta de vedere. Asta este ceea ce oamenii își doresc. De altfel, vedem împreună rezultatele pe care le-am obținut în momentul în care am reabilitat integral aceste străzi. Despre asta este vorba, repet. Nu văd nicio problemă legată de această componentă a finanțării, pentru că finanțarea, punctual, poate fi.,.Gândiți-vă că putem accesa bani europeni...Ne poate sta în cale un astfel...și dau exemplul metroului, din nou, unde am aplicat pentru POIM...Păi, poate să ne stea un simplu lucru birocratic sau o problemă stricto-senso politicianistă, în calea unui astfel de obiectiv? Dacă am fi j treaba...întotdeauna este treaba altcuiva...dar ne-am obișnuit, în Metroul este treaba lui Metrorex, caile de rulaj sunt ale Primăriei, î

udecat si^ă^Sl^fel, că este Romanț, sa fie tîeă^avaltcuiva. n gei^ral, e>rfi^;să nu niAfacem îl (& g

6


nimic că întotdeauna este la altcineva...și mai bine să facă altcineva și să așteptăm. Ori noi, am schimbat această filozofie și din punct de vedere administrativ, din punct de vedere birocratic, am identificat soluții alternative astfel încât, oamenii să aibă parte de ceea ce au nevoie. Am nevoie să aibă o stradă reabilitată...E mai puțin important pentru ei, a cui e! Important este să o aibă reabilitată, iar noi trebuie să avem cadru legal pentru aceste lucruri. Asta este ceea ce...în asta constă răspunsul meu și solicitarea efectivă pentru dumneavoastră, de a vota acest proiect în forma aceasta pentru că este una extrem de mare bun-simț. Vă rog!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, ne-ați învârtit cu filozofia de mi s-au aburit ochelarii. Haideți să spunem pe înțelesul românilor care...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu nu știam că filozofia aburește...dacă îmi explicați și mie mecanismul...?”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Exact asta voiam să vă spun, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Probabil că a crescut temperatura și vă simțiți ca într-o oală sub presiune...dar vă pot pune la dispoziție niște șervețele să vă ștergeți ochelarii.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc, am șervețele...! mulțumesc, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vreau să vedeți bine!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu mare plăcere!” Dl consilier Andrușceac Antonio:„Sunt sigur că aveți numai intenții bune față de mine...” Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt aproape sigur, să știți!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, ca să facem o sinteză la ceea ce ați spus, pe înțelesul tuturor...al oamenilor ăstura care vor străzi și noi vrem să le dăm. Deci, doamna Firea, ca o mamă, v-a trimis pe dumneavoastră, ca un fiu, după pâine, fără bani.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, mama dumneavoastră, este domnul Barna, să înțeleg... E adevărat? Suntem oameni deschiși...”

DI consilier Andrușceac Antonio: „Suntem la punctul doi, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, da...Voiam să mergem...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„V-a trimis doamna Firea, fără bani?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta e o problemă de simetrie. Dacă mama mea este doamna Firea, înseamnă că mama dumneavoatsră este domnul Barna.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Noi suntem într-o alianță. Avem și mamă și tată...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, ați văzut! Nu este o problemă...pot fi și eu la fel de malițios ca dumneavoastră...Pot mai mult, să știți! Mult mai mult, pot! De aia am spus, hai că se poate...că mă motivez în fiecare clipă, deci nu este o problemă!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„N-ați spus dumneavoastră...Era sloganul meu și vi 1-am...Păstrați-l cu plăcere!”

. nu. Este marcă


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Buc^ înregistrată, să știți!”


Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci, domnule Primar, yf& trimi^Ja.pâine fără bănuți și în afară de asta, v-a zis să vă asociati si cu acest Gigei. Administrația Străzfloi^icbresti./A' 'ifev .....     '

Ww

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul Cioloș e Gigei?...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„care...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul Cioloș e Gigei?...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„să aibă și el un obiect de activitate...că nu a făcut aceste companii degeaba, trebuie să mănânce și gura Gigeilor de pe acolo, ceva...fără să facă nimic...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu vă caracterizează...Stimate coleg, tipul ăsta de discurs...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Serios! Ce legătură are asocierea cu Administrația Străzilor......?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tipul ăsta de discurs...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...care nu vine cu nimic...Eu v-am înțepat...Eu v-am întrebat, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„M-ați înțepat...Adevărat...Sunt imun, din fericire pentru mine.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dar vă place...pentru că râdeți!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „îmi plac înțepăturile, la maxim. Nu e problemă! Știți...depinde pe care parte suntem...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Haideți, lămuriți-ne cu filozofia asocierii și gata! Nu votăm acest proiect, oricum! Lămuriți-ne cu filozofia asocierii.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în general, în viața asta, mi-a plăcut să nu vorbesc singur. Dacă aveți această plăcere, eu v-o las. Nu e o problemă. Explicațiile le dăm oamenilor dacă sunt raționali. Dacă sunteți interesat de explicații, tocmai pentru că vreți să construim, e un lucru minunat. Dacă nu vă interesează acest lucru, este sută la sută, opțiunea dumneavoastră.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, dacă ne spuneți cu ce construim, vă spun (^....{intervenții în sală fără microfon) ...vom vota...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în general, în viața asta, mi-a plăcut să nu vorbesc singur. Dacă aveți această plăcere, eu v-o las. Nu e o problemă. Explicațiile le dăm oamenilor dacă sunt raționali. Dacă sunteți interesat de explicații, tocmai pentru că vreți să construim, e un lucru minunat. Dacă nu vă interesează acest lucru, este sută la sută, opțiunea dumneavoastră.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Andrușceac...Vă rog frumos! Solicit o pauză pentru consultări de 5 minute. Vă mulțumesc!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Dar nu a solicitat nimeni...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am solicitat eu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, dacă putem să reîncepem ședința? Vă rog să vă invitați colegii înapoi. Vă rog, dacă îl puteți chema și pe domnul Sava? Reluăm ședința. Dacă nu mai sunt întrebări...Suntem 27 consilieri prezenți din 27 în funcție. A venit și domnul Moulin. Vă rog să introduceți cartela și după aceea resetăm sistemul. Bun. Deci, mai sunt discuții pe acest proiect? Domnul Moulin, suntem la punctul numărul 1, cel cu solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 4. Așa cum în ultimii trei ani, știu că ați răspuns pozitiv la aceste proiecte de dezvoltare și în folosul cetățenilor, sunt convins că și astăzi veți răspunde la fel. Din punctul meu de vedere nu contează de unde vine finanțarea, ci cum se va finaliza acest mandat al nostru și cât de mulți oameni vor beneficia de toate aceste lucrări. Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 15 voturi pentru, 5 abțineri și 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 29.10.2019. Vot, vă rog. Suntem în procedură de vot la Procesul verbal.....(intervenție în sală fără

microfon). ...Am înțeles, domnul Sava nu votează că nu a fost. Va fi tară un vot, da.....(intervenție în

sală fără microfon)... .deci, fără două voturi va ...(intervenție în sală fără microfon)...fără 3 voturi. Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri și trei consilieri care nu au votat, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni. Discuții? Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnul președinte, în proiectul pe care noi l-am votat cu ceva timp în urmă, în luna februarie, ne spune în felul următor: că se amintea de pasarela care traversează...sau care este deasupra...exact: pasarelă pietonală Popești Vest.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ea e! Ea e!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Că în actualul proiectul de hotărâre nu se face referire la nicio pasarelă...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, e vorba de ea, că despre ea am vorbit.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi nu, vreau și eu să mi se confirme...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, v-am confirmat, v-am spus de trei ori, până acum, ea e! ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Ea e, cine?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pasarela!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci încă o dată, în proiect, în hotărârea pe care o avem numărul 44 din 27 februarie se amintește de pasarelă pietonală Popești Vest.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ea este! Este vorba de aceași pasarelă. Singura diferență, stimate coleg, este că finanțarea rămâne aceeași, toate lucrurile neschimbate din punct de vedere al procedurii, având în vedere că de trei ori colegii nu au reușit să o atribuie, o vom construi efectiv noi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Daca nu mai sunt întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 26 voturi pentru și 1 abținere^p^^^ul^^qst adoptat... (intervenție în sală fără microfon).... Punctul numărul 4: Proiect de^hotăi’âre prnhijcPșo licitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pențpu împtffSpicirea^&presă a îl /          \ i

