Hotărârea nr. 99/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Raportul de Specialitate al Directorului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 2333/10.05.2019

Procesul-verbal nr. 2318/9.05.2019 încheiat cu reprezentanții salariaților Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 în vederea consultărilor asupra modificărilor propuse;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 194 din Codul Civil;

Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272 din 05/12/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local

în temeiul art. 45 alin. (2), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică și completează Anexa nr. 1 „Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 -Organigramă”, Anexa nr. 2 „Statul de funcții ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4” și Anexa nr. 3 „ Regulamentul de Organizare și funcționare a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4”, la Hotărârea Consiliulu Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexelor nr. 1,2 și 3 la prezenta.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 15.05.2019


PREȘEDIN^^f^Em^^\

Cosmin-Conptantin £||wĂLĂU

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Ănca ARTENE


Nr. 99 /15.05.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 4 Nr.


OF.


Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

ORGANIGRAMĂAnexa nr. 2 la H.C.L.Sector4 nr.


Statul de funcții al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

* ?

Nr.crt.

Structura

Funcția contractuală

Grad/Treaptă profesională

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție*

1

Conducere

director generai

II

S

2

director general adjunct

- II

S

3

director general adjunct

II

S

4

director general adjunct

II

s

5

Serviciul juridic și operațiuni

șef serviciu

II

s

6

consilier juridic

IA

s

7 .

Compartimentul asigurarea calității și control intern

inspector de.specialitate

IA

s

8

Compartimentul administrativ

inspector de specialitate

IA

s

9

șofer

1

M

10

muncitor calificat

I

M/G

11

muncitor calificat

1

M/G

12

Compartimentul resurse umane

inspector de specialitate

IA

s

13

Compartimentul comunicare și relații publice

inspector de specialitate

IA

s

14

Serviciul economic

șef serviciu

II

s

15

Compartimentul financiar contabilitate

inspector de specialitate

IA

s

16

Compartimentul achiziții publice

______

consilier juridic

IA

s

17

inspector de specialitate

IA

s

18

Compartimentul venituri •                       ff

inspector de specialitate

IA

s

19

inspector de specialitate

IA

s

20

L

Hw)1

inspector de specialitate

IA

s

21

casier

-

M

22

Serviciul parcări

șef serviciu

II

S

23

Biroul parcări de reședință

șef birou

II

S

24

inspector de specialitate

IA

S

25*

inspector de specialitate

IA

S

26

inspector de specialitate

IA

s

27

inspector de specialitate

IA

s

28

referent

IA

M

29

Compartimentul parcări publice

inspector de specialitate

IA

s

30

inspector de specialitate

IA

s

31

inspector de specialitate

IA

s

32

referent

IA

M

33

Serviciul infrastructură Smart City

șef serviciu

II

s

34

Compartimentul transport alternativ

inspector de specialitate

IA

s

35 '

inspector de specialitate

IA

s

36

Compartimentul dezvoltare proiecte

inspector de specialitate

IA -

s

37

inspector de specialitate

IA

s

38

Compartimentul monitorizare Smart City

inspector de specialitate

IA

s

39

inspector de specialitate

IA

s

40

inspector de specialitate

IA

s

* Funcțiile de execuție pot fi transformate de către directorul instituției cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în buget.

Nr.total de funcții contractuale de conducere

9

Nr.total de funcții contractuale de execuție

31

Nr.total de funcții în instituție

40

Anexa31aHCLNr..^Ă?..'.^^

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

DIRECȚIEI MOBILITATE

URBANĂ SECTOR 4

CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL IV - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DIRECȚIEI MOBILITATE

URBANĂ SECTOR 4 - ■ Funcțiile de conducere și atribuțiile / responsabilitățile acestora

CAPITOLUL V - ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURII DIRECȚIEI

MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

CAPITOLUL VI - PATRIMONIUL...................;

CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI....................•.

CAPITOLUL VIII - ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR STRUCTURILOR DIN CADRUL

DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4


CAPITOULULIX - DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 este o instituție publică, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local Sector 4, finanțată din bugetul local și din alte surse legale.

Art.2 Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 este o unitate bugetară reprezentată prin Director General, având calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art.3 Structura organizatorică, Regulamentul de Organizare și Funcționare, numărul de personal și statul de funcții, precum și bugetul instituției, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Sector 4, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

Art.4 Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, cu dispozițiile Legii Nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii Nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele ale propriului Regulament de Organizare și Funcționare.

Art.5 Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 are activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la Trezoreria Sectorului 4 și la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare.

Art.6 Sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 este situat în Bd. Metalurgiei Nr. 12-18,

Grand Arena, Et.l, Sector 4, București.


CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7 Obiectul de activitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 este:

 • (1) Realizarea și implementarea unei strategii cu privire la parcările de reședință și parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4 și realizarea de lucrări privind marcarea, pe orizontală și verticală și/sau alte lucrări, pentru și în numele Consiliului Local Sector 4, a arterelor stradale sau pietonale, în vederea creșterii siguranței cetățenilor și a participanților la trafic”.

 • (2) Realizarea și implementarea unei strategii privind creșterea siguranței pietonilor și a participanților la trafic, mai ales în zonele cu risc crescut și în zonele unităților de învățământ, a unităților spitalicești, alte instituții de interes public;

 • (3) Realizarea studiilor de trafic la nivelul întregului sector, prin care să se optimizeze mobilitatea, în concordanță cu strategiile existente la nivelul Municipiului București;

 • (4) Dezvoltarea transportului alternativ, prin crearea, administrarea și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru biciclete, centre de închirieri biciclete de tip self-service, dezvoltarea unor rețele de parcări speciale pentru biciclete și alte elemente de infrastructură necesare acestui tip de transport alternativ;

 • (5) Promovarea utilizării transportului public și a mijloacelor ecologice în detrimentul utilizării autoturismelor personale;

 • (6) Implementarea unor soluții de tip Smart City în Sectorul 4, inclusiv integrarea tututor subsistemelor existente și dezvoltarea altor subsisteme noi, în concordanță cu strategiile de la nivelul Sectorului 4 și Municipiul București;

 • (7) Realizarea și implementarea unei strategii cu privire la parcările de reședință și parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4;

 • (8) Creșterea numărului de parcări publice și de reședință și administrarea acestora, inclusiv încasarea taxelor aferente acestor servicii publice, în vederea optimizării utilizării domeniului public și a scăderii poluării, în concordanță cu nevoile cetățenilor din Sectorul 4;

 • (9) Crearea unei infrastructuri modeme de monitorizare și avertizare a locuitorilor din Segt£

jy *

4 cu privire la poluarea existentă;                                                   ff

 • (10) Accesearea fondurilor nerambursabile și implementarea de proiecte cm fina/

nerambursabile, conform specificului instituției;                                  Uq^,

 • (11) Realizarea unor programe și campanii de informare și educare, promovare și publicitate privind mobilitatea urbană;

 • (12) Colaborarea cu mass-media în vederea asigurării vizibilității programelor specifice mobilității urbane, derulate la nivelul Sectorului 4;

 • (13) îndeplinirea altor atribuții și acțiuni specifice, cu respectarea obiectului de activitate, precum și alte atribuții date de Consiliul Local Sector 4 și/sau de Primarul Sectorului 4.

CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.8 Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 are următoarea structură organizatorică:

Director General

Director General Adjunct, care are în subordine următoarele compartimente funcționale: o Serviciul Juridic și Operațiuni

 • ■  Compartimentul Juridic

 • ■  Compartimentul Asigurarea Calității și Control Intern

 • ■  Compartimentul Administrativ

11 Compartimentul Resurse Umane

 • ■  Compartimentul Comunicare și Relații Publice

o Serviciul Economic

 • ■  Compartimentul Financiar Contabilitate

 • ■  Compartimentul Achiziții Publice

 • ■  Compartimentul Venituri

Director General Adjunct, care are în subordine următoarele compartimente funcționale: o Serviciul Parcări

 • ■  Biroul Parcări de Reședință

 • ■  Compartimentul Parcări Publice

Director General Adjunct, care are în subordine următoarele compartimente funcționale: o Serviciul Infrastructură Smart City

 • ■  Compartimentul Transport Alternativ

 • ■  Compartimentul Dezvoltare Proiecte

■ Compartimentul Monitorizare Smart City


Art.9 Numărul total de posturi (personal contractual) este de 40 din care: 9 p conducere și 31 posturi de execuție.

