Hotărârea nr. 96/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/444/07.05.2019;

Rapoartele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sector 4;

Văzând:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice, precum și valorile rezultate în urma acestei actualizări, pentru obiectivele de investiții prevăzute la pozițiile 94, 96 și 97, în anexa la HCLS 4 nr. 274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, după cum urmează:

 • 1. Se modifică poziția 94 din anexa la HCLS 4 nr. 274/06.11.2018, după cum urmează:

  Nr.Crt

  Denumire Obiectiv

  Valoare C+M inclusiv T.V.A.

  - lei-

  Valoare totală investiție inclusiv T.V.A - lei-

  94

  Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente șoselei Giurgiului

  60 391568,20

  86 286 430,30^0 f r

 • 2. Se modifică pozițiile 96 și 97 din anexa la HCLS 4 nr. 274/06.11.2018, prevăzută la art. I, prin comasare, rezultând o singură poziție, nr. 96, după cum urmează:

  Nr.Crt

  Denumire Obiectiv

  Valoare C+M inclusiv T.V.A.

  - lei-

  Valoare totală investiție inclusiv T.V.A - lei-

  96

  Lucrări pentru   reabilitarea

  drumului    public    Șoseaua

  Olteniței

  51818 815,14

  57 963 194,41

 • 3.  Se renumerotează, în conformitate cu modificările de la pct. 2, pozițiile 97-106.

 • 4. Se completează HCLS 4 nr. 274/06.11.2018 cu Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta hotărâre, care devin Anexa 2 și Anexa 3 la HCLS 4 nr. 274/06.11.2018.

Artn. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.05.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 96 /15.05.2019

ANEXA 1 la HCL S4 nr.


Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

București, sector 6, Splaiul independentei nr. 291 -293. etaj 14. birou 1. înmatriculată sub J40/13314/2011, C.U.I. RO 29319742

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Reabilitare/Modemizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Giurgiului

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

14 542 363.04

2 763 048,90

17 305 412.02

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

1.4,

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

14 542 363.04

2 763 048.98

17 305412.02

1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

-

1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

entru proiectare ți asistentă tehnică

3.1.

Studii

50 318.00

9 560.42

59 878.42

3.1.1. St ud 5 de teren

50 318.00

9 560.42

59 878.42

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri ți autorizații

201 274.00

38 242.06

239516.06

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea performantei energetice ți auditul energetic al clădirilor

*

3.5.

Proiectare

1509 552.00

286 814.88

1 796 366.88

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

*

*

*

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție șl devizul qeneral

452 886,00

88 044.54

53B 910.54

3.5.4. Documentație tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

251 592.00

47 002.40

299 394.48

3.5,5, Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

50 318.00

9 580.42

50 878.42

3.5.6. Proiect tehnic ți detalii de execuție

754 776.00

143 407,44

098 103.44

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7.

Consultanță

*

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8.

Asistență tehnică

603 821.00

114 725.99

718 546.99

3.5.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

352 229.00

66 923.51

419152.51

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

251 592.00

47 802.48

299 394.48

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat In Construcții

100 637.00

19 121.03

119 758.03

3.82. Dirigenție de șantier

251 592.00

47 802.48

299 394.48

TOTAL CAPITOL 3

2 354 965.00

449 343.35

2 814308.35

1

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

>entru investiția de bază

4,1,

Construcții și instalații

49 239 665.29

9 355 538.40

58 595 201.69

42.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

220 224.78

41 842.71

262 067.49

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

858 499.49

163 114.90

1 021 614,39

4.8.

Active necorporale

-

-

TOTAL CAPITOL 4

50 31B 389.56

9 560494.01

59 87888X57

1

CAPITOLUL 5

Alto cheltuieli

5.1.

Orqanizare de șantier

1 509 551.69

206 814.82

1 796 366.51

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1 509 551.69

288 814.82

1 796 366.51

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

52.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

299 938.00

299 938,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5,2.2. cota aferentă I.S.C, pentru controlul calității lucrărilor de construcții

49 240.00

49 240.00

5,2.3, cota aferentă I.S.C, pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

24619B.00

246 198.00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

*

5,2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4 500.00

4 500.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

3 522 28727

669 234.58

4 191 521.85

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

TOTAL CAPITOL 5

5331776.96

956 04940

8 287 825.3 B

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste

6.1. I Pregătirea personalului de exploatare

-

6.2.   | Probe tehnologice ți teste

TOTAL CAPiTOL 6                                                             Ă fc/r "

TOTAL GENERAL

72 557 494.56

13 728 935.74

86 286 430.30

Din careC+M (1.2 +1.3+1.4 +2 + 4.1+ 4.2 +5.1.7T V*             1

A\    50 749 2.16.98

9 642 351.22

60 391568.20
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI PENTRU REABILITAREA DRUMULUI PUBLIC ȘOSEAUA OLTENIȚEI


Nr. crt.

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

lai

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru proiecția mediului și aducerea terenului Ia starea inițială

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecjia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

42 277.00

8 032.63

50 309.63

3.1.1. Studii de teren

42 277.00

8 032.63

50 309.63

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport șî cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

169 108.00

32 1 30.52

201 238.52

3.3.

Expertiză tehnică

-

-

3.4.

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5.

Proiectare

1 268 308.00

240 978.52

1 509 286.52

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

3B0 492.00

72 293.48

452 785.48

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

211 3B5.00

40 163.15

251 548.15

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

42 277.00

8 032.63

50 309.63

3.5.6, Proiect tehnic și detalii de execuție

634 1 54.00

120489.26

754 643.26

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7.

Consultanță

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar

-

3.3.

Asistentă tehnică

507 324.00

96 391.56

603715.56

3.B.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

295 939.00

56 228.41

352 167.41

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

211 335.00

40 163.15

251 548.15

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

84 554.00

16 065.26

100 619.26

3.8.2. Dirigentie de șantier

211 385.00

40 163.15

251 54B.15

TOTAL CAPITOL 3

1 987 917.00

377 533.23

2 364 550.23

I

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

42 276 915.35

8 032 613.91

50 309 529.26

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

-

-

Active necorporale

-

-

TOTAL CAPITOL 4

42 276 915.35

8 032 613.91

50 309 529.26

1

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

1 268 307.46

240 978.42

1 509 285.88

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1 268 307.46

240 978.42

1 509 285.08

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

258 162.00

258 162.00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

42 277.00

42 277.00

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

211 385.00

211 385.00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- C.S.C.

-

-

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4 500.00

4 500.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzuta

2 959 384.07

562 262.97

3 521 667.04

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

4 485 853.53

803 261.39

5 289114.92

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste                                                               A

6.1. I Pregătirea personalului de exploatare                                                       W*rM H

Ld Xv         •

-

6.2. I Probe tehnologice și teste                                                      Af v*

*    Vk

TOTAL CAPITOL 6                                                   ff.

-

TOTAL GENERAL

v        Vt48 749 785.88

9213 408.53

57 963 19441

Din care C+M (1.2+ 1.3+1.4 +2+ 4.1 +4.2+ 5.1.1) //        /

\       «3 545 222.81

8273 592.33

51818 815.14