Hotărârea nr. 85/2019

Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr.14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Raportul de specialitate a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 1605/3.04.2019; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Procesul-Verbal nr. 1407/22.03.2019 încheiat cu reprezentanții salariaților Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 în vederea consultărilor asupra modificărilor propuse;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Hotărârea Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea coeficienților de salarizare, precum și salariile de bază prevăzute la pozițiile nr. 14 și nr. 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei la prezenta.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

Nr. 85 /24.04.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Anexa

Ia H.C.L.S 4 nr. 85/24.04.2019

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE

SI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

Nr. crt

Funcția contractuală

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Coeficient de salarizare

Salariul de bază

14

Șofer

M/G

I

1.75

3.640

15

Muncitor calificat

M/G

I

1.75

3.640

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,