Proces verbal din 02.12.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 02.12.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.3282/26.11.2019.

Au fost prezenți 22 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog! Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Vă reamintesc, suntem 22 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție.......unul suspendat...două ședințe.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agro alimenta re aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 Iei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot

punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe in baza garanțiilor proprii, in valoare de pana la 58.200.000 euro, sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana Ia 22 de ani si perioada de gratie de pana Ia 5 ani, in vederea asigurării finanțării si/sau cofinantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Documentația de avizare pentru lucrările de intervenție(DALI) - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse în “Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălau Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălau Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 10. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 10. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa. Punctul numărul:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.11.2019

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a data de 14.11.2019 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani si perioada de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Documentația de avizare pentru lucrările de intervenție(DALI) - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse în “Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureștiîn perioada 2014-2030”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al

4, cu


Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției modificările și completările ulterioare


Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unității locative nr. 36, situată în blocul F2, Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București - solicitantei

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. întrebări, interpelări.

 • 15. Probleme curente.

Supun la vot ordinea de zi. Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.11.2019. Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.11.2019. Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Vă rog, domnule Laurențiu.

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua! Domnule Primar...(intervenții în sală fără microfon)...A, nu mai este? Am înțeles. Domnule Președinte, domnule Viceprimar, dragi colegi...Am și eu o întrebare...Văd aici o suplimentare la bunuri și servicii în valoare de 7.672.00 mii lei, la capitolul 67.02, respectiv, cultură, recreere și religie...1.600.00 milioane, cultură, recreere și religie?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Bună ziua! Suplimentarea de care vorbește domnul consilier se referă la.....este vorba de capitolul 67.02...într-adevăr, el se

numește...denumirea lui este cultură, recreere și religie, în realitate, de fapt, vorbim de un articol bugetar, articolul bugetar se numește întreținere parcuri și grădini care face parte din capitolul 67, văd...........”... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Cultură urbană...(intervenții în sală fără

microfon)...Sunt..............de aur pe care le-a propus colegul nostru......”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu. Acelea sunt la investiții, să știți...............au fost votate lucrurile acelea.”


Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Suplimentarea de care întreabă domnul consilier face parte din procedurile de care am pomenit și la ședința trecută, care se vor face în luna decembrie pe parcursul celor două-trei ședințe.....Cu această ocazie vă și rog să le

avem, adică, aceasta de astăzi, ședința de pe 11 și încă una în intervalul 20-24 decembrie, după închiderea Trezoreriei, sunt proceduri de reglare a execuției bugetare prin aducerea veniturilor la nivelul încasărilor, bineînțeles, și al cheltuielilor la modul plăților. Deci, pur și simplu, sunt doar viramente bugetare, nu implică decât aducerea la zi și asigurarea anvelopei bugetare pentru aceste reglaj e........”... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:.,Deci, e o reglare de conturi, domnule consilier. Ați înțeles...E o reglare de conturi....^ș^nl^enli^bî^sală fără

conturi, domnule consilier. Ați înțeles...E o reglare de conturi... microfon)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Reglare de conturi...’}!

■îDl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,.Prin virare...”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Prin virare? între cine și cine...?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Tot între cheltuieli, dacă observați sus...s-a făcut tot în cadrul Primăriei de la titlul bunuri și servicii. Deci, reducerea de 9.098,00 mii lei, s-a făcut de la Primărie de la capitolul bunuri și servicii”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Am văzut. Practic...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Uite, să vă mai dau un exemplu de bune practici...Pasarela pe care o facem împreună cu UAT Popești-Leordeni, la noi are indicatorii de trei ori mai mici.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Felicitări pentru asta. Deci, să înțeleg că până la urmă...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Așa este...la licitația asta...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,...Cele 9 milioane de la Aparatul executiv, de la bunuri și servicii se duc la ADP, 7.600...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu există, să știți, decât......De ce aveți această abordare? Vă întreb și eu. De ce aveți această abordare?...(intervenții