Art.10 Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea contractelo personalului instituției se realizează în condițiile Legii Nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 (1) Consiliul Local Sector 4 aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, acestea cuprinzând în detaliu structura organizatorică și numărul de posturi existente în cadrul instituției;

Art.12 Structura organizatorică a aparatului propriu cuprinde servicii, birouri, compartimente. Directorii/Șefîi serviciilor/Șefii birourilor colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a atribuțiilor ce intră în competența lor, precum și a altor sarcini primite din partea conducerii instituției.

CAPITOLUL IV

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

Funcțiile de conducere și atribuțiile/responsabilitățile acestora

Art. 13 (1) Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 este condusă de un Director General, numit conform legii, care are următoarele atribuții principale:

 • 1. Asigură conducerea activității curente a instituției;

 • 2. Gestionează asigurarea condițiilor de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizare a instituției;

 • 3. Elaborează programele de activitate;

 • 4.  Reprezintă instituția în relațiile cu terții;

 • 5. Coordonează activitatea de întocmire a fișelor posturilor prevăzute în structura organizatorică;

 • 6. 'Hotărăște măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din cadrul instituției, în concordanță cu legislația în vigoare;

 • 7. Dispune încetarea contractelor de muncă în cazul abaterilor disciplinare, prevăzute de 'lege;

 • 8. Stabilește programul de lucru în concordanță cu prevederile Codului Muncii și ia măsuri pentru respectarea acestuia de către personalul instituției;

 • 9. Supraveghează administrarea corectă a patrimoniului în conformitate cu legislația în

vigoare;


 • 10. Coordonează întocmirea bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a conphft de ■ închidere a exercițiului bugetar și le înaintează ordonatorului principal de credite spr^a^^^X

 • 11. Reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în fața organelor judiciare;

 • 12. Promovează imaginea instituției pe plan intern și extern;

 • 13. Analizează și propune statul de funcții spre a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 4, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale instituției;

 • 14. Analizează și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale structurii organizatorice a instituției spre a le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 4;

 • 15. Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară și dispune aducerea la cunoștință tuturor salariaților prin Șefii de servicii/birouri și respectarea acestuia;

 • (2) în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii, îndeplinește calitatea de ordonator terțiar de credite și calitatea de angajator.

 • (3) Directorul General răspunde în fața Primarului Sectorului 4 și Consiliului Local Sector 4 de buna funcționare a instituției.

 • (4) Atribuțiile Directorului General sunt cele prevăzute în fișa postului. Directorul General poate desemna o persoană cu drept de semnătură pentru anumite categorii de lucrări, în acest sens, salariatul desemnat asumându-și întreaga responsabilitate.

 • (5) în lipsa conducătorului din instituție, atribuțiile acestuia vor fi delegate potrivit prevederilor legale^ conform procedurii operaționale de delegare aprobată la nivelul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • (6) în realizarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul General prezintă anual un raport de activitate sau, de câte ori este nevoie, Primarului Sectorului 4 și Consiliului Local Sector 4.

 • (7) Răspunde de executarea bugetului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • (8) Aprobă Planul Anual al Achizițiilor Publice și Planul de Investiții.

 • (9) Pune la dispoziția organelor de control datele și documentele solicitate de către acestea.

 • (10) Prin personalul de specialitate verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobate de Consiliul Locl Sector 4.

 • (11) Participă la ședințele Comisiilor de specialitate și în plen ale Consiliului Local Sector 4, prezentând proiectele de hotărâri inițiate în domeniu.

 • (12) Participă.la ședințele tehnice convocate de către Primarul Sectorului 4.

 • (13) Aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

 • (14) Urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale

luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului de administrarăți* duptp— caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;                                       ff f        ]

 • (15) Directorul General decide și aprobă, în funcție de necesități și cu respectarea legale în materie, constituirea și componența comisiilor permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități precum:

 • a) Comisia de monitorizare și control'intern managerial;

 • b) Comisia de evaluare privind achizițiile publice;

 • c) Comisia de casare;

 • d) Comisia de cercetare disciplinară;

 • e) Comisia de recepții;

 • f) Comisia de inventariere;

 • g) Comisia de negociere.

 • h) alte comisii stabilite prin lege și hotărâre a Consiliului Local Sector 4.

Art. 14 (1) în exercitarea atribuțiilor, Directorii Generali Adjuncți coordonează și răspund de activitatea serviciilor/birourilor/compartimentelor din subordine.

(2) în exercitarea funcției îndeplinesc următoarele atribuții:

 • 1. Atribuțiile delegate de către Directorul General;

 • 2. Răspund alături de Directorul General de buna funcționare a instituției;

 • 3. Participă la ședințele Comisiilor de specialitate și în plen ale Consiliului Local Sector 4, prezentând proiectele de hotărâri inițiate în domeniu;

 • 4. întocmesc rapoarte de activitate și le transmit Consiliului Local Sector 4 și/sau Primarului Sectorului 4 la cererea acestuia;

 • 5. Pun la dispoziția organelor de control datele și documentele solicitate de către aceștia.

 • 6. Prin personalul de specialitate verifică din oficiu sau la cerere încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobate de Consiului Local Sector 4;

 • 7. Urmăresc și efectuează instructajul de Protecția Muncii și PSI la locul de muncă al personalului din subordine;

 • 8. Răspund de legalitatea actelor emise, asigurând transmiterea în termen a acestora către cei interesați.

Art. 15 Personalul cu funcție de conducere din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 are următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și în funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului:

 • 1.  Planifică, organizează, coordonează și răspund de activitatea structurii pe care o con

 • 2. Stabilesc obiectivele structurii pe care o conduc în conformitate cu cerințele legsae privmd'Sgs. 4'

sistemul de control intern managerial și răspund de îndeplinirea acestora;        |f ( MgSy \

 • 3. întocmesc fisele de post ale angajatilor din structurile pe care le conduc si le trmSrfâf^b^z. v

aprobare conducerii instituției;

 • 4.  în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere cât și ale celor de execuție, privind protecția muncii, situațiile de urgență, respectarea documentelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, precum și atribuții cu privire la respectarea prevederilor Legii Nr. 677/2001 pentru protecția, persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • 5. întocmesc și semnează fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților din structurile pe care le conduc și le transmit spre contrasemnare funcției ierarhice superioare de conducere;

 • 6. Fac parte din Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intem/managerial (SCM) conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului Nr. 400/2015;

 • 7. Dispun măsurile necesare și răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • 8. întocmesc referate de necesitate și note de fundamentare în vederea asigurării resurselor materiale și umane necesare desfășurării activității;

 • 9.  întocmesc și transmit către compartimentele de specialitate necesarul de cheltuieli specifice serviciului sau biroului pe care îl conduc, în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv;

 • 10. Asigură securitatea materialelor cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul structurii pe care o conduc;

 • 11. Asigură și răspund de raportarea rezultatelor activității structurii pe care o conduc, către șefii ierarhici superiori și către Directorul General;

 • 12. Asigură și răspund de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea și obținerea resurselor necesare activităților specifice pe care le desfășoară în structura pe care o conduc;

 • 13. își stabilesc și aplică metode proprii privind controlarea derulării activităților specifice realizate de angajații din subordine;

 • 14. Asigură și răspund de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de Directorul General la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele prevăzute;

 • 15. Asigură și răspund de instruirea necesară a angajaților din subordine, în conformitate cu necesitățile identificate și/sau dispozițiile conducerii instituției;

 • 16. Asigură echipamentul de protecție și de lucru și asigură cunoașterea normelor de prote^eS^^^^^ muncii și de prevenire și stingere a incendiilor de către salariații din subordine; ff

 • 17. Fac propuneri privind participarea angajaților din subordine la cursurile de perfecționări         )

profesională;

 • 18. Răspund de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduc, precum și de aplicarea și corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;

 • 19. Coordonează, organizează și răspund de desfășurarea activităților specifice structurii pe care o conduc, de corectitudinea cu care acestea sunt realizate și de asigurarea continuității acestor activități;

 • 20. Asigură și răspund de comunicarea către Directorul General a deficiențelor de natură să producă perturbări în buna desfășurare a activităților realizate de personalul din subordine, precum și a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficiențe;

 • 21. Participă la audiențele ținute de Directorul General, Directorii Generali Adjuncți, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

 • 22. Repartizează sarcini de serviciu angajaților din subordine, în conformitate cu competențele acestora, cu privire la derularea activităților specifice structurii pe care o conduc;

 • 23. Răspund de aducerea la cunoștință întregului personal din subordine, a Regulamentului de Ordine Interioară, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, care au implicații asupra personalului din subordine;

 • 24. Răspund de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea structurii pe care o conduc, informând conducerea instituției;

