Hotărârea nr. 91/2019

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Sos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr.

164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-OIteniței 67A, în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul comun de specialitate nr. P.9.1/398/23.04.2019, întocmit de către Direcția Investiții, Serviciul Investiții și Direcția Gospodărire Locală;

Ținând cont de solicitarea Asociațiilor de proprietari Bloc 5, Bloc 13, 14 și 15, cu sediul în București, Șoseaua Giurgiului nr. 164, sector 4, semnată de către 285 de proprietari, înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 17635/12.03.2019;

Văzând prevederile art. 2 alin. (1) lit. k), alin. (2) și alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin (4) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos.. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A, în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public local privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București, terenuri identificate după cum urmează:

  • 1. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164C în suprafață de 2.000 mp cu nr. cadastral 203194, conform Anexei nr. 1 la prezenta;

  • 2. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164D în suprafață de 400 mp cu nr. cadastral 203195, conform Anexei nr. 2 la prezenta;

  • 3. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164F în suprafață de 518 mp cu nr. cadastral 200844, conform Anexei nr. 3 la prezenta;

  • 4. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164G în suprafață de 377 mp cu nr. cadastral 205632, conform Anexei nr. 4 la prezenta;

  • 5. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164H în suprafață de 992 mp cu nr. cadastral 203197, conform Anexei nr. 5 la prezenta;

  • 6. Teren situat în Intrarea Giurgiului nr. 8 A în suprafață de 1.228 mp cu ] Anexei nr. 6 la prezenta;

  • 7. Teren situat în Șos Olteniței FN-Șos Olteniței 67A în suprafață de 465 cadastral 218354, conform Anexei nr. 7 la prezenta.


Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea suprafeței totale de 5.515 mp. teren, aferentă imobilelor proprietate privată menționate mai sus, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, pentru efectuarea lucrărilor de interes public local privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Nr. 91 /24.04.2019


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4


ANCPT


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 203194 București Sectorul 4


; Nr. cerere

27038

Ziua

23

Luna

04

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12380

TEREN Intravilan


Nr. cadastral vechi:3431/l

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Giurgiului, Sosea, Nr. 164 C, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

203194

2.000

TEREN IN PROPRIETATE

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

797923 / 24/04/2007

Contract Vanzare-Cumparare nr. 305, din 18/04/2007 emis de BNP DOINA SIL1STEANU;

B5

Intabulate, drept de PROPRIETATE Cota: COTA NEDETERMINATA, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 1/1

Al

1) CODREA ION, căsătorit cu CODREA STEFANIA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

203194

2.000

TEREN IN PROPRIETATE

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.000

-

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în platf.

Punct început

Puneți sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

5.545

2

3

43.063

3

4

9.307

4

5

50.588

5

6

19.017

6

7

3.148Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment f (m)

7

8

43.687

8

9

5.693

9

10

3.793

10

11

1.306

11

12

2.145

12

13

2.96

13

14

11.681

14

15

26.779

15

16

46.651

16

17

6.0

17

1

49.789


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/04/2019, 10:09


Wex.fi

/.■fi


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Nr. cerere :

27043

Ziua

23

Luna

04

Anul

2019

Cod verificare


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

ANCP.I


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 203195 București Sectorul 4

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12381

TEREN Intravilan


Nr. cadastral vechi:3431/2

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Giurgiului, Sosea, Nr. 164 D, Jud. București, UAT București Sector 4 -Sos Giurgiului, nr. 164

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ai

203195

400

TEREN IN PROPRIETATE

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

797933 / 24/04/2007

Contract Vanzare-Cumparare nr. 303, din 18/04/2007 emis de BNP DOINA SILISTEANU;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE Cota: COTA NEDETERMINATA, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 1/1

Al

1) CODREA ION, căsătorit cu CODREA STEFANIA

C. Partea UI. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

203195

400

TEREN IN PROPRIETATE

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie [ folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

nedetermin

1     ata

DA

400

-

-

pafeefe-c^caracter temporar


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecțț^n pi

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(« (m)

1

2

12.233

2

3

7.2

3

4

2.26

4

5

2.252

5

6

16.863

6

7

2.95Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

7

8

10.361

8

1

34.745


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu-art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/04/2019, 10:12

ANCPT


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 200844 București Sectorul 4


fWEXA //#. 3

L4              f24.06-.^)t$


; Nr. cerere

27035

Ziua

23

Luna

04

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12383

TEREN Intravilan


Nr. cadastral vechi:3431/4/l

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Giurgiului, Sosea, Nr. 164F, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

200844

518

TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII; PARCELA RAMASA IN URMA DEZLIPIRII IN LOT 1 TRANSCRIS IN PREZENTA CF SI LOT 2 REINSCRIS IN CF 44481 N

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

482752 / 17/11/2011

Contract Vanzare-Cumparare nr. 2922, din 16/11/2011 emis de NP PURDESCU EMIL;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 1/1

Al

1) DIMA MIHAI, necăsătorit

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

i t             l ii

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

0 bse^țibL^ef erințe

1

curți construcții

DA

518

-

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment p* (m)

1

2

40.601

2

3

11.859

3

4

40.089

4

1

13.81** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

200844

518

TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII; PARCELA RAMASA IN URMA DEZLIPIRII IN LOT 1 TRANSCRIS IN PREZENTA CE SI LOT 2 REINSCRIS IN CF 44481 N

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active Ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedura! al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/04/2019, 10:09

f                     f _


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere ;

27039

Ziua

23

Luna

04

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 205632 București Sectorul 4

100069209062


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:36982

TEREN Intravilan


Nr. cadastral vechi:3431/5/l

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Sos Giurgiului, Nr. 164G,Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

205632

377

: TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII DEZLIPIRE DIN CF 12384 SUPRAFAȚA TEREN 377,48 MP

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1581/08/02/2005

Donație nr. 319 / 2005 emis de BNP MARINCAS EUGEN;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin DONAȚIE, cota actuala 1/1

Al

1) PENCU MAR1A

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


NU SUNT

Carte Funciară Nr. 205632 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 4 Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

205632

377

: TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII DEZLIPIRE DIN CF 12384 SUPRAFAȚA TEREN 377,48 MP

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt


Categorie intra folosință vilan


curți construcții


DA


Suprafața

(mp)


377


Tarla


Parcelă


Nr. topoObservații / Referințe


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(«(m)

1

2

35.4

2

3

10.517

3

4

35.24

4

1

10.863** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/04/2019, 10:09

*                i     ' -    ~    7

0P5/W- ^W.577%a/T/X/

^//£>G4 V/2. 5

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

fANCPI


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

/Ji- (ty ■&>/

l Nr. cerere

27037

Ziua

23

Luna

04

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 203197 București Sectorul 4

III

100069209064


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12384

Nr. cadastral vechi:3431/5/2

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Sos Giurgiului, Nr. 164H, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

203197

Din acte: 99.248 Masurata: 992

TEREN LIBER DE CONSTRUCȚIE PARCELA RAMASA IN URMA DEZLIPIRII IMOBILULUI DE SUB PI 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1580 / 07/02/2005

Contract Donație nr. 320, din 01/01/2005 emis de BNP MAR1NCAS EUGEN;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin DONAȚIE, cota actuala 1/1

Al

1) PENCU MARIA

8465 / 27/04/2004

Act nr.

B2

ASUPRA IMOBILULUI SE NOTEAZA SCHIMBAREA DE ADRESA POȘTALA CONFORM CERTFICAT NR. 5761/04- PMB DIN SOS GIURGIULUI NR. 164G ÎN SOS GIURGULUI NR. 164H

Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

203197

Din acte: 99.248 Masurata: 992

TEREN LIBER DE CONSTRUCȚIE PARCELA RAMASA ÎN URMA DEZLIPIRII IMOBILULUI DE SUB PI 1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

992

-

-

-

xăsssx,

*

Lungime Segmente                                          #+

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan, [f

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(«(m)

1

2

19.295

2

3

48.14

3

4

22.336

4

1

47.426


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la I milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www,ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/04/2019, 10:09

Pl&SEÂi'fJTG 45

,           i                             f                               /       /

/Jty    2o !$A\'CPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Nr. cerere     27036

Ziua

23

Luna

04

Anul

2019

llllî

H ilî îll ll li III

100069209401


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 227269 București Sectorul 4

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Intr Giurgiului, Nr. 8A, Jud, București, (fosta Intrarea Giurgiului nr. 8A, Sector 5 / fosta Sos. Giurgiului nr. 164, Sector 5)

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

227269

1.228

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

18860 / 20/03/2017

Act Notarial nr. 549, din 29/03/2016 emis de BIN Radu MArin; Act Administrativ nr. 65044, din 13/03/2017 emis de DGITLS4; Acțiune In Instanța nr. 6904, din 19/10/2015 emis de Tribunalul București; Act Administrativ nr. 467764, din 16/03/2017 emis de ONRC;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) CODREA COMPANY IMOB SRL, C1F123414443

84760/22/11/2018

Certificat Grefa nr. FN, din 14/11/2018 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA 11- A - CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL (REJUDECARE DOSAR 19349/3/CA/2016*); Hotarare Judecătoreasca nr. 3648, din 14/06/2018 emis de CURTEA DE APEL BUCUREȘTI DOSAR 19349/3/2016;

