Hotărârea nr. 8/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere

Consiliul Local al Sectorului 4

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 precum și Raportul de specialitate al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 6274/18.12.2018;

Având în vedere Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In baza prevederilor Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completării^ ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare;

Ținând seama și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 426/26.07.2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 268/2010;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, precum și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2), lit. f), lit.o) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 260/02.10.2018 privind aprob privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități C caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere se modifică și cqjhplet urmează:


1. După articolul 1 se introduc două noi articole, cu următorul cuprins:

Art. Ti

temporar contractul de închiriere privind plata chiriei până la finalizarea lucrărilor care împiedică buna


  • (1) Pentru spațiile comerciale care se află în administrarea/proprietatea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, atunci când acestea sunt supuse unor lucrări de construcții/modemizare care afectează direct spațiul comercial respectiv, locatarul poate să suspende funcționare a activităților comerciale, doar în urma unei cereri aprobate și nu mai mult de 3 luni.

  • (2) Pentru spațiile comerciale menționate la alin.(l) și închiriate prin licitație, care urmează să facă obiectul unor lucrări de construcții/modemizare/demolare/desființare, în vederea obținerii unor autorizații cerute de actele normative în vigoare, se împuternicește directorul direcției să aprobe relocarea locatarului în alte spații comerciale similare sau cu suprafețe apropiate, la solicitarea locatarului, chiria urmând a fi recalculată în funcție de chiria aflată în plată/mp., pentru spațiul deținut și din care se face relocarea.

ART. 1A2

Activități Comerciale Sector 4 și sunt închiriate prin licitație, pot face obiectul subînchirierii de către


(1) Spațiile comerciale care se află în administrarea/proprietatea Direcției Piețe și Gestionare locatar, în condițiile în care se solicită și obține acordul locatorului.

  • (2)    Pentru obținerea acordului, locatarul va preciza prin cerere profilul activității pentru care urmează să subînchirieze spațiul respectiv și perioada, care nu va putea depăși perioada pentru care a fost închiriat spațiul respectiv.

  • (3)    Cuantumul chiriei spațiului subînchiriat și pentru care se solicită subînchirierea se va stabili de către locator în funcție de tariful pentru profilul de activitate stabilit prin HCGMB și HCLS4, fără însă a putea fi mai mic decât prețul stabilit prin raportul de expertiză al evaluatorului autorizat ANEVAR, conform art. 2 din prezenta hotărâre.

2.  Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Prețul de pornire al licitației publice deschise cu strigare, pentru spațiile aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, va fi stabilit conform hotărârii Consililului Local Sector 4, în urma evaluări efectuate de un expert autorizat ANEVAR , dar nu mai mic decât cel prevăzut in anexa nr.5 din HCGMB nr.426/26.07.2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.32/2007 și a Hotărârii C.G.M.B. nr.268/2010”

3.  Se modifică art.2.3 din Anexa 2 care va avea următorul cuprins:

A

” In vederea participării la licitație se va depune o garanție de participare în cuantum de 6 ori prețul de pornire al licitației, echivalent în lei la cursul BNR din data plății.”

Art. II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și directorul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de

22.01.2019Contrasemnează ecretarul Sectorului 4


Nr. 8/22.01.2019