 • 25. Verifică și semnează lucrările personalului din subordine;

 • 26. Repartizează structurilor din subordine corespondența și lucrările atribuite spre soluționare structurii pe care o conduc;

 • 27. Stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor, hotărârilor Consiliului Local Sector 4 și dispozițiilor Primarului Sector 4, care vizează domeniile de activitate ale

structurilor pe care le conduc;

 • 28. Propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției, răspunzând cu promtitudine la solicitările acestora;

 • 29. Urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului/biroului/compartimentului aflate în directa subordonare;

 • 30. Propun spre aprobare Directorului General, în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare

peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori nelucrătoare de către personalul din direcția aflată în subordine serviciului/biroului/compartimentului aflate în directa subordonare și avizează p privind plata sau recuperarea acestora în condițiile legii;


 • 31. Aprobă cererile de concedii de odihnă pentru personalul din subordine, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției;

 • 32. Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o conduc;

 • 33. Redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire, conferințe, alte evenimente pe termen scurt;

 • 34. își dau acordul cu privire la detașarea, delegarea, mutarea, promovarea, perfecționarea personalului pe care îl coordonează, precum și sancționarea acestuia pentru neîndeplinirea corectă și la termen a sarcinilor de serviciu în limita competențelor legale;

 • 35. Răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului instituției, al Consiliului Local Sector 4 și al Primăriei Sector 4.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR DIRECȚIEI

MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

Art. 16 Serviciul Juridic și Operațiuni este în subordinea Directorului General Adjunct, iar Șeful Serviciului răspunde și coordonează activitatea compartimentelor din subordine, conform Organigramei Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și a fișei postului, ducând la îndeplinire și alte atribuții stabilite de Directorul General Adjunct.

Art. 17 Compartimentul Juridic este în subordinea Serviciului Juridic și Operațiuni și are următoarele atribuții:

 • 1. Ia măsuri pentru respectarea dispoziților legale cu privire la apararea și conservarea patrimoniului din administrare, a drepturilor și intereselor legitime ale personalului, analizând cauzele care generează litigii;

 • 2. Reprezintă interesele Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 în fața instanțelor judecătorești în cauzele civile, comerciale și cele de contencios administrativ, altor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penală, notariatelor, precum și raporturile cu persoanele juric^^s^^^r^ fizice, pe baza delegației dată de conducere;

 • 3. Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente înycmirii/dagff&7\     Vi

întâmpinări, formulări de apeluri și recursuri, redactarea de acțiuni junecătoneșwyi» /      l

■"     ww

promovarea căilor extraordinare de atac;

 • 4. Face răspunsuri la adrese și la interogatorii, răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare;

 • 5. Asigura îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 este parte;

 • 6. Avizează asupra legalității contractele economice, contractele de muncă, încetarea raporturilor de muncă, deciziile de imputare, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum și asupra legalității oricăror măsuri care sunt în măsură să angajeze răspunderea patrimonială a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, ori să aducă atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

 • 7. Avizează pentru legalitate procedurile de achiziții publice;

 • 8. Avizează la cererea conducerii actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice precum și orice alte acte care produc efecte juridice;

 • 9. Participă la negocierea și încheierea contractelor, la solicitarea conducerii instituției;

 • 10. Redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică sau renunță la pretenții și căi de atac cu avizul Directorului General;

,11. Se preocupă de obținerea titlurilor executorii și sesizează Directorul General Adjunct coordonator în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanță, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organele de executare silită competente;

 • 12. Urmărește, semnalează și transmite organelor de conducere și celorlalte servicii/birouri/compartimente, la solicitarea acestora, noile acte normative apărute și atribuțiile ce le revin din acestea;

 • 13. Contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietății publice și private a statului aflate în administrarea instituției, precum și la buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare din patrimoniul instituției;

 • 14. Semnalează Directorului General Adjunct coordonator cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative și, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;

 • 15. Analizează modul în care sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea activității și cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracțiuni;

 • 16. întocmește constatări și propune luarea măsurilor necesare în vederea menținerii ordinii și disciplinei, prevenirea încălcării legilor și a oricăror altor abateri;


 • 17. Realizează evidența actelor normative cu aplicare în instituție;

 • 18. Asigură consultanța juridică tuturor compartimentelor instituției; •

 • 19. îndeplinește orice alte lucrări cu caracter juridic;

 • 20. întocmește dispoziții, regulamente, ordine și instrucțiuni, precum și orice acte cu caracter normativ care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea administrației;

 • 21. Comunică persoanelor interesate, în conformitate cu procedurile interne aprobate, copii de pe dispoziții, regulamente, ordine și instrucțuni, precum și de pe orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției;

 • 22. Răspunde petiționarilor și diferitelor instituții cu privire la stadiul soluționării lucrărilor existente în lucru;

 • 23. Realizează propunerea către conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și toată documentația necesară extemalizării de servicii juridice, pentru cauze complexe, studii și expertize care nu pot fi realizate prin mijloacele proprii ale instituției;

 • 24. Asigură arhivarea, păstrarea și conservarea documentelor compartimentului;

 • 25. Execută și alte sarcini dispuse de conducătorul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și de actele normative în vigoare.

Art. 18 Compartimentul Asigurarea Calității și Control Intern este în subordinea Serviciului Juridic și Operațiuni și are următoarele atribuții:

 • 1. Elaborează și implementează politicile în domeniul sistemelor de control intem/managerial;

 • 2. îndrumă metodologic, coordonează și supravegheză respectarea cadrului normativ și exactitatea raportărilor privind implementarea sistemului de control intem/managerial;

 • 3. Elaborează Planul de activitate, anual, care cuprinde misiunile de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul de implementare al sistemului de control intem/managerial;

 • 4. Verifică și îndrumă metodologic procesul de implementare a sistemelor de control intem/managerial din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 5. Elaborează și actualizează procedurile formalizate, respectiv procedurile de sistem și procedurile operaționale specifice domeniului de activitate;

 • 6. Analizează și centralizează situațiile privind stadiul implementării sistemului de control intem/managerial primite de la compartimentele Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și elaborează Raportul asupra sistemului de control intem/managerial;

 • 7. Asigură desfășurarea activității Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intem/managerial constituită la nivelul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 8.  Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial;

 • 9.  Asigură desfășurarea activității Echipei de gestionare a riscurilor, constitui Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

10.. Elaborează și actualizarea ROF-ului pentru desfășurarea activității Echipei de gestionare a riscurilor;

 • 11. Elaborează procedura privind gestionarea riscurilor la nivelul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 12. Participă la derularea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

 • 13. Colaborează cu organisme și organizații naționale și internaționale din țările membre UE, în curs de aderare sau din alte țări în domeniul sistemului de control intern;

 • 14. Realizează toate demersurile pentru obținerea certificărilor ISO, conform deciziei Directorului General;

 • 15. Asigură implementarea standardelor de calitate ISO în procesul de funcționare al instituției;

 • 16. Răspunde de monitorizarea aplicării procedurilor și menținerii standardelor de calitate în procesul de funcționare al instituției;

 • 17. îndeplinește sarcini legate de Auditul Intern, elaborând planul anual privind activitatea de audit intern al instituției;

 • 18. Duce la îndeplinire orice alte sarcini date de conducerea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4, în concordanță cu specificul activității;

Art. 19 Compartimentul Administrativ este în subordinea Serviciului Juridic și Operațiuni și are următoarele atribuții:

 • 1. Realizează activități specifice obiectului de activitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector

4, respectiv cele legate de procesul de administrare și întreținere a parcărilor de reședință și publice, activități pe teren privind identificarea de locuri de parcare, verificare stare marcaje, verificare stare indicatoare și marcaje rutiere, realizarea de marcaje cu utilajele instituției, alte activități și lucrări la solicitarea conducerii;

 • 2. Gestionează, operează, întreține și răspunde de utilajele, autoturismele și autoutilitarele aflate în patrimoniul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 3. Asigură aprovizionarea prin cumpărare directă a materialelor pentru curățenie și întreținere a clădirilor și a spațiilor de lucru, a pieselor de schimb pentru autovehicule, instalații de climatizare, etc; asigură buna exploatare a parcului auto conform legislației în vigoare; asigură primirea, păstrarea și eliberarea din gestiune a bunurilor materiale;

 • 4.


climatizare, a centralelor termice, a instalațiilor sanitare, și urmărirea serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă pentru acestea; administrează și asigură efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere a clădirilor și spațiilor de lucru; asigură exploatarea și funcționarea în bune condiții a autoturismelor din dotare și efectuarea inspecției tehnice periodice;

 • 6. Gestionează activitățile privind curățenia în birouri, grupuri sanitare, holuri, precum și în afara clădirilor Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 7. Răspunde de depozitarea și conservarea echipamentelor, materialelor gospodarești-administrative și de birou, asigurând distribuirea acestora pe structura organizatorică a instituției;

 • 8. Răspunde de gospodărirea rațională a energiei electrice, termice, a combustibililor,

f

telefoanelor mobile și fixe, și a altor materiale de consum administrativ-gospodărești și de birou;

 • 9.  Certifică exactitatea și legalitatea prestațiilor efectuate de terți, privind utilitățile (telefonie, gaze, energie electrică etc;) și alte cheltuieli administrativ-gospodărești;

 • 10. Organizează colectarea selectivă a deșeurilor și încheie contractul de predare a deșeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat.

