Hotărârea nr. 83/2019

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.4 nr. 262/02.10.2018 privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.4 nr. 262/02.10.2018

privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.11.2./546/08.04.2019 al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 35/27.02.2019 privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 262/02.10.2018 privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia;

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.4 nr. 262/02.10.2018 privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta


Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, persoana nominalizată și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBÂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 83 /24.04.2019

ANEXĂ

LAH.C.L.S4 NR. 83/24.04.2019

Consilierii locali desemnați să facă parte din Comisia de Soluționare a Contestațiilor la

Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București:

  • 1. Dl. NICULAE Adrian - George

    • - Membru;

    • - Membru;

    • - Membru.


  • 2. Dl. DINU Dorel - Marius

  • 3. Dl. ANDREESCU Marian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,