) 1

JJ

Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov și U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov. întrebări? Vot, vă rog. îmi cer scuze, domnul Sava, nu v-am văzut. ” ....(intervenție în sală fără microfon)....

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Puteți să dați mai multe clarificări ce înseamnă această asociere între UAT Sector 4, UAT Popești Leordeni și UAT Comuna Jilava, vă rog frumos.'’

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da. Este vorba despre proiecte de interes comun, exact cum am discutat la protocolul dintre administrația străzilor....îmi cer scuze, vă las să terminați convorbirea telefonică, deci chiar e urât din partea mea să vorbesc peste dumneavoastră la telefon. Sunt ușor obraznic uneori, îmi cer scuze ...(intervenție în sală fără microfon)....La unii mai devreme...Mă bucur ca...(intervenție în sală fără microfon)....”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Primar, și noi am stat în pauză ca să dați dumneavoastră mesaje...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci încă o dată, am fost lângă dumneavoastră în permanență, domnul Andrușceac și sunt alături și sufletește ...(intervenție în sală fără microfon)... Da? Deci sufletul meu e alături de dumneavoastră cum și al dumneavoastră e alături de mine. Data viitoare e rândul meu.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Sper să nu vă dezamăgesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, sunt amabil. Vroiam să-i răspund lui Răzvan, că tocmai a terminat convorbirea și e un om lămurit. Acest tip de asociere, atât cu comuna Jilava, cât și cu Popești Leordeni, are legătură cu stabilirea unui cadru general și vă spun simplu, de exemplu avem strada Eclipsei care are o parte în sectorul 4 și are o parte în Popești, dacă am vrea să facem strada Eclipsei, nu am putea să realizăm aceste obiective. Doi, iau exemplu Jilava avem de făcut...iau un exemplu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Negrilă, vă rog frumos!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule, mi se pare mie sau faceți presiuni asupra colegilor? Să știți că votul este o chestiune liberă! Oamenii pe planeta asta sunt oameni liberi.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Pot să vă răspund, domnule Primar? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dar nu v-am întrebat nimic ca să îmi răspundeți, eu am făcut o cugetare.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„îmi cer scuze, dar eu la dumneavoastră la PSD nu m-am implicat niciodată.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar nici eu nu mă implic, să știți, decât în activitățile curente ale acestei instituții.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„E vorba de grupul meu, care, până una alta, îl conduc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, dar vă rog, nu puteți la această masă să trageți la răspundere pe cineva vizavi de voturi. Eu nu mi-am permis niciodată să fac cu vreun coleg de-al meu așa ceva. Votul este liber. Puteți în organele statutare ale partidului dumneavoastră să faceți acest lucru, în niciun caz la acest forum al democrației, nu putem să tragem oamenii la răspundere în această modalitate pentru că e o formă de abuz și este normal să am grijă de fiecare coleg consilier să nu fie abuzat. De aceea, vă rog mult de tot, să nu vă abuzați colegii.”