 • 11. întocmește note de recepție și constatare de diferențe pentru bunurile intrate în patrimoniul instituției, conform documentelor justificative prezentate;

’ 12. Ține evidenta ștampilelor și scoaterea din uz a acestora;

 • 13. Răspunde de întocmirea polițelor de asigurare obligatorie și CASCO pentru autovehiculele din dotarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 Sector 4.

 • 14. Asigură deplasarea angajaților Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 cu autovehiculele din dotare în condiții de securitate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu specifice serviciilor și birourilor.

 • 15. întocmește necesarul de piese și accesorii auto pentru autovehiculele și utilajele din dotare, precum și pentru materiile prime necesare desfășurării activităților specifice înaintându-1 Compartimentului Achiziții Publice.

 • 16. întocmește planurile de reparații curente si capitale precum și reviziile pentru autovehiculele din dotare.

  17.


întocmește Fișele de activitate zilnică pentru parcul auto din dotare.

18. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană

de actele normative în vigoare.                                               fi *               *

o a o\          jt**

Art. 20 Compartimentul Resurse Umane este în subordinea Serviciului Juridic și Operațiuni și are următoarele atribuții:

 • 1. Organizează și realizează gestionarea resurselor umane, a personalului de la nivelul instituției;

 • 2. întocmește documentația necesară pentru procedura de promovare în clasă, în grad/treaptă pentru pentru personalul din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 3. întocmește lucrările necesare pentru numirea în funcții de conducere/execuție, încetarea raporturilor de muncă, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de muncă, sancționări pentru personalul din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 4. întocmește și supune aprobării Programul anual de pregătire și perfecționare a personalului din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 5. Colaborează cu compartimentele instituției în vederea întocmirii necesarului de instruire profesională solicitată de către șefii acestora;

 • 6. Ține evidența tuturor instruirilor interne si externe ale salariaților care au beneficiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională;

 • 7. Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și de interese;

 • 8. Organizează și coordonează activitatea privind întocmirea și centralizarea fișelor și rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului instituției;

 • 9. Organizează activitatea privind modul în care se desfășoară perioada de stagiu a salariaților debutanți, precum și evaluarea activității acestora la încheierea perioadei de stagiu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 10. Participă în comisiile de concurs/examen pentru promovarea în trepte sau grade profesionale ale personalului contractual;

 • 11. Participă la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară și a Regulamentului de

Organizare și Funcționare în vederea reactualizării acestora în conformitate cu legislația în vigoare;         j

12.


13.


14.


Asigură afișarea la sediul angajatorului a Regulamentului de Ordine Interioară;

Asigură aducerea la cunoștința salariaților a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară; completează, înregistrează și transmite Registrul General de Evidență a salariaților (REVISAL) înființat de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în caii angajator pentru personalul instituției; '

Reactualizează baza de date în funcție de modificările apărute în structura eiîncetări, modificări ale sporului de vechime, suspendări, promovări în grade profesionale, etc);

 • 15. Asigură verificarea respectării la toate locurile de muncă a duratei normale a timpului de muncă, efectuând sondaje inopinate, informând conducerea în cazul eventualelor abateri de la normele în vigoare;

 • 16. Primește certificatele de concediu medical, verifică respectarea de către salariat a termenului de depunere a acestuia, asigură respectarea confidențialității diagnosticului și pentru certificatele medicale cu cod de accident asigură înaintarea la plată după cercetarea prealabilă;

 • 17. Asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

 • 18. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs și în conformitate cu prevederile legale; .

 • 19. Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de muncă, precum si acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul contractual;

 • 20. întocmește și gestionează dosarele profesionale ale salariaților, conform prevederilor

legale;

 • 21. întocmește, eliberează și vizează , legitimații de serviciu, urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de acestea;

 • 22. întocmește, eliberează și vizează legitimații de control, conform deciziilor Directorului General și -urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de acestea;

 • 23. Calculează vechimea în muncă la încadrare și stabilește sporul de vechime;

 • 24. Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaților, în baza cererilor acestora;

 • 25. întocmește formalitățile în vederea acordării de concedii cu/fară plată, conform prevederilor legale și ține evidența acestora;

  26.

  27.


Asigură gestionarea fișelor de post pentru personalul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, privind vechimea în m privind drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime, etc.), de pe cuprinzând date personale extrase din programele informatice, adeverințe care aa certifLG^ȘsU \     1

informații cuprinse în dosarul profesional solicitate de actuali si foști salariati ai Dircoiic^^W

■' ' w

Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 28. Verifică și' avizează foile de prezență colectivă (pontajele) ale salariaților din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 29. întocmește toate deciziile emise de Directorul General, în exercitarea atribuțiilor acestuia de reprezentant legal al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, inclusiv cele privind sancționarea personalului din aparatul propriu, pe baza raportului Comisiei de Cercetare Disciplinară și/sau a referatului șefilor ierarhici ai persoanelor respective, cu respectarea prevederilor legale;

 • 30. Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârsta sau invaliditate, pentru personalul instituției;

 • 31. Asigură aplicarea prevederilor legale privind protecția maternității la locurile de muncă;

 • 32. Participă la întocmirea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, conform legislației în vigoare;

 • 33. Asigură emiterea notelor de serviciu necesare la buna desfășurare a activității;

 • 34. Asigură punerea la dispoziția organelor abilitate de control a documentelor din cadrul compartimentului;

 • 35. Colaborează cu toate compartimentele Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții;

 • 36. Asigură întocmirea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor privind serviciul de medicină a muncii;

 • 37. Colaborează și urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor ce-i revin societății care asigură serviciul de medicină a muncii;

 • 38. Asigură aplicarea/coordonarea în cadrul instituției a măsurilor dc prevenire și protecție a muncii propuse de către societatea care asigură serviciul de medicină a muncii;

 • 39. întocmește și aplică măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății angajațiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea și instruirea angajațiilor privind legislația specifică de medicină a muncii; asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

  40.


  41.


Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de securitatea și sănătatea muncii: afișe, pliante;

Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor aceasta este expusă la locul de muncă precum și asupra mijloacelor de prevenire riecoetire;        +

1/ *

Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpuJ/controndiOUi x sau al cercetării accidentelor de muncă;

 • 43. Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta;

 • 44. Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă;

 • 45. Organizează și monitorizează activitatea de practică de specialitate a studenților din cadrul unităților de învățământ superior cu care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a încheiat protocol de colaborare;

 • 46. Eliberează documentele care atestă efectuarea practicii de specialitate de către studenți, în cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 47. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, sau de actele normative în vigoare.

Art. 21 Compartimentul Comunicare și Relații Publice este în subordinea Serviciului Juridic și Operațiuni și are următoarele atribuții:

 • 1. Menține și dezvoltă relațiile cu media pentru a crea o imagine pozitivă instituției și pentru a promova proiectele de mobilitate urbană de la nivelul Sectorului 4;

 • 2. Creează și dezvoltă strategia relațiilor cu mass-media, organizează conferințe de presă, în funcție de deciziile conducerii instituției, transmisiuni, interviuri, dezbateri;

 • 3. Redactează comunicate și materiale de presă;

 • 4. Organizează evenimente de presă, reuniuni, conferințe și dezbateri publice, în conformitate cu deciziile conducerii instituției;

 • 5. Monitorizează și analizează publicațiile zilnice, publicațiile de specialitate și rețelele de socializare în ceea ce privește aparițiile instituției sau a proiectelor derulate de aceasta;

 • 6. Concepe, redactează și răspunde de realizarea documentelor de prezentare a instituției;

 • 7. întocmește și coordonează baza de date cu jurnaliști;

 • 8. Concepe și realizează campanii sau acțiuni de relații publice destinate promovării imaginii instituției;

 • 9. Realizează Planul anual de relații publice, pe care îl transmite conducerii Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, în vederea aprobării;

 • 10. Implementează acțiuni de comunicare intemă/extemă stabilite în Planul anual de relații publice, aprobat de conducere;


 • 11. Gestionează coordonarea cu structurile interne care dețin informații de

 • 12. Răspunde de colaborarea și coordonarea, în activitățile specifice, ci specialitate din cadrul Primăriei Sector 4.

