Hotărârea nr. 93/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. Nr. P.8.1/ 3506/14.05.2019 al Direcției Economice;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în suma de 790.785 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :


Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.   - 49.02


- Anexa 3.


- capitol bugetar 51.02


-Anexa 3.1   - cap.51.02.01.03

- Anexa 3.2   - cap.51.02.01.03


-Anexa 3.3


- cap.51.02.01.03


- Buget local

- Autorități publice si acțiuni externe

 • - Primăria sector 4 autoritati executive

-DGITL

-DAUI


Anexa 4

- capitol bugetar 61.02

Anexa 4.1

-cap.61.02.03.04

Anexa 5.

- capitol bugetar 65.02

Anexa 5.1

- cap.65.02.03.01

Anexa 5.2

- cap.65.02.03.01

Anexa 5.3

- cap.65.02.03.02

Anexa 5.4

- cap.65.02.03.02

Anexa 5.5

- cap.65.02.04.01

Anexa 5.6

- cap.65.02.04.01

Anexa 5.7

- cap.65.02.04.02

Anexa5.8

- cap.65.02.04.02

Anexa 5.9

- cap.65.02.07.04

Anexa 5.10

- cap.65.02.07.04


- Ordine publică și siguranță națională

 • - Poliția Locală

- învățământ

 • - PS4 - învățământ preșcolar

 • - DAUI - învățământ preșcolar

-PS4- învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special


- Anexa 6


- capitol bugetar 67.02


- Cultură recreere și religie


- Anexa6.1


- cap.67.02.05.03


- întreținere grădini publice, parcuri, zone


verzi, baze sportive și de agrement

- Anexa 7.    - capitol bugetar 70.02


- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică


- Anexa 6.1   - cap.70.02.03.30


- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor


- Anexa 8.    - capitol bugetar 84.02

 • - Anexa 8.1   - cap.84.02.03.03

 • - Anexa 8.2   - cap.84.02.50


- Transporturi

 • - Străzi


- Direcția Mobilitate UrBanaArt. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Anexa nr. 9. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

 • -  Anexa nr. 10; 10.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale”;

 • -  Anexa nr. 11; 11.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare Unitati Invatamant”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Anexa nr. 12, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.05.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 93 /15.05.2019