Hotărârea nr. 80/2019

Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.1 și Z.I.2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10


HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.11.2./33/27.02.2019 al Direcției Relații Publice - Compartimentul

Spațiu Locativ;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Procesul-Verbal de afișare nr. P.ll.4/293/06.03.2019;

Ținând cont de prevederile:


Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, repubn^^gș^u modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5396/2018 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, chiriile pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor și societăților naționale și ai regiilor autonome;

H.G. nr. 310/2017 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retocedate foștilor proprietari;

Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.l, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.2, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.l, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.2, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

Nr. 80 /24.04.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI - BLOC Z.1.1-2019

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr. Crt.

Nr. Ap.

Nr.

cam

Acd/ap

Preț lei/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (Iei)

Cheltuieli Întreținere curenta, reparații curente capitale si administrare (lei)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Rata INFLAȚIEI

2018-4.6%

Chirie lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang locuință (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (lei)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (Iei)

Venit net Pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunara (lei)

0

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3 *0.5%

7=4+5+6

7.1=7*104.6/100

8=7.1/12

9=8*1

10=9*0.9

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

3

1

51.34

1,578.57

81,043.78

1,350.73

648.35

405

2,404.30

2,514.90

209.57

209.57

188.62

0.90

169.76

2,787.65

20%

557.53

169.76

2

4

1

53.58

1,578.57

84,579.78

1,409.66

676.64

423

2,509.20

2,624.62

218.72

218.72

196.85

0.90

177.16

2,587.25

20%

517.45

177.16

3

7

2

73.68

1,578.57

116,309.04

1,938.48

930.47

582

3,450.50

3,609.22

300.77

300.77

270.69

270.69

4

8

2

75.85

1,578.57

119,734.53

1,995.58

957.88

599

3,552.12

3,715.52

309.63

309.63

278.66

0.80

222.93

2,164.38

20%

432.88

222.93

5

9

I

51.45

1,578.57

81,217.43

1,353.62

649.74

406

2,409.45

2,520.29

210.02

210.02

189.02

0.80

151.22

1,195.06

10%

119.51

119.51

6

10

2

73.75

1,578.57

116,419.54

1,940.33

931.36

582

3,453.78

3,612.65

301.05

301.05

270.95

0.90

243.85

2,360.56

20%

472.11

243.85

7

11

2

75.70

1,578.57

119,497.75

1,991.63

955.98

597

3,545.10

3,708.17

309.01

309.01

278.11

0.80

222.49

1,782.42

20%

356.48

222.49

8

12

1

51.88

1,578.57

81,896.21

1,364.94

655.17

409

2,429.59

2,541.35

211.78

211.78

190.60

190.60

9

13

2

73.68

1,578.57

116,309.04

1,938.48

930.47

582

3,450.50

3,609.22

300.77

300.77

270.69

0.80

216.55

1,035.29

10%

103.53

103.53

10

14

2

75.85

1,578.57

119,734.53

1,995.58

957.88

599

3,552.12

3,715.52

309.63

309.63

278.66

0.80

222.93

407.31

10%

40.73

40.73

11

15

1

51.45

1,578.57

81,217.43

1,353.62

649.74

406

2,409.45

2,520.29

210.02

210.02

189.02

0.80

151.22

1,954.10

20%

390.82

151.22

12

16

2

73.75

1,578.57

116,419.54

1,940.33

931.36

582

3,453.78

3,612.65

301.05

301.05

270.95

0.80

216.76

827.04

10%

82.70

82.70

13

17

2

75.71

1,578.57

119,513.53

1,991.89

956.11

598

3,545.57

3,708.66

309.06

309.06

278.15

0.80

222.52

398.00

10%

39.80

39.80

14

18

1

51.88

1,578.57

81,896.21

1,364.94

655.17

409

2,429.59

2,541.35

211.78

211.78

190.60

0.80

152.48

1,505.63

20%

301.13

152.48

15

19

2

73.57

1,578.57

116,135.39

1,935.59

929.08

581

3,445.35

3,603.84

300.32

300.32

270.29

0.80

216.23

1,310.19

10%

131.02

131.02

16

20

2

75.85

1,578.57

119,734.53

1,995.58

957.88

599

3,552.12

3,715.52

309.63

309.63

278.66

0.90

250.80

3,311.56

30%

993.47

250.80

17

21

1

51.16

1,578.57

80,759.64

1,345.99

646.08

404

2,395.87

2,506.08

208.84

208.84

187.96

0.90

169.16

2,507.60

20%

501.52

169.16

18

22

2

73.44

1,578.57

115,930.18

1,932.17

927.44

580

3,439.26

3,597.47

299.79

299.79

269.81

0.80

215.85

1,908.50

20%

381.70

215.85

19

23

2

75.70

1,578.57

119,497.75

1,991.63

955.98

597

3,545.10

3,708.17

309.01

309.01

278.11

278.11

20

24

I

51.88

1,578.57

81,896.21

1,364.94

655.17   1

409

2,429.59

2,541.35

211.78

211.78

190.60

0.90

171.54

4,115.00

30%

1,234.50

171.54


CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI - BLOC Z.I. 2 - 2019

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr. Crt.

Nr. Ap.

Nr.

cam

Acd/ap

Preț iei/ mp

Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli întreținere curenta, reparații curente capitale si administrare (lei)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (lei)

Chirie netă anuală (Ici]

RATA INFLAȚIEI 2018-4.6%

Chirie lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang locuință (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (lei)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

Venit net pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunara (lei)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=4+54-6

