Hotărârea nr. 95/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P. 17.2/54/18.04.2019 al Serviciului Cadastru și Fond Funciar;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008, cu modificările și completările ulterioare, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 343/17.12.2010 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art. 81 alin. (4) și art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 292/21.11.2018, conform Anexei la prezenta.

Art.II. Prezenta hotărâre împreună cu lista anexă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local se va comunica Consiliul General al Municipiului București.

Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.05.2019

PR^FȘJ)E ȘEDINȚĂ, antinBĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

•)

Diana Anca ARTENE


Nr. 95 /15.05.2019

INVENTARUL BUNURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC PENTRU CARE ESTE ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ÎN FAVOAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4

Nr* Crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de Identificare descriptive

Vecini

Anul dobândirii, după car, al dării în folosință

valoare inventar

-ron-

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația Juridici

Observații

Număr Carte Funciară

încheiere de Intabulare

nr. cadastral

Elemente de Identificare descriptive

Adresă

TIP arteră

Nr pcftaJ

Sector

Tip act

nr./data

Emitent

1

teren, construcții

teren S-2000 mp

Str.

Emil Racoviță

7

4

N: IE 207032

E: cimitir 5: IE 206848 '

IE 211871 '  /

IE228301

IE 204305 : ’ ' Erdome'niu public

2018

HCGMB .

HCGMB RATB*CLS4 .

PMB

Hotărâre Hotărâre PV predare primire Adresă

188/08.05.2008 321/19.07.2017 f.n./20.12,201Ț

1546482/14182 din 21.08.2018

Consiliul General al Municipiului București Consiliul General al Munîclpjului București între fWTB ți Consiliul local Sector 4 .

Primăria Municipiului București

222365

87855/05.12.2018

222365

2

1*7*3

Plata Sudului

Teren 5= 10127 mp construcții:

C 3 - spațiu comercial - S = 642 mp C 4 • spațiu comercial •_$ “ 232 mp ' C S - spațiu co merclal - 5= 475 mp C 6 - spațiu comercial - 5= 386 mp C 7-spațiu comercial -S=. 139 mp C 8- spațiu comercial-S= 230 mp" C10 - spațiu comercial - S = 54 mp C12 - spațiu comercial - 5 = 171 mp C15 - post trasforma re -   10 mp .

C16- mațatie metalică- S = 13 mp C18 - spațiu comercial ■ S -1308 mp amenajări Piața Sudului

StR

Sergent Nlțu Vasile

■ 1

. 4 ‘

N: IE 201442   ■_ E:

IE 220191    .  :S:\

IE 220191      Vtsțr.

Serg, Nlțu Vasile

4.570.734

3.994.632

602.462,59

HCI54 ’ HCIS4 HCGMB HCGMB .

HCL54

Hotărâre Hotărâre Hotărâre Hotărâre Hotărâre

58/2004 66/23.07.2009 115/29.03.2017 239/24,09.2001  '

309/13.11.2017

Consiliul Local al'Sectorului 4

Consiliul Local aî Sectorului 4

Consiliul General al MunTcîupulul București J Consiliul General al Municipiului București          '

Consiliul General al Municipiului București,

=215’053 1

75892/12.10.2017

216053

3

1.7.3

Piața Apărătorii Patriei r

teren S ■ 3EO9 mp,

construcții:              ...»

C l-centru comercial (P = IE)-S=1990 mp C 2 • spațl u comercla 1 • 5’55 m p

C 3 • post trasformare - S- 19 mp Amenajări piața Apărătorii Patriei

$05-

Bercenl -

1838

■ 4

N: str. Sokfct Ristea Ion                   1 . - E,

: IE 205766*   ;    5:

str. Fruntaș. Dumitru , Dumitru V: $osl Bercenl

2004

2*926.300

5.490.200

576.192,92

HC154 HCIS4 HCGMB

Hotărâre -Hotărâre ■ Hotărâre

5B/2004 72/30.10.2008 239/24,09.2001

Consiliul Local al Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Consiliul General al Municipiul ui București'

230314

58548/24.08.2018

230314

4

1.7.3

Piafa Progresul -1

teren 5 » 6854 mp,

construcții:

C1 • complex agroaîîmentar Progresul (S+P+1E) - 5 construită fa sc! = 5016 mp S deșt 12658 mp ,

C 2-post transformare-4 mp ampnaîăf LPlâr A Prnpr pud .1

Șos.

Giurgiului

109A

4 J

N;str. Stolan Motani E:IE 21612751 alee S: IE 200375 șl alee V: ș os. Giurgiului

2007

5.964*400

32.403.155

1.201*061,38

HCGMB HCLS4 HCLS4 UCIS 4

Hotărâre Hotărâte Hotărâre Hotărâre

239/24.09.2001 58/2004 52/23.03.2018 142/15.06.2017 Protocol 14125/18.06.2007

Consiliul General al Munlciupulul București

Consiliul Localaî Sectorului 4

Consiliul Local aî Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

230321

59386/28.00.201$

230321

5

1.7.3

Piața Progresul* 2

teren, Piața de Flori

5=342 mp '

Șos.

Giurgiului

’ 109A

4

N: platformă dale

Er alee

S: alee

V:șos. Giurgiului ’

2007

HCGMB HCLS4 UCIS 4

Hotărâre Hotărâre Hotărâre

72/30.10.2008, 58/2004

Protocol

14125/18.06.2007

Consiliul General al Municiypului București * Consiliul local al Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

. 230320

59393/28.08.201B

230320

6

1.7.3

Piața Covasna

teren S = 11S7 mp construcțirPiața. Covasna S=970 mp . . amenajări Piața Covasna          *

' Alee *

Covasna

' 3bis

4

N: aleea Covasna E:alee

5i Clubul Seniorilor V; parcare.

.    .2004.

466.303,3

496.735,53

34.851,19

HCGMB HC154 HCLS4 HCIS4

Hotărâre Hotărâre Hotărâre Hotărâre

239/24.09.2001 58/2004 72/30.10.2003 51/23.03.2018

Consiliul Local al Sectorului 4 ConțllEul Local al Sectorului 4 1

Consiliul Locaî al Sectorului 4

230386■

58512/24.08.2018

230386

7

parc

parc Orășelul Copiilor $ ■ 184848 mp (184744 mp măsurată)

Șos.

Olteniței

15

■ - 4

N: țE 200362, IE 202859 E: IE 228732, IE 219507,

IE 229135, str. Urcușului , S:jos. Olteniței’

V: IE 212027

2011

243.818.861

HCGMB

Hotărâre

139/30.06,2011

Consiliul General al Municipiului București     ... ...

209322

209322

8

teren L

suprafeței S” 3412 mp

Str.

Tumu .

Măgurele

5

4

NiMoldovița

E: IE 222173       ‘ <

S; str. Turnu Măgurele V: teren liber

.   2013

HCGMB

Hotărâte

337/14,06.2018

Consiliul General al MunicipiuNl București fjB w ,

222173

53713/03.08.2018

222173

9

teren

teren S=2380 mp

Str.

Secerei

57

4

N: IE 205150   '    E;

IE 200586-       5: IE

200585

V: str. Secerei. -

2016

HCGMB

Hotărâre

. 403/21.12.2016

Consillul Genera‘1 al Municipiului București.

205417

33945/16.05.2018

205417

10

teren

teren Sw 6177 mp •

Str.

Secerei

53-55,

4 '

N: IE 20586

E: IE 20586          5:

IE 205417       ' V:

str* Secerei.

2016

' HCGMB

Hotărâre

403/21.12.2016 ■

Consiliul General al Municipiului București

205150

22934/29.03.2018'

205150

11

.16*2

Casa de tip familial Splridtișîl

teren S«136 mp Clădire S+Pi-letal

stradă

Str Secuilor nr

9A

9A

4

blocuri de locuințe

.2005

543,900.00

HCL

01.06.2005 234/31*01,2017

Consiliul Local Sector 4

nrxadastrăl provizoriu

220266

220266

12

1.62

Sediul DGASPC

teren 5-3245 mp CI: Clădire S+P+3 etaje $-717 mp C2: port trafo 5=76 mp

C3: birou S-16 mo

Stradă

StrEnache Ion nr IA

1A ■

4

școala nr 102 locuințe tip casă

„ 1998

3,690,160.10

HCL

31/20.09.2000

Consiliul Local Sector 4

219350

31501

219350

13

15*2

Secretariat Comisii -Registraturi

CI: flădlre S+P 5=498,49 mp

șosea

$os Olteniței nr252-254 bl. 151 parter

252-254

4

benzinărie lukoll Intersecția IRA blocuri de locuințe tNG/Ralffelsen tiank

2003

'0

HCL

186/8.06.2008 , 67/22,04.2003 135//29.08.2013 32501/1:11.2013

Consiliul Local Sector 4

Valoare Inclusă In

clădirea DGASPC 4

218357-C1-U63

21B3S7*cKU63

14

1,6.2

Centru! Sudai Multifuncțional Degețlca

teren 5-5339 mp (5356 mp din acte) CI: Clădire St P+letaJ 5-1170 mp C2: cabină poarta $-13 mp

alee

Aleea Ml rea* Mioara Luîza nrlA

IA

4

Inspectoratul școlar $ectcr4-Dlrecția antidrog seâor4 blocuri de locuințe

2010

4,080,013.99

HCL

127/28.08.2003

103/27.10.2005

.  17/25.02.2010.

1638/2.O2.2O11

176/28.11.2013

Consiliul Local Sector 4

nr.cadastraî > provizoriu

F22O2B1

220281

 • 15

 • 16

1.6.2

Centrul Sudai Multifuncțional Mica Sirenă

teren 5=64,61 mp (7500 mp din acte) CI: Clădire S+P+letăJ S-870 C2:S=32mp

C3: S=25mo

alee

Aleea Emit Racoviță nr 28

2B

4

blocuri de locuințe

2010

2,438,650.00

HCL

127/28.08.2003 .