Răspunde de realizarea și actualizarea permanentă a site-ului instituției;

Monitorizează zilnic toate aplicațiile web ale Direcției pentru funcționalitate, realizând rapoarte lunare privind gradul de utilizare al acestora (număr utilizatori, alte statistici relevante);

Realizează strategia de comunicare pe rețelele de socializare a instituției;

Gestionează conturile Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 de Facebook, Instagram,

YouTube sau alte rețele după caz;

Propune Compartimentului Achiziții Publice achiziționarea de bunuri și servicii necesare pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor compartimentului;

Comunică din oficiu următoarele informații de interes conform prevederilor Legii Nr.

544/2001, cu modificările și completările ulterioare:

 • a. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;

 • b. structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor și serviciilor, programul de funcționare și cel de audiențe ale Direcției;

 • c. numele și prenumele persoanelor din conducere responsabile cu difuzarea informațiilor publice;

 • d. coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, adresa sediului, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

 • e.  comunică programele și strategiile instituției;

 • f.  documentele de interes public;

 • g. categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii;

Pentru informațiile solicitate verbal, în cazul în care informațiile solicitate nu sunt

disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute de lege;

Informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în timpul unui program minim stabilit de către Directorul General, care va fi afișat la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și care se va desfășura în mod obligatoriu în timpul funcționării instituției;

în domeniul petițiilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare:

Primește și înregistrează petițiile sosite la adresa Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, le

direcționează către compartimentul competent pentru răspuns și, ulterior, expediază

răspunsurile către petiționari;

mpine; _


I I I1


întocmește răspunsul final aprobat de conducerea instituției, pe baza documentelor Răspunde de publicarea pe site-ul instituției și la avizier a posturilor vacante sau vacante, condițiile de ocupare a acestora, documentele necesare înscrierii la concii locul organizării concursului, bibliografia, termenul legal de depunere a contestațiilor și alte informații utile potențialilor candidați, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 25. Asigură activitatea de tehnoredactare a lucrărilor dispuse de Directorul General;

 • 26. Asigură realizarea activității de secretariat: de primire, repartizare și predare a corespondenței intrate în instituție, precum și circulația acesteia între nivelurile organizatorice;

 • 27. Ține evidența strictă a documentelor înregistrate în registrul de evidență și asigură siguranța registrelor de evidență și de confidențialitate a documentelor înregistrate;

 • 28. Asigură aplicarea și respectarea regulilor generale privind evidența, întormirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor confidențiale și a interdicțiilor de reproducere și circulație în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • 29. Asigură expedierea corespondenței către destinatar;

 • 30.  Asigură distribuirea abonamentelor la publicații, reviste, acte de legislație conform necesarului instituției, dacă este cazul;

 • 31. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, sau de actele normative în vigoare.

Art. 22 Serviciul Economic este în subordinea Directorului General Adjunct, iar Șeful Serviciului răspunde și coordonează activitatea compartimentelor din subordine, conform Organigramei Direcției Mobilitate Urbana Sector 4 și a fișei postului, ducând la îndeplinire și alte atribuții stabilite de Directorul General Adjunct.

Art. 23 Compartimentul Financiar Contabilitate este în subordinea Serviciului Economic și are următoarele atribuții:

 • 1. Aplică și respectă prevederile legale în privința contabilității, precum și prevederile Legii Finanțelor Publice Locale Nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare precum și celelalte acte normative aplicabile;

 • 2. întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al instituției și propunerile de rectificare ale acestuia;


 • 3. întocmește lucrările de fundamentare ale propunerilor pentru bugetul anului etapele prevăzute de lege;

 • 4. Asigură și răspunde de derularea în bune condiții a execuției bugetare;

 • 5. întocmește trimestrial situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acestei cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri, întocmește documentațiile pentru creditelor și repartizarea acestora;

 • 6. întocmește și prezintă trimestrial Directorului General, conturile de execuție ale bugetului instituției;

 • 7. Ține evidența garanțiilor de-participare la licitații și a celor materiale;

 • 8. Urmărește derularea pe stadii de realizare, pe baza unor grafice, a contractelor economice încheiate și ia măsurile necesare în cazul apariției oricăror disfuncționalități;

 • 9. Constituie, urmărește și restituie garanții de bună execuție în condițiile prevăzute îh contractele derulate;

 • 10. întocmește bilanțurile trimestriale și anuale;

 • 11. întocmește dări de seamă statistice;

 • 12. întocmește ordinele de plată și efectuează viramentele către beneficiari;

 • 13.  Asigură îndeplinirea condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și reținerea ratelor;

 • 14. Asigură arhivarea tuturor actelor financiar - contabile cu respectarea legislației în vigoare;

 • 15. întocmește și depune la autoritățile locale declarațiile privind reținerea și virarea sumelor prevăzute pentru asigurarea socială de sănătate, contribuția de asigurări sociale și contribuția pentru ajutorul de șomaj;

 • 16. Răspunde de achitarea altor obligații ale instituției, conform legii;

 • 17. întocmește dări de seamă contabile, precum și contul de încheiere a exercițiului bugetar anual pentru bugetul de venituri si cheltuieli al instituției; .

 • 18. Asigură gestionarea patrimoniului instituției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 19. Organizează activitatea de inventariere scriptică a patrimoniului instituției;

 • 20. Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din buget, eliberări de valori materiale și pentru alte operațiuni ce se supun controlului;

 • 21. Acordă viză de control financiar preventiv propriu, constând în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia, potrivit dispoziției conducătorului instituției din punct de vedere al legalității, regularității și încasării în limitele și destinațiile creditelor bugetare și de angajament;

 • 22. înregistrează documentele primare pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu în „Registrul privind operațiunile prezentate la viza controlului financiar preventiv”;

 • 23. întocmește rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de control financiar

propriu în conformitate cu dispozițiile directorului;

 • 24. întocmește și analizează fișele de cont;                                          II f        \

 • 25. întocmește și înregistrează zilnic notele contabile în evidența contului analitic și smțșfcA VgSf *

 • 26. Asigură elaborarea balanțelor analitice și sintetice pentru fiecare cont de creanțe și obligații;

 • 27. întocmește balanța de verificare și contul de execuție; întocmește registrele contabile obligatorii;

 • 28. Ține evidența sintetică și analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materiale, debitori, creditori, furnizori, a cheltuielilor curente pe capitole și subcapitole; răspunde de legalitatea actelor întocmite;

 • 29. Răspunde de întreaga activitate contabilă și de activitatea personalului din subordine;

 • 30. Asigură întocmirea formelor de recuperare a sumelor de la debitori și realizează recuperarea acestora;

 • 31. Efectuează împreună cu alte persoane inventarierea patrimoniului și face propuneri pentru reparații curente și capitale la mijloacele fixe;

 • 32. Organizează inventarierea mijloacelor fixe la perioadele prevăzute de legislația în vigoare și ori de câte ori este nevoie;

 • 33. Verifică și supune spre aprobare documentația pentru scoaterea din funcțiune a.mijloacelor fixe cu durata de serviciu îndeplinită;

 • 34. Asigură consultarea tuturor căilor legale în vederea obținerii unui fond de premiere pentru angajați și totodată se ocupă de întocmirea documentelor necesare în acest sens, spre a fi aprobate; •

 • 35. în urma aprobării fondului de premiere are responsabilitatea de a fundamenta documentația necesară pentru constituirea acestui fond de premiere;

 • 36. Elaborează propuneri pentru proiectul de buget cu privire la responsabilitățile care îi revin în domeniul realizării obiectivelor, a lucrărilor de intervenții, reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, a reparațiilor curente precum și a dotărilor independente pentru aparatul propriu;

 • 37. Asigură managementul execuției bugetare;

 • 38. Asigură redenumirea fazelor de execuție bugetară în circuitul intern al documentelor: nota de fundamentare a proiectului de buget, propunerea de finanțare, angajamente legale privind cheltuielile, referate de lichidare a cheltuielii, ordonanțare de plată, plata propriu-zisă;

 • 39. Asigură prioritizarea solicitărilor de finanțare de la bugetul propriu privind finanțarea cheltuielilor de capital și le supune aprobării Directorului General;

 • 40. întocmește documentația de finanțare a cheltuielilor de capital aprobate la nivelul aparatului propriu și decontarea în termen a acestora;


 • 41. Urmărește derularea procesului investițional și întocmește rapoarte luna cheltuielilor de capital ale instituției;

 • 42. Asigură întocmirea, păstrarea și transmiterea spre arhivare a dosarelor

în. conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 43. Supune, spre avizare, conducerii instituției și spre aprobarea Directorului General, PAAP și strategia de achiziții publice pentru produse, servicii, lucrări și graficul de desfășurare a procedurilor de achiziții;

 • 44. Transmite, spre informare, serviciilor și compartimentelor instituției graficul de desfășurare a procedurilor de achiziții aprobate;

 • 45. întocmește trimestrial rapoarte de informare către Directorul General, cu privire la stadiul realizării achizițiilor aprobate;

 • 46. Formulează propuneri cu privire la realizarea procedurilor de achiziții și le supune spre aprobare Directorului General Adjunct coordonator, urmare a notei de fundamentare a serviciului/biroului/compartimentului solicitant;

 • 47. Verifică și înaintează spre avizare Directorului General Adjunct coordonator facturile aferente produselor, serviciilor și lucrărilor executate în baza prevederilor de recepție din contractele încheiate;

 • 48. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, sau de actele normative în vigoare.