în salăfără microfon)... ADP Sector 4 este o societate comercială.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Bineînțeles...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ok. Viramentele se fac în interiorul unui UAT. Nu are nicio legătură una cu alta.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bănuiesc că lucrările vor fi executate de aceeași societate comercială...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu aveți de unde să știți.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„într-adevăr. Mulțumesc! Mai am o întrebare...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să vă informez dacă doriți, fără probleme, despre executanți.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu. îmi scrieți, dacă se poate...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mai mult decât atât, vreau să vă anunț că este un lucru extrem de important.....chiar două lucruri sunt foarte

important de precizat...S.C. ADP 4 este... din punct de vedere al Camerei de Comerț și Industrie a României, societatea numărul 1 din România pe codul CAEN pe care îl are, unul...și doi la mână, este societatea cu cel mai mare profit din România pe acest cod. Nu cred că este deloc greu, nu? Unul la mână. Doi la mână: Societatea ADP4 este o societate activă pe piața liberă, pentru că după cum știți, în luna martie 2020, contractul de delegare de gestiune expiră și sunt convins că până la acea dată, vom finaliza procedura de licitație publică, cu 5...apropo de ce spuneam, cu 5 locuri pe care le-am scos pe piața liberă și sper ca din momentul acela să nu mai...și din momentul acela să nu mai aveți această abordare. Am venit să vă dau niște argumente, apropo de ceea ce înseamnă management. Eu spun că....și vă rog insistent să nu mai avem această abordare, că lucrul respectiv, că o rectificare sau o mișcare de......o reglare de conturi cum spune domnul director, este făcută cu

dedicație pentru o anumită societate comercială. Nu este ok...Așa v-aș putea spune și la blocuri, așa cum v-aș putea spune și la străzi, așa v-aș putea spune și la școli.....exact aceeași abordare.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am și eu o întrebare, domnule Primar.

T\1 T> W1 J.X                    •        IC j.                i n n • • • 1              hi1

multe


.    55

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului^tfâil^-fiC^ am mai

55                                                                    f

// &


Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Din cifra de afaceri a acestei societăți comerciale, UAT Sector 4, cât la sută reprezintă?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Conform prevedrilor legale, cifra de afaceri trebuie să fie minim 80%, pentru că altfel nu era valabil acel lucru, minim 80%. Da? Și cred că v-am răspuns.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„în realitate...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Realitatea, cred că este undeva la 80% conform prevederilor legale, altfel nu era valabilă această delegare de gestiune, prevederile legale sunt întrutotul respectate, deci, nu ar fi putut să fie mai puțin, dacă asta vreți să sugerați.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu. Mă refeream la mai mult, nicidecum la mai puțin. Nici nu mă așteptam la mai puțin. Nici nu era legal, cum bine ați spus, domnule Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci...Sigur, între 0 și 20% este cota de relaționare cu alte entități, inclusiv...De exemplu, sunt câteva licitații câștigate cu spitale, sunt câteva licitații legate de deszăpezire, sunt activități cu societăți comerciale de drept privat...Da?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bun. Am înțeles! Mulțumesc! Mai am o întrebare. ” Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu mare plăcere!” Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„La capitolul 65.02. - DAUI, respectiv, învățământ... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am crezut că o să ne felicitați pentru......felicitați managementul pentru performanța pe care a obținut-o!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „înțeleg că a fost 1 Decembrie, ieri, dar...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar nu a fost 1 Aprilie...Nu e problemă...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Exact. Mai e timp...Am înțeles că ne mâi vedem, cel puțin de două ori, anul acesta...Așa că e timp de felicitări...Mai spre sfârșitul anului sau...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc mult de tot...și apreciez...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Și eu. La capitolul 65.02. - DAUI învățământ...văd că este diminuat cu suma de 6 milioane lei de la asistență socială și este majorat la bunuri și servicii cu 4.700 milioane. Diminuarea asta de 6 milioane de la asistență socială, deși sunt liberal...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La DGASPC sau la DAUIS?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„La DAUI...La învățământ.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă spune imediat domnul director.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Modificarea la care se referă domnul consilier, este ca urmare a rectificării bugetare aprobate în ședința de vineri a guvernului, prin care s-a dat posibilitatea ca sistemul de învățământ să folosească sumele primite cu destinație specială din TVA, din sumele primite pentru finanțarea Programului Cornul și laptele, pentru susținerea capitolelor deficitare bugetare, tot pentru unitățile de învățământ. Deci, de fapt, a fost pur și simplu...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucurj^^^^tk, domnule consilier...6 milioane, cuantumul acela, ar fi trebuit să-i retumăm pentru.c'aSmt bani.?:,< X