7.1=7*104.6/100

8=7,1/12

9=8*1

10=9*0.95

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

2

2

81.83

1,578.57

129,174.38

2,152.91

1,033.40

646

3,832.17

4,008.45

334.04

334.04

317.34

0.80

253.87

1,551.79

20%

310.36

253.87

2

4

1

53.58

1,578.57

84,579.78

1,409.66

676.64

423

2,509.20

2,624.62

218.72

218.72

207.78

0.80

166.23

1,036.94

10%

103.69

103.69

3

5

2

75.01

1,578.57

118,408.54

1,973.48

947.27

592

3,512.79

3,674.37

306.20

306.20

290.89

0.90

261.80

2,30533

20%

461.11

261.80

4

7

2

73.89

1,578.57

116,640.54

1,944.01

933.12

583

3,460.34

3,619.51

301.63

301.63

286.54

0.80

229.24

2,080.19

20%

416.04

229.24

5

8

2

76.59

1,578.57

120,902.68

2,015.04

967.22

605

3,586.78

3,751.77

312.65

312.65

297.02

0.80

237.61

1,850.19

20%

370.04

237.61

6

9

1

52.18

1,578.57

82,369.78

1,372.83

658.96

412

2,443.64

2,556.04

213.00

213.00

202.35

0.90

182.12

2,587.58

30%

776.27

182.12

7

11

2

76.06

1,578.57

120,066.03

2,001.10

960.53

600

3,561.96

3,725.81

310.48

310.48

294.96

0.80

235.97

587.17

10%

58.72

58.72

8

12

2

73.74

1,578.57

116,403.75

1,940.06

931.23

582

3,453.31

3,612.16

301.01

301.01

285.96

0.90

257.37

2,830.28

30%

849.08

257.37

9

13

2

73.89

1,578.57

116,640.54

1,944.01

933.12

583

3,460.34

3,619.51

301.63

301.63

286.54

0.80

229.24

900.08

10%

90.01

90.01

10

14

2

76.59

1,578.57

120,902.68

2,015.04

967.22

605

3,586.78

3,751.77

312.65

312.65

297.02

0.80

237.61

684.21

10%

68.42

68.42

11

15

1

52.18

1,578.57

82,369.78

1,372.83

658.96

412

2,443.64

2,556.04

213.00

213.00

202.35

0.80

161.88

2,295.83

20%

459.17

161.88

12

16

2

73.86

1,578.57

116,593.18

1,943.22

932.75

583

3,458.93

3,618.04

301.50

301.50

286.43

0.80

229.14

1,342.89

20%

268.58

229.14

13

17

2

76.06

1,578.57

120,066.03

2,001.10

960.53

600

3,561.96

3,725.81

310.48

310.48

294.96

0.80

235.97

1,001.89

10%

100,19

100.19

14

18

2

73.74

1,578.57

116.403.75

1,940.06

931.23

582

3,453.31

3,612.16

301.01

301.01

285.96

0.90

257.37

2,534.75

30%

760.43

257.37

15

19

2

75.10

1,578.57

118,550.61

1,975.84

948.40

593

3,517.00

3,678.78

306.57

306.57

291.24

0.80

232.99

995.36

10%

99.54

99.54

16

20

2

75.98

1.578.57

119,939.75

1,999.00

959.52

600

3,558.21

3,721.89

310.16

310,16

294.65

0.80

235.72

678.19

10%

67.82

67.82

17

21

1

51.45

1,578.57

81,217.43

1,353.62

649.74

406

2,409.45

2,520.29

210.02

210.02

199.52

0.80

159.62

2,051.06

20%

410.21

159.62

18

22

2

65.53

1,578.57

103,443.69

1,724.06

827.55

517

3,068.83

3,210.00

267.50

267.50

254.12

0.80

203.30

707.48

10%

70.75

70.75

19

23

2

75.01

1,578.57

118,408.54

1,973.48

947.27

592

3,512.79

3,674.37

306.20

306.20

290.89

0.80

232.71

1,009.58

10%

100.96

100.96

20

24

2

73.12

1,578.57

115,425.04

1,923.75

923.40

577

3,424.28

3,581.79

298.48

298.48'

283.56

0.80

226.85

975.71

10%

97.57

97.57

21

25

2

79.00

1,578.57

124,707.03

2,078.45

997.66

624

3,699.64

3,869.83

322.49

322.49

306.36

0.90

275.73

3,769.33

30%

1,130.80

275.73

22

27

1

53.58

1,578.57

84,579.78

1,409.66

676.64

423

2,509.20

2,624.62

218.72

218.72

207.78

0.80

166.23

361.08

10%

36.11

36.11

23

29

2

81.83

1,578.57

129,174.38

2,152.91

1,033.40

646

3,832.17

4,008.45

334.04

334.04

317.34

0.80

253.87

1,003.14

10%

100.31

100.31

24

30

1

54.96

1,578.57

86,758.21

1,445.97

694.07

434

2,573.83

2,692.22

224.35

224.35

213.13

0.80

170.51

581.00

10%

58.10

58.10

25

31

2

66.15

1,578.57

104,422.41

1,740.37

835.38

522

3,097.86

3,240.37

270.03

270.03

256.53

0.80

205.22

1,050.18

10%

105.02

105.02'

26

32

2

70.25

1,578.57

110,894.54

1,848.24

887.16

554

3,289.87

3,441.21

286.77

286.77

272.43

0.80

217.94

759.23

10%

75.92

27

33

2

73.86

1,578.57

116,593.18

1,943.22

932.75

583

3,458.93

3,618.04

301.50

301.50

286.43

0.90

257.79

2,937.72

30%

881.32

28

34

l

52.18

1,578.57

82,369.78

1,372.83

658.96

412

2,443.64

2,556.04

213.00

213.00

202.35

0.80

161.88

541.33

10%

54.13 /

< *54.13'