Art. 24 Compartimentul Achiziții Publice este în subordinea Serviciului Economic și are următoarele atribuții:

 • 1. Elaborarează Programul Anual de Achiziții Publice și propunerile, după caz, de modificări/completări ulterioare;

 • 2. Înregistrează/reînnoiește înregistrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 în sistemul electronic de achiziții publice, gestionând toate operațiunile care trebuie efectuate în această platformă;

 • 3. Elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității de achiziții la nivel de instituție;

 • 4. Asigură respectarea prevederilor legale în alegerea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • 5.  Asigură efectuarea achizițiilor directe;

 • 6. Realizează întreaga documentație a achizițiilor în conformitate, cu dispozițiile legale în materie și procedurile interne,

 • 7. Elaborează și înaintează pentru aprobare notele justificative;

 • 8. Elaborează sau, după caz, coordonează activitățile de întocmire a documentației d pentru desfășurarea procedurilor de achiziție publică;

 • 9. Asigură transparența atribuirii contractelor de achiziții prin publicarea anunțurilor de legislație; propune conducerii instituției componența comisiilor de evaluare a ofertelor, după caz;

 • 10. întocmește și analizează cererile de ofertă;

 • 11. încheie contractele de achiziție publică și anexele ce constituie parte integrantă a contractelor;

 • 12. Negociază cu furnizorii prețurile de achiziție conform legii, încheie contractele cu aceștia;

 • 13. Asigură transmiterea la termen a documentelor solicitate de către Primăria Sectorului 4;

 • 14. Răspunde tuturor solicitărilor organelor de control;

 • 15. Cercetează piața pentru a obține cele mai bune oferte în cazul efectuării unei achiziții;

 • 16. Urmărește derularea contractelor de achiziție încheiate;

 • 17. Răspunde de aplicarea corectă a legislației privind achizițiile publice;

 • 18. Oferă suport tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul instituției în materie de achiziții publice;

 • 19. Constituie și păstrează dosarul achiziției publice pentru fiecare procedură finalizată;

 • 20. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, sau de actele normative în vigoare.

Art. 25 Compartimentul Venituri este în subordinea Serviciului Economic și are următoarele atribuții:

 • 1. Răspunde de încasarea taxelor pentru parcările de reședință și cele publice aflate în administrarea Sectorului 4, care se constituie venituri la bugetul local Sector 4;

 • 2. întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri ale bugetului local Sector 4 și propuneri de rectificare a acestuia, pentru sumele încasate conform atribuțiilor;

 • 3.  Răspunde de parteneriatele cu alte entități publice și private în vederea încasărilor taxelor, conform prevederilor anterioare;

 • 4. Colaborează cu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 în vederea interoperabilității bazelor de date a contribuabililor;

 • 5. Colaborează cu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 pentru realizarea unei strategii comune de colectare a taxelor, astfel încât, cele pentru parcare să aibă o

condiționalitate legată de plata anterioară a celorlalte taxe și impozite datorate de

contribuabili;

6.întocmește regulamentele și procedurile privind plata taxelor de parcare, care vor fi aprobării Consiliului Local Sector 4;

 • 7.  Realizează activități de control pe teren, în colaborare cu alte direcții și instituții din aparatul propriu de specialitate al Primarului Sector 4, sau din subordinea Consiliului Local Sector 4, pentru sancționarea nerespectării regulamentelor în vigoare, privind parcările publice;

 • 8. Efectuează prin casierie operațiuni de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

 • 9. Răspunde de gestionarea platformelor electronice de plată;

 • 10. Transmite zilnic, sau de câte ori este nevoie, către Compartimentul Financiar Contabil toate documentele legate de plățile încasate, atât prin caseria proprie, cât și prin platforma de plată electronică sau partenerii externi;

 • 11. întocmește lunar balanța de verificare a veniturilor;

 • 12. întocmește și semnează contul general anual de execuție al bugetului local - partea de venituri provenite din taxele pentru parcările de reședință și cele publice, iar trimestrial întocmește contul de execuție al veniturilor - surse ale Consiliului Local Sector 4;

 • 13. întocmește trimestrial situația financiară pentru sursele de venituri provenite din taxele pentru parcările de reședință și cele publice, ale Consiliului Local Sector 4 și darea de seamă contabilă pentru partea de venituri;

 • 14. Răspunde de virarea veniturilor încasate, aparținând bugetului local;

 • 15. Asigură informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri din responsabilitatea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • 16. Asigură corespondența cu contribuabilii - adrese către contribuabili și instituții, în vederea rezolvării în termenul legal a cererilor acestora;

 • 17. Efectuează restituiri de sume de la bugetul local către contribuabili prin mandat poștal, în conturi bancare și prin casieria Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, virări din conturile bugetului local sector 4, precum și compensări la cererea contribuabililor;

 • 18. întocmește borderourile de restituire pentru plata sumelor restituite prin casierie și prin mandat poștal;

 • 19. Ține evidența imprimatelor cu regim special (chitanțiere);

 • 20. Ține orice alte evidențe conform cerințelor legale;

 • 21. Verifică lunar registrul partizi întocmit pentru persoane fizice și juridice cu centralizarea lunară a validărilor și cu execuția transmisă de Trezoreria Sector 4 în vederea înlăturării eventualelor neconcordanțe;


 • 22. Stabilește anual soldul contabil, iar în cazul constatării unor deficiențe procedea^^î^^^^

verificarea și corectarea acestora;                                                                     J

 • 23. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 de actele normative în vigoare.

Art.26 (1) în exercitarea atribuțiilor, Directorul General Adjunct coordonează și răspunde de activitatea următoarelor servicii/birouri/compartimente:

Serviciul Parcări

o Biroul Parcări de Reședință

o Compartimentul Parcări Publice                                          -

(2) în exercitarea funcției îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) atribuțiile delegate de către Director General;

 • b) răspunde alături de Directorul General de buna funcționare a instiuției; •

 • c) participă la ședințele Comisiilor de specialitate și în plen ale Consiliului Local Sector 4, prezentând proiectele de hotărâri inițiate în domeniu;

 • d) întocmește rapoarte de activitate și le transmite Consiliului Local Sector 4 și/sau Primarului Sectorului 4 la cererea acestuia;

 • e) pune la dispoziția organelor de control datele și documentele solicitate de către aceștia;

 • f)  prin personalul de specialitate verifică din oficiu sau la cerere, încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobate de Consiliul Local Sector 4;

 • g) răspunde de legalitatea actelor emise, asigurând transmiterea în termen a acestora către cei interesați.

 • h) coordonează activitatea și răspunde de realizarea strategiilor privind:

parcările de reședință și parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4

Art. 27 Serviciul Parcări este în subordinea Directorului General Adjunct, iar Șeful Serviciului răspunde și coordonează activitatea compartimentelor din subordine, conform Organigramei Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și a fișei postului, ducând la îndeplinire și alte atribuții stabilite de Directorul General Adjunct.

Art. 28 Biroul Parcări de Reședință este în subordinea Serviciului Parcări și are următoarele atribuții:

 • 1. Administrează locurile de parcare de reședință din Sectorul 4;

 • 2.  Realizează și implementează componenta privind parcările de reședință din Strategia

privind parcările de reședință și parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4;

3.