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,Erau cu destinație specială, veniți prin TVA cu destinație specială...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Exact...și nu puteau fi alocați în altă parte și grație... ”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„...Nu pot fi alocați...grație și demersurilor noastre...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da...și în primul rând Guvernului Orban, căruia îi mulțumim pe această cale, pentru...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Mulțumim frumos, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu mare plăcere...Vedeți, eu...chiar dacă este luna decembrie și mai sunt și alte ședințe de guvern, cu certitudine, nu pot să nu mulțumesc pentru gesturile normale și de foarte mare bună credință pe care le vedem că se întâmplă...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,Așa ceva s-a mai întâmplat și acum doi ani de zile când ne-a permis în ultima ședință de guvern, ni s-a permis ca aceeași bani suplimentari pentru lapte, corn și măr, să poată fi folosiți pentru plata salariilor profesorilor, atunci erau trecute prin noi. Anul trecut nu s-a permis această realocare a sumelor și banii pe care i-am primit și nu i-am putut folosi pentru acest program, a trebuit să-i virăm la începutul anului către guvern, deci, banii s-au întors înapoi, fiind cu destinație specială, anul acesta ca și noi și Direcția de Administrare învățământ și noi, Primăria, am făcut solicitări în acest sens la Ministerul Finanțelor, bănuiesc că și alte instituții și alte UAT-uri, drept urmare, în ședința de guvern de vineri, a intrat această propunere și a fost acceptată, ca folosirea acestor bani suplimentari să se facă...atenție, numai pentru plata și angajarea, respectiv, pentru contractarea și plata serviciilor, pentru bunuri și servicii doar pentru unitățile de învățământ. De asta este exact cu minus și cu plus în același capitol bugetar.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Aici o să vă contrazic puțin. înțeleg că cei 6 milioane erau destinați cornului, laptelui, mesei calde...și într-adevăr, nu s-au consumat și ni s-a dat posibilitatea să fie relocați în cadrul aceluiași...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Pentru bunuri și servicii, adică, asta înseamnă că la articolul respectiv intră utilitățile...deci, pentru plata utilităților, de fapt, asta este cea mai mare pondere pe care o avem, pentru plata utilităților și bineînțeles pentru tot ce mai înseamnă bunuri și servicii în articolul bugetar 20 - papetărie și...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles. Dar avem la bunuri și servicii 4.786 și la active nefinanciare 398...mai puțin cu un milion. Sunt 5 milioane și văd că 6 milioane au fost la asistență socială....E o diferență de aproape un milion.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Asta înseamnă că diferența respectivă rămâne tot Ia dispoziția reglajelor pentru luna decembrie pentru lapte,com și măr.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles. Să înțeleg că în următoarele...îi reglăm și pe aceștia cu aproape un milion...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Sută la sută...Păi, asta zic. Noi acuma căutăm să ne apropiem ușor, ușor...de asta v-am și spus la început, mai durează încă două ședințe...Ușor, ușor căutăm...Nu putem tăia totul brusc din prima ședință, adică de astăzi, căutăm să apropiem execuția la nivelul încasărilor...Execuția bugetară...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și vă așteptăm cu căldură la Comisia de buget, unde sunt convins că toate aceste detalii tehnice le puteți aprofunda. Vă stăm la dispoziție cu cea mai mare bucurie.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Primar, pentru invitație! O s-o onorez. Vă mulțumesc!”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Călduroasă...nu oricum.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ca de obicei...Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc!