țhtaneavoastră pe

ixsîhf>SuntmYște oameni J


Dl consilier Negrilă Vasile: „Atunci, vă rog frumos să-i luaț^lâ’^^Dhlh^ amândoi.”... (intervenții în sală fără microfon)...                  $


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bu

Ă                                1 n deosebiți. Este o plăcere pentru mine să am astfel de colegi, să știți. Este o plăcere, îi apreciez pe amândoi.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Când vreți dumneavoastră vă fac transferul, domnule Primar.”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă mulțumesc, sunteți un coleg extrem de generos, sunteți un fel de Giovani Becali ... (intervenții în sala fără microfon)... sunteți un fel de Giovani Becali sau Ana Maria Prodan, ce vreți, nu e o problemă ...(intervenții în sală fără microfon).. .Pe cine mai aveți sub contract?. ..(intervenții în sală fără microfon)...Votați cu PP-USL!... (intervenții în sală fără microfon)... Are legătură cu...(intervenții în sală fără microfon).. .E foarte grav, vă compătimesc în situația asta! Probabil că realizăm cu toții, lăsând gluma la o parte... și-1 apreciez pe domnul Negrilă că a lăsat și dânsul nervii la o parte, nu mai trebuie să se enerveze, viața e și așa grea, eu sunt alături de dânsul și am văzut că timpul ne-a lămurit că și dânsul e alături de mine...Voiam să vă spun așa: Sectorul 4, în mod normal, trebuie să se dezvolte, în acest proces de dezvoltare și nu este un lucru nou, cu certitudine în acest UAT ar trebui să intre atât Popești Leordeni cât și comuna Jilava. Vedeți că pe măsură ce trece timpul apare necesitatea realizării unor obiective comune. Cu Jilava am avut în cursul acestor ani un drum pe care dorim să-1 facem împreună, cu Popești Leordeni avem această pasarelă pe care o facem împreună. Să știți că de aia nu înțelegeți, domnul Răzvan, că nu sunteți atent...îmi cer scuze, nu sunteți atent...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Am atenție distributivă! N-am înțeles pentru că dumneavoastră v-ați luat de colegii noștri de la PP-USL și n-am înțeles de ce. ”

