Hotărârea nr. 84/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Raportul de Specialitate al Directorului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 1913/17.04.2019 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 194 din Codul Civil;

Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, modificată și completată prin HCLS 4 nr. 5/08.01.2019 și HCL S4 nr. 18/22.01.2019;

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272 din 05/12/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local

în temeiul art. 45 alin. (2), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se completeză Anexa nr. 3 „Regulamentul de Organizare și funcționare a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 al Municipiului București”, capitolul II, art. 7 alin.(7), care va avea următorul cuprins:


”(7) Realizarea și implementarea unei strategii cu privire la parcările de reședință și parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4 și realizarea de lucrări privind marcarea, pe orizontală și verticală și/sau alte lucrări, pentru și în numele Consiliului Local Sector 4, a arterelor stradale sau pietonale, în vederea creșterii siguranței cetățenilor și a participanților la trafic”.

Art. H. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

Nr. 84 /24.04.2019X;- -

Cosmij^ConstantinBKtRBĂLĂU