Dacă nu mai sunt discuții legate de acest proiect, supun la vot. Cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Vot, vă rog! Cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare. Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Bună ziua! Vreau și eu o expunere pe cele două proiecte privind împrumuturile. Din ce înțeleg sunt niște realocări de sume și vreau să știu și pentru ceea ce implică reabilitarea blocurilor, care sunt planurile de viitor...înțeleg că împrumutăm dar noi vrem să știm și când realizăm aceste investiții. Oamenii sunt nerăbdători și este bine să avem câteva termene, măcar informative. Mulțumesc!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Bună ziua, în primul rând. Aceeași nelămurire o am și eu, tocmai un motiv pentru care vă solicit o pauză de 5 minute pentru o întrevedere cu liderii de grup și cu domnul Primar, pentru a ne corela un pic... legat de cele două proiecte. Mulțumesc!”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte de pauză...Ideea este următoarea: funcție de evoluția lucrărilor, nu am făcut altceva decât să poziționăm sumele corespunzătoare obiectivelor care sunt în momentul acesta în plată. Da? De aceea se mută lucrurile dintr-o parte într-alta. Nu este prima oară, tot facem lucrul acesta, tocmai pentru că dacă până la sfârșitul anului nu utilizăm fondurile alocate și pierdem sumele respective...Ok.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cinci minute pauză.”

PAUZA.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Putem continua? Deci la punctul numărul 5 mai sunt întrebări? Supun la vot atunci. Cu 19 votijripentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre'^cpfrp^i^ificarca și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10^6.2019 privih^aprobarea contractării unei/unor finanțări externe in baza garanțiilor proprii,-incvăloare de pana la

\O v-.       ZA o-

58.200.000 euro, sau echivalentul in Iei pentru o perioada de pana la 22 de ani si perioada de gratie de pana la 5 ani, in vederea asigurării finanțării si/sau cofînantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, întrebări? Vot vă rog. Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Documentația de avizare pentru lucrările de intervenție(DALI) - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse în “Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureștiîn perioada 2014-2030”. Discuții? Vă rog domnule, Ștefan Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am văzut că e vorba de patru blocuri care intră în programul de anvelopare, vroiam să știu care au fost criteriile de selecție ale acestor patru blocuri.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu au fost introduse, ele au fost cuprinse mai demult în programul de reabilitare termică. Se modifică indicatorii ca urmare a întocmirii DALI-ului.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Se modifică în ce sens? în sus sau în jos? Că am văzut că e un bloc de 1.300.000, restul sunt la 2.800.000- 2.900.000 cele trei blocuri.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Se actualizează acești indicatori.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Actualizarea este în creștere sau în scădere?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Fiți atent! Dacă am actualiza în scădere nu ar mai fi nevoie să venim în consiliu, actualizările au legătură de fiecare dată cu modificarea crescendo a indicatorilor tehnico-economici. ...(intervenție în sală fără microfon)... O secundă. Deci dacă DALI-urile sunt făcute acum trei ani sau acum patru ani, în mod evident în acest timp au intervenit, după cum cu toții știm, o serie de modifcări începând de la costurile materialelor și terminând cu costurile forței de muncă. Nu de alta, dar avem Ordonanța 114 care a determinat o creștere a salariului minim în construcții... A ajuns la net 3000 lei.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„înțeleg asta, dar ce am văzut eu pe lângă aceste creșteri și ordonanță, cum bine ați spus, e vorba de niște țevi și niște noduri de RADET, din ce am văzut, de termofîcare care nu erau prevăzute.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, programul de reabilitare termică include și înlocuirea țevilor de la subsolul blocurilor, doar ce este sub bloc, deci, nu iese în afară.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ce ține de bloc, este o parte integrantă, nu sunt singurele, la toate imobilele la care lucrăm, cu ocazia asta vă readuc aminte faptul că la toate imobilele în programul acesta de reabilitare termică, intervenim și pe instalațiile ce țin de imobil.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Instalațiile de termofîcare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Termofîcarea, da. Are legătură, inclusiv, vă dau un exemplu care-mi vine în minte, pe lângă țevi, inclusiv la subsol există termosistem pentru placa de sus, de beton, deci inclusiv acolo.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Da, am văzut că se refac branșamentele sunt și anumite noduri în anumite subsoluri. Din ce am văzut aici apare și o anumită creștere din reevaluarea noului DALI.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt pe mai multe planuri: o dată materialele, le-ati văzut acolo, doi la mână, costurile pe carede;are -forța de muncă, manopera. De altfel, raportul pe care Banca Europeană de InvestițiLle-^faâuDwȘucurești, au constatat că la nivelul sectorului 4. fată de evaluarea indicatorilor aveni o' valoare-niai mic&cu 33 de ' ’ // \\