Răspunde alături de Compartimentul Parcări Publice de operarea Sistemului Elecjp

Integrat de Gestiune a Parcărilor la nivelul Sectorului 4;                          ff*     ___

Asigură înregistrarea și completarea bazei de date aferentă Sistemului Electronic.Integra\ de Gestiune a Parcărilor, privind evidenta locurilor de parcare amenajate si admifld6tt^tc\^^^*

către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4: locații, număr locuri, marcarea și numerotarea acestora, precum și orice alte operațiuni necesare;

 • 5. Verifică îndeplinirea condițiilor necesare în vederea închirierii locurilor de parcare din categoria parcărilor de reședință;

 • 6. Asigură întocmirea/semnarea/comunicarea contractelor de închiriere pentru parcările de reședință existente și administrate de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în conformitate cu atribuțiile date în acest sens de către Sectorul 4 al Municipiului București;

 • 7.  Coordonează și realizează în colaborare cu Compartimentul Administrativ și alte entități din cadrul Primăriei Sector 4, operațiunile de identificare a locațiilor unde se pot înființa și organiza, conform legislației în vigoare, noi locuri de parcare de reședință, precum și activitatea de realizare a documentației necesare aprobării noilor locuri în Comisia Tehnică de Circulație/Administrația Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 8.  Coordonează și realizează, în colaborare cu Compartimentul Administrativ, operațiunile de marcare a locurilor de parcare de reședință;

 • 9. Verifică periodic modul de întreținere a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4;

 • 10. Verifică în teren, în colaborare cu alte entități din Primăria Sector 4 sau din subordinea Consiliului Local Sector 4, sesizările cetățenilor referitoare la locurile de parcare de reședință, luând măsuri de soluționare a acestora;

 • 11. Cooperează cu Compartimentul Venituri în vederea realizării și actualizării bazelor de date a contribuabililor, care au contracte de închiriere pentru locuri de parcare de reședință;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 sau de actele normative în vigoare.

Art. 29 Compartimentul Parcări Publice este în subordinea Serviciului Parcări și are următoarele atribuții:

1.


2.


3.


Administrează și operează parcările publice conform atribuțiilor primite de la Sectorul

4',

Propune înființarea de noi parcări de utilitate publică, iar în urma aprobării investițiilor în Consiliul Local Sector 4, răspunde, alături de Primăria Sector 4, de realizarea investițiilor;

Realizează și implementează componenta privind parcările publice din Strategia

parcările de reședință și parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4,JjW care se vor stabili și tarifele pe oră/zi, sau tarife pentru abonamente destinate pHfrsoangfctf-^^ \     '

fizice și/sau juridice din Sectorul 4;

 • 4. Răspunde alături de Biroul Parcări de Reședința de operarea Sistemului Electronic Integrat de Gestiune a Parcărilor la nivelul Sectorului 4

 • 5. Asigură înregistrarea și completarea bazei de date aferentă Sistemului Electronic Integrat de Gestiune a Parcărilor, privind evidența locurilor de parcare de utilitate publică amenajate și administrate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4: locații, număr locuri, marcarea și numerotarea acestora, precum și orice alte operațiuni necesare;

 • 6. Coordonează și realizează, în colaborare cu Compartimentul Administrativ și alte entități din cadrul Primăriei Sector 4, operațiunile de identificare a locațiilor unde se pot înființa și organiza, conform legislației în vigoare, noi locuri de parcare de utilitate publică, precum și activitatea de realizare a documentației necesare aprobării noilor parcări în Comisia Tehnică de Circulație/Administrația Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului București

 • 7. Coordonează și realizează în colaborare cu Compartimentul Administrativ operațiunile de marcare a locurilor de parcare de utilitate publică;

 • 8. Verifică periodic modul de întreținere a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4;

 • 9. Verifică în teren, în colaborare cu alte entități din Primăria Sector 4 sau din subordinea Consiliului Local Sector 4, sesizările cetățenilor referitoare la Tocurile de parcare de reședință, luând măsuri de soluționare a acestora;

 • 10. Cooperează cu Compartimentul Venituri în vederea realizării și actualizării bazelor de date a contribuabililor (persoane fizice și/sau juridice), care au abonamente pentru locuri de parcare în parcările de utiliate publică;

 • 11. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 sau de actele normative în vigoare.

  și răspunde de


Art.30 (1) în exercitarea atribuțiilor, Directorul General Adjunct coordonează

activitatea următoarelor servicii/birouri/compartimente:

Serviciul Infrastructură Smart City

o Compartimentul Transport Alternativ

o Compartimentul Dezvoltare Proiecte o Compartimentul Monitorizare Smart City

(2) în exercitarea funcției îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) atribuțiile delegate de către Directorul General;

 • b) răspunde alături de Directorul General de buna funcționare a instiuției;

 • c) participă la ședințele Comisiilor de specialitate și în plen ale Consiliului Local Sector 4, prezentând proiectele de hotărâri inițiate în domeniu;

 • d) întocmește rapoarte de activitate și le transmite Consiliului Local .Sector 4 și/sau

Primarului Sectorului 4 la cererea acestuia;

 • e) pune la dispoziția organelor de control datele și documentele solicitate de către aceștia;

 • f)  prin personalul de specialitate verifică din oficiu sau la cerere, încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobate de Consiliul Local Sector 4;

 • g) răspunde de legalitatea actelor emise, asigurând transmiterea în termen a acestora către cei interesați;

 • h) reprezintă Direcția Mobilitate Urbană în relația cu Comisia Tehnică de Circulație, de la nivelul PMB și Brigada de Poliție Rutieră a Mun. București;

 • i)  este responsabil de coordonarea activității privind realizarea studiilor de trafic necesare unor noi reglementări de circulație, sau pentru optimizarea celor existente;

 • j)  coordonează activitatea și răspunde de realizarea strategiilor privind:

 • -  transportul alternativ

 • -  dezvoltarea infrastructurii de mobilitate urbană

 • -  dezvoltarea sistemului integrat Smart City la nivelul Sectorului 4

Art. 31 Serviciul Infrastructură Smart City este în subordinea Directorului General Adjunct, iar Șeful Serviciului răspunde și coordonează activitatea compartimentelor din subordine, conform Organigramei Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și a fișei postului, ducând la îndeplinire și alte atribuții stabilite de Directorul General Adjunct.

Art 32 Compartimentul Transport Alternativ este în subordinea Serviciului

Infrastructura Smart City și are următoarele atribuții:

 • 1.  Propune, elaborează și implementează strategii cu privire îmbunătățirea infrastructurii destinate mijloacelor alternative de mobilitate;

 • 2.  Administrează și monitorizează cele 3 subcapitole destinate mijloacelor alternative de mobilitate: rețeaua pietonală, rețeaua de transport cu bicicleta și deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă;

  3.


Analizează starea rețelei pentru pietoni în vederea identificării deficiențelor în

. dimensionarea, amenajarea și buna utilizare a acesteia, colaborând cu direcția

a Primăriei Sector 4;                                                        ff ♦     __

Asigură raportarea situațiilor de subdimensionare a trotuarelor, diminuarm ;capa|cii®§i N n trotuarelor prin obstacole (autovehicule parcate neregulamentar, stâlpi amplakjrti^smi^g//''■>£: v/J .

construcții pe domeniul public etc.);

 • 5.  Răspunde de proiectarea și implementarea unei rețele de transport pentru biciclete;

 • 6.  Analizează starea rețelei de transport pentru biciclete în vederea identificării deficiențelor în dimensionarea, amenajarea și buna utilizare a acesteia;

 • 7.  Asigură raportarea situațiilor în care există disfuncții precum: discontinuități în rețeaua de piste și benzi pentru biciclete, segmente de piste subdimensionate, absența unor spații de protecție între piste și autovehiculele parcate în lungul străzii, prezența unor capace cu grătar orientat în lungul pistei sau la altă cotă decât aceasta (supraînălțate sau îngropate), un număr redus de parcări pentru biciclete, un număr redus de centre pentru închirierea bicicletelor;

 • 8.  Asigură identificarea zonelor pentru amenajarea de piste și benzi noi pentru biciclete, precum și pentru amenajarea unor centre de închiriere a bicicletelor;

 • 9.  Asigură realizarea campaniilor informative și de educare cu privire la transportul alternativ la nivelul Sectorului 4;

 • 10. Asigură identificarea preferințelor bicicliștilor pentru infrastructura pentru biciclete, colaborând în acest sens cu alte instituții publice sau cu entități de drept privat;

 • 11. Asigură elaborarea și implementarea cadrului strategic privind accesul persoanelor cu mobilitate redusă la oraș, adică la toate serviciile de interes public și la locuri de muncă, în vederea accesibilizării spațiilor publice, clădirile de interes general, publice și private, cu acces public, mijloacele de transport public, conform legislației și normativelor în vigoare;

 • 12. Asigură realizarea unei hărți interactive care să cuprindă întreaga infrastructură destinată mijloacelor alternative de mobilitate;

 • 13. Identifică potențiali parteneri în mediul organizațiilor non-profît din domeniu pentru stabilirea unor eventuale parteneriate;

 • 14. Asigură elaborarea și implementarea cadrului strategic privind transportul alternativ la nivelul Sectorului 4 în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere București - Ilfov, aferent pentru perioada 2016-2030;

 • 15. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, sau de actele normative în vigoare.