Dl Baluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu m-ați lămurit până în momentul acesta, domnule... (intervenții în sală fără microfon)...Ok, sunt probleme legate de dezvoltarea pe care Sectorul 4 ar trebui să o aibă. Viziunea pe care Consiliul Local trebuie să o aibă este legată de faptul că, într-un timp rezonabil, mai multe UAT-uri sunt convins că se vor integra în UAT Sector 4 și aici mă refer la ce înseamnă Popești Leordeni, Jilava și inclusiv Comuna Berceni pentru că este singura modalitate în care putem discuta despre o dezvoltare durabilă, este singura modalitate în care putem urbaniza în mod corespunzător această parte a Bucureștiului. Toate aceste măsuri, colaborarea cu Administrația Străzilor, aceste demersuri legate de investiții de interes comun pentru aceste comunități, nu fac altceva decât să vorbească despre dezvoltarea zonei metropolitane.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„DomnuI Primar, îi luați pâinea de la gură doamnei Firea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Andrușceac, îmi cer scuze, dumneavoastră candidați la Primăria capitalei că am văzut că tot sunteți în campanie?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Există un Consiliu pentru Dezvoltare Regională București- Ilfov care este prezidat de doamna Firea, care trebuia să se ocupe de aceste lucrări și de aceste parteneriate pentru că de aia mănâncă o grămadă de oameni, o pâine bună de acolo... și o altă sinecură acel ADRBI care ar fi trebuit să vină cu proiecte și să atragă fonduri pentru aceste parteneriate dintre UAT-urile din Ilfov și sectoarele din București... Deci, ne aflăm din nou în situația în care dumneavoastră vreți să împărțiri bilele albe, negre, cu doamna Firea. Lăsați-o pe doamna Firea să fie Primarul Bucureștiului și să își ducă la îndeplinirc^cca-cc ri-a asumat prin mandat! Nu putem noi să luăm de fiecare dată în administrare, în asomef^CdfifȘwdc lucruri care cădeau în sarcina dumneaei și apoi să ne trezim în mandatulXditor, în caii? probabil, că dumneavoastră nu veți mai fi la butoane, că avem de făcut lucruri |e care/f{^^ÎK,să nî Te asumăm pentru că nu știm din ce resurse vor fi finanțate aceste lucrări pe care dumneavoastră cu mărinimie vi le asumați acum și ne puneți pe noi de fapt să le asumăm, că dacă vi le asumați dumneavoastră nu era nicio problemă, dar veniți cu ele în Consiliul Local ca să ne asumăm niște lucrări pe care nu putem să le facem, pentru care nu avem bani.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Stimate consilier, mă rezum să nu vă răspund atâta timp cât tezele dumneavoastră, respectiv comportamentul dumneavoastră, este penibil.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Vroiam să pun o întrebare punctuală, dacă aceste investiții legate de Comuna Jilava, de exemplu, se referă și vor fi făcute în direcția acelui teren care este închiriat de ADP pentru nu știu ce trebuie să aibă ei acolo. Și vroiam să vă întreb...dacă vizează și acel teren...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Haideți să vă spun ceva: sunt extrem de mândru și nici unul dintre dumneavoastră nu a făcut un astfel de gest. Ați înțeles? Și măgăriile în general, dacă ați ajuns în acest sezon al măgăriilor, este strict bucuria dumneavoastră. Nu voi achiesa încă o dată la acest tip de comportament mârlănesc. Pe dumneavoastră, domnule Sava vă caracterizează, ne-am lămurit de acest lucru, dar pe domnul Andrușceac nu am crezut că-1 caracterizează.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Numai ieri mă apreciați și mă iubeați, acuma văd că sunteți schimbător, nu sunteți consecvent.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt consecvent. Pentru lucrurile bune vă apreciez, pentru lucrurile rele nu am cum să vă apreciez.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„De ce v-a deranjat această întrebare punctuală? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu m-a deranjat. Am spus că sunt mândru că fac lucruri pentru comunitate și familia mea face acest lucru, ceea ce dumneavoastră nu ați făcut și nici măcar nu ați avut condescendența să vă mutați din Sectorul 1 de unde stați...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Terenul, n-am avut terenul, domnul Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aveți la Kiseleff, da este adevărat, e mult mai frumos în Sectorul 1, lumea nu știți cum arată aici în Sectorul 4 și nu știți eforturile pe care oamenii le fac. Din acest punct de vedere, comportamentul dumneavoastră și rânjetul, rictusul dumneavoastră, este unul care nu vă face nici dumneavoastră cinste. Ok, o să-i propun domnului Președinte de ședință să supună la vot, tocmai pentru a nu permite și vă rog să nu permiteți aceste derapaje de bun simț pe care cei doi colegi l-au avut până acum. Mulțumesc.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Nu, nu , nu!...”... (intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andrușceac ați avut cuvântul mai devreme! Supun la vot acest proiect.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Președinte, în tot ce am vorbit... .„(intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vot, vă rog pe acest proiect... (intervenții în sală fără microfon).. ,Mi-am făcut datoria, v-am lăsat, v-am dat cuvântul la început... „...(intervenții în sală fără microfon)...A spus mârlănii, nu v-a făcut mârlani! îmi pare .„(intervenții în sală fără microfon)... Cu 16 voturi pentru, 8 abțineri și 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Trecem mai departe. Punctul numărul 5: Proiect-dj^hotărârc privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucj ^              ul 2019.