17/25-02.2010

Consiliul Loca! Sector 4

213065

133669

■  21306S

162

Centrul Soci al Multifuncțional Micii Magicieni

'teren 5-5389 mp Ch ClSdlre StP+letaj 5-805 mp C2: centrala termică 5=13 mp

stradă

Str Izvorul Mureșului nr 4

4

4

blocuri de locuințe

2010

2,299,581.00

HCL

127/28.08.2003

17/25.02.2010

Consiliul Loca 1 Secta r 4

219349

31599

h 219349   ”

17

1.6.2

Centrul Sudai Multifuncțional Dumbrava Minunată

teren 5 = 4562 mp

CI: Clădire S+P+letaJ 5=785 mp

C2: cabină poartă 5=11 mp

stradă

Str.Stdan

Militaru nr.84

84

4

Grădinița Clupercuța Școala gimnazială George Bacovla circa 16 politie blocuri case tip locuințe

2010

2,206,000.00

HCL '

186/8.06.2003

17/25.02.2010

135/29.08.2013

Consiliul Local Sectară

nr.cad astral provizoriu,

220248

220248

18

1.62

Centrul Social Multifuncțional Crăiasa Zăpezii

teren S = 500 mp {983 mp din măsurători) CI: Clădire S+P+letaj S = 332 mp C2: ghenă gunoi 5- 3 mp

stradă

Str.Oi(e1or nr.8

8

4

Circa 14 Poliție școala nr79 locuințe tip casă

’ 2010

1,809,600.00

HCL

. 14/27.01.200Ș 17/25.02.2010 48/31,01.2012

Consiliul Local Sector 4 ■

219427

31602

219427

19

1.62

Adăpost de noapte pentru persoane adulte

teren S“ 601 mp                   CI:

Ci Sdire P+3eta]e+mansa rd ă

stradă

Str Tărgu Frumos nr 24

24

4

Complex blocuri tipografie parc

2014

3,430,846.29

HCL

26/27.02.2016 . 63/30.04.2014

Consiliul local Sector 4

222299

48158

222289

O.                    JH

1.62

Casa de Căsătorii Sector 4

Imobil compus din teren S = 750 mp ți construcție

str.

Gramont

26

4

N: str. Gramont E: imobil str. Gramont nr*28.

St imobil str. Episcop Chesarle nr,13

V: str* Episcop Chesarie

1998

HtGMB

Hotărâre

255/26.114998

Consiliul General al Munlcplului București

228047

228047   ■

1.6.2

Colegiul Național "Mihal Emlnescu"

Uceu

Strada

George Georgescu

2

4

N: Strada Mitropolit Antim Ivlrțanut

V: Intrare^ ElizaMoroiu S-E: Strada George Georgescu

1985

7,128,174.07

Protocol nr. 3863 /

13.12.2006

Dispozițiear.

242

05.032002

M un id piu 1 București

226328

încheiere Nr. 77371 21.12.2016 .

226328

22

1*6.4

Colegiul Național "Ion Creangă"

liceu

Strada

Cuza-Vodă

51

4

Ni Strada Mihnea Vodă V: Secția 14 Poliție

S: Școala Gimnazială Nr 79

E: Mănăstirea "Radu Vodă"

1972

4,226,750.47

Protocol nr. 1715 /

11.12.2006

HG 945

1990

ISMB

228960

228960 ■

23

Școala Gimnazială Nr. 79

Școală

Stmda

Cura-Vodă

L 51

’4

N: Colegiul Național "ton Creangă"

V: Secții» 14 Poliție 5: Strada CuzaVodă E: S.emlnărui Teologic

1986

1,341,717.29

. ■ Protocol.

680/13.12.2006

Expropriere prin decizia nr* 1464

29.0S.1962

Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Capitalei RPR

228960

228960 .

29

16.2

Școala Gimnazială Nr.79-Salâ Sport

Sal 5 Sport

Strada

Cuza-Vodă

51

4

N: Colegiul Național ’lcn Creangă’

V; Secția 14 Poliție . S; Strada Cuza Vodă E: Seminarul Teologic

2004

' 2/431,004.25

25

1.6.4 ■

Liceul Tehnologic "Mircea Vulcănescu"

Liceu

Strada

Izvorul Crlșulul

4

4

M: Grădinița Nr 225 V: Școala Gimnazială Nr 129 (cu grădiniță} 5: Strada Izvorul CtIșuIltI

£; Strada Izvorul

Mureșului

1979

6,902,317.67

26

Colegiul Tehnic ’Mlron

Nicoiescu"

Liceu

Bulevard-ul-ut

Metalurgiei

09

4

N: Strada Măceșului V: Drumul Crejeștllor $: Bulevardul Metalurgiei

E: Șoseaua Bercenl

1971

1.6.4

Colegiul Tehnic ’Miron Nlralejcu"-Atelier

Atelier

lulevard-i

Metalurgiei

89

4

N: Strada Măceșului V: Drumul Crețeștihr S: Bulevardul Metalurgiei ErȘoseaua Bercenl

1971

15,250,361.00

28

Colegiul Tehnic "Mlron NTcoîescu" - Sală Sport

Săli Sport

Bulevarde

Metalurgiei

89

4

N: Strada Măceșului V: Drumul Crețeștilor 5: Bulevardul Metalurgiei

E: Șoseaua Bercenl

1971

29

Liceul Tehnologic "Dacia"

Liceu

Strada

Căpt. Grigore Marin

42-44

4

N: Șoseaua Olteniței V; Strada Caporal Marin Grigore

S: Strada OrguTțnase

E; Strada Teascului

1971

30

1

Uceul Tehnologic "Dacla’*-CantlnS

Cantină

Strada

Căpt. GrTgore Marin

42-44

4

N; Șoseaua Olteniței

V; Stra da Capora 1 Ma ri n Grigore

S: Strada Orgu Tănase E: Strada Teascului

1971 .

10,179,562.99

31

1.5.4

liceul Tehnologic "Oacla"-Atellere

Atelier

Strada

Căpt* Grigore Marin

42-44

4

N: Șoseaua Olteniței V; Strada Caporal Marin Grigore

5: Strada Orgii Ță nașe

E: Strada Teascului

1971

32

Școala Gimnazială Specială Nr.4

ȘcoalJ

Strada

Căpt. Grigore Marin

42*44

4

N-V: Strada Caporal Marin Grigore S; Strada Orgu Tănase E: Strada Teascului

2009

33

Uceul Tehnologic "Dacia" * Sală Sport

Săli Sport

Strada

Căpt Grigore Marin

,42-44

4

N: Șoseaua Olteniței V: Strada Caporal Marin Grigore

5;'Strada OrguTănase E: Strada Teascului

2010

4,050,293.36

34

k 1.6.4

Școala Gimnazială "ienăchlfă

Văcârescu" (Fosta Șc-74)

Școală

Calea

Șerban Vodă

62-64

p4

N: Strada Piața

Concordiei

V: Strada Ccndordiel S: Strada loan Budal-Deleanu

E; Calea Șerban Vodă

1940

■ ' 1

2p499f490,21

Teren împrejmuit cu gard de beton între punctele 2-11, 13-21,22-23, fîard de plasă între punctele 11-13 $1 limită'     ‘

convențională între punctele 1*2.’

229560

încheiere Nr. 21080 22.03.2018

22896O-C1 +

Protcccî 390 din

11.112006

Decizie nr. 570

25,03.1990

ISMB

Teren împrejmuit cu gard de metal cu fundație de beton.

228666

Încheiere Nr, 94601 15.10.2017

228666

Protocol

4399/11.12.2006

HCGNU151

20,07*2001

PMB

228660

228660

228660

228660

228660

228660

Protocol nr.

2531/1112.2005

213442

încheiere

Nr, 72155 09*10.2018

213442-C1

213442

213442-C2

213442

21344 2-C3

protocol

HG nr. 690

1997

ISMB

.213442

213442-C4

Protocol

2876

23.04.2009

Compania Națlona 15 de Investiții

213442

213442

Protocol

1151/12.12.2006

PVnr* 39189

2841,1942

Minlsteru^Culturii Naționale

ui

o

.221771

încheiere

Nr, 24132

09.06.2015*

221771

35

1.6,4 P

.Școala Gimnazială "Emil Racoviță** (Fosta Șc. 93)

■ Jcoal!

Aleea

Emil Racoviță

i

4

N: Grădinița "Strop de Rouă"

V-S: Aleea Emil ■ Pacovițâ

E: Strada Mddovița

1975

2,823,316.55

36

Școala Gimnazială "Emil Racoviță" (Fosta $0.93) -AftarSchooî

■After School

Alcoa

Emil Racovlță

1

4

14: Grădinița "Strop de Rouă*

V-S: Alee? Emil . Racovjță E: Strada Moldo vița

2018

37

1.6,2

Jcoala Glmnatiat! "Avram lancu" (FcitS Șc. 98) Corp A

JcoatS

Strada

Stupilor

1

..     4'

N: Grădinița Nr 175 V: Aleea Dtfrohol S: Strada Dorohol E: Strada Stupilor

1970

4,355,902.03

33

Școala Gimnazială 'Avram rancu* - Sală Sport

Sală Sport

Strada

Stupilor

1

4

N: Grădinița Nr 175 V; Aleea Dorohot 5: Strada Dorohol E: Strada Stupilor

2004

7,581,196.85

39

1.6.2

Școala Gimnazială Nr, 99

Școală

Strada

Huedin

13

4

N; Strada Huedin i

V: Strada Cetatea

Veche

5: Grădinița "Floare ,

Albastră*

E; Aleea Huedin

1976

3,875,210.12

.(

Școala Gimnazială Nr.99 -Sală Sport

Sală Sport

Strada

Cetate Veche

13

4

N: Strada Lamotejti S’V: Strada Cetatea Veche

E: Strada Izvorul Oltului

2004

2,320,232.25

41

1,6.2

Școala Gimnazială *G-Ral Ere mia GrigoresaT {Fosta St 102)

Jcoall

Strada

Cpt. Eremla Popescu

27

4

N-E: Strada Ciocănești V: Strada Sergent Ion Irlceanu

S: Strada.Soldat ton Enache

, 1953

11,003,003.75

42

1.6.2

Scoate Nr. 100 (Arondat! Colegiu "Petru Rarej")

Scoalâ

Calea

Văcărești

■296

4

N-E: Bulevardul-Tineretului

V: Parcul Lumea Copiilor.

$: Strada" Pridvorului

1940

2,942,838.94

 • 43

J

 • 44

■ 1.6.4

Școala Gimnazială "$erban-

Vodă; (Fosta Șc. 109)

Școală .

Strada

Petre Țuțea

3

4

N: Biserica Șerban Vodă V; Strada Petre Țuțea S: Strada Luminoasă

E: StradaTimu; Nicolae

1974

2,109,940.62

1.6.4

Școala Gimnazială "George Topârceanu* (Fosta Șc. 110)

Școală

Strada

Aîgețelu

6

4

N: Drumul Găzarului V: Aleea Dolina

S-E: Strada Arge$ului

1979

3,343,346.43

45

After SchDol-Nr.110 "George

Țopârceanu*

AfterSchool

Strada

Argejelu

6

4

M; Drumul Giiarulul

V: Aleea Dolina S-E: Strada Argeșului

2011

604,885.00

46

Școala Nr.liO "George Topărceanu* - Sală Sport

Sală Sport

Strada

Argeșelu

6

4

N: Drumul" Găzarului V:. Aleea Dolina

S-E: Strada Argeșului L

2014

47

1.6.4

Școala Gimnazială Nr. 119

Școală

Strada

Almajyl Mic

4

4

N; Grădinița Nr 62 V: Strada Almațu Mic $: Grădinița "înțifte Mărgărite"

E: Strada Almaju Mare

, 1980

3,207,652-22

Protocol 954/11*12.2006

Aviz nr. 50

28.04.1971

Consiliul Popular al Mun. București '

Teren împrejmuit cu gard metalic cu’ fundație de beton pe toate laturile.

228957

încheiere Nr. 20810 22.03.2018

' 228Ș57-C1

Acum se construiește* autorizație oct.

2018

228957

228957

Protocol

218/16.Q9.2Q02

Decizie nr. 506'

10.07.1969

Cons. Po pu Ta r al M unic. 8 ucu reștl

IE 230392

IE 230392

Autorizație . nr. 99

10.03.2003

Compania Națională de Investiții

IE 230392

IE 230392

Protocol

3956/13.12.2005

Dispoziție nr.

242

O0.O3.2Op2

ÎSMB

221243

încheiere Nr. 40572 24.11.2014

221243

IE 221243

IE 221243 ’

Protocol

1362/11.12.2006

Autorizație de funcționare nr.

1889

18.034982

Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatll

Teren împrejmuit cu dale de beton între punctele 1-7 ți gard de metal cu fundație de beton între punctele 7-25-1.

228664

încheiere.

Nr, 94596 1542.2017

228664

Protocol

233/16.09,2002

Autorizație de funcționare nr.

324

anul 1940

ISMB ‘

229051

încheiere

Nr. 20807

22.03.2018

'229OS1*C1

Protocol

649/114 2.2066

221249

încheiere Nr. 40567 24.11,2014

221249

Protocol

78/13.12,2006 .

Autorizație nr. . 6M

04,06.197?

Consiliul Popular al Mun. București

221780 .

'2217BOC1

PV20I1

221760

încheiere

Nr. 3677B

29.05.204B

221780-C3

221780

221780-C4

Protocol

2194/11.12.2006

Decizie nr, 387

26.03.1979

Consiliul Popular alMurCjjfMrStT'^s.

Teren neîmprejmuit. Teren cu TI mita materializată prin gard de metal cu fundație de beton între punctele 1-34, 35-39,40-45-t calcan clădire 34-35 ți limită convențională între 39-40.

228665

încheiere Nr. 94671 1542.2017

228665-C14B

Școala Gimnaziala Nr.119 -After School

After School

Strada

Almațul Mic

4

4

N: Grădinița Nr62 ' V: Strada Aîma$u Mic S: Grădinița’înjir'te Mărgărite"

E: Strada Aîmașu Mare.

2011

605,862.40

49

1.6.2

Școala Gimnazială Nr. 133 (Cu Grădiniță)

t Școală

Strada

Stânjeneilor

3

4

N: Strada Anton Bacalbașa

Vi Strada Stânjeneilor S: Strada Frurfuțani

E: Strada Gărnițel -   ’

1985

3.113.611.62

50

1.6.2

Șco ala Nr. 133 * Sal ă Sport

Sală Sport

Strada

Stâhjeneilcr

a'

4

N: Strada Anton

Bacalbața

V: Strada Stânjeneilor S: Strada Frumu$ani E; Strada Gâ miței

t 1985

3,113,611.62

51

1.6.2

Grădinița Nr*133

Grădiniță

Strada

Stânjeneilor

3

4

N: Strada Anton

Bacatbașa

V:' Strada Stânjeneilor 5: Strada Frumușanl

E: Strada Gărniței

. 2004

12,422,108.57

s(

Școala Gimnazială Nr. 165

Scoală

Aleea

Sîătioara

0

4

N: Strada Slătloara V-S: Strada Călineștl E: Strada Reșița

5,432,950.07

53

Școala GimnazialANr. 165* Sală Sport

Sală Sport

Aleea

Slătloara

8

4

N: Strada Slătloara V-S: Strada C9llne;tl E: Strada Reșița

54

1.6.2

Școala Gimnazială Nr, 190

Școală

Strada

Nițu Vasile

16

' 4

N: Intrarea $coru$ului Vi Strada Negurenl S: Strada Secuilor

E: Strada Nițu Vasile*

1962

4,460,880.09

55

1.6.Z

Școala Gimnazială Nr. 194

Scoală

Strada

Alexandru Qbregla

3A

4

N: Grădinița Nr 29 V-S: Alee a Terasei E: Aleea Terasei 2

1963

2,433,247.40

56

1.6.2

Școala Gimnazială Nr. 194 • Sală Sport

Sală Sport

Strada

Alexandru Obregia

3A

4.

N: Grădinița Nr 29 V-S; Aleea Terasei E: Aleea Terasei 2

2004

2,545,235.63

57

1.6.2

Școala Gimnazială Nr. 194 -After School

After School

Strada

Alexandru Obregia

3A •

4

N: Grădinița Nr29 V-S: Aleea Terasei E: Aleea Terasei 2

2011

r

1.6.Z

Școala Gimnazială Nr. 300 Corp A

Scoală

Strada

Hăul Șoimului

a

4

N-E:Strada Căi umărul Marin

V-S: Strada Răul

Șoimului

1973

2,894,866.78

59

1.62

Grădinița Nr. 4

Grădiniță

Strada

Cetatea Veche

î

4

N: Strada Huedin

V: Strada Cetatea

Veche

S: Școala Gimnazială Nr

99

E: Aleea Huedin

1981

2,330,309.04

PV 2011


228665


228665’


Protocol

3993/11.12.2006


Autorizație nr.

12


' 31.12.1981


Consiliul Popular at Mun. București


IE 230397


'IE 230397


IE 230397


IE 230397


IE 230397


IE 230397


221319


Protocol

115/11.12.2006


Decizie nr.

2105


02.09.1966


Sfatul Popular al orașului București


221319


încheiere

Nr. 43252

11.12.2014


221319-C1


221319-C2


Protocol

5766/11.12.2006


PV nr. 114/446 remis cu 10365


12.O6.196S


Comitetul Executiv SPC


213529


încheiere

Nr. 30286

03.05.2017


213529


Protocol -

3775/11.12.2005


IE 229150


' IE 229150


IE 229150


IE 229150IE 229150
' Protocol

637/11.12.2006


Protocol nr.

319/11.12.2006Teren împrejmuit cu gard de metatcu fundație de beton între punctele 12-13,14-1$, &ard de p|as3 între punctele 1*12,15-1 ?i poartâ de metal între punctele 13-14, Imobilul aparține domeniului public al Municipiului BucurețU, în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția de Tineret ț) Sport.


230434


226198

Grădinița Nr. 29 (Școala Nr. 194}


Gră dinița Nr. 30 Corp A


Grădinița "Scufița Roșie11 Corp A (Fostă 60]


Școala Gimnazială nr, 129 { cu Grădiniță]


N: Strada Soldat Lica Gheorghe

V: strada împărat r Trai an

5: Strada Soldat Mlnca Dumitru

E: Bulevardul Constantin Brăncoveanu


N-V: Bulevardul Alexandru Obregi a 5: Școala Gimnazială Nr 194

E; Strada Emil ftacoviță


N: Bulevardul Mărășești

V: Calea ȘerhanVodă S: Strada Poterașl Ei Bulevardul Dimitrle Cantemir


N-E; Aleea Borcea V: Strada Maria Tănase S: Strada Viorele .


N: Strada Izvorul Mureșului Aleea Izvorul Crlșulul $: Strada Izvorul Crițului Liedul Tehnologic " Mi rcea Vulcănescu*


N: Strada Izvorul Mureșului Aleea Izvorul Cri șuiul S: Strada Izvorul Crlșulul liceul Tehnologic "Mircea Vulcănescu-


N: Strada Izvorul Mureșului

Aleea Izvorul Crișulul S: Strada Izvorul Crlșulul ticeulTehnologic "Ml rcea Vulcănescu*

’ Protocol nr.

