Hotărârea nr. 9/2019

Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții ” Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4

HOTĂRÂRE

privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de la Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții ” Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 472/17.01.2019 al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 332/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018”;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i), alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă predarea de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții "Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018”, în vederea implementării și derulării investiției.

Art.2 Se transferă integral fondurile necesare implementării și derulării investiției prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, din bugetul propriu al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 în bugetul propriu al Sectorului 4 al Municipiului București.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019


jpDTSTE DE ȘEDINȚĂ,

-Conssantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

«sj^Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 9 /22.01.2019