Hotărârea nr. 82/2019

Hotărâre privind aprobarea schimbului locuinţei sociale deținută de către Crăciun Daniel, titularul Contractului de închiriere nr. 107/20.10.2016, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 3, apartamentul nr. 89, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, apartament nr. 65, Sector 4


e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Blvd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului locuinței sociale deținută de către 7              titularul

Contractului de închiriere nr. 107/20.10.2016, pentru unitatea locativă situată în București,

Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 3, apartamentul nr. 89, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, apartament nr. 65, Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.11.2/.490/21.03.2019, al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Solicitarea nr. 75081/22.11.2018, a doamnei Munteanu Mariana, tutorele domnului Crăciun Daniel, privind schimbarea locuinței;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile:

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 11/31.01.2018 privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuință socială, pentru chiriașii blocului F2 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4 și modificarea contractelor de închiriere;

Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 868, art. 1763 și art. 1777 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod Civil;

din Legeaad^^trației

ff *    _____ \


în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4), art. 115 alin. (1) lit.b) publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă schimbul locuinței sociale deținută de către                 _ Contract

de închiriere nr. 107/20.10.2016 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 3, ap. 89, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, ap. 65, Sector 4;

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să semneze contractul de închiriere, care se va încheia cu beneficiarul prevăzut la art. 1.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului

4 din data de 24.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 82/24.04.2019