201/11.12,2006


1,078,838.66


Protocol nr.

264/1112.2006Teren intravilan împrejmuit cu gard de beton între, punctele 1-4,12-14,18-20, 21-23, 24 1, cu gard de plasă între punctele 4-5/ 8-9,16-1B, 20-21, cu poartă de metal între punctele 23-’ 24 șlcalcan construcții 4*8,9*

12,14-16. Acest imobil se află Tn domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.


228187


încheiere ' Nr,21041 22.03.2018


22B187


Proprietate publica cF. deciziei nr. 450/12.07.1993Protocol nr.

395/11.12,2006


Protocol nrK

205/11.12.2006

Teren împrejmuit.


Teren împrejmuit cu gard metalica; fundație de beton. Spațiul de învățământ aparține domeniului public al Municipiului București, în administrarea Consiliului Loca!

. Sector 4 prin Oirecțla de Tineret șl Sport


230390230390


228191


IE 228293


IE 230455


închelre

J ■ Nr+ 77895

19.10.2017

228191


IE 228293


IE 230455

Grădinița'Pisicile Aristocrate" (Fostă 192}


Grădinița "Pisicile Aristocrate" (Fostă 192} -Corp Vechi


Grădinița Nr. 225


Grădinița Nr. 167 (Arand. Șc. Nr 308)


Grădinița Nr.149


Grădinița Nr. 227 (Școala NrJ6)


Grădinița "Strop De Rouă" (Fostă 1991 \


• Grădiniță


julevard-t


Grădiniță


luîevard’iGrădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță

Rezonanței


Emil RacovițăGrădinița "Floare Albastră" (Fostâ 207)


Grădinița *0 umbra va Minunată" (Fostă 193)


.Grădiniță.Grădiniță
N*y: stradă George Georgescu

5; Bulevardul Regina Marla

E: Strada Silvestri fâ?rSrăt& George Georgescu

5: Bulevardul Regina Marla

E; Strada Silvestd Tfineamin


N-V-E: Strada Izvorul Mureșului

S: Strada Izvorul Cri; ului


N: Summer Park Vi Aleea Gorneștl 5: Aleea, Izvorul Oltului E: Strada Izvorul Oltului


N: Strada Someșul

Mare

Vi Strada Stupilor 5: Aleea Stupilor

E: Aleea Semețul Mare


N: Aleea Crlccvul Dulce V: Aleea Adrian Urucu 5: Strada Rezonanței El Ale ea Cricovul Sărat


N; Strada Moldcvlța V: Strada Emil Racoviță St Aleea Emil Racovlță E: Strada Moldovlța
2,604,271.24


N: Jcoala Gimnazială Nr

99

V: Strada Cetatea Veche ,

5: Strada Lamotești

E: Aleea Huedin


N*E: Aleea Terasei V: Aleea Drago; Mîadinbviti

S: Strada Străduinței


3,526,985.94


3,425,033.17


1,629,847,44
5,530,758.43


' Protocol

179/11.12.2006


Protocol

198/16.0-9.2002Protocol nr,

784/11,12.2006


Protocol

206/16.09.2002


Protocol nr.

581/1112,2006


Protocol nr.

192/16,09.2002


Protocol nn

380/11.12.2006


In conf. cu leg. învatamanțulul nr. 84/1996
F£ 228190IE 228190

Prop. Publica cf. Deciziei nn 3/2001
Dispoziție nn

S55
Teren îrnrejm uit cu .gard metalic cu fundație de beton-Spațiul de învățământ aparține domeniului pubîlc al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local Sector 4 prin Dlretția de Tineret si Sport, .


Teren împrejmuit.Teren împrejmuit,


Teren îmrejmuit cu gard metalic cu fundație de beton. Spațiul de învățământ . . aparține domeniului public al Municipiului București, în administrarea consiliului Local Sector 4 prin Direcția de Tineret și Sport,

Teren Imrejmult cu gard metalic cu. fundație de beton. Spațiul de învățământ aparține domeniului public al Municipiului București, în ■ administrarea consiliului Local Sector 4 prin ■tîkecția de TineretConsiliul Popular al Mur/jEucurestl


IE 228190


228192


230389


221244


230391


228193


228201


221291încheiere

Nr. 77930

19.10,2017.încheiere

Nr. 40566

■ 24.11.2014încheiere

Nr* 7HI99

19.10.2017


încheiere

Nr. 78096

19.10.2017


încheiere Nr. 40568

24 Al. 2014


IE 228190


228192


230389


221244


230391


228193


228201


221291Grădinița "Panseluța" (Fostă 166) Corp A


Grădlnița"Piticct" (Fostă 228)


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Gramont


Crițul Alb
N: Strada Căpitan Mircea Vasilescu V: Strada Episcop -Chesarle

S: Strada Gramont E: Strada Justiției ■-9DO.541.2D


Protocol nr.