29

35

2

76.59

1,578.57

120,902.68

2,015.04

967.22

605

3,586.78

3,751.77

312.65

312.65

297.02

0.80

237.61

1,741.33

20%

348.27

237.4

30

36

2

66.12

1,578.57

104,375.05

1,739.58

835.00

522

3,096.46

3,238.90

269.91

269.91

256.41

0.80

205.13

1,012.31

10%

101.23

101.2\

Page 131

37

2

73.74

1,578.57

116,403.75

1,940.06

931.23

582

3,453.31

3,612.16

301.01

301.01

285.96

0.80

228.77

1,309-98

20%

262.00

228.77

32

38

2

76.06

1,578.57

120,066.03

2,001.10

960.53

600

3,561.96

3,725.81

310.48

310.48

294.96

0.80

235.97

1,396.96

20%

279.39

235.97

33

39

2

73.86

1,578.57

116,593.18

1,943.22

932.75

583

3,458.93

3,618.04

301.50

301.50

286.43

0.90

257.79

3,205.50

30%

961.65

257.79

34

40

1

52.18

1,578.57

82,369.78

1,372.83

658.96

412

2,443.64

2,556.04

213.00

213.00

202.35

0.80

161.88

508.67

10%

50.87

50.87

35

42

2

73.89

1,578.57

116,640.54

1,944.01

933,12

583

3,460.34

3,619.51

301.63

301.63

286.54

0.80

229.24

978.52

10%

97.85

97.85

36

43

2

73.12

1,578.57

115,425.04

1,923.75

923.40

577

3,424.28

3,581.79

298.48

298.48

283.56

0.80

226.85

298.50

10%

29.85

29.85

37

44

2

75.01

1,578.57

118,408.54

1,973.48

947.27

592

3,512.79

3,674.37

306.20

306.20

290.89

0.80

232.71

2,069.10

20%

413.82

232.71

38

45

2

73.72

1,578.57

116,372.18

1,939.54

930.98

582

3,452.37

3,611.18

300.93

300.93

285.89

0.80

228.71

268.04

10%

26.80

26.80

39

47

2

76.01

1,578.57

119,987.11

1,999.79

959.90

600

3,559.62

3,723.36

310.28

310.28

294.77

0.80

235.81

933.00

10%

93.30

93.30

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Page 2

ANEXA NR. 3 Ia H.C.L.S4..^?...^?^:..^'.

CALCULUL VALORII CHIRIEI LUNARE AFERENT LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL A.N.L. DESTINATE PERSOANELOR/FAMILIILOR EVACUATE DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI DIN BLOCUL Z.I. 1 -2019

Conform Legii nr. 241/2001,0.U.G. nr. 40/1999 actualizată și H.G. nr. 310/2007

Nr. Crt.

Nr. Ap.

Nr. Cam.

Suprafață locuibilă (mp)

Tarif Suprafață locuibilă (Iei)

Coeficient zonă

Sumă suprafață locuibilă

Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Tarif Suprafață locuită (Iei)

Coeficient zonă

Sumă Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Suprafață utilă totală (mp)

Venitul net/ lunar familie (Iei)

Nivelul maxim al chinei

Chirie de plată (lei)

0

1

2

3

4=lx 2x3

5

6

7

8 = 5x6x7

9

10

10.00%

11 = 4+8

1

2

2

38.92

0.84

2.5

81.73

19.51

0.34

2.5

16.58

58.43

2,143.92

214.39

98.32

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^

OQHS 7W/7W       /)U

ANEXA nr. 4 la H.C,L.S4..<^2../^.:^

CALCULUL VALORII CHIRIEI LUNARE AFERENT LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL A.N.L. DESTINATE PERSOANELOR/FAMILIILOR EVACUATE DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI BLOC Z.I. 2-2019

Conform Legii nr. 241/2001, O.U.G. nr. 40/1999 actualizată și H.G. nr. 310/2007

Nr. Crt.

Nr. Ap.

Nr. Cam.

Suprafață locuibilă (mp)

Tarif Suprafață locuibilă (lei)

Coeficient zonă

Sumă suprafață locuibilă

Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Tarif Suprafață locuită (lei)

Coeficient zonă

Sumă Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Suprafață utilă totală (mp)

Venitul net/ lunar familie (Iei)

Nivelul maxim al chiriei

Chirie de plată (lei)

0

1

2

3

4=lx 2x3

5

6

7

8 = 5x6x7

9

10

10.00%

11 = 4+8

1

1

2

22.58

0.84

2.5

47.42

16.66

0.34

2.5

14.16

39.24

2,837.50

214.17

61.58

2

3

1

18.22

0.84

2.5

38.26

18.53

0.34

2.5

15.75

36.75

2,769.00

283.75

54.01

3

6

2

38.10

0.84

2.5

80.01

18.33

0.34

2.5

15.58

56.43

3,171.17

317.12

95.59

4

46

I

18.22

0.84

2.5

38.26

18.53

0.34

2.5

15.75

36.75

5,090.33

509.03

54.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

OQ&V/fa - 0WSTM7/!'/

oXkW7