Art. 33 Compartimentul Dezvoltare Proiecte este în subordinea Serviciului Infrastructură

Smart City și are următoarele atribuții:

 • 1. Propune, elaborează și implementează proiecte specifice obiectului de activime'al “

instituției;                                                                                  ff f

 • 2. Răspunde de activitatea continuă de găsire a unor surse alternative de finanțară gare le mulează pe activitatea și profilul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, -precum și raporatarea rezultatelor analizei către conducerea instituției;

 • 3.  Implementează, conform specificului instituțional, proiecte cu finanțare externă sau internă, cu finanțare nerambursabilă de interes pentru Consiliul Local Sector 4 și instituțiile aflate în finanțare;

 • 4.  Asigură planificarea activităților proiectelor, monitorizează, coordonează și controlează activitățile din cadrul proiectelor, conform prevederilor contractelor de finanțare;

 • 5.  Răspunde împreună cu întreaga conducere a instituției pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din care se finanțează proiectele/programele;

 • 6.  Centralizează informațiile cu privire la nevoile specifice instituției în vederea elaborării și implementării proiectelor;

 • 7.  Identifică potențialele surse de risc ce pot apărea în urma desfășurării activităților proiectelor și propune opțiuni pentru măsurile de risc - control;

 • 8.  Specifică și estimează resursele necesare, pentru implementarea proiectelor și recomandă mijloacele pentru asigurarea acestora;

 • 9. Elaborează documentațiile de natură tehnică în vederea estimărilor de cost și/sau achiziționării ulterioare a produselor și/sau serviciilor necesare implementării proiectelor;

 • 10. Elaborează programe de activitate și acțiuni în colaborare cu celelalte servicii, birouri și/sau compartimente ale instituției în vederea respectării calendarelor de activități;

 • 11. Asigură evaluarea rezultatelor proiectelor, urmărește întocmirea și transmiterea raportărilor intermediare și finale;

 • 12. Asigură sustenabilitatea proiectelor, urmărește întocmirea și transmiterea raportărilor periodice de durabilitate;

 • 13. Elaborează proceduri pentru gestionarea programelor/proiectelor, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

 • 14. Asigură elaborarea și implementarea cadrului strategic privind dezvoltarea proiectelor de mobilitate urbană la nivelul Sectorului 4 în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere București - Ilfov, aferent pentru perioada 2016-2030;

 • 15. îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, sau de actele normative în vigoare.

Art. 34 Compartimentul Monitorizare Smart City este în subordinea Serviciulu^^^-. Infrastructură Smart City și are următoarele atribuții:


 • 1. Reprezintă structura operațională din cadrul Sistemului Smart City al Sectorului 4;

 • 2. Răspunde de elaborarea, implementarea, administrarea, monitorizarea și dc^/oltar


Sistemului Smart City, precum și a tuturor subsistemelor componente integrate -monitorizarea traficului, nivelului de poluare, siguranței cetățenilor și a elevilor în unitățile de învățământ, parcărilor publice, transportului alternativ și administrarea componentei de smart city pentru iluminatului public;

 • 3. Colaborează cu structurile de specialitate ale Primăriei Sectorului 4 privind operarea, administrarea, dezvoltarea și intreținerea sistemului;

 • 4. Gestionează alături de Primăria Sector 4 Centrul de monitorizare Smart City;

 • 5. Asigură un dialog permanent cu implementatorul sistemului;

 • 6. Asigură colaborarea cu participanții la sistem și se informează de toate schimbările și modernizările sistemului;

 • 7. Aplică regulile generale de operare, principalul document de funcționare corectă a sistemului;

 • 8. Asigură asistență în operarea sistemul de supraveghere video (CCTV);

 • 9. Asigură operarea/asistență în operarea subsistemului de monitorizare a traficului, conform sarcinilor operaționale aprobate;

 • 10. Asigură procesul de analiză a datelor de trafic;

 • 11. Asigură rapoartele operaționale curente, precum și cele de analiza statistică în funcție de

■ diverși parametri;

 • 12. Propune măsuri ce se impun pentru fluidizarea traficului în vederea diminuării gradului de poluare;

 • 13. Asigură cooperarea, interoperabilitatea și schimbul de date cu alte centre de monitorizare care respectă standardele naționle/intemaționale în domeniu;

 • 14. Asigură operarea subsistemului de monitorizare a nivelului de poluare, conform sarcinilor operaționale aprobate;

 • 15. Asigură operarea subsistemului de monitorizare a siguranței cetățenilor, precum și a elevilor în unitățile de învățământ, conform sarcinilor operaționale aprobate;;

 • 16. Asigură operarea subsistemului de monitorizare a parcărilor publice, conform sarcinilor operaționale aprobate;;

 • 17. Asigură operarea/asistență în operarea subsistemului de monitorizare a centrelor pentru închirierea bicicletelor, precum și traseele special amenajate pentru biciclete, conform sarcinilor operaționale aprobate;

 • 18. Asigură operarea/asistență în operarea subsistemului inteligent pentru ac iluminatului public, conform sarcinilor operaționale aprobate;


 • 19. Asigură identificarea și raportarea incidentelor desfășurate în trafic;

 • 20. Adună datele de la toate subsistemele și stabilește cele mai bune strategii de co

fluidizarea traficului pe arterele aflate în administrarea Sectorului 4; .

 • 21. Asigură elaborarea și implementarea cadrului strategic privind Sistemului Smart City al Sectorului 4 în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere București - Ilfov, aferent pentru perioada 2016-2030;

 • 22. îndeplinește și alte atribuții rezultate din aplicarea, dezvoltarea și întreținerea sistemului, dispuse de structurile specializate ale Primăriei Sectorului 4, de implementarea sistemului și consultanță.

CAPITOLUL VI - PATRIMONIUL

Art. 35 (1) Patrimoniul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a unității administrativ teritoriale, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 poate fi îmbogățit și completat

prin achiziții, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

 • (3) Bunurile mobile sau imobile aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării și conservării acestora.

CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art 36 Cheltuielile curente și de capital ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 se finanțează din alocații bugetare acordate de la bugetul local și din alte surse legale.

CAPITOLUL VIII - ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR STRUCTURILOR DIN CADRUL DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4
 • 1. Toți salariații au obligația de a m; • 2. Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de compartiment în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar;

 • 3. întregul personal are obligația de a respecta actele normative în vigoare privind legislația muncii, Codul de conduită a personalului contractual și Regulamentul de Ordine Internă.

 • 4. Toți salariați au atribuții în ceea ce privește implementarea Ordinului Secretarului General al Guvernului Nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intem/managerial;

 • 5. Toți salariații respectă Regulamentul privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor în cadrul direcției;

 • 6. Salariații vor studia legislația specifică domeniul de activitate și vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post. Atribuțiile care decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • 7. Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legilației muncii și Regulamentului de Ordine Internă;

 • 8. Personalul din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, care efectuează deplasări în teren în interese de serviciu, are obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-1 prezinte șefului de serviciu;

 • 9. Toți salariații instituției au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariații direcției, vor fi consemnate într-un registru înființat în acest sens.

CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art. 37 (1) Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 dispune de ștampilă proprie.

(2) Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)


actul normativ de înființare;

documentele financiar-contabile, situații fînanciar-contabile și situații statistice^ planul și programul de activitate;                                         ff*

corespondența;                                                              II -■■■• I ES5 )      ||

contracte și dosare de achiziție;

f) alte documente, potrivit legii.

Art. 38 Toate compartimentele vor studia, analiza și propune măsuri pentru raționalizarea permanenta a lucrărilor, simplificarea evidenței, sporirea vitezei de circulație a documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor.

Art. 39 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 4.

Art. 40 Directorul General al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, în exercitarea atribuțiilor care îi revin, este împuternicit să transforme funcțiile aprobate, în funcție de necesități, cu respectarea numărului de posturi aprobate și încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 41 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr...