Hotărârea nr. 94/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 332/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr.72/15.11.2018”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 332/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr.72/15.11.2018”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/470/13.05.2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.332/13.12.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr.72/15.11.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.05.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 94 /15.05.2019

J

A~?D

(2A-W3


TITLU PROIECT: UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚĂ


ARCH1TECTS

UNITATE DE INVATAMANT-GRADINITA

Lucrări de amenajare in vederea obținerii autorizației de funcționare pentru TRONSON E-B si

TRONSON F-D din imobil existent strada Poștalionului 97-101.____________________________________

DEVIZ ESTIMATIV

Pentru lucrări de construire

* FAZA DE PROIECTARE:____________________________________________

Faza de proiect: D.T.A.C.

întocmit conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor


tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2’(fără

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

/

/

/

1.2

Amenajarea terenului

/

/

/

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

/

/

/

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

/

/

/

Total capitol 1

/

/

/

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

/

/

/

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șî asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1. Studii de teren

/

/

/

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

/

/

/

3.1.3. Alte studii specifice

/

/

/

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

-

3.3

Expertizare tehnică

/

/

/

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

/

/

/

3.5

Proiectare

Conform Contract

3.5.1. Temă de proiectare

TITLU PROIECT: UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚĂ

/\^? □

ARCH1TECTS


Strada Poștalionului, Nr.97-101, sector 4, București BENEFICIAR: Direcția De Administrare a

Unităților De Invatamant D.A.U.I. Sector 4, București

3.5.2, Studiu de prefezabilitate

3,5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

/

/

/

3.7

Consultanță

/

/

/

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

/

/

/

3.7.2. Auditul financiar

/

/

/

3.8

Asistență tehnică

/

/

/

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

Conform Contract

3.8,1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2. Dirigenție de șantier

/

/ | /

Total capitol 3

/

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

/

/

/

4.1.2.

Rezistență (radier, stâlpi, pereți, grinzi, placi)

/

/

/

4.1.3.

Arhitectură (compartimentări, finisaje) 65%

901 260.5

171 239.5

1 072 500

4.1.4.

Instalații

Instalații termice (8%)

110 924.4

21 075.6

132 000

Instalații sanitare (6%)

83 193.3

15 806.7

99 000

Instalații electrice (5%)

69 327.7

13 172.3

82 500

Instalații ventilare, climatizare, radio-v, etc. (2%)

27 731.1

5 268.9

33 000

Instalații de alimentare cu gaze naturale (3%)

41596.6

7 903.4

49 500

Instalații diverse (10%)

138 655.5

26 344.5

165 000

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

/

/

/

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

/

1

—---5

03/2019'

D.T.A.C”

Deviz estimativ

17

002/3TITLU PROIECT: UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚĂ


4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

/

/

/

4.5

Dotări

/

/

/

4.6

Active necorporale

/

/

/

Total capitol 4

1 372 689,1

260 810,9

1 633 500

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

S.l

Organizare de șantier(l%)

13 865.5

2 634.5

16 500


5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

/

/

/

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

/

/

/

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

/

/

/

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

/

/

/

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

/

/

/

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

/

/

/

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

/

/

/

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

/

/

/

Total capitol 5

13 865.5

2 634.5

16 500

CAPITOLUL

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

Nu este cazul

6.2

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

-

TOTAL GENERAL

1 386 554.6

263 445,4

1 650 000

în prețuri la data de 06/03/2019  1 euro = 4.7473. lei.


Nr.PROIECT

17


DATA

03/2019


FAZA

D.T?Ă.C,