374/11.12.2007


Dispoziție 294


N-V: Strada Crîșul Alb S: Strada Preda Buzescu

E: Intrarea Ispravel
Protocol

442/11.12.2006


Fara proprietate -funcționează cf, HG940■ Teren Intravilan împrejmuit cu gard de beton între punctele 1-2-3,12-13-14,16-17-18*19’ 20, calcan 20-21-22,14-15-16,11-12,3-4; gard metalic Intre 5-6.


228858


încheiere

Nr. 13502

22.02.2018


228858

Panselelor


Panselelor
N; Strada luminișului V: Strada Bănlșcr S-E: Strada Stolan3,266,978.45


Protocol

354/11.12.2006
N; Strada Constantin Vasilescu

V: Strada lonescu Gheorghe

S: Strada Cap. Constantin Vasilescu E: Strada PanselelorN: Strada Constantin Vasilescu

V: Strada lonescu Gheorghe

S: Strada Cap. Constantin Vasilescu Er Strada PanselelorProtocol

220/1112.2006


Teren imrejmuit cu gard de beton între punctele 1*17, gard metalic între punctele 17-l.Teren care aparține domeniului public al Municipiului București, in ‘administrarea Consiliului Local Sector 4 prin Direcția de învățământ și Tineret Sector 4..


Teren Imrejmuit ct> gard metalic cu fundație de beton. Spațiul de învățământ aparține domeniului public al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local ' Sector 4 prin Direcția de Tineret

Teren împrejmuit cu gard metalic cu fundație de beton între punctele 1-9 șl cu gard de plasă între punctele 9-16-1. Spațiul de învățământ aparține domeniului public al Municiupiulul București, în

- administrarea Consiliului Local Sector 4 prin Direcția de Tineret și Sport.


228202


228194


IE 228195


IE 228195


228188


încheiere

Nr. 77858

19.10.2017


încheiere

Nr. 77866

19 *10.2017
încheiere Nr. 77800 19.10.2017


228202


228194


IE 22819S82

1.6.2

Grădinița *Mirț^or" (Fostă 238)-Corp A

Grădiniță

Strada

□aracului

11

4

N-V; Strada Dracului 5: Șoseaua Olteniței E: Strada Mărțișor “

Protocol

244/1142.2006

Nu are acte

Te ren împrej muît cu gard de metal cu fundație de beton între punctele 1-2, 3'4, 30 31/32-40:15 gard de metal 4’7, B-13,14-235 calcan clădire 7-8.13-14, 23-30 și porți de metal între 2-3 ți 31 32,.

228189

.încheiere

.Nr. 77810 ' 19.10.7017

228189-C1

83

1,6.2

Grădinița 'Mărțișor* (Fostă 238) - Corp B

Grădiniță

Strada

Caratului

11

4

N-V; Strada Dracului St Șoseaua Olteniței. E: Strada Mărțișor

Teren împrejmuit cu gard de metal cu fundație de beton îrțtre punctele 1-2, 3-4,30-31,32-40-lț gard de metal 4-7, 8-13.14-23$ caftan clădire 7-8,13-14, 23-30 ți porți de metal între 2-3 țl 31 32.

228189

Încheiere Nr. 77810  .

19.10.2017

2281B9-C2

x-1

1.6.2

Grădinița "Panseluța* (Fostă

265)

Grădiniță '■

Drumul

Crețejtllor

29'31

4

N: Strada Stoian V; Drumul Jilavei S: Strada Măceșului

Er Drumul Crețeștllor

1974

1,000.674.58L.

Protocol nr,.

151/11.12.2006

Decizia nr. 542

16.09.1986

Consiliul Popular al S4

IE 228645

IE 228645

85

1.6.2

Grădinița "înșTrTe Mărgărite’* (Fostă 243)

Grădiniță

Strada

Almajul Mare

1

4 ■

N: Școala Gimnazială Nr 119

V; Strada Almațul MJc S’ EfStrada Aîmașul Mare

1974

3.557,591.89

Protocol

189/16.09,2002

Dispoziție nr.

486

30.08.1975

15MB

Teren împrejmuit cu gard metalic cu soclu de beton. Spațiul de învățământ aparține domeniului public al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local Sector 4.

228255

încheiere Nr. 80993 19.10.2017

228255

NOTĂ: Situația a fost întocmită în baza evidențelor Serviciului Cadastru șî Fond Funciar și a următoarelor adrese:

 • - adresa nr.8650/14.11.2018 emisă de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

 • - adresa nr.P.7/1308/29.10.2018 emisă de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

' esa nr.P.16.2/104/13.11.2018 emisă de Direcția Autorizări - Birou! Patrimoniu; .

 • - adresa nr.HA 186210/31.10.2018 emisă de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

 • - adresa nr.408536/05.11.2O18 emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

 • - adresele nr.5373/24.10.2018 și nr.5552/05.11.2018 emise de Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.

 • - adresa nr; 4924/01.02.2019 emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

 • - adresa nr. 1303/11.02.2019 emisă de Direcția de Administrare.a Unităților de invatamant Sector 4
p. ARHITECT-SEF,

DanTUDCHU