Hotărârea nr. 97/2019

Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate nr.P. 16.2/53/09.05.2019, întocmit de Direcția Autorizări-Biroul Patrimoniu;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Având în vedere:

Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr.294/2015 privind aprobarea Programului Național de cadastru și carte funciară 2015-2023;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea de către Consiliul General al Municipiului București a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată și se aprobă suprafața totală de 5332 mp a imobilului teren și construcții cu regim de înălțime P, în suprafață construită de 970 mp și suprafață construită desfășurată de 970 mp, situat în Strada Perșani nr.2, Sector 4, București, aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 4, conform Planului de amplasament^ imobilului, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 va întreprinde demersurile necesare către Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu în vederea completării/actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București însușit de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 186/08.05.2008, conform datelor înscrise în planul de amplasament și delimitare a imobilelor prevăzut în anexa la prezenta.

Art. 3 Orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.05.2019

Diana Anca ARTENE

Nr. 97 /15.05.2019

ANEXA NR. 135 Ia regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1;500


î    Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului î

Adresa imobilului              ț

!:

5332 mp             1

Strada Persani nr.2              |

Cartea Funciară nr.
de Str. OrasticA. Date referitoare ia teren

Nr. Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

l

Cc '

5332

Teren intravilan împrejmuit cu gard de metal pe toate laturile

Total

5332

.        '                        B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită ia sol (mp) .

Mențiuni

CI

CAS

970

Ruina regim de inaltime P. construit din cărămidă pe structură de beton armat. Supr. desf- 970 mp

Total

970

Total suprafață construită desfășurată = 970 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 5332 mp

Suprafața din act = 5332 mp

Inspector
executarea măsurătorilor la teren, (ftcia întoc miri i-âbcuniema d. cadastrale aedsteiaConfirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.


Semnătura și parafa Data....


Ștampila BCPI