B2

Se noteaza existenta litigiului in dosarul nr. 19349/3/CA/2016* aflat pe rolul TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA II- A - CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL privind pe reclamantii Asociația de Proprietari a blocului nr. 5, Fundația Eco Civica in contradictoriu cu paratii Primăria Sector 5, Primarul Sector 5, SC Codrea Company Imob SRL si avand ca obiect: - anularea autorizației de construire nr, 20-G din 11.02,2016 emisa de Primăria Sector 5 București, aducerea terenului in starea anterioara, suspendarea executării autorizației de construire nr 20-G din 11.02.2016 emisa de Primăria Sector 5 București,

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


NU SUNT

Carte Funciară Nr. 227269 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 4 Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

227269

1.228

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

227269-C1

construcții de locuințe

Din acte: 0 Masurata: 509

Fara acte

S. construita la sol:509 mp; Fundație locuința (S+P+2E+M), in curs de construire conform autorizației de construlren^ââ^Ql.02.2016;

Nu face obiectul preze^Sțn^Mwîan^


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•* (m)

1

2

15.589

2

3

40.054

3

4

9.656Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.228

-

-

-

Imprejmiut cu gard de cărămidă la Nord si gard de plasa la Vest si Sud.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

4

5

41.275

5

6

0.578

6

7

6.622

7

8

1.305

8

9

4.2

9

10

7.831

10

11

6.318

11

12

7.463

12

13

17.928

13

1

9.807


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active Ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/04/2019, 10:09ANCPT


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 218354 București Sectorul 4


; Nr. cerere

27654

Ziua

24

Luna

04

Anul

2019

Cod verificareTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:49892

Nr. cadastral vechi:7730


Adresa: Loc. București Sectorul 4, Sos Olteniței, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

218354

1.052

Construcția CI inscrisa in CF 218354-C1; CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 218354-C1


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1 / 01/07/1999

Lege nr. 7, din 13/03/1996;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 8545/105200

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 49892)

41466 / 09/09/2015

Act Administrativ nr. 9039, din 06/11/2007 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (act administrativ nr. 23859/21-02-2008 emis de PMB; act administrativ nr. 16261/21-06-2012 emis de PMB; act administrativ nr. 26362/05-09-2012 emis de PMB; hotarare judecătoreasca nr. 1420/27-11-2009 emis de T.R.B.; documentație cadastrala avizata sub nr.41466 din 09.09.2015 de OCP1 București);

B3

Se noteaza actualizare informații tehnice

Al

47565 / 07/10/2015

Act Administrativ nr. 9039, din 07/11/2007 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PROTOCOL NR 25859/21.02.2008 emis de CGMB-AFI);

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEprin restituire, asupra terenului construit si neconstruit in suprafața de 949,08 mp, dobândit prin Lege, cota actuala 94908/105200

Al

1) EFTIMIE LUMINITA-MARI-JEANE

63912 / 06/09/2017

Act h Raco

otarial nr. 1020, din 08/07/2015 emis de Petraș Cozeta; Act Notarial nr. 1668, din 05/09/2017 emis de ta Georgian;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEțcota indiviză este aferentă UI cu IE nr. 218354-C1-U4), dobândit prin Convenție, cota actuala 1747/105200

Al

1) OLTEANU GHEORGHIȚAAnexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vîlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.052

-

-

-


Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

*A1.1

218354-C1

construcții de locuințe

208

Cu acte inCF propriu

S. construita la sol:208 mp; Locuința CI este compus din 3 spații comerciale numerotate de la nr. 1-3 și 9 apartamente numerotate de la nr. 4-12 din care 5 sunt vândute

A1.2

218354-C2

construcții anexa

47

Fara acte

S. construita ia sol:47 mp; C2~anexa

Al.3

218354-C3

construcții anexa

54

Fara acte

S. construita la sol:54 mp; C3-Anexa

Al.4

218354-C4

construcții anexa

6

Fara acte

S. construita la so!:6 mp;


* Aceasta construcție este înscrisa intr-o carte funciara proprieNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

218354

1.052

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 218354-C1

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(“ (m)

1

2

14.655

2

3

9.36

3

4

17.892

4

5

9.152

5

6

0.207

6

7

0.369

7

8

3.602

8

9

0.383

9

10

5.311

10

11

7.058

11

12

0.29

12

13

3.091

13

14

3.113

14

15

14.154

15

16

15.47

16

17

12.061

17

18

29.168

18

19

3.106

19

20

2.434

20

1

7.923


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedura! al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/04/2019, 14:19