Discuții? Vot, vă rog. Cu 22 voturi pentru,

Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind ratificarea asocierii și a Protocolului de colaborare din 09.08.2019 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport București S.A având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai din sectorul 4. Discuții? Domnule Sava, vă rog. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„E colegul meu, domnul Moulin. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„E colegul dumneavoastră, l-ați luat la dumneavoastră în partid ? ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, încă o dată, aici suntem în aceeași situație ca la ultima ședință, în sensul în care venim să aprobăm un protocol care a fost semnat fără acordul consiliului și acum suntem în urgența în care trebuie să rectificăm, ceea ce am spus data trecută la interpelare la ultima ședință, punem căruța înaintea boilor, ca de obicei. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Vot, vă rog. Cu 15 voturi pentru, 6 abțineri și 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare sens giratoriu Șoseaua Berceni. Discuții? Domnule Sava, vă rog. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„O secundă, vă rog.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava, aveți cască?”... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dacă poate unul dintre specialiștii dumneavoastră să-mi spună și mie cât reprezintă taxa către ISC ?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, specialiștii noștri nu sunt în sală, astfel încât o să vă răspundem în scris. Specialiștii sunt proiectanții și nu participă la ședință.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Trocan, foarte bine atunci pentru că eu o să vă fac o observație, mi se pare că ați calculat prost, că tot am deschis subiectul, ați calculat prost taxa ISC și atunci bineînțeles vă dă niște erori în calculul devizului general.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ne dau niște erori.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da. Mai sunt alte întrebări? Vă rog, domnule Matache.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci, e greșit devizul general, domnul Președinte!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Vroiam să vă întreb unde este mai exact acest sens giratoriu pentru că pe planșa pe care ați atașat-o...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La DOOSAN Poarta 2.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Sincer, nu am fost niciodată la DOOSAN ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,IMGB Poarta 2, DOOSAN acolo este, așa se numește.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„La IMGB, Ok. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:..Vă mulțumesc.


Supun la vot acest proiect. Cu 19 voturi pentru, 7 abțineri și 1 vat^h^j^fâ^;prciectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea si compleihjea Hotărârii H       \ A

Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 68.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare. Discuții? Vă rog, domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Președinte, domnule Primar, domnul Viceprimar, stimați colegi, am o întrebare, ținând cont că pe lângă refmanțarea la cei 33 milioane din creditul din anul 2011, avem și o suplimentare de 35 milioane pentru proiectul din Piața Sudului, l-aș ruga pe domnul director sau cine doriți dumneavoastră din aparatul de specialitate, să ne facă o proiecție a gradului de îndatorare pe următorii 5 ani că poate venim și noi la...Vă mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O să vă transmit în scris. Gradul de îndatorare nu are cum să-l știe pe dinafară. Faceți o solicitare și vă răspundem.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 16 voturi pentru, 8 abțineri și 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 254/29.10.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I. Domnule Turmac.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Parțial are legătură cu acest proiect, vroiam să îmi spuneți care este stadiul de implementare a HCL 182 privind Programul <Școala după Școală>, respectiv, masa copiilor și sumele alocate pentru cadrele didactice, dacă se poate în scris, nu trebuie acum. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 26 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia. Vot, vă rog. Domnule Sava, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Imediat. Spuneți.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Președinte, cu respect spuneți-mi și mie, vă rog, la acest proiect și bineînțeles solicit și domnului Trocan și-n scris, nu mă deranjează, să ne transmită informația: câți din acești angajați ai aparatului executiv și angajați ai Primăriei Sectorului 4 sunt veniți prin detașare. Este o discuție pe această temă foarte importantă, în care angajați din cadrul Primăriei sunt deranjați că foarte mulți colegi de-ai lor sunt veniți prin detașare și aș vrea să știu și eu din numărul acesta total câți sunt veniți prin detașare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bineînțeles că o să vă răspund în scris. Nu am de unde să știu pe dinafara. O să vă răspund în scris la solicitare. Mulțumesc.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Vot vă rog pe acest proiect. Cu 25 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: întrebări, interpelări. Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:.,Am fost anuntat de către cclătcnii^câreloeuiesc în zona de sud, mai exact în zona Aurel Perșu, că s-a blocat această stradă. Puteți șărtfev^inîem4^ rennen, când se deblochează, când se rezolvă această stare de disconfort pent/u*cei C'-arcMpcuicscX în zona 1 fii) 1

respectivă?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Veți pruni în scris răspunsul. Vă rog, dacă mai sunt alte întrebări? Punctul numărul 12: Probleme curente. Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. ”


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENEȘEF SERVICIU,

Aneta POPA~

Transcris.