Hotărârea nr. 86/2019

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr.20543/19.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Ordonanței Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii, beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 24.04.2019


Nr. 86 /24.04.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

ANEXA

La H.C.L Sector 4 nr.

COST MEDIU LUNAR/COPIL

beneficiar al serviciilor oferite de către Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2019.

L Servicii de tip rezidențial destinate copiilor:

 • -  cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Plasament “Robin Hood” - 6.8761ei;

 • -  cost mediu/lunar/copil plasați în case de tip familial în cadrul Centrului “Sfântul Spiridon “ - 6.742 lei.

2, Servicii de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități:

 • -  cost mediu/lunar/copil plasați în case de tip familial - 3 apartamente în cadrul Centrului “Sf. Spiridon “ - 7.297 lei. ’

5. Centre de primire în regim de urgență și alte servicii de tip rezidențial:

 • -  cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Primire în Regim de Urgență - 7.900 - lei;

4. Servicii destinate copiilor plasați la asistenți maternali:

 • -  cost mediu/lunar/copil aflat la asistetul matemal ce are un singur copil în plasament - 3.113 lei;

 • -  cost mediu/lunar/copil aflat la asistentul matemal ce are doi copii în plasament - 1.744 lei;

5.Servicii destinate copiilor cu dizabilitățiplasați la asistenți maternali:

 • -  cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistetul matemal cu un copil în plasament -3.698 lei;

 • -  cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistetul matemal cu doi copii în plasament -2.330 lei;

â.Centre de Zi:

cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Zi “Eu și Prietenii Mei” - 3.203 lei; cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Zi “Casa cost mediu/lunar/copil plasați în Centrul de Zi Edthâ

i” -2.387 lei. ah^Neghiniță” - 5.078 lei;

* Vl


7. Centre de recuperare:


# *

 • -  cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi si Recuperare Copil cu Dizabilități “Harap Alb” -4.677 lei;

 • -  cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi și Recuperare Copil cu Dizabilitați - 4.905 lei.

8. Centre Sociale Multifuncționale:

 • -  cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Social Multifuncțional„Dumbrava Minunată” - 945

  lei;


 • -  cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Social Multifuncțional„Micii Magicieni” -1.050 lei;

 • -   cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Social Multifuncțional„Degețica” - 1.047 lei;

 • -  cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Social Multifuncțional„Mica Sirenă” - 1.097 Iei;

 • -   cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Social Multifuncțional„Scufița Roșie” - 1.410 lei;

 • -   cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Social Multifuncțional,,Crăiasa Zăpezii” -1.186 Iei;