1 l \ I j 1/ procente. De fiecare dată v-am spus să facem aceasta delimitare între valoarea indicatorilor și realitate ...(intervenție în sală fără microfon)...nu achiziție pentru că ei sunt rulați... sunt foarte multe lucruri care nu se întâmplă. Vă dau exemplu din nou această pasarelă care și pentru noi a fost o surpriză, noi avem niște prețuri licitate evident, am trecut P-urile din valoarea pasarelei pe acordul nostru cadru și de la 11.700.000 ne-a dat 4.000.000. M-ați înțeles? Deci, asta ar fi fost valoarea licitată. Bine, cu certitudine, undeva s-a greșit acolo, dar suntem într-o situație de genul ăsta în care avem o valoare mult mai mică. La unele lucruri crește, la altele scade, e o componentă dinamică. Toate lucrurile acestea sunt statutate să știți, prin ceea ce înseamnă bun de plată, ele sunt verificate de fiecare dată toate aceste aspecte de Curtea de Conturi și de diriginții de șantier, astfel încât realul executat este cu totul și cu totul altă problemă vizavi de indicatori. Ce trebuie să știm despre realul executat că nu are cum să fie mai mult decât indicatorii, însă pe linia reabilitării vă spun că realitatea este că o treime mai puțin înseamnă ca și medie.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Din ce am sesizat și eu...și nu numai la reabilitări, diferențele de indicatori apar în majoritatea cazurilor, nu datorită diferențelor de prețuri, ci diferențelor de cantități de lucrări. Cantitățile de lucrări în multe cazuri au crescut foarte mult față de estimări.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Diferențele sunt legate de estimările pe care le fac, gândiți-vă că lucrăm cu proiectanți. Ca în orice, unele lucruri se întâmplă mai bine, alte lucruri se întâmplă mai rău, vizavi de estimările pe care le fac. Gândiți-vă și la Șoseaua Berceni de câte ori am modificat pentru că au apărut lucrări suplimentare, evident că s-au modificat și cantitățile. Estimarea pe care au făcut-o inițial, nu s-a brodit cu ceea ce este în teren.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Asta zic și eu că au fost creșteri de cantități de lucrări și cu 50%.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La 310 imobile, cred că 4 înseamnă un coeficient de 1%, atât valoric, cât și numeric”...(intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, dacă mai sunt alte întrebări? ...(intervenție în sală fără microfon)...Vot, vă rog, pe acest proiect. Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4. întrebări? Vot, vă rog, pe acest proiect. Cu 20 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, Ia nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021. întrebări? Vot, vă rog, pe acest proiect. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4. întrebări? Vot, vă rog! Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. Vot, vă rog! Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază Ia nivelul-Sectorului 4 al Municipiului București. întrebări? Vot, vă rog! Cu 22 voturi pcntrik^pfdiectur7â'/fosLadoptat. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unității locative nr.

36, situată în blocul F2, Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București - solicitantei WMW Discuții? Vot vă rog. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: întrebări, interpelări. Punctul numărul 15: Probleme curente. Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE

Cosmin-Constantiiflâ^SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENE

ȘEF SERVICIU,


Transcris,

Cons i l ier Chircu M iha e la t

Consilier Tătarii Mihaela