Hotărârea nr. 81/2019

Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Blvd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din

Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.ll.2/489/21.03.2019 al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile:

Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 36/2016 privind aprobarea „Regulamentului de repartizare, închiriere și administrare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București”, a „Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale”, precum și pentru desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor”

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 349/27.12.2018 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2), lit.n) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


Art. 2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să semneze contractele de închiriere, care se vor încheia cu fiecare beneficiar cuprins în lista aprobata la art. 1.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 81 /24.04.2019

ANEXA LA H.C.L.S4 NR._

Lista nominală de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București

Nr. crt.

Punctaj

Număr/dată dosar inițial

Număr garsonieră repartizată

1

25

19857/05.06.2013

69

2

22

51633/17.11.2009

41

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU