Hotărârea nr. 92/2019

Hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România -AIIR , în vederea organizării evenimentului tehnico-științific ”Congresul Mondial Clima 2019”, la București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei sponsorizări pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România -AUR , în vederea organizării evenimentului tehnico-științifîc ”Congreșul Mondial Clima 2019”, la București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Raportul de specialitate nr.P.14/73/14.05.2019 al Direcției Relații Interinstituționale; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Solicitarea Asociației Inginerilor de Instalații din România -AUR înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 33351/14.05.2019, privin acordarea unui sprijin financiar în vederea organizării evenimentului tehnico-științific "Congresul Mondial Clima 2019”;

Prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unei sponsorizări în cuantum de 50.000 lei, în condițiile legii, pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România -AIIR , în vederea organizării evenimentului tehnico-științifîc "Congresul Mondial Clima 2019”, la București.

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze și să semneze toate actele necesare pentru acordarea sponsorizării.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.05.2019

^MȘEDINT^p ȘEDINȚA,

Cos       sYantinteĂRBĂLĂU

N" Ij


Contrasemnează


SecretarulȘectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 92 /15.05.2019